De stem uit België

641830 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 13 Octobre. De stem uit België. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/610vq2wd8t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

IBureel : 21, RUSSELL SQUARE LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 267. De Stem uit Belgie. Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscription : lsh. 9d. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : * 50 cts. Voor Holland ; 1 fl. Voor Frankrijk : 2.25 ' A fr. Voor de soldaten : lsh. ▼ et et\ VOOR GOD EN VADERLAND. I 3de Jaargan y, Nr. 4, (Blz. 1131-1138.) VRITDAG, n OKTOBER 1016. Registered at the General Post Office as a Newspaper. 8 blz. I J^d. NOTA VAN DEN UITGEVER. Nummer dezer week—Wi) verschijnen deze week op 8 blz., uit finantieële voorzichtigheid. Het zal echter eene uitzondering zijn. Toekomende week komen we weer op 12 blz. uit. Wij doen een beroep op aile onze vrienden om ons voort te steunen door verkoop bij getallen en afzonderlijke abonnementen. Nog een fiinken stoot en wij zijn er. Frontbladzijden —Onze eerste oplage geraakte ras uitgeput, daar de meesten wachtten om in te schrijven tôt na den druk. Een beetje meer tucht a.u.b. Eene nieuwe oplage wordt vandaag getrokken. Wie van de enkele exemplaren die over zijn, er een verlangt, schrijve ons onmiddelijk. Prijs 6d. Voor Propagandisten.—Missionarissen stuurden ons ter ondersteuning een pak Chineesche postzegels. Voor zooverre de voorraad strekt kunnen de liefheb-bers die er on vragen een Chineeschen postzegel bekomen, per elk nieuw abonnement dût zij aan-brengen.Te koop op ons Bureel.—COLDWELL, The Catho-lic Platform, 9d. vrachtvrij. Consummatum est, kruis-beeldschiiderij door WANTE, 6d. Belgische wegwijzer, voor onze vluchtelingen in Engeland (door E. P. Christophe), 2£d. vrachtrij. M ——————————————— I Heilig wel den dag des Heeren. "Dies Dominica," de dag des Heeren, noe-I men we den Zondag. 't Werkgetuig hangt weg, de arbeidsplunje I blijft van kant en 't fijnere rustdaagsche ge-I waad wordt aangetrokken. Maar niet enkel als een rustdag heeft de ■ goddelijke wetgever den zevenden dag gere- I Bij de rust van en om het stoffelijke, kan ■ de ziel haar vlerken slaan naar het onstoffe-I lijke, kan de mensch zijn hooger leven, dat I hij elken stond te leven heeft, de sterkere ■ voeding geven der gezamentlijke godsdienst-I oefening, kan God de opperste eer worden I bewezen. Ons geestelijk leven heeft den Zondag noo- Het geestelijk leven en de hoogere bescha-■ vlng van een volk teren op den Zondag. Op de lichamelijke versterking, op eten en I drinken, denken we vanzelf, doet de natuur ■ ons denken dagelijks. Alleen het gebod van ■ den Zondag houdt een volk, in zijn verschei- ■ dene standen, bewust van zijn zieleleven en I van zijn hoogere bestemming. Miskennen of ■ vergeten van dat gebod door een volk, doet ■ vroeg of laat de wilde heide weer doorslaan ■ en den veien akker overmeesteren die Chris-I tus, en in zijne Genade, de Apostelen, de ■ geloofspredikers, de priesters, voor den He- ■ melschen Vader hadden gewonnen en tôt zijn ÎVunhaf Uerschapen. Wie den Zondag miskent in zijn godsdiens- ■ tige beteekenis, tracht het goddelijk werk der I Genade, waarbij een volk tôt de Beschaving I en het bovennatuurlijke Leven is gekomen, ■ uit zijn hengsels te wrikken en pleegt dui-I velswerk. Den Zondag begrijpen en onderhouden naar I den zin Gods houdt den hoogsten zegen in. Hoe sterkt de Zondag ons zieleleven? De Heilige Kerk als een goede Moeder, ■ heeft sinds Christus gewaakt en gezorgd op- ■ dat haar geheiligd volk God de Sabbat-eer ■ zou blijven bieden, en zich zelf zou behouden ■ en vermeerderen in het geluk der Genade, ■ door de Zondagsche stichting. Daarom schreef zij voor dien dag het mede- ■ opdragen van het H. Misofier, aan aile ge- ■ loovigen als verplichtend voor. Daarom deed zij de Mis-offerande vooraf- ■ gaan van gezangen, van lezingen, en van ■ onderrichting : gezangen uit het psalmboek ; ■ lezingen uit de brieven der Apostelen en uit I de Heilige Evangeliën, met eertijds uittreksels ■ van de handelingen der martelaren ; onder-I richting door den parochieherder, in de gods- ■ dienstwaarheden, met opwekking tôt hooger ■ godsdienstigheid. ■ Stichting, onderrichting, geestelijke opwek- ■ king, en bovenal sacramenteele Genade door I de deelname aan het Heilig Misoffer in de I Communie, ziedaar de hemelsche Zondag-I weide, waarop de Goede Herder zijn schapen ■ en lammeren leidt. Slechts in den hemel,—wanneer wij in God ■ zullen zien, en in onuitsprekelijke blijdschap ■ bewonderen, het werk der Genade in de men- ■ schen van Gods goedwilligheid,—zullen wij ■ begrijpen wat de Zondagwet bediedt, en voor I de heiligheid van den Sabbat ons buigen in H diepe vereering. [ Sterkt de Zondag ook het zieleleven onzer ■ "refugees "? ; Ik denk hier vooral op de velen, die daar, I tôt op eene familie vereenzaamd, verre wo- ■ nen van een Belgischen priester, van eenigen ■ katholieken priester en kerk ja, en die 's Zon- ■ dags geene " mis hooren " kunnen, voor wie, ■ gelijk men ons schreef, hun geheele Zondag, 1 de "Stem uit België " is. 't Is meestal volk uit de minder gegoede ■ standen, maar de zielenadel is er niet schaar- ■ scher om dan bij hooger. Maar meer hulp I van goede voorlichting en raadgeving, en I goede omgeving is er noodig. ■ Welnu juist dezen leven in een godsdienst- ■ hongersnood, daar de Zondag hun niet meer I het noodige zielevoedsel biedt. ■ Aan rust ontbreekt het hun niet op den ■ Engelschen Zondag. Hoe dikwijls zijn de ■ kinderen niet voor "wicked" uitgemaakt om- ■ dat ze 's Zondags dierven spelen gelijk an- ■ ders! Maar hooger, geestelijk leven'? I Sommigen trachten iets te doen, anderen I pleiten heirkracht en zijn op Zondag niet H Sodsdienstiger dan de andere dagen. Aan allen zou ik willen vragen dat ze eens H zouden nadenken op wat ik hierboven schreef en dan eens met de huisgenooten overleggec hoe ze het hiernavolgend programma zouden verwezentlijken. Dat ze 's Zondags morgends op te stellen uur hun " eenvoudig gebedenboek " zouden nemen, en de misgebeden biddend zich in den geest zouden vereenigen met het heilig Misoffer dat dien dag door de priesters wordt opgedragen. (Ze kunnen daarbij in "De Stem " de bijzonderste misgebeden van den dag vinden, evenals het Evangelie. En aan het kapittel der "Navolging Christi " hebben ze de schoonste meditatiestof.) Dat ze elken Zondag een half uur zouden besteden aan het aanleeren van de gebeden en den catechismus aan hunne kinderen. (Catechismussen zijn er nog altijd op ons bureel te bekomen.) Dat men 's avonds het rozenhoedje biddan zou te samen, gelijk aan den Vlaamschen haard, nu vooral in de Rozenkransmaand, in heel dezen tijd van lange avonden. En ten slotte, dat wanneer ze, uit reden van hun verre verwijderd zijn, sedert langen "Mais n'oublions pas que fils de Flandre et fils de Wallonie nous sommes frères, que les mêmes malheurs nous ont atteints et que cette fraternité demain doit être plus intime que jamais pour barrer à l'ennemi la route de nos provinces." W De overstrooming van den IJzer. Volgend briefje werd ter opname aan den " Belgischen Standaard " gestuurd ; we druk-ken het uit zijn nummer van Vrijdag, 20 Sep-tember 1916, over; zie voor bedoelde artikel, en andere over 't zelfde onderwerp de num-mers 6, 24, 41, 52 van onzen tweeden jaar-gang." Hierbij durf ik Ued. vriendelijk verzoeken een paar opmerkingen op te nemen in uw geëerd blad naar aanleiding van het artikel " De Overstrooming van den IJzer " door Dr. Van den Bulcke. 1 ii. 11 -t en Naar eene Penteekenlna van Joe English. aa Heel 't land ls nlets meer dan een schrljn En dat Gods eeuw'ge sterren waken j„ Vol lijken, lichaams en gebeente Op dit zoo dierbre schaamle schrljn Van die voor vriidom en gemeente. Waar rusten die gesneuveld zijn sa Gesneuveld zijn. Om 't land een schooner ziel te maken. ro E. P. Fleerackers, S.J. we rel tijd,—laat ons zeggen drie maanden,—geen katholieken priester meer gezien hebben, een eenvoudig briefje sturen zouden naar ons bureel, om dat te melden. Wie dat in acht nemen wil en iets of wat overleg heeft, zal niet veel langer van de HH. Sakramenten verstoken blijven, en hem zal de gelegenheid bezorgd worden, eens een echten Zondag te vieren, zooals Onze Lieve Heer het heeft gewild en zooals onze zielezaligheid het van-doen heeft. Doet dat! God zal die getrouwheid loo-nen in u en in uwe kinderen. O De Belgische Pers. L'Opinion Wallonne, Nr. n (1-15 octobre), verschijnt in feestdos op 6 blz. met toetre-dingsbrieven van een aantal Fransche perso-naliteiten.Naast zijne hoofding drukt het blad in vette letters : "Enfin, il y a quelques Français qui savent que les Wallons ne jargonnent pas comme M. Beulemans ! " Bij de getuigenissen, die van M. Deschanel, M. Paul Adam, M. Charles Brun, M. Henri Robert, M. Frédéric Masson, M. Henri de Régnier, M. Jean Richepin, enz. Maurice Maeterlinck krijgt ervan, vanwege Marcel Loumaye, omdat hij in Italie alleen op Vlaamsche steden is bedacht geweest. Raymond Colleye wijdt een lang artikel aan "Le Nationalisme français de la Belgique."Uit hetgeen E. P. Rutten te Londen in de " Belgica " gezegd heeft over het Vlaamsche vraagstuk leidt men af : " Cette exposition logique de la question des races amène à la conclusion qui est nôtre : le fédéralisme doit sauver la Belgique." Geheel het blad is ten andere één propa-gandaschrift voor " Bestuurlijke Scheiding." Het bijblad geeft de wapens van het toekomende België (!) : de twee schilden van Vlaamschen Klauwaert en Waalschen Haan onder eene kroon, met onderschrift : " Le Royaume-Uni de (Flandre et de Wallonie." Jean Lhonneux schrijft er een vinnig artikel in voor de scheiding, en we vragen ons af wat de "Vlaamsche Stem" ooit meer gezegd heeft. Het loont de moeite hierbij uit "L'Indépendance," van 9 Oktober, aan te teekenen : "Le journal belge 'L'Opinion Wallonne,' qui paraît à Paris, a publié, en l'honneur de la fête de la Wallonnie, un numéro spécial réellement remarquable. Il contient des lignes éloquentes sur la Belgique dues aux hommes d'Etat, aux littérateurs, aux meilleurs esprits de la grande France. De nombreux articles sur notre chère terre wallonne ont trouvé un écho dans le cœur de tous les Wallons. De achtbare schrijver die ditzelfde schrijven in "De Stem uit België" plaatste, wil blijkbaar de legende van den " Sluismeester van Nieuwpoort" te niet doen, maar hij schept eene nieuwe, en de waarheid die hij zocht heeft hij niet gevonden. Er was niet een sluismeester omtrent, neen, ongelukkiglijk neen, doch daârover later, nu mag dat niet zijn. Dat "de man die het verdienstelijk werk van de overstrooming ten goede bracht Charles Cogghe was " is op zijn minst erg over-dreven.Aan de verdienste van Charles Cogghe wil ik niets afdingen ; over zijne houding kan ik niets zeggen, ik weet er niets van ; ik weet echter dat nevens Charles Cogghe ver-schillende anderen zijn geraadpleegd geweest en het hunne hebben bijgedragen evenwel als hij, wellicht nog meer.—Daarover toch kan men nu niet vrij schrijven.—Maar omdat ik evenals de achtbare schrijver de stelling hul-dig "Eere aan wie eere toekomt," meende ik deze regelen te moeten schrijven. "Major amica veritas." A. DE WULF. O Uit Soldatenpennen. Binnen een maand hebben we in Londen een nieuw boek klaar dat, hopen we, hartelijk welgekomen zijn zal op het front en ja voor velen eene aangename verrassing zal daarstellen. We hebben namelijk de schoonste stukken in " De Stem " verschenen op de bladzijde der Soldatenpennen uit-gekozen en geklasseerd, samen met onuitgegeven schetsen. Wij meenen dat het boek, van onze eenvoudige jongens samengesteld, het verre halen zal, in letterkundig en echtheidsop-zicht, boven aile soortgelijke verzame-lingen. Ook zal het veel meer tekst bevatten en oneindig meer verschei-denheid hebben dan eenigen bundel van denzelfden aard. Het is daarbij opgeluisterd met een twaalftal pho-to's, de beste die we ooit gaven in " De Stem," en waarop menigeen onzer simpele jongens zich wellicht zal erkennen. Wie het koopen kan, koope het! 't Zal een 3.50 fr. of 2/6 kosten. Of- * 3 wel vrage men het aan door de wer-ken die lezing verschaffen aan onze soldaten. Toekomende week meer nieuws er over. o Ambtelijke Berichten. DE ALGEMEENE 0PR0EP DER BELGEN. Beroepscornmissies en Wervingscommlssies. Bij besluit der ministers van Oorlog, van Rechtswezen en van Binnenlandsche Zaken wordt de werking der werviag.^.onHWssie'» ri der commissies van beroep vastgesteld. Wij drukken hier de belangrijkste bepalingen over uit het "Staatsblad" van 3-9 September 1916. De tekst van het besluit-wet van 21 Juli 1916 zal, op zichtbare wijze in het Fransch en in het Vlaamsch, in de zaal der zittingen aangeplakt worden. De wervingscommissies zetelen ten minste vijf dagen per week en onderzoeken op elke zitting ten minste 50 mannen. Oproepingsbrieven worden bij aangeteeken. den brief, ten laatste den 6den dag voor dien der zitting, naar den belanghebbende gezon-den.Indien de af te leggen af stand 10 kilometer overtreft, zullen er kostelooze vervoerbons bij gevoegd worden. Indien er blijkt uit de bewoordingen van het inschrijvingsbulletijn, of uit andere ele-menten dat een ingeschrevene niet onder de toepassing van het besluit-wet van 21 Juli 1916 valt, zal hem geene oproeping worden gestuurd. Bij het openen der zitting zal er aan de belanghebbenden, in het Fransch en in het Vlaamsch, worden uitgelegd : a) Welke de mannen zijn die onder de toepassing vallen van het besluit-wet van 21 Juli 1916; b) Dat gehuwden, geboren v66r 1 Juli 1886 en de ongehuwden, geboren vô6r 1 Juli 1881, aangeduid zijn voor de hulpdiensten ; c) Waarin het stelsel der groepen bestaat en inzonderheid welke de beschikkingen zijn aangaande de 7de groep ; d) Dat door het feit hunner aanduiding en der lezing van de bij dit besluit gevoegde samenvatting der militaire wetten, de opge-roepenen de hoedanigh»id van ntiHtair ver-werven en onderworpen zijn aan de wetten en reglementen welke bijzonder toepasselijk zijn aan het léger; e) Welke de termijnen en voorwaarden zijn voor het in hooger beroep gaan voor de Be-roepscommissie.Deze lezing zal hard op en verstaanbaar in de Fransche en Vlaamsche talen gedaan worden, in tegenwoordigheid van het jongste militair lid. Dit lid zal aan de belanghebbenden vragen of zij het gelezene goed ver-staan hebben en zal hun al de inlichtingen verschaffen welke zij verlangen. Bij het afroepen van zijn naam biedt ieder man zich aan, met zijn oproepingsbrief. De beslissingen van vrijstelling en van uit-stel zullen de vastgestelde ziekte of gebrekke-lijkheid aanduiden. De beslissing uitgesproken als beteugelenda rechtsmacht wordt in het Fransch of in het Vlaamsch opgesteld volgens 't verlangen door den belanghebbende geuit. De verplichtingen welke krachtens de be-sluit-wetten van 1 Maart 1915, 6 November 1915 en 1 Maart 1916 rusten op de opgeroepe-nen der bijzondere contingenten van 1915 en 1916, die nog niet ingelijfd zijn op 21 Juli 1916, worden vervangen door de verplichtin-gen welke bij het besluit-wet van 21 Juli 1916, te hunnen laste gelegd worden. Diensvolgens zijn enkel de straffen, voor-zien bij artikelen van dit besluit-wet, toepasselijk op die mannen welke zich niet zouden ingeschreven hebben, het te laat zouden gedaan hebben of de oproepingen van de commissies niet zouden beantwoord hebben. In geen enkel geval zullen de commissies deze mannen weerspannig of achterblijvers verklaren : de strafbepaling der inlijving voor 4 jaar voorzien bij de vorige militiewetten zal nooit op hen mogen toegepast worden. Het jongste militair lid en de geschikt ver-klaarde man onderteekenen in de bulletijns E eene aldns opgestelde verklaring: "De bovengemelde verklaart lezing te hebben ontvangen van de samenvatting der mili-taire wetten. "Te den " Indien de belanghebbende niet kan of niet wil teekenen, wordt het feit door twee militaire leden in de bulletijns E bevestigd. Een man mag niet gestraft worden uit hoofde van deze weigering. Indien de geneesheer zich in de volstrekte onmogelijkheid verklaart met kennis van zaken een advies uit te brengen over de aange-haalde ziekten en gebrekkelijkheden of indien er een ernstig vermoeden bestaat dat middelen gebruikt werden om ze teweeg te brengen of te verergeren, mogen de commissies de in observatie zetting bevelen van den belanghebbende voor ten hoogste 15 dagen. De belanghebbende zal gestuurd worden : 1) Indien hij in Vlaanderen verblijft of in het "Département du Nord," naar het hospi-taal te Bourbourg. 2) Indien hij in een ander gedeelte van Frankrijk verblijft, of indien hij buiten Frankrijk verblijft, doch voor eeq in dit lapd

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1916 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection