De stem uit België

1584 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 30 Avril. De stem uit België. Accès à 11 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j678s4kj78/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

RéûMered ai the Général Post Ofilcc as a WeiespGper. LEcho de Belgique De Stem uit Beleie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for three months, Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 32. VRIJDAG, APRÏL 30, 1915. r> • ,j 3 BELANGMJK OORLOGSNIEUWS. SOLDATENKRONICK. Paaschplicht. jïï De gewone Paaschtijd is voorblj en nochtans ^j] zijn nog velen der onzen in de onmogelijkheid gev/eest ter Heilige Tafel te naderen. Zoolang het nie! mogelijk was zijn Paaschplicht te volbrengen blljft natuurlijk de verplichting bestaan. Doch laat het ons liever anders zeggen : onze menschen hebben het recht van de geestelijkheid te eischen dat hun de Heilige Communie worde bezorgd en van dat recht zal wel niemand die aan zijn godsdienst houdt, nu vooral in dezen oorlogstijd, willen afzien. Wien de selegenheirf nog niet werd geboden ter Heilige Sakramenten te naderen, schrijve naar ons blad. Men geve daarbij op : de naastbijgelegen statie, de afstand van daar tôt het huis, of er nog andere familien in den omtrek te bezoeken zijn, of er in huis de Heilige Mis kan worden opgedragen. Dat onze brave eenvoudige menschen van die groote eer niet afschrikken, integendeel er om verheugd wezen Ons Heer in hun huisje te mogen ontvangen. Anderzijds vergete men niet dat de Paaschcom-munie eene strenge verplichting blijft en de mogelijke middelen moeten worden aangewend om er aan te voldoen. Piease Read This, There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEES, men, women and children, including about 25,000 Belgian Soldiers mostly wounded or convalescent, and in order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which these brave Belgians are undergoing, we are urgently in need of funds for the following objects:— 1.—To provide them wlth a weekly news-paper printed in Flemish and French, " L'ECHO DE BELGIQUE," which not only gives them news of their country and loved ones for which they are pining, but helps them, through printing their addresses, to find Iost relations and friends, and also affords them a direct channel of communication with each other during their exile. 2.—To send them (free of cost) garments, prayer books, catechisms, New Testaments and reading books in Flemish. 3.—To facilitate for those who are at present housed at a distance of several miles from a Catholic Church, the means of com-municating with a Flemish speaking priest and of receiving the consolations of their religion in this the hour of their sorrow and désolation. We therefore appeal most earnestly to your generosity and charity to help us. By provlding us with the necessary funds for carrying out this great and important work you will draw God's blessing upon your-selves and your country, and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting so well to defend us. Please send Subscriptions and Donations to the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55, Russell Square, London, W.C. Cheques and Postal Orders to be crossed " Belgian News Fund." Aigemeene Inîichtingen. Geestelijke Diensten.—EE. HH. Jan Jacobs en Prims houden zich ter beschikking der Belgen die in hunne gebuurte geen Room-schkatholieken geestelijke zouden hebben die hen verstaat. Zij zijn gereed om ter plaat-se te komen. Indien er in de omstreken een Engelsche Roomsch katholieke priester is worden onze landgenooten verzocht het bezoek dat zij willen aanvragen zooveel mogelijk met deze op voorhand te bespreken. Zaterdag en zondag zijn de dagen die voor deze bezoeken best gescbikt zijn. VERGADERINGEN. Catholic International Club (Belgische sectie).—Let op : Vergadering der Belgen in het vervolg ieder Zondag EN IEDER DON-DERDAG, van 4 tôt 6 ure. Ook de damen zijn uitgenoodigd. Salisbury Hôtel, Salisbury Square, Fleet Street, E.C, "Een hunner, de pastoor van Gelrode, viel, naar aile waarschijnlijkheid, als martelaar."—Kardinaal Mercier. E. H. Dergent, pastoor van Gelrode, die door de Duitschers op wreede wijze werd ter dood gebracht daar hij weigerde zijn geloof te verloochenen. Zijne parochianen gaan dagelijks bidden op zijn graf. De Panne, den 18n April, 1915. Secrétariat du Roi et de la Reine. Weledele Heer, De Koning heeft uwen brief van den Men April wel ontvangen en mij last gegeven u te berichten dat Hij volgaarne de verzameling van " De Stem uit Belgiê " zal aanvaarden. Ik heb de eer, in naam Zijner Majesteit, U.E.D., alsook uwe mede-werkers, hartelijk voor uw minzaam aanbod en uwe verkleefde gevoelens te bedanken. Ik bied U.E.D. de verzekering mijner hoogachting aan. De Secretaris. J. Ingenbleek. TRANSLATION. Dear Sir,— I am commanded to acknowledge the receipt of your letter of the 14th inst., and to let you know that His Majesty will be very pleased to accept the complété collection of the "Stem uit België." His Majesty the King thanks you and your collaborators for the expression of your loyalty and dévotion. Yours very faithfully, J. Ingenbleek. Inschrijvingen.—Vlamingen die ons week-blad nog niet zoudt ontvangçn, vraagt het aan, zoo mogelijk door het comiteit dat wellicht een inschrijving betalen zal, ofwel indien dit niet mogelijk is rechtstreeks tôt ons die het u gratis bezorgen. Slechts verzoeken wij u dan om wat nieuws over de Belgen ten uwent. Als gij de "Stem" gelezen hebt stuur ze dan voort aan een vriend of kennis : een koordeke er rond en op den witten rand het adres en de bus in, na er een groen zegel te hebben opgeplakt, eender voor waar het is. Als het voor soldaten is dan moet er nog geen zegel op, enkel : O.H.M.S. Doe het! BOEKEN.—Boven 1,000,000 boekdeelen in maga-zijn. Buitengewoon wederlandsche afdeeling van boeken in aile talen en over aile onderwerpen. Boeken uit tweederhand aan halve prijs. Vraagt kosteloos ter inzage onze kataloog No. 201, Foyle, 121, Charing Çross Road. W.C, Oorlogslessen. Wat de wereld te kort heeft. In een beschaafd land heeft er niemand recht een ander af te ran-selen, of bij geweld tôt een of ander te dwingen. Hebt ge onrecht geleden, dan wend u tôt de rechtbank. Dat is beschaving. En deze zelf steunt op begrippen van rechtvaardigheid en van plicht. Zoo zou het ook met de volkeren moeten zijn. Maar het rijk der zedelijkheid en des rechts zal nooit volmaakt zijn op (Zie vervolg blz. 2.) ONZE BIBLIOTHEEK. Te verkrijgen ten bureele van ons blad "De Stem uit België," 55, Russell Square, London. Ophet Tehuis bureel vraohtvrij Katechismus van Meche- len, vlaamsche of fransche id. 2d. Gebedenboeken, vlaamsche of fransche id. 2d. Herderlijke Brieven van Kardinaal Mercier, vlaamsche of fransche id. ad. Voorschriften van het Kristelijk Leven id 2d. Kruisbeeltenis id. 2d. O. L. V. Beeltenis 2d. 3d Paternôsters 3d. 4d. Medalién id. 2d. Verders zijn nog te bekomen Eerste Com-muniepaternosters aan sixpence erf pracbt paternôsters van Ierland, in gewaarborgd Iersch hoorn aan den prijs van ish. LEERBOEKEN. Ter inzage te bekomen taal en rekenboekm voor onze scholen in Engeland. LEESBOEKEN. yiaamsche en boeiende romp • . rdc-n ten U.XTccic «cVï* Z\X. Ult litti/.C* gezonden 2d. en de verzendingskosten. V3§"~ Geene verzendingen zullen gedaan worden zonder voorafgaandelijke betaling. (In postzegels of postalorder.) Inlichtingsbureel.—Eerw. heer Prims en Eerw. P. Jan Jacobs S.J. van Antwerpen houden zich ter beschikking hunner landgenooten voor zooveel zij hun kunnen van dienst zijn aile weekdagen van 10% ure tôt 11 y, ure, en van 2j^ ure tôt 4 ure, op het bureel 55, Russell Square, W.C. Aan Onze Jongensin Frankrijk.—De Slem is reeds tamelijk goed onder onze jongens verspreid. Welnu dat zij ons nieuws sturen Fransche bladen zooals La Croix geven zulke heerlijke brieven over heldendaden van Fransche soldaten. Het is een plicht van piëteit jegens het vaderland en jegens den gesneuvelde of gekwetste dezes koene daden en oorlogskwetsuren te verhalen. In de uren van uitrusting stelle men dat op en zende het naar ons bureel. Zeer velen ongetwijfeld zullen er de schrijvers dankbaar om zijn. Zenden aan E. H. Prims, ç?, Russell Square, London, W.C. •s. „ AAN ONZE INSCHRIJVERS. Een nog al groot getal onzer landgenooten waren zoo goed op ons blad voor drie maanden in te schrijven in het begin van het jaar. Die hulp hebben wij absoluut noodig om te kunnen blijven uitkomen. VVii doen daarom op allen nog eens een dringenden oproep opdat zij die het blad reeds drie maanden ontvingen ons wel een postal order van ls. 9d. zouden willen toezenden. Slechts een goed onthaal van deze bede zal het ons mogelijk maken te blijven verschijnen en diensten te bewijzen zooals nu. Voor Kieederen voor Heeren en Jongeîingen naar aile keus en voor den ==OORLOG,= opgemaakt of op bestelling wende men zich tôt de groote : : en vermaarde magazijnen : : THE DON, 27 30, Holborn Viaduct, E.C. l'i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes