De stem uit België

586555 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 30 Octobre. De stem uit België. Accès à 09 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qf8jd4qz5w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

L'Echo de Belgique DE STEM UIT BELGIE Voor God enVâderland. Rédaction (Opstel) : 55 Russell Square, W.C Dieu et Patrie. Administration & Secrétariat : 69 Lombard Street, E.C. No. 6 VENDREDI (Vriidag) OCTOBRE 30, 1914. Price ld. Vanwege Zijne Hoogwaar-digheid Mgr. De Wachter. Waarschuwing aan de Belgen. In een vreemd onbekend maar in een zoo herbergzaam land, op verschillende plaatsen van gansch het land verspreid, denken wij het nuttig, ja dringend noodig u allen landgenooten eene vaderlijke ver-wittiging toe te sturen omtrent het bijwonen der kerkelijke diensten. Doet uw best, spaart geen moeite om de goddelijke oefeningen in Katho-lieke kerken bij te wonen. Vraagt raad aan Belgische priesters om u die kerken of kapellen aan te wij zen. Gij kunt u zoo gemakkelijk be-driegen te goeder trouw, daarom kunt ge niet voorzichtig genoeg zijn in de keus der kerken en voor u zelven en voor uwe kinderen. Wij denken het overbodig hier verder op aan te dringen. IN order to make the paper better known and to have it distributed by kind pur-chasers amongst those for whom it ïs intended, the Editor of L'Echo de Belgique will be most grateful for the services and co-operation of ladies willing to sell the paper in the streets and elsewhere. News-agents and others could help greatly in this good work by obtaining orders and receiving the publication on the usual trade terms. Address : Belgian News Fund, 69 Lombard Street, E.C. Inlichtingsbureel Eerw. heer Prims en Eerw. P. Jacobs S. J. van Antwerpen houden zich ter beschikking hunner landgenooten voor zooveel zij hun kunnen van dienst zijn, aile weekdagen van io| ure tôt ii| ure, op het bureel 55 Russell Square, W.C. Bureau de RenseignementsMonsieur l'abbé Prims et le R. P. Jacobs S. J. d'Anvers se tiennent à la disposition de leur compatriotes tous les jours de la semaine de ioj à nf heures, au bureau 55 Russell Square, W.C. Meedeeling van wege de Legatie De Belgische militairen in Engeland worden aanzocht zich onmiddelijk aan te geven op het Belgisch militair bureel te Londen (10 Finsbury Square) of op het militair bureel te Folkestone (Town Hall). Zoo eveneens de milicianen van 1914. Vrijwilligers kunnen zich daar eveneens aangeven. Het Belgisch goeverne-ment aanvaardt vrijwilligers van minder dan 30 jaren. Oud-gedien-den worden aangenomen tôt den ouder-dom van 45 jaren. Inschrijving Voor aile de vluchtelingen in Engeland is er thans een inschrijvings-x dienst door het Engelsch goeverne-g£nent zelve ingericht. Wie nog niet ingeschreven is of verkeerd ingeschreven, wat veelvuldig het geval is, of van adres veranderde, wordt verzocht inschrijvingsbriefjes (een per hoofd) te vragen op het adres : " The Registrar-General, Somerset House, London, W.C." Het is niet noodig den brief van aanvraag te frankeeren. Men gelieve dan de bekomen brief jes in te vullen en terug te zenden op hetzelfde adres. Pour les Catholiques Belges " L'International Catholic Club " de Londres nous prie d'insérer la communication suivante : Le Cercle Catholique International qui est le centre de réunion des Catholiques à Londres, a décidé, par l'intermédiaire de son Conseil, d'ad herleven en betuigen wij haar eer-biedig den welkomgroet van den eerstaangekomene. Het blad verschijnt als bijblad van The Standard (Fleet Street). Het redactiebureel is open aile dagen van 2 tôt 4 ure, 104, Shoe Lane, Fleet Street. In de rubriek : " Le livre d'adresses des exiles " kan men nalam en adres doen verschijnen aan çd. per linie. \ Vlaamsche Boeken Van verschillende zij den worden ons Vlaamsche gebedenboeken, cate-chismen, en leesboeken gevraagd; De Catholic Truth Society 69 Southwark Bridge Rd., S.E., heeft een Vlaamsch kerkboekje en een kleinen catechismus onder druk. Zoohaast die klaar zijn zullen wij het aankondigen. notre journal si on nous en donne la permission. Cette reproduction servira comme le reste du journal a retrouver les disparus. Stuur Nieuws Aan aile de groepen van uitwij-kelingen geheel Engeland door verzoe-ken wij dringend ons nieuws te sturen over den gang der zaken bij hen. Dit voor de rubriek Nieuws uit Engeland in ons blad. Men zende op adres E. H. Prims, redactie van De Stem uit Belgie, 55] Russell Square, W.C., Londen. " Les Braves Belges " By Father Bernard Vaughan, S.J. My dear Friends,—No language can express to you our sympathy in your suffering and distress. England EENE STRAAT TE MEGHELEN. ministration, d'offrir tous les avantages de membres honoraires à leurs confrères belges durant leur séjour en Angleterre. Le Conseil sera également très heureux de faire tous les arrangements nécessaires pour organiser des réunions belges dans leurs locaux au Salisbury Hôtel, et invite tous les Belges à vouloir bien communiquer avec leur président pour leur inscription comme membres ou pour l'organisation des réunions. S'adresser à M. Merry del Val, Salisbury Hôtel, Salisbury Square, E.C. La Metropole Sinds Zaterdag veschijnt de Métropole van Antwerpen te Londen. Iedereen weet welken vinnigen veld-tocht het blad voerde tegen de Duitschen. Ook hebben zijne bureelen gansch bijzonder te lijden gehad. Met des te grootere vreugde zien wij dan de Metropole alhier Anderzij ds/heeft Mgr. Casartelli aan wie de Belgen reeds zooveel schuldig zijn voor Vlaamsche gebeden en voor een net kerkboekje gezorgd. Het heet Lusthofje der Gebeden en kost een penny. Adres : Orphans press, Buckley Hall Orphanage, Rochdale. Vlaamsche leesboeken zijn te be-stellen in Holland. Mogelijk dat een Engelsch boekhandelaar zich voor deze als bemiddelaar zou willen dienstig maken. Bij het proeflezen vernemen we dat reeds allerhande Vlaamsche Kerkboe-ken aan Kleimen prijs voorhanden zijn bij R. & A. Washbourne, Paternoster Row, E.C. Zoo pas verscheeri Eenvou-dig Gebedenbcek (id. Cath. Tr. Soc.) en Petit Paroissien (zelfde prijs en uitgever). La rédaction du journal prie respectueusement les personnes qui prendraient des photographies de groupes de réfugiés belges de nous envoyer un exemplaire. Bien volontiers nous reproduirons la photo dans is to throw open to you her doors, giving you entrance to our homes and to our hearts. We vie with one another in our efforts to make you feel you are welcome here under our flag of freedom till you rally once again to your own brave flag floating over its own brave people in its own brave land. Ail the world over you are now known as the people who have merited the noble title of " les braves Belges." No matter how much we may try in our humble way to make you feel at home in England, we cannot shut our eyes to the fact that you are in reality exiles longing for the day of your return to your Vaderland. I believe God has sent you here to our country to tell it something about Catholic Belgium and its Catholic people. In no way can you better express your gratitude to my country for its hospitality than by living your Catholic lives ir. England as you would do in Belgium. My fellow country

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection