De stem uit België

1769 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 08 Mars. De stem uit België. Accès à 22 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cv4bn9z77w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Stem uit Belgie. ^Burc«l^l^^USSELL^OUARE|^ONDON^V|C^ VOOR GOD EN YADERLAND. Téléphoné: Muséum 267« Àbonllement: ^sh.^ rôdÊ 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 inonths. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl, Voor Frankrîjk. 2.50 fr. VOor de soldaten ; l^li. of 1.50 fr. Registered at G.P.O. as a Newspapcr. 8 blz. I^d. [nota van DEN UITGEVER. — Wij zijn wlwongen deze week op 8 blz. uit te komen. y doen beroep op jvoortdurende hulp en Iropaganda om geregeld te kunnen voortgaan. )at aile onze vrienden er zich op toeleggen ieuwe abonnenten aan te winnen. In volgend nummer geven we den herderlijken rief voor de vasten van Z. Em. Kard. Mercier. In hetzelfde nummer geven we Foerster's esthouwingen over den oorlog, en beginnen e ons nieuw mengelwerk. Kunnen we op 12 j2, verschijnen, dan zetten we ook de Kijkjes i Chwcer's Vertellingen voort en meer an-lere onzer studiën, geven we een In Memoriam mninckx, eene bijdrage van VVarden Oom, nz, Aan onze duurbare Landgenooten. De verschillende plechtigheden die i de loopende maand Meert plaats rijpen zetten mij aan U eenige ;oorden toe te sturen. Wij hebben erst den feestdag van S. Joseph, atroon van Belgie en Beschermer er H. Kerk. Herinnert u hoe in :dere parochie, in iedere Christene intilie de godsvrucht tôt den Heili-en Patriarch gedurende de maand leert gevierd wierd ; van jaar tôt aar nara die eeredienst toe—en niet rauler reden—de ondervinding van elen had geleerd dat de machtige eseherming van onzen hemel-chen Patroon verzekerd was aan iegenen die hun betrouvven in lem stelden en het eene daad-aak was wat de H. Teresia zegde lat raen nooit te vergeefs den H. 'oedstervader van O.H.J.C. en len Bruidegom der Allerheiligste loeder Gods te voet viel. Het is en zeker feit dat verscheidene loosterorden, in de pijnlijkste ver-egenheden, dat oprecht deugzame amilien in de hardste beproevingen mn betrouwen in den H. Joseph lebbeii beloond gezien en uit de lijpendste gevaren gered zijn eweest. Het is eene plicht voor die geloovigen hunne godsvrucht tôt len machtigen Patroon van Belgie te vernieuwen. Onze voorouders ebben in de 16e eeuw van den H. Stoel de bekrachtiging ontvangen an hunnen vrijen keus St. Joseph sis bijzondere Beschermheilige te nogeti vieren. Niettegenstaande de ikelige tijden moeten wij betroîTwen lebben en de voile zekerheid dat het foderlanc^al gered worden door de machtige tusschenkomst van Hem lie ons als zijne kinderen heeft aan-genomen. Viert den feestdag van den H. Joseph. Dat onze ieverige priesters de gelegenheid waar nemen hunne geloovigen op te wekken tôt moed en betrouwen. Onze harde beproevingen van ballingschap heeft Hij ook doorstaan ; gelijk Hij het goddelijk kind Jésus met zijne Allerheiligste Moeder uit het verre Egypte fcerug voerde naar Nazareth zoo zal Hij ons bok weerbrengen ift het geliefde Vaderland. Dat onze Christene onderwijzers en onder-wijzeressen de devotie tôt den H. Joseph in de herten hunner kinderen opwekken en aanmoedigen ; dat de ■ouders door voorbeelden en raad-gevingen hunne familiën op leider in den eeredienst van onzen Mach-[igen Patroon. Op 19 Meert zal in Belgie de feestdag van S. Joseph met meer luister gevierd worden dar °°it. /,. E. de Kardinaal zingt eene plechtige Pontificale Mis in zijne ,half\ernielde hoofdkerk van'Meche-len. Al de HH. Pastoors worder verzacht den feestdag zoo solemnee mogelijk te vieren in hunne parochif i terken. Vereenigen wij ons in der geest met hen allen die ginds in he gemartelde vaderland den heme smeeken om genade en verlossin; door de tusschenkomst van den H Josgph. Wij moeten voorzeke rekenen op all$ persoonlijke kracht inspanning en op de machtige hulj onzer bon^genooten maar de boven natuurlijke middelen mogen niet ui het 00g verloren : gebed, versterving het onderhouden der geboden God en der H. Kerk, de zuivering va) ons gebeden door eene goede biech en het heilig vervull'en onzer Paasch t onze gebeden met de onze te versmel-1 ten uit kinderlijke erkeptenis en eer-; biedige torgenegenheid voor den Vader en Herder onzer zielen. Gij weet allen hoe Zijne Eminentie meer dan ooit te lijden heeft niet alleen ) van den vijand maar ook van ver-dwaalde en vérblinde schapen Zijne t kudde. In ieder schrijven dat ons , toekomt drukt Z. E. de Kardinaal 3 op de noodzakelijkheid van den 1 Hemel geweld aan te doen om de t noodige hulp en sterkte te bekomen. Laat ons naar zijne stem luisteren en , t HET ENGELSCH LOURDES. De Lourdesgrotto opgericht bij de kerk te Spalding door de Tongerloosche Witheeren. plicht zullen meer bijdragen tôt het behalen der overwinning, tôt verlos-sing van Belgie, dan de machtigste legers. Die gevoelens immers van oOtmoed en betrouwen op God doen de genadeblikken des Heeren op ons nederdalen. Eene tweede, plechtigheid in deze maand verdient de belangstelling van aile Belgen. Op 25 Meert feestdag van O.L.V. Boodschap zal het 12 jaar geleden zijn dat Z. E. de Kardinaal Aartsbisschop—God ver-leene Hem lange en gelukkige dagen —tôt bisschop werd gewijd. Om dit verjaringfeest te vieren zal Z. E. de Kardinaal zelf de H. Mis pontificaal opdragen- in zijne metropolitane Kerk. De priesters zullen 's ander-daag's onder het H. Misoffer een bijzonder gebed opzeggen voor het geestelijk opperhoofd van het Aart-bisdom.1 Naar kerkelijke overlevering, en luisterende naar de stem onzes herten : herinnerèn wij U dezen verjaardag 1 om u dringend ertoe aan te zetten onze vurige beden met de zijne mengen tôt volkomene bevrijding van het vaderland. Hetzij in het voorbij-gaan gezegd dat het betrouwen van Zijne Eminentie in de eindoverwin-ning onwankelbaar is. Deelt dat betrouwen en laat u niet neerhalen door mismoed en wanhoop. Al is de toekomst nog zoo donker, wij moeten ten hemel blikken op Hem rekenende die alleen beschikt in voile heerschappij over volkeren en natien, zoo wel als over personen, die zijn goddelijk Woord heeft gegeven dat hij die in Hem hoopt nooit zal beschaamd staan. "Eindelijk de laatste dag dezer maand is het Paschen, de grootste feestdag des jaars. Paschen bediedt " doortocht," verlossing voor de Israelieten uit de slavernij van Egypte, naar het beloofde land. Voor ons is Paschen de Verrijzenis des Heeren : na de bittere lijdens-uren en schandige kruisdood, de glorierijke zegepraal over dood en hel. Op dit oogenblik hebben wij onzen kruisweg te bewandelen, maar er komt ook eens een dag van overwinning en verheerlijking, op denwelken we ons lijden vergeten zullen. Dan zal het ons een troost en een vreugde zijn dezen oorlogslast manmoedig te hebben gedragen, en ons zelve te mogen de rekenschap geven dat we aan onze plichten tegenover Vorst en land niet zijn te kort gekomen. Zoo geven we eenmaal rekening over geheel den strijd van ons leven aan den Hemel schen Vorst en worden we door Hem geroepen om het Rijk te ontvangen dat Hij voor zijne getrouwen bereid heeft. Die getrouwheid vereischt het stipt nakomen onzer christelijke plichten en op de eerste plaats het ernstig voorbereiden onzer Paasch-plicht.Van de zijde onzer geestelijken wordt ailes gedaan om u het ver-'vullen der Paaschplicht te verge-makkelijken. Iedere refugee te verre van katholieke kerk of priester aan wie hij in de moedertaal biechten kunne, verwijderd, schrijve naar E. H. de Strycker, Bishop's House, St. George's Road, Southwark, Lon-elon, S.E.i, of naar bet bureel der Stem. Priesters zullen uitgestuurd worden om aile mogelijke hulp te bieden. t A. A. DE WACHTER, Vie. Gen. van Z. Em. Kard. Mercier. 4 Meert 1918. O De Waarborg der Internationale Overeenkomsten. Volkerenbond en Scheidsgerecht. n. De stichting van een volkeienbond, waaraan Woodrow Wilson den steun zijner hooge goedkenring heeft verleend, een voorstel, hetwelk hand over hand meer voorstanders vindt onder aile stan-den der maatschappij en nog gisteren door het Congres van arbeidersbond'en en socialisten te Londen als een waarborg voor den duurzamen vrede werd uitgeroepen, is ontegenzeggelijk een be-koorlijk ideaal voor de internationale samenleving. Zulk eene stichting be-hoort dan ook niet met schouderophalen bejegend noch van vorenaf verworpen te worden ; doch evenmin moeten wij onbedacht de handen aan het wferk slaan, daarbij de oogen sluitend voor de moeilijkheden, waarmee de practi-sche inrichting ervan verbonden gaat. Er zijn inannen, zegt de Amerikaan Brand Witlock—in zijn dagboek over de eerste oorlogsmaanden in België—die "geen onderscheidi weten te rnaken tus-schen woorden en daden, die meenen dat vraagstukkn opgelost zijn, zoodra het woord, hetwelk ze omschrijft, ge-vonden is en uitgegalmd." Wie zioh inbeeldt, dat het voor de staatslieden even gemakkelijk zal zijn deze nieuwe internationale "werëld1" te scheppen, als voor den Egyptischen Kevertor uit Nijlslib "klootjes" te vormeh, bereidt zich- ongetwijfeld een bittere teleurstei-ling.M^aar nog veel minder behoort men de verwezenlijking van deze inrichting, welke op zich zelf reeds moeilijk is, nieuwe hinderpalen in den weg te stel-len, door ze noodeloos afhankelijk te maken van andere gewenschte doch niet voltrokken hervormingen. Indien de eisch gesteld wordt, zooals te Londen op het arbeiderscongres geschiedde, dat eerst de regëeringen van aile landen op democratischen voet zouden ingericht zijn, dan wordt voorzeker de oprichting van een volkerenbond: "sine die" ver-schoven ; want men kan wel begrijpen, dat de Centrale mogendheden zich niet zoo dadelijk bereid zullen toonen om hunne staatsdnrichting geheel om te vor-men naar de vrome wenschen der demo-craten. De pas verschenen Rede van Von Hertling geeft aan de verwadhting

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes