De stem uit België

1256 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 04 Août. De stem uit België. Accès à 22 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/c824b2zb4k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Registered at the General Post Office as aNewspapei Telephoon: Muséum 267. mrt2 BSadx. De Stem uit Belgie I Bureel : 21, Russell Square, London, W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for three months. * 2de Jaargang.—Nr. 46. Oplage: 13,000 VRIJDAG, AUGUSTUS 4, 1916 Abonnement v«or de Vereenifde Staten, 4« et*. ; Ty*.:** 1 1^1 yoor Holland, i fl. ; voor Frankrijk, *.25 fr. lllCC 12U. OE NIEIIWE LE6ERWET. VOORBITGANG IN WOLHIJNIË EN GALIClE. = Christen Oorlogsrecht. Eén der ongehoordheden van dezen oorlog, is de houding der Duitsche katholieken en onzijdigen tegenover België. In Duitschland heeft er geen enkel katho-liek, geen enkel bisschop protest aangetee-kend tegen de schending van het rech't, noch-tan3 op een naleve en schaamtelooze wijze bekend door den keizerlijken ltanselier. Bel-gië is verwoest, geplunderd, gebrand, ge-hoond en bespot geweest. Niet alleen zijn de Duitsche katholieken toeschouwers geweest van al die wreedheden, maar hebben ze toe-gejuichd, uitgelegd, en verrechtveerdigd. Geen dagblad heeft er meer bijgedragen om het openbaar gedacht te misleiden, den aan-val te verontschuldigen of te huldigen dan de katholieke "Koelnische Volkszeitung." In onzijdige landen, doch op minder hevigen toon, vinden wij katholieken, priesters, bis-schoppen die openbaar hunne gevoelsover-eenstemming voor Duitschland, hunnen af-keer voor de Bondgenooten en hunne onver-schilligheid voor België te kennen geven. Talrijk zijn die oorzaken van zulke dwa-ling. Zelden kan een individu en "a fortiori " eene natie een zedelijk feit oordeelen zonder vooroordeeling. De dweperij en de verove-ringszucht hebben het kristen geweten der Duitsche katholieken misleid. "Deutschland iiber ailes." Wat de onzijdigen betreft, daarvoor is de uitleg een weinig verschillend. Nederland-sche, Spaansche en Italiaansche katholieken dachten in Duitschland de Europeesche ver-tegenwoordiger te vinden van den grondregel van orde, macht, zedelijk en kristelijk leven, als wanneer Frankrijk in hunne oogen aile wanorde, losbandigheid en ongodsdienstig-heid verpersoonlijkte. In dien grooten strijd tusschen den geest van licht en den geest van duisternis, vas België zeer licht bevonden ; voegt daarbij de godsdienstige vervolging fn Frankrijk, de eeuwenoude wantrouwigheid der Nederlan-ders tegenover Engeland, den kolonialen *vrok der Spanjaarden, en de anti-russische vooroordeelen. De katholieken hadden zich zoo gemakke-lijk van aile vooringenomen gedachten kun-nen losmalcen om de feiten bij het licht der rechtveerdigheid en der waarheid te oordeelen. Katholieken immers hebben klare en dringende grondregels van internationale ze-denleer.De oorlogsleer der katholieke Kerk vindt men bij de kerkvaders en kerkleeraars, en de onderwijzing der Godsgeleerden. Zoo was Relgië's toestand gemakkelijlc na te vorschen, en kon men aanstonds bemerken langs welken kant het recht bestond. De katholieke Kerk aanziet den oorlog als eene groote kwaal en als een der meestetegen-strijdige aan het uitoefenen zijner goddelijke zending. Nochtans keurt zij hem niet vol-strekt af en zonder voorbehoud gelijk Tol-stoi's discipelen. De macht ten dienste van het recht ge-steld, kan een groot middel zijn om de on-schuldigen te beschermen en de wreedaards 'e bedwingen. Maar hetgeen zij niet aan-oeemt 't is wel de oorlog te aanschouwen als een gewoon middel om de botsingen van eigenbelang tusschen de naties te slechten. "Aannemen dat een oorlog, van beider kan-'en, in zich zelve rechtveerdig zijn kan, schrijft de godgeleerde Vasquez ; dat men, na onderzoek van de verschillende redens der '"ee partijen, een einde kan stellen s a p. het geschil of den twist, door den oorlog, is iets 'ngehoords. Het geschil moet door de rede en niet door den oorlog opgelost worden." .A fortiori neemt zij de veroveringsoorlogen "iet aan, welke de H. Augustinus "ongehoor-de rooverijen " noemde. De oorlog is slechts toegelaten dan wanneer hij rechtvaardig is. Ziehier, volgens de godgeleerden, d«n de Toorwaarden noodig, opdat de oorlog retht-'eerdig zij : De "defensieve" oorlog tegen een onrecht» 'eerdige aanval is rechtveerdig. ..De "offensieve" oorlog kan rechtveerdig Zlln indien de volgende voorwaarden verwe-zeatlijkt zijn : '° Verklaring door de wettelijke macht ; 2o Rechtveerdige zaak ; 3 Rechte meening. De eenige rechtveerdige zaak van den oor-zegt Victoria, is de schending van het fecht. En passen wij nu die grondregels toe op België. Duitschland kon of mocht ons niet wette-lijk aanvallen dan wanneer wij op zware wijze zijne rechten hadden geschonden.Welnu volgens eigen bekentenis, had Duitschland op het oogenblik van den aanval ons vol-strebt niets te verwijten. Met de Duitschers onderhielden wij de vriendelijkste betrekkingen, ; niet het minsto gedacht of geschil. Zij leefden bij ons in groot getal en groot aanzien. Dus geen enkel reden of voorwendsel om ons aan te vallen. Daarbij was Duitschland, volgens het ver« drag van 1839, verplicht onze onzijdigheid t» eerbiedigen en desnoods te verdedigen. Zoolang een verdrag niet is ingetrokken met toestemming der partijen of door schending van eene dier partijen, houdt het verdrag zijn voile kracht. Tegenover ons was dus voert is verplicht restitutie te doen van al wat hij door 't geweld heeft veroverd." (De-creten van Gregorius IX.) "Indien het bewezen is dat iemand onrecht-veerdig den oorlog gevoerd heeft, spant dan uwe krachten in, opdat hij de bezitters terug-geve al wat hij hen door geweld heeft ontno-men en diegenen van hunnen eed ontbinde die verplicht zijn geweest dien af te leggen. Indien hij weigert en hij onbetwistbaar on. gelijk heeft, zult gij hem er toe verplichten door een vonnis van kerkban en den grond dien hij bezet zult gij het 'interdict' opleg-gen." (Innocentius III.) Dus, hangt België's toekomend regiem niet af van het gevecht. De rechten der zedenleer staan boven het kanonnengeweld. Vandaag, morgen, altijd heeft en zal Duitschland da volstrekte plicht hebben onze onafhankelijk-heid weder te geven, al de schade te vergoe- ! : : | De Refugees van Peterboro' op 21 Juli, 1916, met E. H. Canon Cary-Elwes en Eerw. Pater Léon Wlns. de oorlog tweemaal onrechtveerdig omdat er geene rechtveerdige reden tôt aanval was, en door schaamtelooze schending van het verdrag van 1839. Van het eerste oogenblik af was de oorlog onrechtveerdig vermits de hooge overheid van het Keizerrijk het be-kende. Dus mochten, in die omstandigheden, de Duitsche katholieken daaraan zelfs geen deel nemen. Zij waren zedelijk verplicht, door hunne kerkelijke en politieke overheid den kanselier te doen verklaren dat zij wei-geren zouden te vechten indien de onmis-kenbare onrechtveerdigheid gepleegd wierd. Een der meeste gezaghebbende kerkleeraars, Victoria, schrijft : Indien de onrechtveerdigheid van den oorlog blijkbaar is, mag de onderdaan niet vech. tep zelfs indien de gezagvoerende het hem oplegt. i° Geene overheid mag opleggen den on. schuldig'e te vermoorden. Welnu, in dit geval, zijn de vijanden onschuldig, du» ma.g men ze niet dooden. 20 De gezagvoerende is plichtig wanneer hij in dit geval den oorlog verklaart, maar zij alleen die het kwaad bedrijven zijn de dood niet schuldig, maar 00k diegenen die met hen samenspannen. "(H. Paulus). Dus hebben do soldaten geene verontschuldiging in te bren-gen, indien zij handelen met kennis van zake." Om volgens de grondregels van de kristen zedenleer te handelen, moesten de, katholieken van Duitschland zelfs zoover niet gaan. Voldoende was het hun te weigeren de "militaire " kredieten te stemmen. Maar voor ons leveren de gevolgen van een onrechtveerdigen ■ oorlog een bijzonder 'belang op. Hij die een onrechtveerdigen oorlog voert, is verplicht restitutie te doen. En wat meer is, en nochtans logisch, de plicht van restitutie strekt zich uit niet alleen tôt het slachtoffer, maaT zelfs tôt de onderdanen van de aanvallende overheid. Het Duitsche volk heeft het recht den Keizer rekening te vragen van de leven* in België omgekomen. "Diegene die een onrechtveerdige oorlog den welke ons ongelukkig land onrechtveerdig doorstaan heeft. De Duitsche katholieken, met de bisschop-pen aan het hoofd, zijn verplicht de ontzet-ting van onzen grond te eischen alsmede de vergoeding der schade. Ziedaar het eenvou-dig kristen recht. Met voortdurend den roi van medeplichtige in dezen aanval op zich te nemen, dragen zij voor de Geschiedeni» eene schrikkelijke verantwoordelijkheid. F. D. O Ons Volk in Engeland. VAN EEN QUARREL. In die streek (1) onderhoudt ieder Engelsch dorp een Belgisch huishouden, of stuk-huis-houden,—want de oorlog heeft er overal deer- (1) Huntingdonshire, een gedeelte van de grootste laagvlakte—het Fenland—der Brit-sche e ianden. Vroegertijd stond geheel die I streek 's winters onder. In 1630 maakte de Engelsche Staat een contract met den Hollan-der Vermuyden voor het aanleggen van drai-neerwerken door de Fens. De Earl of Bed-ford, bij verzet tegen dien vreemde, onder-nam de zaak bij contract met de regeering, te samen met 13 ander " adventurers." Zij zouden betaald worden met 43,000 acres grond. Zij namen Vermuyden in hun dienst en het ontzaggelijk groote werk kwam tôt een goed einde in 1653. Het had honderdduizenden ponden gekost. Die draineerwerken brachten in de streek vele Hollanders, Vlamingen en Walen. Te Thorney in Cambridgeshire op land van den hertog van Bedford, had zich eene groote colonie gevormd met eigen kerk en priester en eigen registers van doop en dood. Fami-lienamen leven er nog voort. Wat er verders van overgeschoten is, van eigen godsdienst, zeden, taal en landaard, zal ons eerstdaags in "De Stem " worden meegedeeld door onzen bijzonderen meewerker voor historische on-derwerpen. lijk in gehakt. Soms wonen er twee huis-houdens, maar nooit meer. 't Zijn immer kleine cottages die onze Belgen betrekken, laag van zoldering, regen-ondicht en slecht van sluiten, dat de wind er door giert, en ge zijn koude voelt in den rug terwijl ge rond het haardvuur u verdringt om warmte. Stille dorpkes zijn 't, waar, de prachtwoon-sten en hun eigenaars misschien uitgezonderd, ieder huisje nog het hekken aan den ouden stijl heeft. Aan den ouden stijl die> er in de zeven-tiende eeuw werd ingeslagen. De " parson " loopt er 's Zondage in toog en singel met strik. Chapels en clergymen met baard of minstens moustache zijn eerder een zeldzaamheid, tegenover andere plaatsen. 't Is er de eigen streek geweest van Crom-well (2), en de Roomsch-Katholieke Godsdienst is er haast niet meer gekend. Iersche familien die er zich uit een of ander samen-loop van omstandigheden neerzetteden, ver-huizen na enkelen tijd weer weg de streek uit omdat de bovennatuurlijke hulpmiddelen van den godsdienst zoo schaarscfi. tôt daar reiken : er is één katholieke kerk in geheel de coun-try. Belgische priesters 00k niet : de ieverige missionaris die er op een "vicarage" ver-toefde, werd opgeroepen voor 't leger en schrijft nu van op zijn ransel in zijn abri, zijn pastoorsbrieven aan zijn gewezen paro-cbianen.Waren aile die Belgen zijn "parochianen "? "Hij" heeft voor aile gedaan wat hij kon, maar waren "zij" "kerksch"? Zeker niet allen. Van uit Alexandra Palace en Earl's Court heeft de superintendent de plaatselijke co-miteiten der streek bedeeld met hetgeen hij klein-burgersklas of "unskilled" werkvolk schatte, menschen 00k die beter op hun eigen woonden dan in "Belgian Homes." Die menschen komen meest uit onze Vlaam-sche steden, uit de volksbuurten waar de natuurlijke goede aard zooveel te lijden heeft van onbegrepenheid, van gebrek aan schat-ting, van omgang met lager-gezakten, van al te zwaren levenslast, en van al te sterke verlokkelijkheden. De oorlog heeft die straatjes uiteengeslagen en ik vind die menschen hier weer in verne-pen conditie's. De comiteiten waren niet be-dacht geweest op zulken langen oorlog. En daarom vinden ze dat degenen die ze zoo triomphantelijk inhaalden, eigenlijk niet daar moesten zijn, maar in 't leger—al wat maar broek draagt ten minste. Voorts heeft men ieder tôt werk genoopt en de wekelijksche hulp is veTkleind geworden en wie Edmonton of Earl's Court verkoos kreeg een vrije reis-koepon. Zeker de Engelsche liefdadigheid blijft heerlijk maar 't heeft zoo lang geduurd en de laatste indruk bij de volksklassen wordt steeds het algemeen oordeel. En omdat men niet even liefdadig blijft als in den beginne riskeert dat volk veel meer de zwakke kanten der Engelschen te zien en te onthouden dan de goede. Voora^ wanneer het volk niet gerugsteund is door stevige godsdienstig-zedelijke prin-ciepen.En op dat gebied, de lezer vermoedt het wel. zijn die menschen minder goed bedeeld. O ! De menschen van Antwerpen branden er nog altijd gelijk thuis hun 's Zaterdagsch keersken voor Ons-Oef-Vrouwken, 00k al hebben ze achter 't keersken geen Lief-Vrouwken daar. De menschen van Oostende hebben een Kruisifix doen komen van "De Stem," 00k al gingen ze ten hunnent heel onçferegeld naar de kerk. Maar er zijn er die schelden op die dat Sussengazetje krijgen "De Stem," maar die er zich niettemin zelf op geabonneerd hebben ; er zijn er die and?-ren aanwijzen als sjosjelisten en vrijdenkers— Maar wat erger is, waar de nood nijpt of dreigt is 't erg om met huisgenooten en gebu-ren altijd vriendelijk te blijven en ailes Ave-derzijds ten goede te duiden. Vooral wanneer naast dien dagelijkschen nood de angst om 't eigen bloed in den oorlog, het hart be-klemt.(2) Oliver Cromwell werd geboren in Huntingdon (1599), leefde te St. Ives en te Huntingdon, vertegenwoordigde Huntingdon in 't Parlement van af 1627, verzamelde in deze streek krijgsvolk ter verdediging van het Parlement toen de burgeroorlog uitbrak, en bracht het zoo tôt "Protector." Tusschen de Koningmoorders waren er menige uit het Huntingdonsche.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes