De stem uit België

643717 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 16 Juillet. De stem uit België. Accès à 24 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qz22b8wd1d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Be Stem iut JSelgte XBcbo be $3elqtque Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. çd, voor drie maanden. Subscription : is, Qd, for three months, No 43. Oplage 17,500. VRIJDAG, JULI 16, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl. PTfifP 1 f\ voor Frankrijk : 2 fr. A -LU. NATIONALE FEESTDAG: 21 JULI. Please Read This. Having for some time past called the attention of our readers to the object for which we undertook, from the beginning of the war, the publication of a Flemish and French newspaper, we beg now to remind them, and also the many kind friends who have taken an interest in our work, that we are urgently in need of funds to meet the heavy expenses incurred in the production and extension of "De Stem uit België—l'Echo de Belgique." Through the ever-increasing de-mand for it, the weekly issue amounts to nearly 20,000 copies, the greater number of which are sent free of cost to refugees and the Belgian soldiers at the front. Through its médium many families have been reunited, and it contains, moreover, the officiai list of those killed on the battlefield. Every care is taken to insert items of news which are of the greatest interest to those most concerned, and to include articles which will tend to give them the moral support which they stand so much in need of during their exile. Donations and subscriptions will be most gratefully received, and should be sent to the Hon. Sec., Belgian News Fund. Cheques and Postal Orders to be crossed " Belgian News Fund." Katholieke Belgen ! Viert in gebed ook uw Nationalen Dag. Wij doen een dringenden oproep tôt al ons volk in Londen en omstre-ken om op Woensdag, 21 Juli, Nationalen Feestdag, ter Westminster Kathe-draal te komen tegen 10 1/2 ure. Zijne Hoogwaardigheid, onze beminde Bisschop Mgr. De Wachter zal er de Pontifikale Mis zingen om half elf. E. P. Hénusse, S.J., zal onder de H. Mis prediken. Na de plechtige Mis, "Te Deum." Daar magniemand onzer ontbreken. o Onze Nationale Viering. Nooit sinds den 21 Juli in België en onder Belgen gevierd wordt, zullen aile harten hem met dieper bntroering hebben medegeleefd, als in dit uur, gewijd door het lijden en verrijkt door onze schoone Eendracht. Geen feest en luide vreugde zal het wezen in België, waar de vijand huist : maar de harten trotsch op een waardig en groot verleden, het huidig lijden verwerkt tôt vreugdevolle opoffering, en levendiger vlammend in aile oogen, het Geloof in morgen, en de dagende heerlijkheid der Toekomst. De vluchtelingen in Holland, Frankrijk en Engeland mogen vrijer hun gemoed luchten. Toch zal hunne viering geen luidruchtige wezen, omdat hier lijk ginds, ééne groote ge-dachte de zielen vervult, en de vrucht-baarste voornemens rijpen in stilte. En onze soldaten op het front ! Hoe rijst daar te midden gevaar en drei-genden dood, de zuiverste vaderlands-liefde tôt de sereene hoogten der held-haftigheid. Dag voor dag, sinds vele maanden hebben zij willig hun leven veil gehad, en welke offers nog wor-den gevraagd, zij zijn bereid. Voor hen is de vrijmaking van het Vader- Het Belgisch Lied. j.. Juicht, Belgen, juicht in breede, voile akkoorden, Van Haspengouw tôt aan het Vlaam- sche strand, Van Noord tôt Zuid, langs Maas- en Scheldeboorden, Juicht, Belgen, juicht door gansch het V aderland. Een man'lijk volk moet man'lijk dur- ven zingen, Terwijl het hart van eed'le fierheid beeft. Nooit zal men ons een morzel gronds ontwringen, (bis) Zoolang een Belg, 't zij Waal of Vlaming, leeft. (ter) 2 Geen morzel gronds, geen enkel onzer rechten, Waarvoor het bloed der vaad'ren heeft gevloeid, Zoo lang een man, een vrouw, een kind kan vechten, Zoo lang een hart in België's harté-gloeit.land geen woord, maar een alles-opslorpende dagtaak, onze Onafhan-kelijkheid de prijs van hun bloed en zielsterkte. Welke ongekende, diepe verrukking voor hen die den nationalen dag doorbrengen, het gelaat naar den vijand en het wapen in de hand ! Dagen als deze zijn tegelijk tragisch en zwaar van beloften. Het leed, manhaftig gedragen om eere's wil, en het spannend trachten naar de be-vrijding, de gaafheid van ons volks-bestaan, zijn de hechtste bronnen van de kracht die eens uitbloeien zal in de weelde van een gelouterde, duur-zame beschaving. Verheugen wij ons dezhalve, te midden onzen angst, over ons verleden, over den voorspoed dien wij den moed hadden op te geven voor hooger goed, over onze rampen zelf. Zij zijn de trouwe onderpanden van ons geluk. Zorgen wij bovenal die toekomst voor geen van ons te vergallen. Het België waarvoor wij allen hebben ge-leden en gestreden, moet waarlijk en in den volsten zin van het woord een milde moedergrond wezen, waarop aile onderdeelen leven en groeien. Tegenover de groote, heerlijke werkelijkheid, hoe overbodig en zin-ledig al dat. woordengekraam over Belg eerst, Vlaming of Waal daarna, en omgekeerd ! Hoe onverstandig daarover te twisten, en elk voor dweeper en verrader te schelden wiens opvattingen, in schijn meer dan in waarheid, van de onze verschillen ? Wat geeft het of wij ons vooraf Waal of Vlaming noemen, waar beide rassen met hun bloed be-wezen, 't ééne groote feit dat méetelt, namelijk, dat wij 't behoud en de Geen slavenboei word' ooit ons aan-gevijzeld,Geen schandig juk van vreemde dwin-gelandij,Of 't wordt op 't hoofd des dwinge-lands verbrijzeld! (bis) Ons Belgenland blijft eeuwig, eeuwig vrij. (ter) 3 Zingt hooger nog en laat Europa 't hooren: Hier heeft de Vorstj de grondwet in de hand, Voor God en Volk den heil'gen eed gezworen, Dat hij slechts leeft voor 't dierbaar Vaderland. Naast d'eersten Belg staan acht mil-lioenen Belgen, Vor eendrachtzin tôt heldenmoed gereed. Die m'één voor één en allen moet ver-delgen, (bis) Eer iemand ooit ons land het zijne heet. (ter) gaafheid van België willen handhaven, tegen aile vijanden ? Indien wij na den vrede ons land niet meer eendrachtig en broederlijk maken, meer bewoonbaar met een woord, voelt gij dan niet dat wij onze dooden onrecht aandoen, hun de duur-baarste belooning voor hunne opoffering onttrekken ? Deze dag smeedt over de heele wereld den band van het belgschap hechter en zoeter. Met onze liefde voor het Vaderland vereenigen wij onze hulde voor ons Vorstenhuis: meer dan één ter wereld is het ver-groeid met het bestaan zelf van het volk waar over en waarvoor het regeert. Wij moeten uit deze beproeving te voorschijn treden meer vereenigd en broederlijk. Dan zal de Toekç>mst naar ons wijzen als naar een weder-geboren volk, naar België als het oord van vrede en geluk. o Gebed voor Belgie. Verleden week gaven we in ons blad de photo van de schilderij van Jozef Janssens een Vlaamschen knaap voorstellend, biddend voor zijn land. Dit gaf M. Valgimigli, leeraar van Italiaansch aan de Hoogeschool van Manchester, volgend heerlijk sonnet in, dat wij dank aan de bemiddeling van Mgr. Casartelli voor ons blad be-kwamen.Meer nog : Mgr. Casartelli looft twee prijzen, elk van iosh. uit voor de beste Vlaamsche en de beste Fransche vertaling. Ailes te zenden naar het bureel van ons blad. Hier het sonnet. "PRIÈRE POUR LA BELGIQUE." Ritratto dell' insigne Pittore, Josefo1 Janssens. "At length I found portrayed, . . . . Paradisal Love ! " —D. Gabriel Rossetti. SONETTO. Quasi rapito in celestial preghiera, I begli occhi a Dio levi, o fanciulletto, Con la fidanza "che mai volge a sera," Tal che s'avveri '1 disiato obbietto. Sconvolse il Belgio tutto ria bufera, Conculcato fu il popol tuo diletto Da schiatta vana, prepotente e fera, Che di virtù smarrito ha il sentier retto. L'Artista che ti pinse in forma bella, L'espressione ti diè d'un Cherubino Con i riflessi di remota stella. Accolga i v@ti tuoi l'Amor Divino, E spezzi de l'error le bieche anella. II di délia riscossa è ornai vicino ! —A. Valgimigli. Mancunio, 4/7/'' 15. o Sergeant Mic O'Leary, V.C. Kent gij den jongsten held van 't Groene Erin, 't schoone Ierland? De gazetten bazuinen zijn lof, de illustraties drukken zijn photo, en in London en Engelands groote steden loopen êe juffrouwen hem na om zijn handschrift voor hun album. Voor een paar wêken, bij zijn terugtocht of beter triomf-tocht naar Ierland, ontmoette ik hem bij toeval en reisde een eind wegs met hem, en in de Oude katholieke vereering, kuste hij mijn priesterhand en ik zegende zijn Victoria Cross. 't Was als een broederzoen van Vlaanderen aan Ierland. * * * Wie is hij Mic O'Leary? Hij is een jonge sergeant van een vijf en twintig jaar, geboren en grootgekweekt te Cork in Ierland. Voor enkele maanden was hij niemand, tenzij de zoon van eenvoudige Iersche ouders, en de held diep in de ziel die wilde zijn deel doen in den grooten strijd, en de stem van zijn Iersch vechtersbloed niet smooren wilde. Wat hij nu is, dat wierd ik gew;aar te Manchester op St. Patrick's Dag, wanneer ik, in de tegenwoordigheid van Redmond, als Belgische priester, werd uitgenoodigd om de groeten te brengen van België aan Ierland. Als ik den naam vermeldde van Mic O'Leary, dan rezen die 7,000 Ieren in die vermaarde Free Trade Hall op en die geestdrift die ik daar zag en hoorde draag ik als een prachtige herrinnering meê door mijn leven. * # * Wie is hij Mic O'Leary? Gaat en vraagt het aan den Duitscher, ginder in onze Yperenstreke, niet ver van het vermaarde " Hooge." Vermoedelijk weten zij het nog Voor Kleederen voor Heeren en Jongelingen naar aile keus en voor den — OORLOG,— opgemaakt of op beitelling wendo men zich tôt de groote : : en vermaarde naagazijnen : ; THE DON, 27/30, Holbora Viaduct, E.C. —— Registered at the General Post Office as a Newspaper Telephoon: Centrât 12 86. HT 12 BëmsÊz.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection