De stem uit België

2186 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 15 Mars. De stem uit België. Accès à 06 decembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4f1mg7gv87/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

2 <\ - r~t (Van de verzameling blz. (1864) DE STEM UIT BELGIE. Registercd at G.P.O as a Newspaper Vrijdag, 15 Sîaart, 1918. met de noodige gehoorzaamheid zal ge-luisterd worden ; zij zouden dadelijk een weerslag hebben op het industrieele leven van het land. Niettemin, al konden die maatregelen slechts ten deele worden toegepast, hare uitwerking zou niet zonder vrucht blij-ven. Zelfs een gedeeltelijke blok'kade zooi sfeeds een groote hindernis worden voor het weerspannige Land, dat ennee bedreigd wordt, vooral wanneer dit in staat van oorlog verkeert en zich buiten-^ewone aankoopen moet verzekeren ; een economische boycott zou daaren-boven voor het euveldadige land te staan . komen op vele stoffelijke verliezen en het is te hopen dat de handelaars, uit vrees schade te lijden in de beuns, meer genegenheid zouden toonen om hunne regeering tôt naleving der internationale wetten te nopen, en de tusschen-komst van het wapengeweld te keer te gaan. MILITAIRE DWANGMAATREGE-LEN.—Nochtans, bijàldien deze economische bedreigingen niet bij machte wa-ren om een wapenconflict te verhinderen, dan zou toch nog een Laatste middel overblijven : e«n oorlog om den oorlog ts bestrijden. Het ' hooger scheidsge-recht zou namelijk de rechterlijke macht moeten hebben om de gewapende tus-schenkomst te ei'schen van sommige sta-ten, die nog niet in den twist waren betrokken, ten einde de neerlaag te ver-zekeren van het schuldige land, dat een oorlog zou ontketend hebben. In dit geval zou de gewapende macht wezen-lijk worden de dien&res van God om de overtreding der gereohtigheid te wreken. Indien daarbij, naar den christelijken wemsch, uitgesproken in 's Pausen vre-desnota, de bewapening der verschil-lende landen "©en gelijktijdige en we-derkeerige vermindering " had onder-gaan, onder toezicht eener internationale commissie, dan zou de oorlog noch zulke afmetingen hebben, noch zoo o-nt-zaglijke verwoestingen aanrichten. Doch het is te bezien, of men bij het sluiten van den vrede, waarborgen genoeg zal hebben, om te dien opzichte te kunnen rekenen or de goede trouw van aile rno-gendheden. Wat daar 00k van zij, zoo het gewapend tiusschenbeidetreden aan sommige staten als een plicht ward voor-geschreven, dan zou dit eene onver-wachte bekraohtiging zijn van de lee-ring der ICerk, die bij monde van Pius IX in 1860 het toen zoo hoogstaand be-ginsel van niet-tusschenkomst veroor-deeld heeft. Evenwel, 00k hier mogen we de moei-lijkheid niet voorbijzien. De vraag is namelijk, of er bij de moderne volken, die zoo licht het beginsel der heilige zelfzuoht huldigen, een genoegzame voorraad van ridderlijkheid aanwezig zal zijn, om zich opofferingen te getroos-ten, welke steeds met een gewapend in-grijpen verbonden zijn. Vrees bestaat, dat de liefde voor het internationale recht niet de bezieling geeft welke de vaderlandsliefde vermag te verwekken. Deze oorlog heeft ons te dien aanzien een bittere teleurstelling gebracht. Met uitzondering van Z. H. den Paus, Bene-dictus XV, i;s er geen enkele neutrale Mogendheid, die het gewaagd heeft een publieke afkeuring uit te spreken tegen de klaarblijkelijke schending der Lu-xemburgsche en der Belgische onzijdig-heid. Van kleinere staten, die ondej de onmiddellijke bedrfeiging van den misd-adigen kolos stonden, is zujks wel te begrijpen. Maar van sommige andere niet. Het is waar, Amerika heeft einde-lijk de wapens opgevat, doch het was alleen, nadat het zelf in zijn tijdelijke en geestelijke goederen geleden had, nadat het zelf de grootste vernederingen had moeten verduren ; en zelfs die tus-schenkomst wordt nog door sommige neutralen toegeschrgven aan loutere baat- en heerschzucht ! Er is een edel-moedig neutraal landje, dat zeker geleden heeft door dten oorlog, en wien wij het niet misgunnen, dat het optreedt voor zijne rechten, maar sommige zijner burgers verdienen onze bewondering niet. waar zij, zonder bewijzen, Ame-rika's oorlogvoeren aan onedele drijf-veren toeschrijven. Wij willen hieiuit enkel het besluit trekken, dat schoone beloften en srhoone verbintenissen nog geen verzekering ge-ven dat ze zullen nagekomen worden, telkens zij in aanstoot komen met de belangen van een volk ; maar het is niet uitgesloten dat men 00k rekening zal houden met de Tioogere belangen der beschaving, der menschheid en met de zegeningen van een ongestoorden vrede. 3 Maart, 1918. „ o Het Vlaamsche Vraagstuk. Onridderlijke Verdachtmaking. De heer Ferniand Desohamps, athoe-wel geen Vlaming doch rechlgeaarde Belg, had het goed gevonden eenige wel-gemeende raadgevingen te zenden aan de "Métropole" over het Vlaamsche Vraagstuk. Dat was voor de redactie van het dagblad wederom een goede gelegenheid om op eeini weinig riddier-lijke wijze het zaad der tweedracht tus-schen de Belgische burgers uit te weiipen en aan de voarstellen tôt bevordering der Vlaamsche beschaving spaieni in het wiel te steken. Ik geloof niet dat eenig weldenkend en bezadigd man het een blijk van va-derland'sliefde zal noemen., wanneer vooral in de huidige ornstandiighedeii een dagbladschrijver ailes in het werk stelt om een groot deel zijner medebur-gers, die evengoed aùs hij recht hebben op een smettelioozen naam, door verdachtmaking heimelijk te benadeelen in die openbare meening. En zulk een be-treurenswaardig werk verricht noohtans de "Métropole." Het is een feit, dat tegenwoorddg ailes, dat Duitsch is of aan Duitschland herinnert, (behalve hare dwalingen, wanneer deze een Fransche of Engelsche kieedij dragen), op een zwarte lijst staat bij de Belgen ; en dat is te bagrijpein : de blikken, die zij wen-den naar dat land, gaan onvermijdelijk door den rook der puinen, het bloed htinner niaastbestaanden en het fioers hunner<>tranen ; en dait schouwspel ver-vult hun hart met eene onzeglijke ver-foeiing van ailes wat van verre oi van nabij met den vijand eenige betrekking heeft. Er zijn er zelfs tegenwoordig, d'ie hun gebedi zouden wedgeren tôt God in dien hemel, omdat h'ij de pharizeesche hulde ontvangt van den Duitsçhen Kei-ber!... Maar wat een buitenkansje nu voor de "Métropole," om hare tegen-standers te betrekken in het voorwerp dier verfoeunig ! Zij worden dan 00k afgeschiiderd, zoondet ais opzettalijke, maar dan toch als onbewuste hand.lan-gers van déni verachten Pruis. Wel worden ze niiet uitgescholden als '"traîtres activistes," maar zij verdienen toch 00k niet den edelen naam van " Flamands loyaux": het zijn "knoeiers," "des brouillons activistes;," die zich geme^-teld hebben "te 's Gravenhage, te Lon-den en aan het front. ' Let op hunne beweginigen : zij hebben nu de handen uit de mouwen gestoken en verbreiden "een atmosfeer van misnoegdiheid." Weeat op uwe hoede voor hen, want hunne werking is "de source primaire allemande"; het zijn "opportuniste!!, die beide kampen willen ontzien en hunne boonitjes hebben te weeken gelegd op aïie mogelijke gebeurlijkheden, zelfs de verderfelijkste." Wat zeg ik? "Zij sitaan onder den in.vloed van het Duit-sche activisme," en zij spelen zoozeer in de kaart der Belgische " verraders," dat hunne "proza" met "voldoemng wordt opgenomen door de activistàsche Pers, die aan het gareel loopt van Duitschland, ten profijte van den Ko-ning van Pruisesni! " En alsof de "Métropole" zelf be-schaamd was over de verregaande kwaadaardigheid harer verdachtmakin-gen, strooit zij er—in hare meeniinig al-thans^—-wat suiiker over : de Flamingan-ten zijn "brave lui," wier "inzichten" het dagblad "geenszins verdenkt " ; zij handelien onbewust, "à leur insu," en " laten zich om den tuin leiden " ! Neen, dat is geen suiker ; het is de vergiftigde pijl uit den boog vain den Parth. Die toegedichte " onbewusthedd " onitneemt den Flaminiganten den roem hunner vaderlandsliefde. Want dat is nu juist het verschil tusschen hen en de overige Viamingen, dat terwijl deze laatsten in htirtnie " passiviteit " zich laten, ontworden, de eersten in de "bewust-heid" van hun stamgevoel, in het besief hunner diepm'gewortelde vaderlandsliefde, zelfs mididen. een oorlog, die op alleriei gebied zooveel brooze stelisels te gronde werpt» getrouw blijven aan hunne overtuiging eni<unne idèalen. Het Fla-minganitisme is niet een mooi gewaad, dat zij werpeni op hum Belg-zijn en best tijdens den oorlog als een hinderenden last dienen weg te gooien ; het is de wezemlijke kern, de dieipe grond, het sap, het heilig vuur hunner vaiderlandisliefde. Waar gij het vaandel van het Flamin'-gantisme ziet wapperen, daar klopt het hart warmer voor vorst en vaderland en voor ailes wat daarin begrepen ligt : taal en beschaving, geschiedenis en overlevering; voor een bestuurlijke scheiding heeft het nooit gearbeid, CTen-\ min als voor een zelfstand'ig Vlaanderen. Het is dan 00k onbillijk en onvader-land'sch zijne werking te dwarsboomeii en zijne uiting verdacht ,te malien. * # * Met anderen keurt de heer Deschamps het voorstel goed, d'at de regeering de studie van. het Vlaamsche vraagstuk aan een commissie zou toevertrouwen. In-derdaadi men heeft fraai te zeggen, dat "in het bezette gedeâlte van het land er evenmin een Vlaamsch kwestie bestaat als er spraak is b.v. van algemeen stem-recht." Maakt dat de ganzen wijs ! Heel begrijpelijk is het, dlat het niet luidroicih-tig aan den dag treedt. Hoe zouden de gevoelens der burgers zich kunnen open-bareni: de vaderlandische pers wordlt ge-kneveM, de vadierlandsche vergaderin-gen omverbiddelijk verboden ! En dat men ginds "in die huidige omstandSg-heden... aile ijveren voor het taalvraag-stuk als heilloos voor het Belgisch vraagstuk: beschouwt," is best mogelijk. Het geldit immers eene zaak van binnen-landische aangelegeniheid, welke niet veilig in 't openbaar wordt gebrtacht, waar steeds vijandelijke inmenging te vreezen val't. Dat echter het vraagstuk verre van onbesprokeni blijft in de bin-nenteameren der burgers, is heel dtiide-lijk gebleken uit het Slanifest, door die machtige Vlaamsche maatschappijen ge. richt aan den kanselier van het Duitsche Keizerrijk. Indien zij daarin het we-zeffllijke doel der Vlaaanische beW(eging mat den eisCh dler vervlaamsohing van de eatsche hoogeschool te kermên geven, dan geschiedt dit voorzeker niet uitslui-tend met het doel om daarvan den heer van Herfling in> kennis te stellen; het bewijst tevens dat zij met vertrouwen over de grenzen heenzien en een tege-moetkoming verwachten van degenien, die het vermogeni hebben om hulip te schaffen. Neen, dit vraagstuk skrimert niet zôozeer als men ons wel zou willen diets maken ; het is heel wakker en het zal niet, indoimmelem voordait het een oiplossing heeft verkregem. De "Métropole " kant ziich overigenis tegen eene oplossirig niet aan, op voorwaarde dat "van dicht noch van nabij eenige dwang wordt uitgeoefend." Nu zal het wâ een raadsel zijn,, hoe die wensch ver-wezenlijkt kan worden, indien feitelijk eene wet moet ingTijpen ; want het ligt juist in den aard eener wet, dat zij de individueele vrijheid indamt en beperjjt, ter bereiking van het algemeene welzijn vari het volk. Men gist, dat het dagblad liefst eene oplossing zou willen, die behalve eene aanpassing voor het onder. wijs en de rechtspleging aan het Waalsch en aan het Vlaamsche gedeelte van het land, nog eene splitsing zou meebrengen in Vlaandieran zelf. En wij die meeiïden diat scheiding in het vader- land uit den booze was ! * * * De "Métropole" drijft eetu oahandige en gevaarlijke politiek. Zij beweert, d'at de "proza" der Flaminganten met "voJ-dooniinig wordlt opgenomen door de acti-vistische Pers, die aan het gareel loopt van Duitschland." Zoo dit waar is, dan is het een bemoedigemd teeiltem; wanit uit onze houding zullen dan de activis-ten leeren, hoe men het Vlaamsche recht kan verdedigen, zonder voor het bezette land de blijvende souvereindteit van het Belgisch, staatsgezag ten offer te bren-gen en zonder gescbeniken te wiDlen can-vaarden uit de handen van den vijand. Maar, indien nu eens de "proza" "an de "Métropole " het vaderland werd bi'n-nengesmo'kkeldj, zou zij dlan van haren liant niet een onberekenbaar groot kwaad kunnen stichten? Wat een buitenkansje zou dàat miet zijn voor de activisten ! Met het opstel der "Métropole" in hun handen, zullen zij tegen de trouwgeble-ven V'iamingen de horens kunnen rich-ten van een onaiwijsbaar dilemna. " Of-wel spreekt dat dagblad waarheid, of-wel niet," zullen zij zeggen: — "Indien het waarheid spreekt, wat "moet gij, d>ie u getrouwe Viamingen "noemt, daaruit afleidien? Dat gij door "uwe vroegere geeatverwanten, die nu " te 's Gravenhage, te Londen en aan " het front verblijven, al'hoewel niets van "Duitschland te vreezen hebbende, ver-" loochend wordt. Zij verspreiden reedfe— "de ' Métropole ' getuigt het—een ait-"mosfeer van miianoegdheid ; zij spam.-"nen heim'elijk sameru met ons, activis-" ten ; alleen de oetusuur der geallieerden "belet hen rondborstiger voor onze mee-" nimg uit te komen ; doch zij zijn reeds " op goeden weg : ze zijn ' opportunist ' " geworden en ' prêts à toutes les éven-"tualités, y compris les pires.' Ver-" moedt ge niet, wat die ' gebeutlij'khe-"den' beteekenem?... En gij, hier in "België zoudt aarzelen u bij ons aan te " sluiten? "Spreekt eChter de 'Métropole' de "waarheid niet, dan toont die verdacht-"making van en die vijandïchap tegen-" over de Flaminganten, dat uwe en onire " tegenstanders nog niets geleerd heb-" ben ; zij spellen u 00k uw toekoinstig " lot : ZieilJ, Viamingen, welke belooning "u te wachten staat voor uwe getrouw-"heid. De Belgische regeering ontvangt "vanwege die '-vaderlandsche ' pers niet "de minste aanmoediging om de VSaam-" sche belangen ter harte te nemen. In-"tegendeel, die scjhrijvers laten het door-"schemeren, diat van de hervormingen, "die gij voorslaat in uw Manifest, wei-" nig zaâ' terecht komen : Le problème "linguistique,,^,sera réglé 'posément1 ' " en temps etrireu, en tenant compte i " ' tous les intérêts en cause ; het zal zim "'une solution moyenne, éloignée j( "toute brutalité germanique, et tout "appel à la contrainte.'.—Ach, hoezeej "lnjkt dat ailes niet op een 'German "peace-tTap.' Laat u niet meer paaieu "met duibbelzinnige uitdrukkingen. Han. "delt zooals wij. en waarom zoudt ge "bevreesd zijn met ons mee te gaan! " Omdat wij de scheiding van Walen tj "Viamingen voorstaan? Wel, dat's een "Waalsche ei, uitgebroeid in een Di& "(schen oven, ten onzen profijte ! Is dat "zoo erg? Het verspert niet eens dtn " weg naar vertrouwensposten ! Oven. "gens, waarom zoo terugschrikken tooi "een scheiding? De onze berust tes " minste op ras en> bloed en taal, tervnjl " de toestand, dien ' zij ' willen behon. "den of inburgeren, uitloopt op eenj "splitsing, welke de zonen van hetzelfde "ras1 in dezelfde steden en dorpea van " elkander gescheiden houdlt : ééne taai " voor de onitwortelden, eene andere voor "het trouw geblevep volk." Niet wij spreken zoo ; het is de ver. moedelijke commentaar, dien de activisten zul'len geven op het jammeilijt aittikeï van de "Métropole " ; deze levai koren otp hunnen molen en dien van d« Pruis. En het is te vreezen, dat nian-nen, die niet vast genoeg in nun srhoe- ! nen staan, ira verzoekirag zullen komea om gehoor te geven aan de bedriegulijke taal der activisten. Onnoodig te zeggen, dat wij ,n getœn dee'.^ hun betoog aanvaarden ; crzr- bs-ginselen dulden zulks niet : al waxe het doel nog zoo go.ed, niooit mag men po-géra het te bereiken door slechte n jJde-len. Het recljt is aan den kant orzer regeering ; zij alleen heeit het gfzag ij hain'den, en wat er 00k voorvalle, haar moeteni wij getrouw blijven. Iio=.zea wij 00k de voltooiing wenschen van de Vlaamsche beweging, waaraan wij îut geduld tachtig jaren hebben gearbeid, torih willen wij niet dat zij hare belio-ndng ontvainge door yreemde hu'jp, coch alleen door eene Belgiisdhe hand. Dat vraagt de geTechtigheid. Onze lConing leerde ons den weg dfer eer te bewan. delen; hij strekke ons tôt \oorboeld. « * » De gewetenloosheid van het Duitsch activisme. D-ait de Duiltschers activist te werk gaan, gebeurt natuurlijk om hun belang, en zonder de niinste drijfkTachit van uit eenig hooger princiep. Het volgende licht het klaar toe.* Op 5 Februari zei in de Pruisische ICamer de Schleswigsche afgevaardîgde Klopipenborg-Skrumager : "De geheime fondsen worden vooit-durig gebruibt om die Deensche natio-naliteit is aangeihecht Schleswig te bestrijden en te verdrukken. Men gaat voort de Deensche taal te vervoigen en uiit te roeiera. Op de voorlinie en in vele garnizoenen verbiedt men aan de Schleswigsche jongens tusschen hen of in briefwisseling het Deensch te gebmi-ken. Zoo verre is men geweest dat nen de Denen verbood een Deenschen bijbel te hebben. Hebben wij ons kimùffl verheûfen over de taalconcessie's aan de Polen gegund tijdens dezen oorlog, wij moeten des te bitterder waamemen dat het Deen9Ch op den index gesteld blijft in de scholen, in die openbare be-sturen, voor de rechtbanken... Wij hopen dat de groindlbeginselen vaai vrije vdlksbeschikkirig te Brest-Litovsk aan-genomen,, weldra de verwezenlijliiiig brengen mogen onzer diierbaarste wenschen."# * * VAN CAUWELAERT OVER ACTIVISME EN REGEERING. De waanzin van het activisme heeft met de uitroeping van de zelfstandig-heid van Vlaanderen zijn toppunt le-reifet. Met enkele tientallen van voor-mannenj door den band zonder maatschappelijk gezag en allen zonder eenig mandaat, met een paar d-uizend opgezweept-e volgelingen, beweren zij df drageirs te zijn van den wil van. vier en een half millioen Viamingen en naar willekeur te beschikken over de lotsbe-stemming van ons volk. Al hangen al' bewuste Viamingen miet hart en ziel aan de onmiddell'ijke vervlaamsching van dî Gentsche Hoogeschool na den oorlog ® al ontbreekt het in Nederland niet aa uitmuntende wetenschappelijke krach-ten,, die bereid zijn gaarne hun mede-werking te verleenen om van onze Gentsche Universiteit een monument var Nederiandsche geleerdheid te maken, het den activisten niet gelukt, trots <j~ mooiste voorspiegelingen en den rnacn-tigen steun van het Duitsche keizernj', meer dan een paskwil van Université'-tôt stand te brengen. Ofschoon a*1® Viamingen eensgezind staan op de vlaamsching van onze openbare bestuK

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes