De stem uit België

629 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 16 Fevrier. De stem uit België. Accès à 19 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/c53dz04604/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Burdtl 21, RUSSELL SQUARE iONDON, W.C. Talephon* : lluaium 287. De Stem uit Belgie VOOR GOD EN VADERLAND. Uronnement : lsh. 9<L wwr J maanden. Subscrtptkm : lsh, 9d. for 3 rnonthi. loor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holtand ; 1 1 Voor FrankrUV: 2,23 fr. Voor de soldâtes : laà, >£ 1.50 £r. 3de Jaargang, Nr. 22. (Blz. 1315-1326.) VRIJDAG, 16 FEBRUARI, 1917. Registered at G.P.O. as a Newspaper. 12 blz. I^d. Aan de Belgische Geloovigen. De dood van den Weledelen Hertog van Norfolk is een harde slag voor de Engelsche Katholieken. Hij was de steun van aile goede werken en de toevlucht van aile noodlij-denden. Wat onze landgenooten niet weten misschien, Hij was 00k een edelmoedige weldoener der Belgische" vluchtelingen. Nooit klopte men te vergeefs aan zijne deur en zijne on-uitputbare liefdadigheid stond ten dienste van aile droeve toestanden. Het is een plicht voor ons, Belgen, de gedachtenis van dien Kristen edel-man te bewaren en onze vurige ge-beden voor zijner ziele- lafenis te storten. Vergeten wij 00k zijne edele gemalin niet, de Hertogin van Norfolk, op wie alleen thans de zvvare taak rust van de opvoeding der vier nog jonge kinderen. Onze priesters zijn verzocht een bijzonder gebed te vragen tôt die in-zichten in hunne eerstkomende ver-gadering der Belgen. t A. O. De Wachter, Vic.-Gen. van Z. E. Kard. Mercier. Paaschplicht. In Engeland kunnen wij onze Paaschplicht volbrengen tusschen Aschwoensdag en Beloken Paschen (21 Februarr-15 April). De Kerk schrijft deze Biecht- en Communieplicht • voor aan aile hare geloovigen, of zij zich in hun Vader-land bevinden of niet. Hebt ge ten uwent geen Roomsch-* katholieke kerk of in uwe omstreken geen Roomsch-katholieken priester die U verstaat, dan zijt ge toch nog verplicht het mogelijke te doen. Schrijf dan aan een priestersadres dat ge kent of aan het bureel der " Stem " : geen geloovigé"mag er mee-1 nen dat hij te verre afwoont of te een-voudig man is, opdat een Belgisch priesterhart niet tôt hem zou komen. En stelt dit schrijven niet uit, opdat uwe priesters hun werk regelen kunnen.De adressen der Belgische priesters zijn op ons bureel te bekomen aan id. Ter gelegenheid der Paaschplicht dienen aile de ouders die verre van katholieke kerk en school wonen, 00k zich hunne groote plicht te herinneren jegens hunne kinderen voor wat aan-gaat onderwijs in de gebeden en de christelijke leering en hunne eerste Heilige Communie. Voor vele afge-zonderd-levende Belgische kinderen moet deze Paaschplichttijd het geluk medebrengen hunner Eerste Communie. Dat daarom de ouders hen voor-bereiden tegen het bezoek des priesters.Vlaamsche en Fransche catechis-mussen zijn 00k nog te bekomen op het bureel der " Stem." Dat allen er aan houden zoo trouw als ooit in het Vaderland, hun Paaschplicht na te komen en er zich meer dan ooit door te heiligen. Ter voorbereiding eener Paaschklokbijlage verzoeken we dringend om meewerking. Ailes te sturen vôôr Woensdag a.s. aan het bureel der "Stem." O Jongens, weest geen kudde-menschen ! Helden. Ik zie menschen glorieoogen en vuisten ballen omdat ik zoo iets schrijven durf. Wie weet 't is nog gebeurd—of krijg ik geen naamlooze brieven vanwege "des vrais patriotes belges," die zoo stout en zoo eerhik zljn hunne gedachten vooruit te zetten (?), f of beter hun aantijging van Duitschgezind-I he:d, onder den schuilnaam der nameloos- heid. 'k Houd echter nog meer van menschen of gazetteschrijvers die hun. geweer laden openbaarlijk om de duizenden dood te schieten, die zich rond Hugo Verriest's schoo-11 en kop zullen scharen, den dag van het wraakgericht der twaalf kogels. Maar ru wat maakt het? Met den. VLaamschen dichter teg ik : "Mijn liefde groeit, arm volk, met uw nood. En ik wensch in mijn hart u groot of dood. O Vlaanderland, daar is schuld in uw schand, Des grijptdieu liefheeftdengeesel ter hand." Ik ben nooit fel iingenomen geweest met onze in gazettenglorie gekroonde, redenaars en dichters—zij denken dat zij het zijn—die hun vluchtelingenvertij'loosheid dachten te heid er bij dat zij den last, 't gevaar en 't sneuvelen op 't oorlogsveld, dat grootste levenskruis, ook torschen. als christelijken plicht. En zoo is het in al de legers. Maar dat gaat niet zonder levendig geloof en be-wuste christeiijJcheid. Zij die sterven, bui-ten God, en. zonder een stukske berouw, zijn in geenerlei zin martelaren. En dat velen den zin van Kardinaal Mercier zoo wat ket-tersche hebben uitgelegd bewijst dat zij hun katholieke leering lieten verduisteren an ver-rozewateren door hun hypervaderlandsliefde, en dat hun zedelij-k wangedrag maar al te veel bereid is, om 't strikte dogma zoo wat elastisoh uit te reklien, langs den kant van hun Lauwheid. Zijn onze jongems geen helden? We zou- HARE KONINKLIJKE HOOGHEID DE HERTOGIN VAN VENDOME, Voorzitster van het War Refugees CommHtee. moetan ihet vaderland ten nutte maken, met langs de trillingen van den vaderlandsohen wind de woorden martelaren en helden uit te bazuinen, ter verbauwereering van onze jongens, die ongeloovig kopschudden voor al dien blaai, en dat lawaai. Zijn onze jongens dan geen martelaren. en helden? 't Kan of 't kan niet. De zaak is, klaarduidelijk af te lijnen wat een martelaar en een held wezenlijk is. Martelaren? Dat België het schuldeloos Lam is, ja, dat is de zooveelsté herhaling van België's historié. Dat België, omdat het liever barstte dan boog, voor het onrecht en de oneer, wanneer het dat volgens de real-politiek van Europa niet doen moest, maar vrij deed uit eer en rechtsgevoel, dat België werd geradbraakt en bijna al zijn bloed uit-getapt, dat voelen, wij zoo bitterlijk, maar berouwen het ons niet. Dat in de wondere schikking der Voorzienigheid, ons katholiek landje, zichzelf zuiverend, tevens uitboet voor de zonden der andere landen, dewijl God altijd eerst en liefst zijn lievelingen op dem pijnbank werpt, omdat hun bloed zui-verst is en jeugdigst, daarin getroost zich dagelijks mijn katlhoKeke godsvrucht en draagt het sacrificiekruis met lichteren tred. Dat veel jongens in die mystische opvatting, hun lijden en leven opofferen en daardoor vallen als getuigen van het christelijk recht, en als heilige boeters, dat is waar. Het is een marteLaarschap in zekeren zin maar niet in den echten zin : want een martelaar sterft, zonder tegenverweer, voor 't dogma of de deugd. Die jongens leven, lijden en sterven als echte christenen, met deze eigenaardig- den kunnen zeggen dat de meesten vechten omdat zij moeten. En dat is geen blaam. Dat er moet gevochten worden, dat is een schand, en wieais schuld? Het vecliten zelf is nog geen heldendaad. 't Is, in modernen oorlog meest, bees-tenwerk. Maar wie nu vécht, omdat hij moet, uit plicht en gehoor-zaamheid ishij geen held? Hij kan een phy-sieke held zijn. Maar om held te zijn, in echten zin, een zedelijke held, moet hij ook vechten uit bezielde plicht en gehoorzaam-heid. Zoo zijn er velen. Maar zij zijn het niet allen. Iedere solciaat is geen held voor-waar, zelf s niet in de achting der khakizottin-nen, want 'k weet ik: menig soldaat " en congé sans solde," die verlaien en vereenzaamd, maar al te diep gevoelt dat 't officieel woord "held " maar een woord was. Men kan daar-bij een oogenblikkelijke heldendaad stelleo, maar de heldhaftigheidsgewoonte hebben, koitom een .held zijn, door en door, en een heldenleven als natuurlijk gevolg door een heldendood bekroonen, dat is heel wat,, an-darsKuddemenschen. Vele jongens zijn zulkdanige helden. Helaas velen zijn kuddemenschen. Kuddemenschen, zeg ik, niet zoozeer in de loop-grachten, waar de geheugenis der dooden rondzweeft en de zin des levens wordt ver-scherpt, en het diepst menschelijke, dat is het goddelijke, naar boven komt, maar wel in de kampen en de " basen " achter 't front, waar men van 't oorlogen uithiiert of voor 't oorlogen voorbereidt. Wat is een kuddemensch? Dat is een mensch die meedrijft met den hoop, lijk een schaap met de kudde. Dat is een measch die zijn veTstand en hart en wil en ailes op-geeft om te denken, .te doen, te voajeo, te spreken, met 't verstand—dat is 't otiver-stand—met het hart—dat is de hartloosheid —met den wil—dat is de willooçheid der massa. Bleet een schaap, al de schapen bleetan. Biest een koe met den staart in de lucht, al de koeien biezen nV De kuddemensch heeft een kuddegeest, een kuddewil, een kuddehart en een kuddetaal, en dat ailes is onnatuurlijk, opgedrongen, enke! uitwen-dig : want onder de kuddevacht denkt een eigen verstand, klopt een eigen hart, handelt een eigen wil, lispelt een eigen taal, maar ailes m 't geiheiin, want durven, durvem, dur-ven., daar ligt de knoop, en zij durven hem niet doorhakken al lijden zij geweldig onder het kuddepranglijf. Duizende onzer Vlaamische jongens zijn kuddemenschen. Kom mee naar een der vele stapelplaatsen waar onze jeugd is bia-nengeparkt in de kampen of basen—leerecde, rustende, ziekelijke, hervormde, werkende en klerkende soldaten—oorlogsmoedeloozem en geruste broers, van eenen kant, jonge spric-gers en pretmakers, van een anderen kant, opgeschart en bijeengedreven hier, uit Frank-rijk en Engeland waar zij ouderloos, in 't wilde zwierven, met geld op zak voor 't harde werk, en er ailes ontleerden zonder veel goeds te leeren, zich vrij gevoelend, vrij op eens, van land en huis, van gewoonte en opvoeding, van kruis en kerk. 't Zijn meestal West-Vlaandarens bloedeigen jongens, jongens uit de stille dorpjes, waar geen slechte vrouwen trekhielden, uit de nederige huisjes waar geen vuile prenten aan de muren hin-gen, uit het lastig land waar geld verdienen zweet kostte, uit de stille straten waar geen vloekwoorden tierden—uit het gothiesch kerkje waar de priester de sakramenten uitreikte, uit de landschool waar de zuster-kens hun zieltje beitelden, !t zijn de kinderen van 't mystieke Vlaanderen, nu afgehakt van den ouden Vlaamschen tronk. Zijn de jongens van 't mystieke Vlaanderen? Zij vloeken dat de sterren er bij beven, zij lallen en kallen zwijnepraat, zij drinken van 't vaderland weg, zij lachan den succes-lach van een dartelen clown, zij schoppen en jouwen uit (wie anders denkt, en wil en. spreekt, zij goochelen met hun hart, zij bre-ken 't geld met hamers, zij tieren op malkaar, en op hun overheden, zij dreigen revolutie in woorden, zij zwieren en zij zwetsen, zij leven lijk god in Frankrijk, een poel, een zond-vloed. "Kijkt naar ons, wij zijn de mannen van 't nieuw geslacht-." 't Zijn kuddemenschen. 't Is de brutaliteit der Vlaamsche natuur die de mystiesche ziel voor 't open-baars en 't samenleven afwerpt, als een kin-derpak. Meenen zij het? Zijn zij waarlijk zoo bedorven? doorslecht? Trekt hun hemd-boord los, 't soapulier en de medaljes hangen op hun borst. Luistert : 's avonds in hun bed lezen zij een stukske van den paternoster. 's Zondags bidden zij godvruchtig in de kerk. Hun brieven spreken van God. In 't geheim, in 't verdoken, daar leeft, of beter herleeft de mystieke ziel van Vlaanderen, en menig traan wordt daar geschreid, en menig zucht geloosd, om weêrom te huis te zijn, bij moeder, en te doen lijk te huis. Zij haten de kudde, maar zij kunnen, zij durven er niet uit of niet tegen gaan. 't Zijn kuddemenschen ! Zij hebben geen zelfstandigheid, want Vlaanderen verstond zijn eigen wezen al even min, als dat zijn hooger volk het verstond. Arm Vlaanderen van Pater Stracke ! Zoo is het. Vlaanderens weezang van Claudius Severus. Zoo is heit. Hugo Verriest, gij, fijnste psycholoog van Vlaanderens volk, gij hebt het juist gezegd: "Valt een Vlaming buiten. zichzelf, hij valt buiten aile mensche-lijbheid."'t Rubeniaansche vleesch zegeviert over Memlings engels ! En de vreemdelingen zeggen misprijzend : "'t Zijn VLamingen." En de ongeloovigen zeggen: "'t Zijn katholieken."Maar wie zijn, volk liefheeft—spijts al zijn gebreken—en weet dat het volk alleen niet de schuldige is, denkt lang na over 't groote vraagstuk van de opvoeding der Vlaamsche volksjeugd, dit vraagstuk namelijk : hoe pas-sen wij Vlaanderens mystiesche ziel aan tôt een gezonde harmonie met de zinnelijkheid en vleeschelij'kheid der Vlaamsche natuur, hoe vormen wij onze volksjongens, zoo dat ze buiten Vlaanderen ook Vlaanderen in zich dragen en niet Vlaanderen wegwerpen om Vuddemenschen te worden. Pater L. J. Cai.lewaert, O.P. O Belgisch Officieel Comiteit. (Vergadering van Maandag 29 Januari.) 1. Toestand der gereformeerde soldaten.— 2. Toestand van de famiiliën der opgeroepe-nen.—3 Werk der jonge dochters in de fabrieketi.—4. -Belgen als landbouwwerklie- den.—5. Benoeming briefwisselaars. Het Belgisch Officieel Comitçit heeft Maandag vergadering gehouden onder het voor-zitterschap van den heer Baron Goffinet. De heer Minister Vandervelde was tegenjwoordig in deze zitting. Het Comiteit heeft besloten aan de Regee-ring een verslag te zenden nopens den toestand der soldaten in verlof of voorgesteld om gereformeerd tî worden en werkende in de munitiefabrieken. " j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes