De stem uit België

918 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 22 Octobre. De stem uit België. Accès à 26 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rj48p5w866/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

2>e Stem lutJklgte %TEcho be ^Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is, 6d, voor drie maanden. Subscription : ls, bd. for three months. 2de Jaargang—Nr. 5. oPiage 2o,ooo. VRIJDAG, OCTOBER 22, 1915. Abo™£aX$o1^: 1 Price ld. BARON BEYEHS OVEB DE BELCISCHE ONZIJDIGHEID. Een Volksmoord. "Rachel plorans filios suos quia non sunt." (Evang. Matheus II. 18.) Er ging een noodgeschrei op in Israël, als het gehuil fan Rachel, vol ontroostbaarheid, onidat hare kinderen niet meer waren. Deze woorden uit de heilige Schrift hameren in mijn hoofd, nu ik denken ga hoe de Turken met verfijnde wreedaardigheid het Armeniaan-sche volk aan 't slachten zijn lijk vee, en hoe het wulpsche ondier Herodes, die uit 't vrees voor het goddelijk Kind en zijn koningstroon, de onnoozele kinderen op soldatenzwaarden deed uitbloeden, zijn twintigeeuwsche navolgers heeft. Wij Bel-gen voelen dien volksmoord ten diepste mede, dewijl we nog den schrik gevoelen aangejaagd door het Duitsche moord-machien dat ailes vermorzelende binst de eerste oorlogsweken, reed door ons vader-landsche paradijs. Deze zijn de feiten : Duizendtallen werden vermoord. Een half millioen werden uit hun land naar het Zuiden overgevoerd en verbannen, sinds April laatstleden. Al het volk werd ont-, wapend. Hartlooze gendarmen en vrijge-latene galeiboeven speelden hun folteringen spel met de ontwapenden. In massas werden de Armenianen in gevangenissen ge-worpen. De overgeblevene vrouwen vielen het Mohamedaansche lustdier ten prooi. De kinderen werden weggerukt om groot bedegen, Turksche soldaten te. worden. De mismaakten werden langs de wegen verlorcn gelegd om er van honger te zieltogen. Dû bannelingen werden op wagens geladea, met wat ze konden medenemen van erf en gocd, maar halfweg liet men ze steken als een bu;t voor de plunderaars. Zij hadden hun eigen dooden te begraven, en hun snikken oj| weenen was den dood schuldig. Anderen moesten sjouwen en zwoegen aan de open-bare wegen en werken ; en als het peil was afgewerkt, werden zij als nutteloozen, vermoord. Met de hand op de keel, werden ze tôt de leer van den Islam gedwongen en de vrouwen tôt de harems. Anderen werden op de schepen in de zeeën gevoerd en daar ge-zonken. Eens meer gingen de weeklachten van den ouden profeet Jeremias in ver-vulling : Mijne vijanden zijn op jacht ge-gaan achter mij, en hebben mij, zonder redens, als een vogel gevangen. Mijn leven is in een put gevallen en zij hebben er een steen over geplaatst. De wateren hebben over mijn hoofd gevloed en ik was van de wereld afgesneden. Mijn aangezicht werd zwart als kool, en men herkende mij niet meer, mijn vel kleefde aan het been, en het been werd lijk hout. Deze is de naakte werklijkheid. 800,000 Armenianen werden geslacht. Zoo luidde het officieel uit de monden van Lord Bryce, van Lord Crewe, van Lord Balfour. Zoo bevestigt het de Amerikaansche pers. Zoo wordt het noch door den Duitscher noch door den Turk afgelogen. Het hoofd wordt er duizelachtig bij ; het hart krimpkrampt van machteloos wee en onwillekeurig vraag men zich af of dit het einde der wereld is, en of de "abominatie desolationis," de helschheid der verwildering niet is ingetreden. Waar ligt de schuld van dien volksmoord? Het is bewezen dat er ditmaal geen spraak kan zijn van godsdienstige dweepzucht der Turken tegenover de katholieke en de orthodoxe Armenianen. Zulks -scheen het in vroegere moorderijen, want Armenie's ge-schiedenis is er eene van eeuwenlang lijden, lijk deze van Polen en Ierland, en nu nog zie ik voor mijn oogen en hoor ik dien tachtigjarigen grijsbaardigen, tôt was uit-geleden Armeniaanschen bisschop die, in het plechtig Oostersc'n-gewaad van den Armeniaanschen ritus ons in 't kleins Seminarie van Rousselaere, Armenie's lotgevallen kwam uit-schreien. De reden van dien volksmoord, is er een staatkundige ; eens voor goed ge-daan te maken in den Turkieschen staat met de Armeensche kwestie, dit wil zeggen met hun eeuwenouden rechtmatigen eisch van vrij'heid in godsdienst, taal en zelfbestuur, en te beletten dat den Armenianen dank zij de oorlogsverwiklfelingen, zou recht ge-schiéden. Het beste middel daartoe opdat een man zijn kop niet opheffe, zijn harte-wensch niet uite, was den kop af te slaan, het hart door te snijden, en de stem te smooren in 't bloed. Best zouden de Turken, na dit schelmstuk, de wacht houden bij de graven hunner slachtoffers want, er is een verrijzenis des rechts, lijk er een verrij-zenis is des vleesches, en het bloed der martelaren is een zaad van rechteischers. Heeft Duitschland, heeft Oostenrijk schuld aan dien volksmoord? Netn, neen, roept mijn hart. Het ware onrecht plegen op groote schaaL Zoo iets 00k maar een oogen-blik te durven vermoeden. Het grootste deel der Duitsche natie môet dien volksmoord als een afgrijselijk schelmstuk verfoeien. Ik heb me, door betrouwbare geleerden, laten gezeggen dat de vermoorde aartshertog Ferdinand als groot levenstaak had de een-heid van 't Oostenrijksch-Hongarisch keizer-rijk te cimenteeren om daardoor een ondoor-dringbaren dam op te werpen tegen Mahomet en de Russische orthodoxie. De Turk was dus zijn aartsvijand. Ik weet dat het Duitsche volk zich schaamt voor zijn bondgenoot-schap met den vijand van aile christendom, ik zeg het Duitsche volk, en niet het Duitsch militarisme. Ik heb geen enkel bewijs voor Duitsch -land's medeplichtigheid aan dien volksmoord, en er stroomt reeds een genoegzame roode zee van onschuldig bloed over Duitschland's naam en geweten zonder dat het noodig zij 00k het Armeniaansche bloed—niet enkel als een roode maar als een doode zee—over Duitschland's naam en geweten t% laten vloeien. Neen, Duitschland is niet medeplich-tig : mijn verstand en mijn hart verzetten er zich tegen. Wat Reventlow daar heeft uitgebrald, voor 't houten monstrrstandbceld van von Hin-denburg (heiaas een g t:ijikte gnd v ordt ras ontmaakt en afgcmaaktj, wrnncer h.j zegde dat de Turken wisten wat ze deden, en niet af te keuren zijn, dat kon enkel door den . Duitschen dichter van den haatzang worden toegejuicht en niet door 't Duitsche volk. Reventlow daar paradeerde lijk Nero, bij den brand van Rome, en speelde de harp van de i'ibermenschliche vaderlansliefde, lijk Duitschland's officieren paradeerden, en kolossaal, zwijmeldronken lachten om des oorlogs zelfheerlijkheid, dewijl Rheims' ka-thedraal—al de historié van Frankrijk—en Yper's halle—al de historié van Vlaanderen— in lichtelaaie vlamme stonden. En toch, Duitschlapd is niet volstrekt vrij te pleiten en als het 'zeggen zal, handenwas-schend, lijk PiLatus, ik heb geen schuld aan 't bloed van dien Rechtvaardige, niemand zal het gelooven, en in de geschiedenisbladen der toekomst, zal het geschreven staan : in het jaar 1915, was Duitschland in bondge-nootschap met Turkije dat voor staatkundige redens Armenië uitmoordde. Duitschland alleen kon dien volksmoord beletten. Het wilde niet, het durfde niet, en nu de zaken^ strategisch en politisch zoo ver gevorderd waren in zekeren zin het kon niet. Een drift gestegen ten toppe moet zich uitwerken of breken. Kon Duitschland breken, zonder dat zijn hoogmoed brak, en tevens al de droomen door dien hoogmoed beraamd? Duitschland is schuldig in zekeren zin omdat het zijn schuld is dat het machteloos was in 't ver-dedigen der onschuld. Duitschland is schuldig in zekeren zin omdat het in zijn leering en inrichting, meer dan andere naties, de val-sche begrippen over oorlogsredenen en oor-logsdaden heeft toegepast. Ik vraag het af aan den katholieken Centrumsleider Erzber-ger: indien u beweert dat een oorlog wreed-aardig moet worden doorgedreven omdat het miinder bloed—hij meent Duitsch bloed— kost en kortstondiger is, waarom zou de Turk niet logisch doordenken : Armenië kan mij in den weg loopen in mijn ®orlogspIanne>n ; 'k kap het den kop af ; moet niet ailes opge-offerd aan den staatsgod? Neen, van onrecht-streeksche medeplichtigheid is Duitschland niet vrij te pleiten, en deze is de eerste straf : Duitschland had dien volksmoord wel willen beletten maar 't kon niet, gevangen als het was in zijn eigen zonde van hoogmoed en politieke ketterij. En toch. deze was eene uitmuntende gelegenheid voor Duitschland om der wereld te toonen dat menschlievena-heid nog huist in 't Duitsche hart, en omdat het een daad van groot sacrifieie was, 't zou 00k een groote levensuitzuivering zijn ge-weest Door 't sacrificie boet men voor de zonde. Maar vermocht dan niemand niets om dien volksmoord te beletten? De Paus, het hoogste zedelijk gezag op aarde. De tijd is voorbij, dat het geestelijk gezag des Pausen bij de geheele katholieke Europeesche wereld zoo in aanzien stond, dat een enkel woord van Rome de waarheid en het recht handhaafde. Het is niet de -schuld van den Paus, maar wel de schuld van de staten en enkelingen die het Pause-lijk gezag en het christelijk geloof van zich hebben afgeworpen. De Paus heeft gedaan wat hij kon, en is hij niet geslaagd, in wat hij doen wilde, het is niet uit innerlijke waar-deloosheid van de katholieke leer, en hulp-middelen.De Bondgenooten.—Hun protest heeft luid weerklonken. De Turksche overheid wordt voor die schanddaden verantwoorde-lijk gesteld op 'den dag der vergelding. On-dertusschen lagen de Dardanellen tusschen hun begeerte, als een tôt nog toe onover-brugde stroom van onmacht. De kleine neutrale staten.—Voelden zij in Armenië's dood geen bedreiging voor hun eigen leven, en voelden zij niet in heel dezen oorlog de heiligheid van den strijd voor het recht van den kleinste? Samengescha-keld zouden ze machtig geweest zijn, hoofd-zakelijk op dit keerpunt van den oorlog. Heiaas ! hun eigen zelfbehoud, rustige welvaart, bangheid voor den sterkste, en onzekerheid over wie ten slotte de sterkste zijn zal, heeft de kleine neutralen verlamd. En 't was noch-thans niet zoo lang geleden dat uit aile kleine staten een groet van diepgevoeld mede-lijden en bewondering opsteeg voor Kriiger, en voor zijn veronrech't volk? De Balkanstaten.—Was Turkije hun his-torischen vijand niet, en nu een gevaar voor het behoud van wat zij, door veel bloed, van hem hadden ontwrongen? Heiaas: de Balkanstaten waren steeds een huis van tweedrach-ten en 't succès is hunne liuidige leidstar. Amerika.—Zij deed wat zij kon, de jonge republiek met de bewustheid van hare vrij-zinnigheid en menschlievendheid. Zij heeft enkele kolen uit 't vuur geraapt en zij zal liefdadig zijn ten einde toe voor de schame-len. Meer kon zij niet. De Vrijmetselarij.—De Jonge Turken-partij was een vrijmetselaarsloge, en histo-risch blijkt de invloed van de vrijmetselarij in al de oorlogen dezer laatste eeuw. Kon de vrijmetselarij broederschap de Jonge Turken niet tôt bezinning brengen? Heiaas. Machteloos.Het Socialisme? Och, machteloos. In het aangezicht der Europeesche poli-tiek mocht Armenië met den profeet Jeremias klagen : "er is niemand onder mijne geliefden om mij te helpen." Men moge op de middel-eeuwen smalen, en er moge ruwe erts ge-mengd zijn met het goud der middeleeuw-sche idealen, maar 't waren toch tijden van hooge bezieling en belangenlooze zelfopoffe-l'ing, wanneer op het woord van Pieter den Eremijt, en Bernardus van Clairvaux, de Godfrieds en de Boudewijns, de Lodêwijks en de Rijkaards, ten Oosten optrokken, met hun geestdriftige legerscharen, ter bevrijding van het Heilig Graf. Wanneer worden de graven der Armeniaansche vermoorden door Europa gewroken? Of moet ik in die .heden-daagsche machtloosheid der staten een straf zoeken der voorzienigheid, voor de politieke fouten der verloopen iaren? Voor de half-sche oplossing der Balkanenkwestie? Ik weet het niet. Mijn kristelijk gemoed vindt meer bevrediging in de gedachte dat er een wet van uitboeting bestaat van den goede, voor den kwade, van de geloovige kleine natie, voor de Godvergetene groote natie, een wet door Christus lijden en dood geleeraard en in de levens der heiligen toegepast, en in de jongste boeken van Huysmans en Benson let-terkundig opgel-uisterd. En toch, er bestaat een God's Recht 00k hier op deze wereld. Ons past het niet bij God aan te dringen opdat Hij het vuur des hemels over de moor-denaars zou doen nederstorten. Wij weten dat de Heer aan de zonen van Zebedeus ant-woordde : "Kinderen des donders, gij weet niet van welken geest gij zijt." Maar toch heb ik een dag lang in den Bijbel gebladerd, naspeurend G<}d's woorden en werken en 'k ben stil blijven mijmeren bij de woorden uit het Apocalypsis, XIII, 10. "Wie anderen in gevangenschap heeft geleid, zal op zijn beurt in ballingschap gezonden worden ; die met het zwaard zal hebben vermoord, ' oportet gladio occidi,' moet met het zwaard geslacht worden." Pater L. J. Callewaert, O.P. o———- Voorzichtig !... Het is nu de tijd niet om, onder Belgen, te strijden of te twisten. Maar een woordje spreken om den vrede, den inwendigen vrede, te helpen voorbereiden, mag men zeker altijd ; en thans meer dan ooit blijkt dat raad-zaam.Hoogst betreurenswaardig is het aan-houdend razen van sommige fransch-bel-gische bladen die er schijnen op uit te zijn om de Vlamingen in te lijven bij het " Latijnendom." Daarvan haalde "De Stem" nog een staaltje aan in haar nummer van 15 October 1.1. Het mag wel een " puzzle " een benetelend raadsel heeten, hoe die franschdolle bollen het z6ô naïef kunnen uitspreken, dat de Vlamingen die v66r den oorlog een Duitscher liever hoorden duitsch dan fransch spreken in hunne vergaderingen moesten dwepers zijn—en dat om de reden dat die voorliefde een teeken was van "progermanisme" ! Maar, Lieve Heer ! wat zijn de Vlamingen dan? Zijn de Vlamingen van germaanschen stam, of zijn zij het niet? Is het Vlaamsch of Nederlandsch een germaansche taal, of niet? Laat ons toch bestaande feiten aan-nemen zooals ze zijn, en daarop onze beschouwingen bouwen. Staatsmannetjes die volken willen besturen volgens een ingebeeld begrip van den volksaard, tegen de natuur-waarheid in, hebben wij genoeg aan 't werk gezien en wij weten wat te verwachten is van zulke staatsmannerij. Vlamingen "zijn" nu eenmaal Germanen ; het Vlaamsch of Nederlandsch "is" een germaansche taal, dat kan niemand verhelpen ; en al liepen on-wetende Vlamingen nog zoo hoog op met hun gewaand " latinisme," dat bestaat in een oppervlakkig laagske fransch, dat zou aan de zaak niets veranderen. Daar die germaansche Vlamingen toch 00k Belgen zijn, en de germaansche vlaamsche taal een belgische taal, kunnen wij niet inzien dat de liefde voor België moet bestaan in het onderdrukken van den vlaamschen volksraad of van de vlaamsche taal. Integen deel, hoe meer belgisch gezind, hoe dieper genegen 00k een ware vaderlander zal zijn voor den aard en de taal van de meerderheid der Belgen ; hoe vuriger hij zal trachten dien aard en die taal in eere te stellen. Men zal beter werken aan den Aan onze Lezers. Velen schreven ons om verzamelingen te volledigen. Wij hielpen wat we konden. Ons ontbreken nummers 6 en 17. Wie ons een dezer nummers instuurt, ontvangt " De Stem " gratis gedurende twee maanden. Voor Kleederén voor Heeren en Jongeiingen naar aile keus en voor den — OORLOG,— opgemaakt of op bastelling wende men zich tôt de groota : : en vermaarde magazijnen : : THE DON, 27/30, Holborn Viaduct, E.C. Tr Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Central 12 86. HT 12 Blatte.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes