De stem uit België

883 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 23 Août. De stem uit België. Accès à 19 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5d8nc5t258/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

AbonB«ra*nt : VI mi 1 mualn. SubKrlaiUa i M for I monthi. Yoot ■>. u! Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. TaUphonai Muséum SS87. 4de. Jaargang, Nr. 49. (Blz. 2059-2066.) Oplage: 10.000. VRIJDAG, AUGUSTI 23, 1918. R.ei«t.red »t g.p.o. «s « N.wsP»P.». 8 blz. 2d. WEKELIJKSCH OVERZÏCHT. BRITSCHE TROEPEN IN CAUCASIE— NIEUWE OFFENSIEF DÊR FRANSCHEN TITSSCHF.N SOISSOM S RM WOVAW KRIJGSVERRICHTINGEN DER WEEK DINSDAG, 13 Augiistus. De Franschen bezetten Les Loges, ter zuiden van Tilloloy. De Duitschei bexyeren de statie van Hallu ten zui den van Chaulnes terug genomen t< hebben. Aan de West-Friesche eilan den had een gevecht plaats tusscher Hritsche oorlogsbooten en luchtsche pen. Een Duitsch luchtschip werc neergebracht. Zes Britsche motor booten kwamen niet terug. WOENSDAGj 14 Aiigustiis. De Franschen verloren en herwonner de Bois des Loges. Zij gaan verdei vooruit op de hoogte van Lassigny DONDERDAG, 13 Augiistus. De Duitschen ontruimen eenen sectoi aan de Ancre : zij verlieten hunn< vooruitgeschoven posities te Beau mont-Hamel, Serre, Puisieux, er Bucquoy. De Franschen gaan voor uit aan Lassigny ; zij zijn ten ooster van Belval. Aan de Oise namen zi; Ribecourt. Britsche troepen behaal den eenige kleinere successen in Pa lestina tegen de Hedjaz-spoorweg De Duitschen in Oost-Afrika lieter een hospitaal met 300 gewonder achter. VRIJDAGj 16 Augustus. De Franschen hebben nu geheel d« hoogte van Lassigny in hun bezit zij namen het hoogste punt, de Alli-che hoeve vvaar de vijand sterker weerstand bood. Britsche troeper kwamen aan in Bakuen Kraznorodsl aan de Caspische zee. ZATERDAGj 17 Augustus. Britsche troepen gingen over de Ancn en bereikten Thiepval woud. Duit sche aanvallen op Dammery wordei afgeweerd. De Franschen gaai vooruit in de richting van Roye Duitsche vliegtuigen wierpen bom men op de voorsteden van Parijs. m ZONDAGj 18 Augustus. De Franschen gaan vooruit ten noor den van Proyart en ten noorden vai Roye. Twee Britsche destroyers ei een oude Fransche kruiser de "Du petit Thouars" werden getorpedeerd Er wordt beweerd dat de Duitsche] Kronstadt (Rusland) bezetten. MAANDAGj iq Augustus. De Verbondenen komen dicht bij Roye De Franschen bezetten Cauny su Matz op de Lassigny-hoogte. Brit sche troepen gaan vooruit tusschei Bailleuil en Vieux Berquin. DE ALGEMEENE TOESTAND. Aan het Westerfront. De tegenstand van den vijand aa het Westerfront wordt gestadig groc ter, maar ze gelukken er niet in iet terug te winnen. De lijn loopt n van Bray langs Chaulnes, Roye e Lassigny. De strijd was het hevigs om de hoogte van Lassigny, waarva de Franschen nu het toppunt bezetter Dit moet voor gevolg hebben, dat d vooruitgang wel wat gemakkelijker za worden gezien de belangrijke positi van Lassigny. De Verbondenen na men hier 38,000 krijgsgevangener waarvan het leger van Gen. Humbei er 10,000 nam met 400 kanonnen. D rest werd genomen door Gen. Rawlin son en Gen. Debeney die 00k 000 ka nonnen namen. De Verbondenen gaa langzaam vooruit, maar steeds blijf de initiatief. met hen. Generaal Mail gin heeft een nieuw offensief beg'onne tusschen Soissons en Noyon dat de: eersten dag 2,700 krijgsgevangenen op leverrlp De vliegtuigen hebben èenen groo-ten roi gespeeld in den laatsten strijd. De kleine verliezen der Verbondenen wijzen op de bovenhand der Verbondenen. Dit oorlogstuig heeft eene groote ontwikkeling gehad, en heeft nu 00k eenen grooten roi te vervullen. De vliegeniers moeten de lijn aanwij-zen door het voetvolk bereikt ; ze moeten de posities doen kennen van de vijandelijke kanonnen, vervoerwagens, ammunitieplaatsen, het opkomen van versterking aankondigen, en door het voortbrengen van kunstmatigen mist, hunnen vopruitgang beletten. Zij moeten de troepen kunnen aanvallen met machiengeweren ; bommen werpen op treinen en bruggen. Daarbij doen ze hun gewoon werk van verkenningen 'en inlichtingen, en photographeeren. DE TUSSCHENKOMST DER VERBONDENEN IN RUSLAND. Bijgaande kaart geeft een overzicht van de legermachten die tegen-over elkander staan in Rusland. Het midden van Rusland wordt bezet door Czecho-Slovafcken, die den ijzerenweg in Siberië bezetten. Onlangs namen ze 00k Irkutsk aan het Baikal meer in. Zij roepen om hulp, daar hunne posi-tie erg wordt. De Verbondenen bren-gen deze hulp langs Vladivostock. Reeds landden daar Japaneezen, Brit-ten en Amerikanen. De troepen aan de Murmankust en te Archangel zijn meestal Britten. Hier moeten ze beletten dat de Duitschen de havens van Kola en Petchenga voor hunne duik-booten zouden gebruiken, en de Duitschen met hunne Finsche aanhangers zouden den Murmanspoorweg bezetten. . Een Britsche legermacht verliet Bag r dad (Mesopotamië, trok door Perzié - langs Khanikui, Hamadan, Kasvin, e 1 kwam dan te Enzeli aan de Caspisch zee. Over de zee vaarden ze naar Bak en Krasnorodsk. Te Baku, de sta der Caucasische petroleumbronnei strijden Britten met Armeniërs en Bo' shevisten tegen de Turken, die hu hoofdkwartier te Tabriz hebben. De laatste tusschenkomst der Verbondenen is in Caucasie. DE BRITSCHE TROEPEN IN CAUCASIE. Een Britsche macht, komende van Bagdad (Mesopotamië) trok door Per-zië langs den Paitak Pass, Kerman-shah, Hamadan, Karvin tôt Enzeli aan de Caspische zee. Over de Caspische zee werd eene afdeeling gezonden naar Baku. Deze stad wordt door Armeniërs en Bolshevisten verdedigd tegen de Turken. De verdediging wordt aangevoerd door den Russischen generaal Dakut-chaieff.De Britten bezetten de banen van Bagdad tôt Enzeli en worden daarin geholpen door de Jelus, een christene stam en vijanden der Turken. Het bijzonderste leger van de Turken is te Tabriz, en zij trachten de stammen van de Perzische provin-cie Azerbaizan te organiseeren. De Britten worden 00k geholpen door het feit dat de Perzische regeering Entente gezind is. In noord-oost Perzië zijn Britsche troepen uit Indië geconcen-treerd, om de gevaren te voorkomen voortspruitende uit den staat van anarchie in Turkestan. Deze troepen werden langs de zijdelijken en westelijken kant van Afghanistan gebracht en door Seistan, en komen op langs den transcaspischen spoorweg. ROND DEN OORLOG. De nieuwe Duitsche minister van Buitenlandsche Zaken, admiraal von Hintze stond een interview toe aan de "Kolnische Zeitung." In zijnen oproep tôt het Britsche volk in 't begin van Augustus, zegde Mr. Lloyd George : "Over zes maanden hebben de regeer-ders van Duitschland, met opzet eene rechtvaardige en redelijke oplossing door de Verbondenen voorgesteld ver-worpen. Zij wierpen het laatste mas-ker van gematigheid af en maakten slaven van Rusland en Rumenië." Von Hintze zegt dat de Duitschers niets weten van deze voorstellen. Had-den de Verbondenen ernstig geweest in hunne voorstellen dan hadden ze mannen met gezag hiervoor kunnen aanspreken. Duitschland zal geene redelijke voorstellen van vrede ver-werpen. Over zes maanden, zegt hij verder, werd de Entente verzocht deel te nemen aan de besprekingen te Brest-Litovsk. In Januari namen we de voorstellen van een basis voor onder-handelingen voorgesteld door Près. Wilson aan. (De vrede te Brest-Litovsk werd in-derdaad gemaakt in tegenstelling met de princiepen van Près. Wilson.) Von Hintze zegt dat de Verbondenen 00k de beginselen van Wilson nie? kunnen aannemen, zoolang Engeland imperialistische doeleinden heeft. Zoolang als de haat en de passie in hei 1 volk worden opgezet zullen er geene ; reîJelijke voorstellen gedaan worden. 1 I De Diet van Finland heeft met 5t 1 stemmen tegen 44 gesloten eenen ko-ning te kiezen. De regeering zal kandi- t De verdeeling der legermachten in Rusland en Siberië. De Czecho-Slovakk bezetten bijna geheel de lengte van den transsiberischen spoorweg, wa 1 ze Bolshevisten en Duitschers (vroe^ere krijgsgevangenen bevechten. 1 Vladivostock landden Britten, Amerikanen en Japanezen ; aan de Murm; kust en Archangel, Britten. De Britten bezetten 00k Bakîi aan de Casj sche zee. 1- daten voorstellen die dan aan de kie-zing van de Diet zal onderworpen worden. Het koningdom werd dus aan-genomen nadat dft socialistische leden de grootste partij onder de 200 leden, werden belet deel te nemen aan de n bespreking en stemming. De oppositie r- vroeg eene raadpleging van het volk 1- door kiezingen of door referendum. De n grondwet verreischte eene meerderheid 1e van vijf zesden om te beslissen over ir den staatsvorm. Daar ze dit niet kon-rs den bereiken, heeft de "witte" partij of le monarchisten de oud-Zweedsche grondwet, van voor den tijd van de Russi-d sche overheersching, Finland een ko-t- ningdom was ingeroepen. De Diet zelf dus niet meer te beslissen, maar aile leenlijk voor te stellen. De kandidaat r- zal natuurlijk een Duitschen prins s, zijn. De Zweedsche pers doet uitschij-:r nen dat eene geheime verbintenis met le Duitschland een koningdom oplegde, n en dat deze stap Finland nog verder î- van de Skandinaafsche landen zal ver-ie wijderen. ;t :e n De befaamde oud-premier van Italie 1- Signor Giolitti, werd herkozen als n voorzitter van den provincieraad van r- Cuneo, en hield eene rede waarin hij r- de soldaten van de Piave prees. Hij n hoopt dat dit jaar ojis dichter zal bren-n gen bij het einde van deze groote n moorderij. Maar het moet een vrede zijn en geen wapenstilstand, geen te-rugkeer tôt de politiek van bewapening en voorbereiding voor nieuwe oorlo-gen. Zoo de volkeren geenen beslissen-n den invloed krijgen op de buitenland-n sche politiek en zoo de betrekkingen e tusschen de landen door de oude di-p plomatie geregeld blijven, dan zal men n niet moeten hopen eenen zekeren vrede : te bekomen en de vooruitgang der r- wetenschap zal dan alleen dienen om e de oorlogen verschrikkelijker te ma-g ken. r- 5- n Het tôt zinken brengen van de Egus-quiza, doet het getal van gezonken rs Spaansche schepen steigen tôt 85. 1- Reeds meer dan 100 Spaansche matro-5t . zen verdronken. De Egusquiza bracht :e katoen van Egypte naar Spanje. Het n schip Ramon de Larrinaga, dat getor-ie pedeerd werd, was in dienst van den r- Spaanschen Staat voor het vervoer van ij petroleum van New York naar Spanje. ;1 De Spaansche regeering heeft aan t_ Duitschland eene strenge nota gezon-|e den. Zij protesteert niet meer zooals r. in de vroegere notas en vraagt niet s. meer voor waarborgen. De aangeno-men houding is dat Spanje zich zal schadeloos stellen door het breken van et de neutraliteit in zake scheepvaart door het aanslaan van eenzelfde aantal ;n Duitsche tonnenmaat, van schepen die et in de Spaansche havens liggen. Er td zijn ongeveer 90 Duitsche stoomsche-0- pen in de havens van Spanje. et le n. Het Amerikaansch ministerie van oorlog zegt dat in Juni 1919 er 80 legerafdeelingen in Frankrijk kunnen 5g zijn ; en daarbij nog 18 in Amerika. o- Iedere afdeeling bestaat uit ongeveer |i_ 40,000 man. De Président zegt dat de politiek van Amerika gevestigd is op , het Westerfront, en dat het niet naar andere centrums zal afgeleid worden. Generaal March zegt overtuigd te zijn : dat een Amerikaansch leger van 4 mil-lioen, samen met de Verbondenen, door de lijnen kan breken wanneer ze willen. LAATSTE BERICHTEN. Generaal Mangin met het tiende Fransch legerkorps, heeft een nieuw succès gewonnen tusschen de Oise en de Aisne. Meer dan 8,000 krijgsgevangenen werden genomen. n r e De Belgen namen 20 krijgsgevange-n nen in de streek van Kippe. Een Duit-- sche aanval aan Langemarc-k wordt afgeweerd,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1916 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes