De stem uit België

489 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 05 Avril. De stem uit België. Accès à 03 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z31ng4hs1d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

iw*i . IM^II si-*--***.-*-,* '' if - L./ hTgMM*—****CT"^T^TTTTTmïïn**^JM"TiT B-irTTTlf"¥WTl^T" 4(.le JaJH*ga.ng, Nr. 29. (Blz. 1895-1906.) Opllage : 11,400. VRIJDAG, APRIL 1918. Registered at G.P.O. as a Newspaper. 12 blz. I^d. NOTA VAN DEN UITGEVER.—De prijs van het papier is deze week weer schrikkeliik opgesiagen. En sinds 1 April, bij overeenkomst tusschen Drukkers-patroons en Trade Unions, zijn de loonen met 20 per cent* verhoogd. Om het te kunney volhouden moeten \ve tôt het volgende besluiten : Van af 1 Mei wordt de abonnements-prijs 2s. 6d. (voor het leger : 2 frs.) ; en de prijs per nummer 2d. Men haaste zich dus in te schrijven of aan te betalen. Het Oud-Iersche Kerkeiijk Wetboek. llet katholicisme van Ierland, zoowel om zijne innigheid ais om zijne marte-liekroon, heeft altijd de bewondierfng en liefde tôt zicih getrokken, van al'le de met Rome vereemgde geloovigen. Om de bekeering omzer Frankische voorvaderen hebben de Nederlanden en Frankrijk, voornamelijk Noord-Frank-r.ijk en Bretagne, meeir dan- andere îan-den, bellang te stelllen in dat vroege I ersch c: at h oli ci sine diat tôt een hooger beschavdng rees wianneer ten onzenit de volkerenverhuizing nog niet ten einde was. Uit Engeland en Ierland kwamen de groote apostelen. van on® land, kwa-men onze vclksheii'igen wier relikwie-schrijnen we t'hans nog bewaren. lien uitzonderlijk gewichtig dokument voor dat vroege lersche geloofsleven ,13 de, bij ons haast niet gekende lersche verzameling van kerkelijke canonies of regeilen. Ze moet opgesteld geweest zijn rond 716. En ze is van veel invloed geweest op het Westersche katholicisme der 9de eeuw, terwijl ze bijzonder in Ierland gevoelig moelt hebben ingewerlct op den volksg.eest. Ongetwijfeld zijn zelifs die oudte teksten niet zonder ver-antwoordelijkheid voor een of ander godsdienstig denkem of voelen van ons eigen vol'k. * * * Vooraf eenige woorden qver het dokument, en zijne bibliographie : Het kwain voor den. eersten keer in druk (naa.r voornamelijk twee handschriften) in 1874 : "Die Irisdhie Kanonensammlung," her.aùsgegeben von DR. H. WASSER-SCHLEBEN (Giesen,, 1874). Bijna de geheele oplage hiervan verging in een brand. Wassersdhleben zorgde vooi een tweiede uitgave (Leipzig, 1885). Een beter wêrk, ondernomen op meer handschriften, werd verwacht van Henry Bradshaw die eohter stierf vooraleer zijne opzoekingen te hebben voleind. Men zie: HENRY BRADSHAW, "The early collection of canons khown as» the Hibernensis," two unfinished papers, Cambridge, University Press, 1893. Enkele voilledige of onvoiledige han 1-'schriften werden links en ie<$ïts in t'.jci-schriften bestudeerd, en PAUL FOUR-XIER wijdde een studlie aan "L'Influence de la collection irlandaise sur la formation des collections canoniques" (Nouvelle revue historique die droit français, 1899, blz. 27-78). En. dat is nage-noeg âilçs dat omirent dit onderwer.p is géleverd geword'en. * * * Wat heeft dit "Kerkeiijk Wetboek" te beteekenen? Een kerkeiijk wetboek in den vollen zin des woords, "codex juris canonici," beziititen we slechts sinds verleden jaar 1917, maar van de eerste tijden des Christendoms af st^lde men verzamelingen op Van de regelen die'het Christel ijke leven beheerscthen moeten, van de godVruchtige geploigendheden en ge-woontens ; en die schriften,—wiaarin zoowel aan geloofsleer werd gedaan aills aan kerkelijke organisatie en regeltucht, —zijn in zekeren zin de voorgangers van onze hedendaagsche kathecbism.ussen. Het oudst-gekende dezer schriften is de "Dîdache" der twaalf Apostelen.. Wat er in die verzamelingen ve.rhan-deld wordt? Zoowel de organisatie der Kerk met omschrijving van het gezag van Paus, Bisschop, Pastoor, Concilie, en'z., als de bepaling en draagwijdlte van de indi-vidueele verplichtingen en gebruiken van het christelijke leven. Zoo heeft de lersche regelen-verzame-ling riiiet min dan 67 hoofds'tukken waa.r-van ik enkefe titels overschrijf : van den bisschop, van den priester, van den diaken, van de kleine orde's, van de zcodaars, van d'en vastera, van die al-moes, van het gebed, van de zorg voor flp doodpn, van de getuigenis (ped), vnn de offeranden, van het gerecht, van de ouderlingen, van de regeering, van het Ilot (de sorte), van jnisdaad en wraak, van toevluchtsoorden, van diefstal, van schuiden, van de monnikken, van. den kerkelijken ban, van het huwelijk, van de boete, van de relikwiën, van het vleescheten, van de ketters, van toove- narijen, van voorspeJlingen, enz., enz. * * * ^'elke zijn de bronnen voor die sa-menstelling? Van waar komen di.e rege-Jen ? CJi.t de geloofsleer aleerst, uit het^ \ieuwe Testament en uit het Oude. Zoo b.v. het gezag van Petrus, of de onver-breekbaarheid van het huwelijk, of het gebruik van twee getuigen. om iets te acteeren (LTit S. Jan, viii, 17 : Et in lege • vens regelen van strict kerkeiijk recht acteeirt. Zuliks geeft dan 00k een bijzonder karakter aan onze verzameling en maakt ze des te belangrijker 'voGir de kenni.s van. de oudlere godsdienstige g eplogendined en. «■ * * De " Hi.bemensiïs " of lersche verzameling had daanbij hiare sterke lands-eigenaardigheid. Talrijke nationale teksten noteerde ze van S. Patrick, van Gildas, %jan lersche synoden. (De copisten later, die nanien niet meer her-kennênd, zulten Giï'dlas in. Gelaskis en Patricius in» Paternus veranderen.) Voor het eerst verschijnen hier de regelen van het Oud-Testament—het is hier over de 300 malen gecitecr.d—en van de kerk-vader9, in eene verzameling die ails een DE AANBIDDING DEK KONINGEN. Verluchting uit een Vlaamsch Gebedenboek van rond 1500 dat in het British Muséum bc- waard wordt. Het boek bevat de^ gewone gebeden, de diensten voor ovevledenen. enz , in 't I.atijn, het Vlaamsch en het Fransch. Het werd geschreven en verluclit te Brugge voor eene non der abdij van Meessen bij leper. vestra scriptum est quia duorum homi-num testimonium verum est). De lersche verzameling heeft daarbij overwegend veel,,—tegenover andere verzamelingen.—uit het Oude Testament geput, zooals de rechten aan de geesite-lijken te betalen, als de tienden, zoaafe de vasten. van de almoes vergezeld., zooals de getuigenis op dent doode, zooaîs de begrafenis. in de aarde, zooalls de eer-bied. voor den ouderlihg, en de eerbie-diging des Konings, enz. Nlevens deze gewijde bronnen putten dsze verzamelingen in 't algeineen. uit het Romein^che recht, en natuurlijk ge-heel in 't bijzonder uit de besluitselen en de gewoo.nte.n. van de Roomsche sv-noden en de Roomsche Kerk, uit de kerkelijke synoden, geho.ud.en in Grie-kenlland, in Afrika, of in Gallië, uit de schriften der kerkvaders Origenes. Ilie-ronymus, Augulst.inus, Isidorus, Grego-rius Romanue en Gregorius Nazianze-nus, en verder uit een. aantal eerbied-waarddge en .aJtetoen gezaghebbende schriften als kerkelijke geschiedenissen, (Paul Orose), levettsverhalen (Vitoe pa-trum), enz. Op te merkeij is echter dat onze lersche verzameling de eersfce is die zôô van verre en, bij hare teksten bijeefi gadert en zoovele gods^ruchtige be-schouwingen uit allefhartd'e bron, ne- wetboek is opgevat. Vandaar dat enkele instellingen of geplogendheden van Joodlsche afkomst door opname in deze collectie, breedere verspreiding en na-komen verkrijgen, zoo b.v. het jubeljaiar en. het omderscheid tusschen zuiver en onzuiver vleescK (1). Andere pun.ten dlie van bijzonderen invloed moeteru geweest zijn, zijn daar : dat de vorst de bisschoppen niet oordee-len ma.g, dat de leeken geene clerici te vonnissen hebben, dat de kerken zioh in provincién organiseeren zoudten, d!at de geestelijken eenerzijds door d'e ge-nieenscha.p cnderhouden., anderzijde hunne diensten voor niet moeten doen en geen erfgoed mogen hebben, (" Lex " dici't: non. dabis eis hereditatem in Israël, ego enini hereditas eorum). Ook de kerkelijke regelingen omtrent het huwelijk zijn. hier reeds verre en met bij- (1) Mogelijk heeft het zijne eigenaar-dtgheid hier over te schrijven : Liber LIV, cap. 13. De Esu equorum illicito. —"Lex" prohibet. " Hieronimus " au-teni dicit in conflictu ad Arnubium : Equus et canis animiail'ia immundia sunt semper." Theodorus " episcopus : Equum non prohibent, tamen oonsuetudo non est comedi. "Sinodiis Cartaginenisis " : Equum non prohibet ecclesia, ^ed tamen illiieitum est comedi. zondere duidelijkhsid. doorgevoerd, aleerst omtrent de onverbreekbaarheid * * * Ve.Ie stof is er in dat zoogezegde "wetboek " voo.rharïden voor wie lersche godsdienstige gebruiken en sommige fol'klloristisolie eigenaardigheden in hunn.en ôorsprong zou wilflen. naspeu.ren Niet echter voor Ietfland alleen heeft het boek eene belangirijkheid van dien aard1. Zooals we hooger deden oipmer-ken hebbeni de FranikiscBe volkeren een groot paart hun.ner bekeering .te danken aan die Kalten uit de Britsche eilanden-groep, en de verspreiding d.er afschriften van on® "Wetboek " laat vermoedeni dla.t het ook bij o.nis en in Frankrijlk van grooten invloed geweest is, als de spiegel van de godisdienstige praktijken ; totdat het pl'aats inaken moest voor de verzame-ling der "Va:lsche Decretalia" (gde eeuw). We wezen daarom op deze ten ouzenit zoo weinig gekendle bron. Eens-daags gebruikt ze wel iemand der oniz.en voor nadere vruchtenrijke studie. Hoe Vlaamscher Vlaanderen, hoe schooner België. Eeni Waal, Oh. Ant. Candel, schneef rond 1830 volgende besohouwingen die smdsdlen el'ken dag meer bewaariheid werden " La civilisation se propage par les mêmes moyens qui servent de véhicule à .a pensée, c est-à-dire, entre-autres par la parole et par la lecture ; or, comme on le conçoit aisément, ces deux foyers de lumière restent sans- effet, ou à peu près, toutes les fois que lia langue écrite, la langue du gouvernement, des affaires et des hautes classes de la société n'est * pas celle du peuple. Ce dernier reste danis ce cas s'tation-naire dans son développement ; il ne dépasse jamais le point où l'a laissé l'in-structïon bornée donit il a joui pendant sa jeunesse; il y a entre lui et les progrès journaliers de la civilisation une bat ri ère insurmontable, une langue toute entière qu'il n'apprendra jamais ; la conversation, et la lecture sont pour lui des sources stériles, et au lieu de se livrer dans des moments de loisir à des occupations propres à former le cœur et l'esprit, à agrandir le cercle de ces connaissances, il est tristement refoulé sur lui-même et condamné à cultiver éternellement le fond's une fois acquis de ses vices et de ses vertus. * * * 'Mlle est, en! peu de mots, la situation moralie d'une nation à laquelle on a imposé l'usage d'une langue étrangère. Ce tableau, quelque sombre qu'il soit, déjà, est encore bien au-dessous de lia vérité. L'Individu qui a dû renoncer à son idiome maternel est noni seulement frappé de mort quant à son existence intellectuelle, mais il1 est frustré de fous les avantages, tant matériels que spirituieiis, auxquels une connaissance parfaite de la langue en .usage donne seule accès.; il 11e peuit .occuper tous les emplois auxquels. ses talents le rendent propre; il doit renoncer à toutes sortes d'entreprises qili pourraient améliorer son sort; il est tous les jours exposé à être la dupe de son ignorance, parce qu'il doit confier ses intérêts à des personnes étrangères, bien qu'il aurait pu les défendre beaucoup mieux lui-même et sans que cela Mi eut coûté la moindre chose ; enfin, si d'un côté i.l profite peu des lumières du siècle pour perfectionner son esprit et multiplier ses connaissances, on peut ajouter que de l'autre, il n.e contribue presqu'en rien à répandre les lumières ; (mais malgré toutes1 les connaissances qu i.l jxiurrait avoir, iili rencontrera partout des difficultés qui le décourageront et ne parviendra jamais,à se rendre aussi utile à la société, soit par ses écrits, soit par ses œuvres, qu'il aurait pu le faire sans cet obstacle de la langue. * * * Ce n'est pas- tout, l'oibstacle dont il s'agit n.e se borne pas à faire sentir ses effets pernicieux aux classes inférieures et moyennes du peuple chez lequeli il exerce son influenoe, il va.^us toin ; il engendre un nouveau mal, en imprimant à la nation tout entière, mais surtout aux olasises élevéesi, le caractère d'une servilité imàtative à l'égard du pavs dont ell« «mprunte la lingue. En effet, cette inclination coupable et

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes