De stem uit België

3207 1
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 29 Janvrier. De stem uit België. Accès à 24 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0c4sj1b88d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

L'Echo deBekique DE STEM UITBELGÏE Voor God cnVaderland. Dieu et Patrie. No.19. VRIJDAG, 29 JANUARI, 1915. Price ld Eerste Plichte Eendracht. Nog Dr. Sonnenschein. Belgische Gewonden in Frankrijk. Please Read This There are in England, at the présent moment, about 130,000 REFUGEES, men, women and children, including about 22,000 Belgian Soldiers mostly wounded or convalescent, and in order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which ihese brave Belgians are undergoing, we are urgently in need of funds for ths fol-lowing objects :— 1.—To provide them with a weekly news-paper printed in Flemish and French, "L'ECHO DE BELGIQUE," which not only gives them news of their country and loved ones for which they are pining, but helps them, througii printing their addresses. to find lost relations and friends, and also affords them a direct channel of communication with each other during their exile. 2.—To send them (free of cost) garments, prayer books, cacechisms and reading books in Flemish. 3.—To faciiitate for those who are at présent housed at a distance of severaî miles from a Catholic Church, the means of com-munic*ting with a Flemish spsaking priest and of receiving the consolations of their religion ii this the hour of their sorrow and désolation. We therefo.e appeal inost earnestly to ycur generosity and charity to help us. By pro-viding us with the necessary funds for carrying out this great and important work you will draw God's blessing upon yourselves and your country, and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting so well to defend us. Please send Subscrip?ions and Donations to the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55, Russell Square, London, W.C. Cheques and Postal Crders to be crossed Belgian News Fund Algemeene Inlichtingen Geestelijke Diensten.—Eli. HH. Jacobs en Priins houden zich ter beschikking der Belgen die in hunne gebuurte geen Roomsch-hatholieken geestelijke zouden hebben die hen verstaat. Zij zijn gereed oni ter plaat-se te komen. Indien er in de omstreken een Engelsche Roomsch katholieke priester is worden onze landgenooten verzocht het be2oek dat zij willen aanvragen zooveel mogelijk met deze op voorhand te bespreken. Zaterdag en zondag zijn de dagen die voor deze bezoeken best geschikt zijn. Inlichtingsbureel.—Eerw. heer Prims en Eerw. P. Jacobs S.J. van Antwerpen houden zich ter beschikking hunner landgenooten voor zooveel zij hun kunnen van dienst zijn, aile weekdagen van «>i ure tôt uj ure, en van 2-£ ure tôt 4 ure, op het bureel 51; Russell Square, W.C. Bureau de Renseignements.—Monsieur l'abbé Prims et le R. P. Jacobs, S.J. d'Anvers se tiennent à la disposition de leur compatriotes tous les jours de la semaine de ioi à rli heures, et de 2£ à 4 heures, au bureau 55 Russell Square, W.C. Aan de Kerwaarde IIeeren Geeste- lijken in den dienst der uitwiikelingen. —Wij sturen dit nummer aan aile de E. H. Çeestelijken in den dienst der uitwijkelingen. Wij verzoeken hen dringend er te willen van kennis nemen en te zien in hoeverre ons blad en ons bureel heen kunnen van dienst zijn. Desnoods wordt ons blad kosteloos ges-tuurd.Doch wij verzoeken hen het mogelijke te doen om ons eenigen geldelijken steun te verzekeren. Onderscheidene Komiteiten be-talen inschrijvingen op Fransche bladen voor hunne Belgische gasten. Zeker ver-langen velen niet beter dan aan de Kamingen een Vlaamsch blad te bezorgen. Kunnen zij het niet aanvragen ten voordeele van ons blad? Wij duroen er op rekenen dat niemand onzen oproep onbeantwoord laten zal. Catechismus.—De Vlaamsche Mechelsche catechismus is op ons bureel vrachtvrij te bekomen. Eene nieuwe uitgaaf is onder druk. De prijs is r£d. vrachtvrij. Lettre du Vatican / Segretario di Stato di Sua Santita, Dal vaticano, Monseigneur, 12 Janvier, 1915. Je n'ai pas manqué de placer sorts les yfeux du Saint Père quelques numéros du journal flamand : L'echo de belgique, distribué gratuitement aux réfugiés belges en Angleterre que Monsieur l'abbe Prims m'a envoyé ces jours derniers avec prière de les. offrir à sa Sainteté en hommage de piété filiale. Le Souverain Pontife qui a eu pour agréable ce témoignage de leur vénération et de leur dévouement se plait à/feliciter les membres du comité promoteur du dit journal du noble but qu'ils se sont proposés de contribuer à sauvegarder la foi de leurs bien aimés compatriotes émigrés dans la Grande Bretagne. En Vous communiquant la bénédiction apostolique que Sa Sainteté accorde de tout cœur à Votre Grandeur, aux membres du comité, et pour leur œuvre, je saisis volontiers cette occasion pour vous exprimer, Monseigneur, mes sentiments très dévoués en Notre Seigneur. D. Card. Gasparri. A Monseigneur de Wachter, Evêque auxiliaire de Malines. In gevoelens van diepen eerbied, dankbaarheid en verkleefdheid ontvangen we den Zegen van Zijne Heiligheid en deelen met vreugde het vereerende schrijven mede aan de Engelsche en Belgische vrienden op wier hulp wij blijven rekenen. De R.edagtie. Eendracht De bladen hebben gemeld dat er te Londen een comiteit was tôt stand gekomen dat onder den naam van Vaderlandsche Bond, Ligue des Patriotes zich ten doel stelt de Belgen onderling van hulpe te zijn bij het kwijten van gemeenzame vaderlandsche plichten. Onnoodig te zeggen dat wij zulke onderneming ten zeerste bijtreden : veel vaderlandslievend werk is er en zal er zijn na den oorlog dat slechts door vereende krachten kan worden verwezenlijkt. Daarom de Bond. Nu, het eerste vaderlandsche werk dat er mijns erachtens te doen is, bestaat in het verzekeren en ver-beteren der eendracht tusschen de Belgen. En al zijn er zoovele re-denen die ons thans meex dan vroeger aan elkander hechten toch denk ik het noodig daarop de aandacht te trekken. Eendracht maakt Macht is onze leuze. Indien ooit dan wel thans hebben we dat te gedenken. Eendracht tusschen Katholieken en antikatholieken ; eendracht tusschen Vlamingen en Walen ; eendracht tusschen Belgen in Belgie en Belgen in den vreemde. Dat is echter eerder gewenscht dan verwezenlijkt, hoezeer zich dat 00k opdringt. Maar wie eendrachtsgezind is, rechtzinnig en uit ware vaderlands-liefde vindt allicht de grondslageri waarop stevige verstand'houding kan worden gegrondvest. Het moet thans uit zijn met politieke verdeeldheden. Geen politieker heeft er van deze omstan-digheden gebruik te maken hoe het hem misschien 00k jeukt om de andere partij een toer te spelen of een voet te lichten waarvan de gevolgen later cloorslaan. Nu geen strijd tegen Algemeen stemrecht, maar 00k geen kuiperijen ervoor : dat vergt nu de eendracht op eerlijk-heid gebouwd. Wie nieuwe redenen voor of tegen vinde beware die voor later. Nu geen schoolkwestie, geen godsdienstpolitiek. Die vraagstukken vragen buitenlandschen vrede vooraf. De grondslag der politieke eendracht is een eerlijk erkennen van het wedexzijdsch bezette standpunt en het wederzijdsçh gewetensvolle onthouden, van het punt dat we vast-stelden voorbij te schrijden. Het moet uit zijn met de rassestrij-digheden. Meer d'an ooit is de Belgische eenheid in dezen oorlog bevestigd geworden. Vlamingen en Walen heboen even geleden en ge-streden. Het zou moeilijk zijn om zeggen waar het meest geleden, wie het best gestreden heeft. Maar die versterkte eenheid doet geen rasse-verscheidenheid verdwijnen. Neen, deze oorlog heeft integendeel de rasse-eigenschappen beter doen uit-komen, de liefde tôt den eigen stam, Waalsche of Vlaamsche, warmer doen opflakkeren, zonder te schaden aan de Belgische familie-eenheid, het rassegevoelen versterkt midden die andere strijders op het veld of lijders in de gasthuizen. Velen hebben eerst in Engeland leeren beseffen wat het inhoudt van Vlaamschen bloede te zijn. De grondslag der rasse-eendracht (Zie vcrvolg th. s.) Nieuw Testament.—Het Nieuw Testament in het Vlaamsch (Uitgave der Petrus Canisiusvereeniging, met de goedkeuring der Nederlandsche bisschoppen) is op ons bureel vrachtvrij te krijgen aan 6d. Literatuur.—Goede lezing voor onze soldaten en voor ons volk, boeiende romans, oorspronkelijke en vertaalde, zijn op ons bureel voor onbepaalden tijd te leen te krijgen aan 2d. per boek. Men mag 6 boeken in eens vragen en meer in uitzonderlijke gevallen. Nieuwe boeken zijn aangekomen. Gebedenboeken. —Eenvoudig gebedenboek is op ons bureel te verkrijgen aan i^d. vrachtvrij, ook in het Fransch. Inschrijvingen.—Vlamingen die ons week-blad nog niet zoudt ontvangen, vraagt het aan, zoo mogelijk door het comiteit dat wellicht een inschrijving betal6n zal, ofwel indien dit niet mogelijk is rechtstreeks tôt ons die het u gratis bezorgen. Slechts verzoeken wij u dan om wat nieuws over de Belgen ten uwent. Verzamelingen.—Wij hebben nog een 40 tal volledige collectien van onze verschenen nummers van 1914. Die nuinmers zijn belangrijk zoowel door de onderteekenaars der artikelen (B. Mgr. Bourne, Mgr. Casar-telli, E. II. Poell, E. P. Vaughan, Fred. de Bernhardt, Jules Persyn, Kan. Luytgaerens, Dr. Jan Bols, enz.) als door hun ineedee-lingen omtrent ons volk in Engeland. Wij stellen aan de eerst aanvragenden enkele verzamelingen te koop aan 3s. Photos.—Het was ons onmogelijk in ons Kerstnummer aile de photo's op te nemen die ons toekwamen. Wij gaan echter in dit nummer en in de volgende voort met de opname. Op het einde hopen we dan aile die photo's van Belgen in Engeland in een album te kunnen vereenigen. Men zende dus nog photo's in, en hebbe een beetje geduld om ze te zien verschijnen. De Shilling voor de Soldatenkousen. —Men zende geldelijke bijdragen of gebreden goed naar M. Coenen, 55 Russell Square, W.C., alsook voorstellen om voor het werk in uwe omstreken te ieveren. Een uitmun-tend werk is het de Belgische vrouwen den noodigen wol te bezorgen om hun tijd te besteden aan het breiden van soldatenkousen. PRIJSKAMP VOOR SOLDATEN IN ENGELAND.—Dat onze soldaten een ver-haal opstellen van het^ene zij van den oorlog hebben gezien. Gemoedelijk oprecht verteld is best. Elk ingestuurd verhaal mag niet langer zijn dan 8 blz. Ailes in te sturen bij ons voor 15 Februari. Er duidelijk naam en adres des inzenders bijvoegen. Twaalf prijzen zijn tôt hiertoe uitgeloofd. Eï.ewijt.—Aile de menschen van Elewijt nu in Engeland worden verzocht hun naam ,en huidig adres in Engeland te zenden aan E. H. Langhendries, 25, Lodes Road, Pres-ton Park, Brighton. De volledige lijst zal daarna in ons blad verschijnen. Dendermonde.—Ten einde de opzoekin-gen te vergeinakhelijken gelast zich de Heer Advokaat Arnold Broeckaert, North Parade, Aberystwyth (Wales), met het opmaken van de lijst der inwoners van Dendermonde, nu verblijvende in Engeland. Men zende hem naam, voornaam, adres in Dendermonde en adres in Engeland (duidelijk). De volledige lijst zal daaina aan iedereen door De Stem uit Bei.gie meegedeeld worden, en ongetwij-feld aldus vele verlorenen terechtbrengen. Oostende. — Menschen van Oostende, worden dringend verzocht naam en adres te zenden aan F. Everaert en Simons, Harley College, Bow, Londen, E. "V\7'ORDT gevraagd : eene meesteres van * Belgische landelijke school van Huish-oudkunde. Eene goede plaats met logement, eten en tractement wordt aangeboden. Schrijven aan ons adres op letters A. A. S.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes