De stem uit België

355498 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 13 Juillet. De stem uit België. Accès à 30 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k35m902x4h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Bateeli 21. RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. Téléphonai Muséum 2 67. De Stem VOOR COD EN' VADERLAND. uit Belgie Abonnement : 2sh. voo« 3 maanden. Subscrfption : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor FrankHjk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. 3 de Jaargang, Nr. 43. (Bis. 1539-1546.) Oplage : 11,100. VRIJDAG, JULI 13, 1917. ^ Registered at G.P.O. as a Newspaper. 8 blz. il^c 11 Juli. De naitie'-dag van heit VLaamsche volk k weer daar. Niemand minder dan Konilnf; Albert zei op 5 Oogst 1914: "Vlamingen, ge-denkt den Slag der Gudden Sporen." Meer dan ooit gedenken wij hem van daag, en mee* dan ooit 00k, zijn op dit oogen-bliik de Vlamingen trouw aan Koning Alber op wiem ze in hoogsltie instantie rekenen on hun volksrechten. Trouw aan Vorst en Volk is onze dagorde op heden, en Frans Van Cauwelaert voegt ei het p,rakitisc!h ordewoord aan toe : vereenigt u : "Door de vereeniging moeten wij hei bewijs leveren van de ware gesteldheid vai het Vlaamsche volksgemoed. De overgrooti meerderheid van de Vlaamsche strijders ei het VLaamsche volk in den gemeene^ willer niets afweten van samenwerking met der vijand,, en verwerpen het aktivisme mel beslistheid. Het ontbreekt niet aan onwraak bare getuigenissen, zoowel uit het bezettf gebied als uit de toevluchtslanden, maai de aktivisten en hun anti-Vlaamsche hand-langers beproeven steeds opnieuw, de open-bare meening te misleiden over den warer ge'est der Vlaamsche Beweging. Wanneei wij echter een grotote menigte onder de uitgeweken an weten te vereenigen op gezonde Vlaamsche en nationale beginselen, zal onze macht voor zichzelf spreken. Reeds telt het Vlaamsch Belgisch ; Verbond in Nederland 4000 leden, en spoedig hopen wii dat getal te verdubbelen. Dit feit alleen reeds levert het bewijs, dat het Vlaamscht volk met ons is en noch voor het aktivisme. noch voor het verkapt franskiljonisme, jvelke met onverdroten ijver zijn gedachten be-lagen, eenige sympathie kan gevoelen." O De Oorlog en de Vlaamsche Volkskracht. (0 ' Godsdienstige Volkskracht. ONS STANDPUNT. Het Vraagstuk luidt als vo'jgt: "Hoe zullen wij ons Vlaamsche volk op verstandelijk, ze-delijk, sociaal en godsdienstig gebied opvoe-den, om al zijne mogelijkheden te maken tôt werkelijkheid, om het eene eereplaats te laten innemen in de beschaafde wereld, door deze oorlogsschonimeli'ng in zoo menig op-zicht gewijzigd?" Vroeger heb ik de ver-standelijke, zedelijke en sociale opvoeding gesproken, tihans blijft noe over de bespreking van de godsdienstige opvôeding. Het vraagstuk Suidt dius als volgt : " Hoe zullen wij ons Vlaamsche volk opvoeden, in den godsdienst, namelijk den katholieken en eenig waren en in Vlaanderen traditioneelen godsdienst," ten einde al Vlaanderens natuurlijke werkeldjk-heden en mogelijkheden, in oorsprong en doeleinde te verbovennatuurlijken, ten einde het doel, van Gods schepping : dé verheerlijking zijner volmaaktheden, te verwezeiilijken in het feit van een groot, schoon en heilig volk, ten einde het doel des menschen God te kennen, te beminnen, en te dienen, te bevor-deren in de Vlamingen, ten einde hun eeuwig geluk te bewerken in den hemel, het eenig ware vaderland, waarvan het vaderland op de wereld maar een onvolmaakte afstralmg is, of beter gôzegd een schaduw, ten einde " het Vlaamsche volk als katholiek volk eene eereplaats te laten innemen in den moederschoot der katholàèke Kerk, midden de nieuwe ver-houdingen door deze oorlogschommeling ge-schapen? " VLAANDEREN VOOR CHRiISTUS. Om het vraagstuk alzijdig en doeimatig te beschouwen, is het vereischt vooreerst enk-ele ophelderingeln te laten voorafgaan. Een volkskracht die enkel zou gebouwd zijn op natuurlijke gronden, op verstande-lijke, zedelijke en sociale grondvesten, en zich enkel zou openbaren op die natuurlijke ge-bieden, zou per slot van refcening bodemloos zijn, ondoeknatig blijven in hare inrichting, en onvolled g an onbekroond in haar opbouw. Het is mu eenmaal een feit dat een mensch, dus een volk, geschapen is en verheven tôt de bovennatuurlijke orde, dat Christus door zijn leven, dopd, evangelie, en Kerk, dat bovennatuurlijk leven heeft mogelijk gemaakt, ja verplichtend als de onontbeerlijke voor-waarde van de aanschouwing Gods van aan-gezicht tôt aangezicht, in aile eeuwigheid. Christus zeilf heeft: aan menschen en volkeren den positieven kaitholieken godsdienst ver-openbaard, als een gratie en eeh uitverkoren-heid, en zoo een harmonisch en doeltreffend antwoord gegeven aan den aangeboren gods-dienstnood van volkeren en enfcelingen, met aan te toonen den weg, de waarheid en het ileven. Zijn ileven lang, ja eeuwen lang, ar-beiden Aan het opbouwen van de volkskracht op natuurlijk gebied, ware dus vergankelijk en buitenordelij'k werk verrichten, dus ver-loren moeite. Zeker en vast kan iemand zoo idealistisch of utilitaristisçh aangelegd zijn dat hij zijn leven Lang en eeuwen Lang op natuur-gebied voor de volkskracht arbeide, uit volks-liefde, om 't Jouter genot der groote en (i) Zie " Stem uit België," nummers 23, 28, 29, 3?, 33. over verstandelijke, *edeli]ke, sociale volkskracht. schoone volkskracht, uit gloriezucht, of om de stoffelijke voordee'ien die er uit voort-vloeien. Maar zijn idealisme en utilitarisme zou rap tsleurgesteld zijn, wanneer hij de ihistoriische ervaring opdoet ofwel diat d'e natuurlijke volkskracîrt instort bij gémis aan godsdienstig en verantwoordelijkheidsonder-grond, ofwel dat die natuurlijke volkskracht zichzelf verwoest door de verrottende kracht der onbetoomde menschendriften, en de uit-bating der opgebouwd'e volkskracht voor elks persoonlijke doeleinde, ofwel dat de verstan-de'.lijke en sociale kracht wordt ondermijnd door 't gémis aan zedelijkheid, zedelijkheid vermiist door 't gémis aan positieven en waren boven 't bovennatuurlijk leven verwoest o: doodt het natuurleven niet maar loutert, ver mooit, veredelt en verheft het. Daaruit volg dat wij die arbeiden voor de volledige Vlaarn she volkskracht, 00k de godsdienstige inbe grepen, in zake verstajndelijkje, sociale er natuurlijk zedelijke opvoeding kunnen s amen gaan en samenstreven met ongeloovigen 'ol bekampers vaji de kartholiciteit. Wij kumner met hen samengaan een hgel eind wegs, ic aie rechtzinnigheid en geestdrift ofschoor wij verder gaan daû z:j. Ik zeg echter meer: door samenwerking voor dat ideaal der natuurlijke Vlàamische volkskracht, kunnen wij heel wat ongeloovigen, verbitterden en onwe- De, gelukzalige Anna a Sto. Bartholomeo die twee malen Antwerpen redde van den oorlogsgeesel Naar de teekening van Meester Albert van Meclielen. godsdienst, die leiding, wet, waarborg en verantwoordelijkheid vaststéLt, ofwel door de geesel vain God die de volkeren in zijn Jiand hgudt en ze lâat storten in het zand, omdat zi] zichzelf vergoddelijken en niet willen bui-geri aJlsi een voetschabel voor Hem. In 't kort gezegd : " Wat baat het een mensch en een volk de heele wereld te wimnen als zij hun zie! verliezen. Klaarduidelijk gezegd : het ware weinig gebaat *t Vlaamsche volk verstandelijk en sociaal te verbeteren, zoo d-e wetenschap werd misbruikt om Gods gezag af te werpen, zoo die sociale welvaart oorzaak werd van onzedelijkheid en kinderbepefking, enz. Om al die redenen, is de leus zoo echoon : Ailes voor Vlaanderen en Vlaanderen voor Chiristus. U t voorafgaande beschouwing mag men echter niet besluiten dat de natuurlijke volkskracht, in zichzelf, verwerpelijk en verderfe-lijk of onmoge'lijk is, zonder bovennatuur-lijken grondslag, doortrilling en bekroning. Z j is goed en heilzaam in de ïnaait harer mogelijkheid en beperktheid, maar zij is halfsch en per slot van refcening ondoelmatig voor het einddoeleinde van den mensch en van een vol'lc. Evenmin mag men besluiten dat dewijl die natuurl jke volkskracht op zichzelf een gevaar kan zijn voor den godsdienst, ja dikwijls verwijdert van <Je essentie en den geest wan den godsdiens.t, dat men ze bekam-pen of bel/tten moet. Zij kan even wel aan-gewend worden tôt een macht voor en eene veriheerlijking van den godsdienst, en daaren- tenden tôt Christus terugbrengen, de klein-geestige en fanatieke Belg-ische onverdraag-zaamheid stopzetten en de 1 efde voor elkan-ders persoon en persoonlijkheid doen heer-schen in de vele betrekkjngen der samenle-ving. Want men vergete nimmer dit psycho-logisch feit : Belgische tweedracht gaat veel meer over personen dan over princiepen en maakt onze politiek hatelijk en kinderachtig. Dezelfde opmerking, het weze ter'oops gezegd, geldt voor velen onzer Vlaamsche socialisten, die van hun socialisme veel meej «en personenzaak dan een princiepenzaak ■hebben gemaakt. Ik twijfel er met het minst aan, dat zij met ons zullen hand in hand gaan tôt de oplossing der Vlaamsche kwestie die desociale kwest'e is van Vlaanderen en daar-door veel nader zullen gebracht worden tôt de katholieke démocratie. Om aile verwarring te voorkomen voeg ik er ten slotte bij dat <Je VLaamsche beweging heel wat ainders is als de Vlaamsche Volks-feracht. De Vlaamsche beweging is de strijd voor de taal als het onontbeerlijk middel, de conditie "sine qua non" dej Vlaamsche volkskracht. De Vlaamsche volkskracht, het Vlaamsch leven op verstandelijk, zedelijk, sociaal, godsdienstig gebied, is het gevd'lg van.de Vlaamsche beweging, dus niet het doel, niet het voorwerp. "De Vlaamsche beweg'mg heeft niet voor doel het V'iaamsch leven zelf, dat een natuurlijke groei en ont-wikkeling is, maajr wel ruimte, vrijheid te geven aan het ojïtstaan, het groeien en het bloeien vain het Vlaamsch leven, door de verovering van, dus door den strijd voor het onontbeerlijk middel, het taalrecht." En dewijl het taalrecht dus een natuurrecht is van een mensch en een volk, kpi en moet heel dat volk samenwerken voor dat natuur-menschelijk en eenig menschwaardig recht. Uit dit ailes blijkt klaar onze katholieke opvatting vain de leus " Ailes voor Vlaanderen en Vlaanderen voor Christls," en onze veir-houding tôt onze strijdgenooten die enkel de leus "Ailes voor Vlaanderen " in hun vaandel dragen. BETEEKENIS VAN VLAANDERENS KATHOLICITEIÏ. Het Vlaamschie volk mag bogen op een onafgebroken en vlekkelooze tradit.'e van katholiciteit. De historié bewijst dat klaar en de psychologie van het ' hedendaagsche Viaamsche volk, daar waar zijn Vlaamsdh-heid ongedeerd bewaard blijft. Het katholi-cisme—^ik zeg niet de politieke katholiciteit— maar het katholicisme als Kerk, is voor Vlaanderen de eenige onderrichtende en op-voedende kracht geweest. Ik heb nooit kunnen verstaan hoe iemand kan of durft ons kathol'icisme beschuldigen een domper geweest te Z-jn voor 't Vlaamsche volk. Niet alleèn heeft Vlaanderen, lijk aile landen, onderwijs en schoolinrichting te danken aan 't katholicisme, maar het katholicisme in zijn pastoraal werk doende geestelijkheid bleef altijd getrouw aan de taal van het volk. "Waar ailes rondom, door geweld of ge-woonte, werd ontvlaamscht, waar de Vlaming met z-jn taal kaal in het hoekje werd gezet, daar stond de priester nevens hem, als de toevlucnt der kleinen, en 00k omdat hij wist dat de taal gansch het volk is, en dat het katholicisme niet op de rasindividua.iteit mag worden gehangén als een kleed, maar moet ingrijpen in 't vleesch en bloed van de ras-persoonlijkheid." En nogmaals vraag ik mij af : wat zou er geworden van de Rubeniaan-sche vleeschehjkheid van 't Vlaamsche volks-karakter, zoo het onbeschaafd. onopgevoed, aan zichzelf had overgelaten gebleven, meer zoo het tôt een vastenavondpak door een vreemde beschaving had''misvormd geweest, en niet beschaafd en gevormd door de mys-tieke kracht van het katholic isme. Dat volk had enkel het hooger leven van zijn godsdienst om zich te beschaven, het had niet lijk andere vo (keren de rasfierheid, de nationale eenheid, de wetenschap. "Daardoor komt het dat wanneer 00k die laatste steun van onze volkszelfstandigheid, en onze volksbe-schaving wegvalt, ons volk valt n et enkel buiten zichzelf maar zelfs buiten aile men-schelijkheid."Evenmin kunnen wij den kleinzieligen haat van den papegaai Maeterlinck tegen wat hij noemt 't domme Vlaamsche volk verklaren, tenzij u.t gekw.etsten hoogmoed, omdat zijn 'Jitterair werk—zijn poppenstelsel—^niet werd gesmaakt door ons VLaamsche volk, tç gezond, te kinderhjk ruw, te Homerisch eenvoudig in vleesch en bLoed, om zich om schimmen te bekommeren. 't Vlaamsche voile dom ! Noch-tans Maeterlinck kent zijne wereldvermaarde kunstgeschiedenis. Hij moet nochtans verstaan dat dat volk van een onbestorven volkskracht getuigt, door het feit dat spijts aile taalverdrukking, het nog Leeft en beweegt. O ik wensch dat Maeterlinck nog wat moge leven, om te zien wat volk dat is, en weet en kan, en doen zal, den dag van zijn taa> en volksvrijheid. 't Zou wel kunnen gebeu-ren dat Maeterlinck dan zijn wegloopen uit dat ruw volk beklaagt, dat h j zal willen terugkomen om wat eer en glorie op te rapen, nu dat dit volk groot is, tenzij zijn haat voor 't katholicisme die een andere oorzaak is van zijn haat tegen Vlaanderen hem terughoude. Wij zijn heel wat wijzer geworden, en waar men vroeger zegde dat Eranschonkundigheid domperij was voor 't Vlaamsche volk, daar zeggen wij nog dat de grootste dompers van 't Vlaamsche volk zij zijn die dat vo Ik willen verfranschen. Er is meer. " Het is voor on» een historisch feit, een ondervinding.. van elken dag, en derhalve een stelregel en een taktiek dat de bewaring en toekomst der Vlaaimsche katholiciteit ligt in de Vlaamsch-hedd van Vlaanderen, en de ontvlaamsching loopt .evenwijdig met de verheidensching." " Daarom was de vrijmetselarij steeds de vijand der Vlaamsche Beweging. Daarom bekampt de vrijmetselarij ans ideaal met al de macht van haar organisatie, en was helaas onrechtstreeks daarin geholpen door enkelen uit hoogere katholieke wereld, die kinderen van hun tijd en hunne opvoeding, schijnen zich veel meer te hebben laten geleiden door politieke beschouwingen, dan door het zicht van een volk, dat door de verm nking van zijp Vlaamsche natuur, 00k zijn katholieke natuur, die er op gegreffeld stond, liet ver-minken. En dait deze opmerking juist is, wordt wel bewezen door het feit dat juist voor den oorlog, de bisschoppen begonnen waren met de veirvlaamsching der Leuvensche Aima Mater, ein dat 11a den den oorlog de voLLedige Vlaamsche HoogeschooO zal worden doorgezet. Dat ons Vlaamsche volk 00k door katholieken va/n z'jn natuurrecht, dus katholiek recht werd verstoken, is bij velen een bittere ervaring geweest en heeft menig katholiek geweten in het nauwe gebracht, des te meer "omdat VlaandeTen tusschen het protestanitsche Engeland, en het amoreele Duitschland, is en worden kan meer en meer een bolwerk van invloedrijke katholicite't.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection