De stem uit België

1989 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 16 Avril. De stem uit België. Accès à 30 juillet 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vt1gh9c960/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Registered at the General Post Office as a Neuspcpe LEcho de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : h. 9d. voor drie maanden. ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 30. VRIJDAG, APRIL 16, 1915. Price Id. Nieuws uit het Vaderland. Nog Soldatenbrieven. Paaschpiicht. #ïï De gewone Paaschtijd is voorbij en nochtans □J zijn nog velen der onzen in de onmogelijkheid geweest ter Heilige Tafel te naderen. Zoolang het niet mogelijk was zijn Paaschpiicht te volbrengen blijft natuurlijk de verplichting bestaan. Doch laat het ons liever anders zeggen : onze menschen hebben het recht van de geestelijkheid te eischen dat hun de Heilige Communie worde bezorgd en van dat recht zal wel niemand die aan zijn godsdienst houdt, nu vooral in dezen oorlogstijd, willen afzien. Wien de gelegenheid nog niet werd geboden ter Heilige Sakramenten te naderen, schrijve naar ons blad. Men geve daarbij op : de naastbijgelegen statie, de afstand van daar tôt het huis, of er nog andere familien in den omtrek te bezoeken zijn, of er in huis de Heilige Mis kan worden opgedragen. Dat onze brave eenvoudige menschen van die groote eer niet afschrikken, integendeel er om verheugd wezen Ons Heer in hun huisje te mogen ontvangen. Anderzijds vergete men niet dat de Paaschcom-munie eene strenge verplichting blijft en de mogelijke middelen moeten worden aangewend om er aan te voldoen. Please Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEES, men, women and children, including about 25,000 Belgian Soldiers mostly wounded or convalescent, and in order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which these brave Belgians are undergoing, we are urgently in need of funds for the following objects : — X. To provide them with a weekly news- paper printed in Flemish and French, "L'ECHO DE BELGIQUE," which not only gives them news of their country and loved ones for which they are pining, but helps them, through printing their addresses, to find lost relations and friends, and also affords them a direct channel of communication with each other during their exile. 2.—To send them (free of cost) garments, prayer books, catechisms, New Testaments and reading books in Flemish. 3.—To facilitate for those who are at present housed at a distance of several miles from a Catholic Church, the means of com-municating with a Flemish speaking priest and of receiving the consolations of their religion in this the hour of their sorrow and désolation. We therefore appeal most earnestly to your generosity and charity to help us. By providing us with the necessary funds for carrying out this great and important work you will draw God's blessing upon your-selves and your country, and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting so well to defend us. Please send Subscriptions and Donations to the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55, Russell Square, London, W.C. Cheques and Postal Orders to be crossed "Belgian News Fund." BOMBARDEMENT VAN LIER. TWINT1G verschillige gezichtkaarten zijn te be-komen, bij H. Van Biesen, 48, Oxford Street, legen postmandaat van 1 shilling 9 pence, kosten inbegrepen.—Ook te verkrijgen ten bureele van ons blad. Algemeene Inlichtingen. Geestelijke Diensten.—EE. HH. Jan ! Jacobs en Prims houden zich ter beschikking iit Belgen die in hunne gebuurte geen Room-schkatholieken geestelijke zouden hebben die hen verstaat. Zij zijn gereed om ter plaat-se te komen. Indien er in de omstreken een Engelsche Roomsch katholieke priester is worden onze landgenooten verzocht het Au travail! MES CHERS COMPATRIOTES, Vous n'ignorez pas que le gouvernement anglais cherche tous les moyens pour pousser l'effort du travail jusqu'à la dernière limite du possible. Le succès de la guerre en dépend. Le peuple anglais répond de son mieux à cet appel et jour et nuit les fabriques sont en activité. Nos Belges en très grande majorité suivent le courant général. Il m'a été donné de voir dans plusieurs centres industriels des milliers de nos compatriotes occupés dans les usines. Malheureusement, il y a des exceptions à cette règle. Dans certains districts des hommes dans toute la force de l'âge, préfèrent une oisiveté dégradante à la noble et réconfortante carrière du travail. Il est vrai que les conditions de votre labeur doivent être honorables pour vous. Ce qui a été trouvé très satisfaisant dans plusieurs villes c'est que le tiers de votre salaire reste à vous, un 2e tiers est placé avec intérêt dans des caisses d'épargne et vous sera rendu à votre départ d'ici et enfin un 3e tiers va au comité qui vous entretient.Je fais un appel chaleureux à tous les Belges de bonne volonté, à tous les vrais compatriotes prêts à unir leurs efforts pour reconquérir la chère patrie, de se présenter aux différents bureaux de travail et de se prêter volontiers aux offres des différents comités. Il ne faut pas être dit que la réputation d'honneur, d'activité et d'énergie qui fait notre gloire et qui nous a précédé ici, n'est qu'un leurre. Hommes valides, femmes et jeunes filles qui n'êtes pas indispensables dans votre ménage, acceptez le travail qu'on vous offre. Ne donnez pas le spectacle d'une vie oisive qui dégrade. N'oubliez pas ce que le peuple anglais a fait pour nous ; notre séjour se prolonge et les ressources diminuent. Le gouvernement anglais attend de vous un suprême effort comme la chère patrie belge espère à bon droit que vous continuiez à établir solidement cette renommée d'énergie qui a fait notre gloire. t A. De Wachter, Vicaire-Général de S. E. le Cardinal de Malines. Aan het werk! BEMINDE LANDGENOOTEN, Gij weet wat al pogingen de Engelsche Regeering aanwendt om de voortbrengst van oorlogsmateriaal te verhoogen. De overwinning hangt er van af. Het Engelsche volk heeft aan den oproep beantwoord en dag en nacht werken de fabrieken. Het was mij gegeven in verschei-dene industriëele districten duizenden landgenooten aan het werk te zien. Er zijn echter betreurenswaardige uitzonderingen aan dezen regel. Man-nen in de voile kracht van het leven, verkiezen een ontaardend nietsdoen boven eene edele en opbeurende werk-zaamheid.Gij hebt het recht bevredigende werkvoorwaarden te eischen. In ver-scheidene steden werkte, tôt ieders genoegen, volgend stelsel : Een derde van het loon gaat rechtstreeks naar den werkman, een ander derde wordt in eene spaarkas gestort en u bij het verlaten van Engeland ter hand ge-steld ; het laatste derde helpt de kosten dekken van het Komiteit dat u ondersteunt. Ik maak een warmen oproep tôt al de Belgen van goeden wil, tôt al de echte vaderlanders gereed om met vereende krachten het lieve Vaderland te bevrijden, opdat zij zich zouden laten inschrijven op de verschei-dene werkbureelen en de werkvoor-stellen der Comiteiten zouden aanne-men.Het zal niet gezegd worden dat de faam van werkzaamheid, eerlijkheid en wilskracht, die onze grootste glorie uitmaakt en ons in dit land is voorge-gaan, een ijdel woord is ! Mannen, vrouwen en jonge doch-ters, die niet volstrekt noodig zijt in uwe huishoudens, neemt het werk aan dat u wordt voorgelegd. Geeft niet het droevig schouwspel van een lui, slakkerig leven. Vergeet niet wat Engeland deed voor ons ; de middelen verminderen, en onze bal-lingschap schijnt nog niet aan een einde gekomen. De Engelsche regeering verwacht van U eene groote krachtinspanning. Het geliefde Belgische Vaderland betrouwt er op, en met recht, dat u zoudt voortgaan den naam, dien gij verdiende en die onze glorie uitmaakt, hoog te houden. t A. De Wachter, Vic.-Gen. van Z. E. den Kardinaal van Mechelen. Aan Onze Jongensin Frankrijk.—De Stem is reeds tamelijk goed onder onze jongens verspreid. Welnu dat zij ons nieuws sturen. Fransche bladen zooals La Croix geven zulke heerlijke brieven over heldendaden van Fransche soldaten. Het is een plicht van piëteit jegens het vaderland en jegens den gesneuvelde of gekwetste dezes koene daden en oorlogskwetsuren te verhalen. In de uren van uitrusting stelle men dat op en zende het naar ons bureel. Zeer velen ongetvvijfeld zullen er de schrijvers dankbaar om zijn. Zenden aan E. H. Prims, 55, Russell Square, London, W.C. AAN ONZE INSCHRIJVERS. Een nog al groot getal onzer landgenooten waren zoo goed op ons blad voor drie maanden in te schrijven in het begin van het jaar. Die hulp hebben wij absoluut noodig om te kunnen bliiven uitkomen. Wij doen daarom op allen nog eens een dringenden oproep opdat zij die het blad reeds drie maanden ontvingen ons wel een postal order van ls. 9d. zouden willen toezenden. Slechts een goed onthaal van deze bede zal het ons mogelijk maken te blijven verschiinen en diensten te bewijzen zooals nu. bezoek dat zij willen aanvragen zooveel mogelijk met deze op voorhand te bespreken. Zaterdag en zondag zijn de dagen die voor deze bezoeken best geschikt zijn. In'LICHTingsbureel.—Eerw. heer Prims en Eerw. P. Jan Jacobs S.J. van Antwerpen houden zich ter beschikking hunner landgenooten voor zooveel zij hun kunnen van dienst zijn aile weekdagen van 101/2 ure tôt 11Yx ure, en van 2% ure tôt 4 ure, op het bureel 55, Russell Square, W.C. Catechismus.—De Vlaamsche Mechelsche catechismus is op ons bureel vrachtvrij te bekomen. De prijs is 2d. vrachtvrij. Catechisme Français.—Nous venons de recevoir de Hollande le catéchisme de Malines en français. Il coûte 2d. franco. Nieuw Testament.—Het Nieuw Testament in het Vlaamsch (Uitgave der Petrus Canisiusvereeniging, met de goedkeuring der Nederlandsche bisschoppen) is op ons bureel vrachtvrij te krijgen aan 6d. Zoo noodig wordt het ook gratis gezonden voor zooverre het mogelijk is. Literatuur.—Goede lezing voor onze soldaten en voor ons volk, boeiende romans, oorspronkelijke en vertaalde, zijn op ons bureel voor onbepaalden tijd te leen te krijgen aan 2d. per boek, plus de opzendings-kosten.Gebedenboeken.—Eenvoudig gebedenboek is op ons bureel te verkrijgen aan 2d. vrachtvrij, ook in het Fransch. Inschrijvingen.—Vlamingen die ons weelt-blad nog niet zoudt ontvangen, vraagt het aan, zoo mogelijk door het comiteit dat wellicht een inschrijving betalen zal, ofwel indien dit niet mogelijk is rechtstreeks tôt ons die het u gratis bezorgen. Slechts verzoeken wij u dan om wat nieuws over de Belgen ten uwent. VERGADERINGEN. Catholic International Club (Belgische Sectie). — Vergadering der Belgen ieder Zondag van 4 tôt 6 ure ook de damen zijn uitgenoodigd. Salisbury Hôtel, Salisbury Square, Fleet Street, E.C. Als gij de "Stem" gelezen hebt stuur ze dan voort aan een vriend of kennis : een koordeke er rond en op den witten rand. het adres en de bus in, na er een groen zegel te hebben opgeplakt, eender voor waar het is. Als het voor soldaten is dan moet er nog geen zegel op, enkel : O.II.M.S. Doe het! ON DEMANDE. NO. 600. Ouvrier ou chimiste au courant du travail des goudrons et désinfectants. No. 607. Ingénieur Belge, ayant expérience de l'Espagne, pour mines de plomb. No. 606. Spécialiste au courant de la culture de la chicorée. No. 217. Maison belge faisant l'exportation des barytes et lithophone. S'adresser par écrit au Comité " Pour le Commerce avec les Alliés," 97, Cannon Street, London, E.C. Voor Kleederen voor Heeren en Jongelingen naar aile keus en voor den = OORLOG, = opgemaakt of op bestelling wende men zich tôt de groote : : en vermaarde magazijnen : \ THE DON, 27 30, Holborn Viaduct, E.C. fi

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes