De stem uit België

1504 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 05 Mars. De stem uit België. Accès à 22 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1j9765b483/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

LEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. v Abonnement : Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. 1s, 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 24. VRIJDAG, MAART 5, 1915. Price ld Vastenbrief van Z. E. Kardinaal Mercier. Paaschplicht. tfïï De Belgen kunnen hun paaschplicht in Engeland *il volbrengen van Assche Woensdag tôt Beloken Paschen. Dat allen, ook de meest afgeîegenen, al het mogelijke doen om die groote christeliike plicht te vervullen. Priesters die Vlaamsch en Fransch spreken houden zich ter beschikking dergenen die ter plaatse geen biechtvader zouden vinden. Men bevrage zich ter naast gelegen " ROMAN CATHOLIC CHURCH." Het vleeschderven wordt slechts opgelegd voor Assche Woensdag en Goeden Vrijdag, uitgenomen in het aartsbisdom van Lrverpool en de bisdommen van Newport en Salford waar vleesch moet gederfd worden op al de vrijdagen. Zijne Hoogwaardigheid Monseigneur De Wachter laat ons toe volgende regelen hier aan toe te voegen : " Iedere Belgische familie zal zorgen de noodige inlichtingen te bekomen van den Belgischen priester die hen bezoekt. " Dat onze landgenooten ook gedenken dat zij door het stipt onderhouden der geboden Gods, door het bijwonen der heilige Mis zoo veel het mogelijk is, door het dikwijls en waardig ontvangen der HH. Sakramenten, boetvaard igheid doen en Gods oneindige bermhertigheid afsmeeken over ons dierbaar vaderland ; dat onze uitwijkelingen den herderlijken brief van Z.E. den Kardinaal Mercier lezen en overwegen en zich schikken naar die vaderlijke vermaningen ledere familie zou een afdruksel van dien brief moeten hebben. Duizende zijn er van rondgestuurd, er blijven er nog duizende ter beschikking der uitwijkelingen : dat de priesters er mij vragen, Vlaamsche of Fransche ; zij zullen hun gestuurd worden." A. DE WACHTER, Vie. gen. van Z.E. den Kardinaal Mercier. Please Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEES, men, women and children, including about 25,000 Belgian Soldiers mostly wounded or convalescent, and in order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which these brave Belgians are undergoing, we are urgently in need of funds for the following objects : — 1.—To provide them with a weekly news-paper printed in Flemish and French, "L'ECHO DE BELGIQUE," which not only gives them news of their country and loved ones for which they are pining, but helps them, through printing their addresses, to find lost relations and friends, and also affords them a direct channel of communication with each other during their exile. 2.—To send them (free of cost) garments, prayer books, catechisms, New Testaments and reading btoks in Flemish. 3.—To facilitate for those who are at présent housed at a distance of several miles from a Catholic Church, the means of com-municating with a Flemish speaking priest and of receiving the consolations of their religion in this the hour of their sorrow and désolation. We therefore appeal most earnestly to your generosity and charity to help us. By providing us with the necessary funds for carrying out this great and important work you will draw God's blessing upon your-selves and your country, and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting so well to defend us. Please send Subscriptions and Donations to the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55, Russell Square, London, W.C. Cheques and Postal Orders to be crossed "Belgian News Fund." Algemeene Inlichtingen. Geestelijke Diensten.—EE. HH. Jan Jacobs en Prims houden zich ter beschikking der Belgen die in hunne gebuurte geen Room-schkatholieken geestelijke zouden hebben die hen verstaat. Zij zijn gereed om ter plaat- Ele kinderen uit eene vlaamsche familie van Breedene (Oostende). Zij zijn te Cheadle (Manchester), en staan onder het geestelijk bestuur van Pater Callewaert. Als hun pastoor binnen komt, zingen zij den Vlaamschen Leeuw en als hij uitgaat, " It's a long, long way to Ostend. Cood-bye, Pater Callewaert ! " Kalme Redeneering en Plichtbesef in Oorlogstijd. De oorlogstijd is de tijd der felle driften die zichgeweldelijkuitwerken. Tijd van bovenmenschelijke liefde voor eene ideale zaak, is het ook de tijd van den blinden haat en de wraakzucht. De driften zijn in hen zelve noch goed noch slecht : aan onzen vrijen wil ze in den dienst der rede te stellen en er onze daadvaardigheid des te sterker door te maken. Maar wanneer de driften buiten den breidel loopen van het verstand, zijn de ergste ongelukken en de langstdurende twisten te vreezen. In deze onvergelijkelijke oorlogs-woede en oorlogsellende schijnt bij zeer velen, in aile de rangen der matschappij, de drift ailes te over-stemmen. Moet ik doen uitschijnen hoe gevaarlijk die gesteltenis is P Wij spreken van de gruwelen der Duitschen, en ik zal wel de laatste zijn om ze te looehenen, of te ver-zwakken, want ik heb er te veel be-wijzen van, van nabij gezien. Maar de Duitschen spreken ook van Rus-sische, Fransche, ja Belgische gruwelen.De gevoelsmenschen—en laat me vooraf zeggen dat ik ze houd voor de edelsten onder ons dikwijls,—zullen zeggen : " Mogelijk, maar daar moet ge nu maar over zwijgen." Of nog : "Dat is gewettigde weerwraak." Of nog: "Het zijn heelemaal leugens : ons volk doet dat niet." Is het nog toegelaten te redeneeren ondanks den oorlog ? Ik meen wel van ja en het zijn juist de gevoelsmenschen die het meest redeneeren van al maar... in 't wilde weg. Welnu dan : durft gij er voor instaan dat geen enkel Belgisch soldaat een gekwetste nutteloos hebbe afge-maakt ? Het ware een wonder. "On voit rouge " in den doodsnood en juist de lafsten—«n die zijn er in aile legers maar in de legers van alleman gedwongen soldaat het meest—zijn er het eerste bij om te moorden op weerloozen. Wie koel îedeneert moet in aile legers en oorlogen gruwelda-ders aanklagen. En het valt ook niet te ontkennen dat die gruwelen meer dan eens van pathologischen aard zijn en hun dader er niet ten voile verantwoorde-lijk voor is. Is dat gewettigde weerwraak ? Onnoodig daar bij stil te blijven. Oog voor oog en tand voor tand is buiten de christelijke wet, zoowel voor de volkeren als voor de in-dividuën.Moeten we dat maar gedekt laten en het niet eens in oogenschouw nemen ? Maar dat is de macht uit-roepen ten slotte als eenigste oplos-sing en de rede aan den band leggen der drift. Verontschuldig ik daarom Duitschland of klaag ik daarom de onzen aan P Noch het een noch het andere, alhoewel het den driften-mensch toch hinderen zal en voor-komen alsof men minder goed vader-lander is. Voor die geestesgesteltenis, hoe wreed ook het ongelijk zij dat ons werd aangedaan, hebben wij ons te hoeden : daar kan niets dan slecht uit voortkomen, want de rede moet heer-schen over het hart. Ten andere het is een uitgemaakt feit dat de weerlooze gekwetsten of de ontwapende burgers het minst van al te vreezen hebben van de dap-perste soldaten. Want die handelen uit en volgens plichtbesef, niet uit eene valsche dapperheid die geen dapperheid is maar eerder eene bloeddronkenschap, al wordt dat ook soms verkeerdelijk voor dapperheid gehouden. Niet enkel op het slagveld is men bloeddronken en slachtoffer eener blinde drift. Allen hebben wij op onze gevoelens te waken, niet om ze té doen zwijgen, wel integendeel, maar om ze te blijvem beheerschen. Velen echter meenen zich bij eene (7ic vfTvolg fi/a. 2 ) s.e te komen. Indien er in de omstreken een Engelsche Roomsch katholieke priester is worden onze landgenooten verzocht het bezoek dat zij willen aanvragen zooveel mogelijk met deze op voorhand te bespreken. Xaterdag en zondag zijn de dagen die vr.or deze bezoeken best geschikt zijn Inlichtingsbureel.—Kerw. lieer Prims en Eerw. I'. Jan Jacobs S.J. van Antwerpen houden zich ter beschikking hunner landgenooten voor zooveel zij hun kunnen van dienst zijn aile weekdagen van ioj4 ure tôt n% ure, en van 2% ure tôt 4 ure, op het bureel 55 Russell Square, W.C. Catechismus.—De Vlaamsche Mechelsche catechismus is op ons bureel vrachtvrij te bekomen. De prijs is 11 ■■ cl. vrachtvrij. Catechismf. Français. — On vend a Londres le catéchisme du diocèse de Paris. ' Il est en vente au prix de t;d frais d'envoi compris. Nieuyv Testament.—Het Nieuw Testament in het Vlaamsch (Uitgave der Petrns Canisiusvereeniging, met de goedkeuring der Nederlandsche bisschoppen) is op ons bureel \ rachtvrij te krijgen aan 6d. /oo noodig wordt het ook gratis gezonden voor zooverre het mogelijk is. Literatuur.—Ooede lezing voor onze soldaten en voor ons volk, boeiende romans, oorspronkelijke en vertaalde, zijn op ons bureel voor onbepaalden tijd te leen te krijgen aan 2d. per boek. Gebedenboeken.—Eenvoudig gebedenboel; is op ons bureel te verkrijgen aan iUd. vrachtvrij, ook in het pransch. Insciirijvingen.—Vlamingen die ons week-blad nog niet zoudt ontvangen, vraagt het aan, zoo mogelijk door het comiteit dat wellicht een inschrijving betalen zal, ofvvel indien dit niet mogelijk is rechtstreeks tôt ons die het 11 gratis bezorgen. Slechts \ erzoeken wij u dan om wat nieuws over de Iielgen ten invent. VERGADERINGEN. Catholic International Ci.rn (Belg'ische Sectie).—Vergadering der Belgen onder voor-zitterschap van Mr. lde-De Wilde ieder Zondag van 4 tôt 6 ure ook de damen zijn uitgenoodigd. Salisbury Hôtel, Salisburv Square, Fleet Street, E.C. Briefwisseling met Krijgs&ëvangenen. —Voor de Belgische krijgsgevangenen is er een correspondentiedienst ingericht die uit-muntend werkt. Men sture aile vragen om nieuws naar: M. Cools, Amerikaansch college, Naamsche straat, Leuven. Om den brief te doen toekomen in Leuven doe men hem posten door een vriend in Holland. Naar inen ons meedeelt wil ook Het Wounded Allies' Relief Committee, Bureau de Correspondance Belge, zich gaarne daarmee gelasten. (Adres : Grand Hôtel, 'l'rafalgar Square, London.) Aan Onze Jongensin Krankrijk.—De S/cm is reeds tamelijk goed onder onze jongens verspreid. Welnu dat zij ons nieuws sturen. Fransche bladen zooals La Croix geven zulke heerlijke brieven over heldendaden van Fransche soldaten. Het is een plicht van piëteit jegens het vaderland en jegens den gesneuvelde of gekwetste dezes koene daden en oorlogskvvetsuren te verhalen. In de uren van uitrusting stelle men dat op en zende het naar ons bureel. Zeer velen ongetwijfeld zullen er de schrijvers dankbaar om zijn. Zenden aan F.. H. Prims, 55, Russell Square, London, W.C. Lier.—De burgers van Lier, thans in den vreemde, vooral die welke verblijven in Engeland en in Frankrijk, worden dringend verzocht hun naam en gebruikelijken voor-naam, hun vorig en huidig adres te sturen aan Dr. Aug. Laporta die woont, 102, Foster Street, Lincoln, Engeland. Heer Laporta zal de volledige lijst opmaken en laten drukken in De Stem uit Belgie die aan aile de inge-komen adressen zal gezonden worden. Registered at the General Post Office as a Newspaper.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes