De stem uit België

2333 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 22 Janvrier. De stem uit België. Accès à 28 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1r6n010r9v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

LEcho deBelgique DE STEM UITBELGIE Voor God enVaderland. Bureau : 55, Russe!! Square, W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden, Dieu et Patrie Voor aankondigingen : 69, Lombard Street, E.C. No. 18. VRIJDAG, 22 JANUARI, 1915. Price ld. Lettre du R.P. Vermeersch.—Kerstphotos.—In Memoriam Fr. Dryvers Please Read This There are in Er.gland, at the preseni moment, about 130,000 REFUGEES, men women and children, including about 22.00C Belgian Soldiers mostly wounded or convalescent, and in orcer lo mitigate in some small degree the terrible sorrows and trial: which ihese brave Belgians are undergoing. we are urgentiy in need of funds for the fol-lowir.g objects :— 1.—To provide them with a weekly news paper printed in Flemish and French " L'ECHO DE BELGIQUE," which not onlj gives them news of their country and love ci cnes for which they are pining, but helps them, through printing their addresses, to find lost relations and friends, and also affords them a direct channe! of communica-tionwith each other during their exile. 2.—To send them (free of cost) garments. prayer bcoks. catechisms and reading books in Flemish. 3.—To faci'itate for those who are at présent housed at a distance oî several miles f rom a Catholic Church, the means of com-municating with a Flemish speaking priest and of receiving the consolations of their religion in this the hour of their sorrow and désolation. We therefore appeal most earnestly to your generosity and charity to help us. By pro-viding us with the necessary funds for carrying out this great and important work you will draw God's blessing upon yourselves and your country, and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting sa well to defend us. Please send Subscriptions and Donations to the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55, Russell Square, London, W.C. Cheques and Postal Crders to be crossed "Belgian News Fund.'' Algemeene Inlichtingen Geestelijice Diensten.—EE. HH. Jacobs en Prims houden zich ter beschikking der Belgen die in hunne gebuurte geen Roomsch-katholieken geestelijke zouden hebben die hen verstaat. Zij zijn gereed om ter plaat-se te komen. Indien er in de omstreken een Engelsche Roomsch katholieke priester is worden onze landgenooten verzocht het bezoek dat zij willen aanvragen zooveel mogelijk met deze op voorhand te bespreken. Zaterdag en zondag zijn de dagen die voor deze bezoeken best geschikt zijn. Inlichtingsbureel.—Eerw. heer Prims en Eerw. P. Jacobs S.J. van Antwerpen houden zich ter beschikking hunner landgenooten voor zooveel zij hun kunnen van dienst zijn, aile weekdagen van io£ ure tôt ure, en van ure tôt 4 ure, op het bureel 55 Russell Square, W.C. Bureau de Renseignements.—Monsieur l'abbé Prims et le R. P. Jacobs, S.J. d'Anvers se tiennent à la disposition de leur compatriotes tous les jours de la semaine de io£ à ii£ heures, et de 2g à 4 heures, au bureau 55 Russell Square, W.C. Catechismus.—De Vlaamsche Mechelsche catechismus is op ons bureel vrachtvrij te bekomen. Eene nieuwe uitgaaf is onder druk. De prijs is ijd. vrachtvrij. Nieuw Testament.—Het Nieuw Testa-ment in het Vlaamsch (Uitgave der Petrus Canisiusvereeniging, met de goedkeuring der Nederlandsche bisschoppen) is op ons bureel vrachtvrij te krijgen aan 6d. Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta. E. H. Jan Bernaerts, onderpastoor van S. Jans Molenbeek en vrijwilliger-almoezenier werd clezer dagen 0111 zijn dapperheid ridder geslagen van de Leopoldsorde. Waar is de tijd dat de Vlaming'en hem den Leeuw hieten ? Wij hebben met onze gelukwenschen hem dankte zeggen om de beide photos hierboven: ze zijn op Kerstmis getrokken." Luister : "... Zeshonderd meter achteruit van de eerste loopgrachten haddenwe onzen hulppost van het roode kruis ingericht. Moesten wij evenals de soldaten verstoken blijven van de kerstmisvreugde ? Neen, Gode zij dank Wel vvas de kerk in puinen. Getuige de rechtsche plaat : de zware balken waarop wij zitten schraagden eens den toren, daarachter het neergestuikte, halfgevouwen dak, rechtsvooraau de lichtgeschonden preekstoel. Ma^r was 00k de rechterbeuk neergehaald in den linkervleugel was een zijaltaar ongedeerd gebleven en we vonden in de sacristie al het noodige om het Heilig Misoffer op te dragen. " Hoe roerde het ons Jezus' geboorte in den stal hier te gedenken in een daklooze kerk, te midden van oorlogsverwoesting den engelenzang des vredes te herhalen, midden den strijd der volkeren zich te spijzen met het liefdemaal, verre van ouders en vrienden zich vereenigd te weten in den Messias. " Aan den wand hing nog het Christusbeeld met afgeslagen armen . . . » "Aile onze mannen gingen te communie. . . ." Op de portretjes vergat ik aan te teekenen waar ik me bevind (1) ik doe de heilige Mis; (2) ik zit rechts bovenaan: de man met ruigen baard en soldatenkepi van de jagers te voet. De priester met almoezeniershoed is E. H. Fisoul, prof, te Hal-bij-Brussel. During the War Préparé for Peace Je ne fais que passer par Londres et l'Angleterre, et voilà que la direction de l'excellent ECHO insiste pour qu'au courant de la plume, entre le train qui m'amène et celui qui m'emporte, je laisse quelques lignes, parlant des choses de Belgique à de chers exilés. Comment résister à cette pression amicale, et ne pas montrer un peu de bonne volonté a qui fait preuve de tant de dévouement? Le cœur de notre pauvre et cher pays se partage maintenant entre ses fils qui combattent pour sa liberté, et ceux qui, sur le sol natal ou à l'étranger, attendent d'eux l'heure de la délivrance ou du retour. Ceux qui combattent ont à leur tête un roi pour les fasciner par son exemple, pour les entraîner vers la gloire et le triomphe. Sur le sol natal un vaillant archevêque, d'intrépides évêques, des bourgmestres aussi fiers que dévoués, maintiennent haut les courages et tracent à tous la ligne du devoir. A l'étranger, des sympathies vrai ment fraternelles, des générosités qui dépassent l'attente, tempèrent les rigueurs de l'éloignement. S'il est partout des douleurs, Dieu nous a ménagé partout le baume de consolations douces à goûter. Vue du dehors, la Belgique s'étend morne sous son ciel, morne aussi en cette saison humide et froide de janvier. Le va-et-vient de cent mille Belges n'anime plus les gares de Bruxelles. Celle du Nord loge des soldats Allemands. Les trains, nos trains, transportent des troupes et quelques rares privilégiés. Ils roulent d'ailleurs à lente allure et les erreurs d'aiguillage multiplient les accidents. Beaucoup de Belges vont à pied, la plupart utilisent les trams et des carrioles. Depuis la Noël, l'accès des trams à vapeur n'est permis que moyennant passe-port. Ce passeport s'accorde ici et se refuse là ; en tel endroit se paye à 7 francs, en tel autre se délivre gratis. Les usines sont en majeure partie fermées. La matière première et même dit-on, les grandes machines prennent le chemin de l'Allemagne. Toute exportation est d'ailleurs impossible. Comment produire, sans débouchés? (Zie vervolg bh. 2.) Literatuur.—Gcede lezing voor onze soldaten en voor ons volk, boeiende romans, oorspronkelijke en vertaalde, zijn op ons bureel voor onbepaalden tijd te leen te krijgen aan 2d. per boek. Men mag 6 boeken in eens vragen en meer in uitzonderlijke gevallen. Deze week geraakte onze stock uitgeput. Nieuwe boeken zijn besteld. Gebedenboeicen.—Eenvoudig gebedenboek is op ons bureel te verkrijgen aan i^d. vrachtvrij, 00k in het Fransch. Inschrijvingen.—Vlamingen die ons week-blad nog niet zoudt ontvangen, vraagt het aan, zoo mogelijk door het comiteit dat wellicht een inschrijving betalen zal, ofwel indien dit niet mogelijk is rechtstreeks tôt ons die het u gratis bezorgen. Slechts verzoeken wij u dan om wat nieuws over de Belgen ten uwent. Verzamelingen.—Wij hebben nog een 40 tal volledige collectien van onze verschenen nummers van 1914. Die nummers zijn belangrijk zoowel door de onderteekenaars der artikelen (B. Mgr. Bourne, Mgr. Casar-telli, E. H. Poell, E. P. Vaughan, Fred. de Bernhardt, Jules Persyn, ICan. Luytgaerens, Dr. Jan Bols, enz.) als door hun meedee-lingen omtrent ons volk in Engeland. Wij stellen aan de eerst aanvragenden enkele verzamelingen te koop aan 3s. Burgerlijke Stand.—Wij roepen de aandacht onzer landsgenooten en 00k onzer Engelsche gastheeren op het nut voor nu en later dat hebben kan eene geregelde afkon-diging in ons blad van ailes wat de burgerlijke stand der Belgen in Engeland betreft. Photos.—Het was ons onmogelijk in ons Kerstnummer aile de photo's op te nemen die ons toekwamen. Wij gaan echter in dit nummer en in de volgende voort met de opname. Op het einde hopen we dan aile die photo's van Belgen in Engeland in een album te kunnen vereenigen. Men zende dus nog photo's in, en hebbe een beetje geduld om ze te zien verschijnen. De Shilling voor de Soldatenkousen. —Men zende geldelijke bijdragen of gebreden goed naar M. Coenen, 55 Russell Square, W.C., alsook voorstellen om voor het werk in uwe omstreken te ieveren. Een uitmun-tend werk is het de Belgische vrouwen den noodigen wol te bezorgen om hun tijd te besteden aan het breiden van soldatenkousen. Brieven voor Belgie.—De inrichting die ons tôt hier toe uitmuntend en met niet te schatten toewijding hielp om onze brieven in Belgie te bestellen laat ons faeten in dato van 6 Januari dat het haar tôt nader bericht geheel onmogelijk is geworden gezien het Duitsche verbod, nog brieven in Belgie te bezorgen. Een persoonlijke informatiedienst blijft echter ingericht. Wie daarvan verlangt gebruik te maken schrijve naar : Antwerpsch Centraalbureel voor inlichtingen aan vluch-telingen, Brugstraat, 23, Roosendaal (Hol-land).Prijskamp voor Soldaten in Engeland. —Dat onze soldaten een verhaal opstellen van hetgene zij van den oorjog hebben gezien. Gemoedelijk oprecht verteld is best. Elle ingestuurd verhaal mag niet langer zijn dan 8 blz. Ailes in te sturen bij ons voor 15 Februari. Er duidelijk naam en adres des inzenders bijvoegen. Twaalf prijzen zijn tôt hiertoe uitgeloofd. Vragen om Inlichtingen.—De personen die ons inlichtingen vragen over familieleden worden verzocht Naam Voornaam Ouderdom Beroep, Adres in Belgie aan te duiden van die personen die gezocht worden. Het is volstrekt noodig deze inlichtingen te be-zitten om kans te hebben in de opzcekingen te gelukken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes