De stem uit België

1417 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 30 Juin. De stem uit België. Accès à 21 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/125q815q2s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Muséum 2 6 7. WT12 Bladz. De Stem Uit Belgie Bureel:21, Russell Square, W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for three months. | 2de Jaargang.—Nr. 41. VRITDAG. JUNI 30. 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, 50 cts. ; P»-î/»a 1 1 J voor Holland, x fl. ; voor Frankrijk, 2.25 fr. 1 XIC-C J.214* ITALIANEN EN RPSSEN MAKEN VORDERINGEN. AAN ONZE INSCHRIJVERS. Belangrijk. Wij doen een dringenden oproep aan aile onze I inschrijvers die " De Stem " voor den 4 den trimester I verlangen voort te ontvangen ons, deze eerste dagen, ! ls. 9d. in " postal order " te willen toezenden. De tweede jaargang ,van " De Stem " begon op I Vrijdag, 24 September, 1915. Sinds kwamen wij I iedere week uit. De vierde trimester loopt dus van I nr 40 (23 Juni) tôt nr 52. Het afzonderlijk aanvragen van het nieuw abonne-! mentsgeld veroorzaakt ons steeds vele onkosten die I met een beetje hulp van onze vrienden geheel kunnen I vermeden worden. We meenen op die hulp te mogen rekenen en van I af Maandag en Dinsdag aanstaande talrijke abonne-I mentsgelden te mogen ontvangen. Het bestaan van I ons blad hangt er van af. Kwam de Paus aan zijn Lee-raarsambt te kort? In zijne nummers van 15 en 16 Juni 11., I geeft de " Indépendance belge " een •' 3e mé- I moire sur la situation religieuse en France " I (1), waarin op onfatsoenlijke, bittere en I hoogst onrechtvaardige wijze wordt uitgeva- I ren tegen de houdinjg van Z. H. den Paus I Benedictus XV. Het dagbladj zoo- vernemen I we, "heeft niet het recht den hoogstaanden I schrijver (van dit stuk) aan te duiden." Wij I zullen dan dien raadselachtigen naam nooit I te hooren krijgen. Doch dat is voor ons I geen teleursteÛing ; want, zoo de "Indépen- I dance" "grondige redenen " heeft om te 1 "gelooven"—zij is er niet zeker van!—dat I het "een overste is van een der groote Con- I gregatiën te Rome," dan hebben wij nog I groadiger redenen, om overtuigd te zijn, dat I we hier enkel te doen hebben met een fictie- I ven en denkbeeldigen superior, ja met een I bedekten vijand van den H. Stoel en van I ons christen volk. Ligt niet in dees geschrift I de theologische ongerijmdheid er een duimdik ■ De Paus als hoogste leeraar. Gelijk in een stukgeschoten kerk ailes over-I hoop ligt en stoelen, balken, beelden, steenen, I schilderijen in stukken en brokken dooreen-I gemengd zijn : zoo is de " Memorie " van den I z.g. Romeinschen " Congreganist " een echte I warboel. De verschillende ambten van den I Paus worden dooreen gehaspeld: tusschen I den onfeilbaren leeraar, den rechter over I zedelijke en politieke aangelegeniheden, den I vermanenden Vader, dten bestuurder der Kerk, I den diplomaat, den man met zijne persoon-I lijke meeningen en gevoelens wordt heele- ■ maal geen onderscheid, gemaakt ; met het I noodzakelijk en noodlottig gevolg, dat hij I voor de oogen van het onnadenkende volk I komt te staan als een plichtvergeten Herder. Een gansch boekdeel ware noodig om al ■ de dwalingen, de verdachtmakingen, de leu- ■ gens en de ongerijmdheden te weerleggen, ■ welke in dteze "Memorie" zijn opgestapeld. ■ Wij moeten ons beperken. En heden be-I schouwen wij den H. Vader enkel als den H LEERAAR, die de zedelijke beginselen hand- ■ haaft in de christenwereld—dus niet als een I rechter over schuldigen en onschuldigen," ■ K°°k ^'a<^er' noc^1 a^s bestuurder der I Evenals vele Protestantsche fanatieken ■ gedaan hebben in Engeland, zoo randt 00k ■ de schrijver der " Memorie " den Paus aan ■ aïs "leeraar " van de Kerk, en op eene bittere I wijze verwijt hij hem zijn vermeende stil- ■ zwijgen. "De H. Vader—zoo heet het—heeft H ojn zedelijk gezag latem verzwakken " ; I sommige euveldaden heeft hij niet veroor- ■ ueeld " ; men beschuldigt hem " niet luide I 'n krachtig te hebben gesproken in den naam I - an de gerechtigheid en de waarheid " ; en I 2oodoende zijn "de steunisels van de moraal ■ zei{ aan 't waggelen gebracht " : men is ertoe ■ gekomen "niet meer te weten, waar het goede, ■ Wa^r het gwade is." H Ziedaar een verschrikkelijke beschuldiging, I waaroP we kortbondig zullen antwoorden, ■ zonder de literaire grootspraak van den "Con- ■ Peganist" na te volgen. Bu,1, Pe Paus is, ja, gelijk de schrijver zegt, I 1 „ "îrtegenwoordiger van God op aarde," I. handhaver der moraal en der EvangeJie-■ eer ' Doch hij is geenszins verplicht bij elke I ^er moraa^wet-ten zijne stem te Ibrt evenm'n a^s hij aanhoudend ban- ■ iKsems moet slingeren tegen protestanten, I >) Zie "De Stem," nr. 40, blz. 3. Het stuk ■s als "circulaire confidentielle" ver- ■ -preid geworden endaarna gedrukt door "La ■ interne" en andere Fransche bladen, nu H aS«volgd door "L'Indépendance." nationalisten en liberalen. Hij wordt ver-licht en geleid door den H. Geest, en hij kent zijn gelegen uren. Daarom zeide Benedictus XV. in zijne Encycliek. " Allen moeten weten, aan wie God het leeraarsambt in de kerk ge-geven heeft. Daaraan alleen komt het recht toe, ' naar believen ' uitspraak te doen, ' indien het zulks wil ' ; voor de anderen is het plicht eerbiedig toe te hooren en te ge-hoorzamen aan zijn woord." Wie wil weten wat geoorloofd of verboden is, kan meerendeels dadelijk een antwoord vinden in de "Geboden Gods," in den " Catechismus " in ee n Moraaltheologie ; hij kan, zoo noodig, bescheid zoeken bij een godgeleerde. Er is dan 00k in dezen oorlog geen eigenlijke twist gerezen REN, dat het aan niemand ooit, om welke redenen 00k, geoorloofd is, de gerechtigheid te schenden; dit is het 00k, wat Wij zoo duidelijk mogelijk verklaard hebben door aile schending van recht, waar het 00k moge hebben plaats gehad, ten zeerste af te keu-ren."Het ligt in dten aard van een " rechterlijke " uitspraak, dat zij "bepaalde personen " treft, doch hier hebben wij met zulk een vonnis niet te doen; het geldt hier eene "leering," en die is uit den aard der zaak "algemeen," maar daarom van des te grooter gewicht. In Duitschland: had men beweerd, dat "de militaire noodstand " de reohtschennis bil-lijkte. De Paus heeft die onzedelijke leering gedoemd, gelijk hij den eedbreuk, den l'aster, DE SLUISMEESTER VAN NIEUWPOORT. (Zie artikel.) (Penteekening voor " De Stem," van den kunstenaar, M. Van Mechelen.) onder de katholieken omtrent de hooger< zedenwetten, wel over de toepassing daarvar in een of ander bijzonder geval, b.v. ir Engeland, over den plicht van gehoorzaam-heid, indien aan een katholiek soldaat zou opgelegd worden weerwraakmiddelen te ge-bruiken tegen Duitsche Zeppelin-aanslagen. De onbenullige dagbladschrijvers waren dace-lijk met hun antwoord klaar, doch de god geleerden, die hunme verantwoordelijkheid gevoelden, hebben dienaangaande een moei-zaam en ingewikkeld onderzoek ingesteld, alvorens hunne uitspraak te doen. 2. Wanneer echter de Paus oordeelt, dat het nuttig is voor het heil der zielen—want dat moet steeds zijn doel zijn, niet de goed- of afkeuring van vrienden en vijanden—sommige zedenwetten in herinnering te brengen, dan zal hij voor niemand terugdeinzen om zijne stem te laten hooren. Zoo werden in deze laatste jaren Pauselijke uitspraken vernomen over de ontbinidbaarheid van het huwelijk, de onzedelijkheid van familiebeperking, den moord van ongeboren kinderen... Ook in dezen oorlog heeft de Paus niet nagelaten zijn onfeilbàar leeraarsambt uit te oefenen. Bij den aanvang zijner regeering, in het plechtig Consistorie van 22 Januari 1915 legde hij den noodigen klem op de vol-gende woorden : "Het is de plicht van den Roomschen Opperpriester, die door God gesteld is als de Hoogste verklaarder en bewaarder van de eeuwige wet, te LEERA- re de logen, de onrechtvaardige moorden, de in plunderingen, de afpersingen veroordeeld in heeft. Zijne uitspraak treft ook de leer van n- degenen, die in Duitschiand en Engeland iu beweerd hebben, dat in den oorlog aile zede- e- lijke wetten zijn opgeheven. n. Het is derhaîve îaister, wanneer de "Con- e- greganist" beweert, dat "de H. Vader zijn d- zedelijk gezag heeft laten verzwakken " ; d laater, dat hij " sommige euveldaden niet i- veroordeeld heeft " ; laster, dat hij niet 1, "luide en krachtig gesproken heeft in den naam van de gerechtigheid en de waarheid." it Vooral is het grove laster te schrijven : "Men it had (den christenen) geleerd, dat er eene >f moraal was, eene hoogere wet heerschend ;e over de instincten, den haat, de slechte han- n delingen, en plotseling schijnt dit ailes neer e te zinken in zoodanig een zondvloed, dat e men ertoe kwam niet meer te weten waar n het goede, waar het kwade was." Welhoe ! :, nu de Paus, alhoewel niet verplicht, zoo n plechtig verklaard heeft, dat het nooit iemand geoorloofd is de gerechtigheid te schenden, t welke zijn dan de zedenwetten die op losse e schroeven zijn gesteld? Mag men er nu aan twijfelen, dat het den Duitschers, den Russen 'i en den Turken verboden is te moorden en te branden? Is het nu aan twijfel onderhevig, n dat het zelfs voor den " Congreganist " een d euvel zou zijn den Paus te belasteren en hem n zijne eer te ontnemen? De man doet het voorkomen, alsof dienaan gaande "de gewetenis " weder moesten "be-daard en gerustgesteld " worden, en de Paus alleen daartoe in s.taat was ; dat hij echter dien plicht verzuimd zou hebben. Er zijn geen gewetens geschokt omtremt het bestaan der zedenwetten ; integendeel, de verontwaar-diginig giaande gemaakt over hunne overtre-ding toont dat zij diep in het hart blijven geworteld. Het is ook een leugen te zeggen, "dat al de steunsels, waarop de internationale moraal berust, aan het waggelen zijn gebracht." Ja, op allerlei wijze werd tegen de internationale moraal gezondigd ; doch daarom werden er de grondslagen niet van ontwricht. Al mocht men nu duizendmaal liegen, daarom kan men niet beginnen te twijfelen of leugentaal zonde is of niet. Elders zegt hij : "Men heeft verbazende theorieën zien opduiken, en de hoogmoedige pangermanistische leering heeft in hare ver-metelheid de opruiming gevorderd van al wat de godzeleerden zoowel als de juristen als erkende en onomstootbare rechten aan-schouwden... Niemand zal aan den H. Stoel •het recht ontzeggen om daarover een duidelijk vonnis uit te spreken. Reeds vôôr den oorlog waren de pangermanistische ideeën doorgedrongen tôt in de katholieke middens van Duitschland... Waarom wacht Rome om zich los te rukken uit aile verdenking van medeschuld?" Wat onrechtvaardige taal ! Ziedaar dan een man, dien men beweert het hoofd te zijn van eene der voornaamste Con-gregatiën te Rome, en hij komt hier openlijk zijne onkunde blootleggen. Weet hij dan niet, dat het verderfelijke in Pangermanisme —evenals het libéralisme en het socialisme— reeds herhaalde malen is veroordeeld door de Duitsche bisschoppen en door den Paus van Rome. Is hij dan zoo weinig op de hoogte van hetgeen er in de katholieke wereld ge-schiedt, al leefde hij—naar men beweert— in de hoofdstad der Christenheid? — Ook de beruchte leer, die door Duitschland in dezen oorlog werd toegepast, dat n.l. "het recht in zijne werkzaamheid geenszins afhangt van de moraal " en die hare uitdruk-king vond in deze woorden van Kant : "Recht und Befugniss zu zwingen bedeuten einerlei " werd reeds afgewezen door den Syllabus, die de volgende stelling doemde : "Het recht be-staat _ in een materieel feit, al de ver-plichtingen der menschen zijn niet meer dan een zinloos woord, en al de menschelijke daden hebben rechtskracht." Het besluit is dus: De "Congreganist" heeft op een onrechtvaardige wijze den Paus beschuldigd van nalatigheid in het vervullen van zijn leeraarsambt. I,s hij ook te kort gekomen in het kwijten van zijn rechterlijk ambt? Dat is een andere vraag, waar wij in een afzonderlijk artikel op antwoorden. o De Sluismeester van Nieuwpoort. Van den i8den tôt den 25sten Oktober had men razend tegen de Duitsche overmacht gevocliten. De Duitschers kwamen over den Yzer en het legerbestuur zag in dat er niets meer overbleef dan een terugwijken tôt op HOTEL DES ALLIÉS HOTEL BUCKINGHAM, Charing Cross, Strand. INGANG, 28, BUCKINGHAM STR. LUNCH 2/'. Soep. Visch, ENTRÉE. Tusschenspijs. Kaas. DINER 2/6. Van 6 tôt 9 uur, Uitmuntende Belgische keufcen. Kamers-faaden, ist klas ontbijt, ver-lichting van af 4/6, Pension : Bijzondere prijzen voor de heeren officieren in verlof.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes