De stem uit België

1927 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 07 Mai. De stem uit België. Accès à 28 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gm81j9854v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : h. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. I No. 33. VRIJDAG, MEI 7, 1915. Price ld. I Monseigneur De Wachter op het front. Soldatenbrieven. Paaschplicht. *ïï De gewone Paaschtijd ls voorblj en nochtans *j| zijn nog velen der onzen in de onmogelljkheid geweest ter Heilige Tafe! te naderen. Zoolang het niet mogelijk was zijn Paaschplicht te volbrengen blijft natuurlijk de verplichtlng bestaan. Doch laat het ons liever anders zeggen : onze menschen hebben het recht van de geestelijkheid te eischen dat hun de Heilige Communie worde bezorgd en van dat recht zal wel niemand die aan zijn godsdienst houdt, nu vooral in dezen oorlogstijd, willen afzien. Wien de gelegenheid nog niet werd geboden ter Heilige Sakramenten te naderen, schrijve naar ons blad. Men geve daarbij op : de naastbijgelegen statie, de afstand van daar tôt het huis, of er nog andere familien in den omtrek te bezoeken zijn, of er in huis de Heilige Mis kan worden opgedragen. Dat onze brave eenvoudige menschen van die groote eer niet afschrikken, integendeel er om verheugd wezen Ons Heer in hun huisje te mogen ontvangen. Anderzijds vergete men niet dat de Paaschcom-munle eene strenge verplichting blijft en de mogelijke middelen moeten worden aangewend om er aan te voldoen. Algemeene Inlichtingen. Geestelijke Diensten.—E, H. Prims houdt zich. ter beschikking der Belgen die in hunme gebuurte geen Roomschkatholieken geestelijke zouden hebben die hen ver-staat. Indien er in de omstreken een Engelsche Roomsch katholieke priester is worden onze landgenooten verzocht het bezoek dat zij willen aanvragen zooveel mogelijk met deze op voorhand te bespreJten. Zaterdag en zondag zijn de dagen die voor deze bezoeken best geschikt zijn. VERGÀDERINGEN. Catholic International Club (Belgische sectie).—Let op : Vergadering der Belgen in het vervolg ieder Zondag EN IEDER DON-DERDAG, van 4 tôt 6 ure. Ook de damen zijn uitgenoodigd. Salisbury Hôtel, Salisbury Square, Fleet Street, E.C. Inschrijvingen.—Vlamingen die ons week-blad nog niet zoudt" ontvangen, vraagt het aan, zoo mogelijk door het comiteit dat wellicht een inschrijving betalen zal, ofwel indien dit niet mogelijk is rechtstreek-s tôt ons die het u gratis bezorgen. Slechts verzoeken wij u dan om wat nieuws over de Belgen ten uwent. Als gij de " Stem" gelezen hebt stuur ze dan voort aan een vriend of kennis : een koordake er rond en op den witten rand het adres en de bus in, na er een groen zegel te hebben opgeplakt, eender voor waar het is. Als het voor soldaten is dan moet er nog geen zegel op, enkel: O.H.M.S. Doe het! ONZE BIBLIOTHEEK. Te verkrijgen ten bureele van ons blad "De Stem uit België," 55, Russell Square, London. Ophet Tehuis bureel vrachtvrij Katechismus van Meche- len, vlaamsche of fransche id. 2d. Gebedenboeken, vlaamsche of fransche id. 2d. Herderlijke Brieven van Kardinaal Mercier, vlaamsche of fransche id. 2d. Voorschriften van het Kristelijk Leven id. 2d. Kruisbeeltenis id. 2d. 0, L. V. Beeltenis 2d. 3d. Paternosters 3d. 4d. Medaliën id. 2d. Verders zijn nog te bekomen Eerste Com-muniepaternosters aan sixpence en pracht paternosters van Ierland, in gewaarborgd j lersch hoorn aan den prijs van ish. Eene " colonne d'ambulance " van de eerste Ruiterijafdeeling. Tusschen de geestelijken herkennen we EE. HH. De Roover, J, Geuens (op het voorplan), Roeïs, Vennekens (links), E. Tielemans, en Fr. Hendrickx (rechts), allen van het Mechelsche. -Av 1 Gebed voor den Vrede. GEBED. " Ontsteld over de verschrikkingen van een oorlog, waarin volken en lan-den worden medegesleept, nemen wij, o Jésus, tôt Uw liefdevol Hart, als tôt ons laatste redmiddel, onzen toe-vlucht. Van U, God der barmhartig-heden, bidden en smeeken wij het einde af der vreeselijke ramp. Tôt U, o Vredevorst, zenden wij ons gebed op voor den vrede, waarnaar wij zoo vurig verlangen. Uit Uw Goddelijk Hart hebt Gij over de wereld de liefde doen uitstralen, opdat aile tweedracht zou worden weggenomen en onder de menschen alleen de liefde zou heer-schen ; terwijl Gij op aarde vertoefdet, hebt Gij het teederste medelijden getoond met de ellenden der menschen. O, moge Uw Hart ook geroerd worden in deze ure, zoo vreeselijk voor ons door noodlottige uitingen van haat, door verschrikkelijke slach-tingen.Heb medelijden met zooveel moe-ders, die sidderen voor het lot harer zonen, met zooveel gezinnen, die van hun hoofd beroofd zijn ; heb medelijden met het ongelukkige Europa, waarover zulk een verwoesting is neergekomen. Beziel regeerders en volken met zachtmoedige gevoelens, maak een einde aan de verdeeldheid, die de volken uiteenrijt en geef, dat de menschen elkaar den kus des vre-des schenken, Gij, die hen tôt broeders gemaakt hebt met den prijs van Uw bloed. En gelijk Gij eens de smeek-bede van den apostel Petrus : " Red ons, o Heer, want wij vergaan ! " gena-diglijk beantwoord hebt door de woeste zee te doen bedaren, zoo ver-hoor heden goedgunstig onze ver-trouwvolle gebeden, door het aan-schijn der wereld te vernieuwen en haar de rust en den vrede weer te geven. En Gij, o allerheiligste Maagd, help ons evenals in andere tijden van zware beproevingen, bescherm ons, red ons. Amen," Hoelang nog? Dag op dag en nacht op nacht ver-strijken ; rood gaat de zon op uit de zee en rood gaat ze slapen achter de ongerepte wilde boomen van het Engelsche landschap. Het wintert, het zomert. Zullen we 't fruit eten van de bloemwitte kerselaars, van de bottende appel-boomen ? Hoelang nog duurt ons balling-schap ? Hoeverre het met den oorlog staat ? De groote overwinningen of de groote verliezen, de gewonnen of ver-loren dorpjes, het zijn al nietige kleine feiten, in verhouding met den oorlog. Steenstraat is een gehucht van vijf huizen, de officieele meedeelingen melden als victories het bezetten van een stukgeschoten hoef, het innemen van het gat dat een obus in den grond heeft geschoten, het onder-mijnen en vernietigen van eenige meters vooruitgeschoven loopgraaf : al kleinigheedjes, maar die allemaal honderden en honderden dooden en gekwetsten kosten. Zoo is er geen reden van te jubelen of van te kermen om een neerlaag of om een zegepraal : de schaal is te klein tegenover den inzet. Blijven we kalm, en vooral geduldig. . . . Overal spookt het onheil over de wereld. Wie naar moederwangen opziet, wie naar kermen luistert, voelt zijn hart bevangen en den levensmoed zinken. Speelt niet de muziek de krijgsmarsch dat het doodskreunen en het kermen der pijn erbij verloren gaan ? O, wij mogen niet enkel het wee zien ! Het is een fout—maar hoe menschelijk is ze niet?—alleen dees of geen machtig gevoelen te laten spreken voor onze Rede. Altijd moeten wij onze gevoelens meester (Zie vervolg blz. 2,) LEERBOEKEN. Ter inzage te bekomen taal en rekenboeken voor onze scholen in Engeland. LEESBOEKEN. Vlaamsche en boeiende romans worden ten bureele uitgeleend aan 2d. ieder ; ten huize (In postzegels of postal orderj Daar de betrekkingen met Holland dezer dagen zoo moeilijk waren zijn wij geheel zonder Vlaamsche leesboeken geraakt. En nochtans de vraag naar leesboeken wordt nog altijd grooter. Wij verzoeken daarom aile degenen die ons boeken ont-leenden—wij hebben er een 700 in omloop—ons de gelezen boeken zoo spoedig mogelijk weer te sturen, ten einde anderen te kunnen bedienen. Geene verzendingen zullen gedaan worden zonder voorafgaandelijke betaling. (In postzegels o£ postalorder.) Inlichtingsbdreel.—Eerw. heer Prims van Antwerpen houdt zich ter beschikking zijner landgenooten aile weekdagen van 10*4 ure tôt 11% ure, en van 2j^ ure tôt 4 ure, op het bureel, 55, Russell Square, W.C., den maandag en den zaterdag uitgezondend. Aan Onze Jongensin Frankrijk.—De Stem is reeds tamelijk goed onder onze jongens verspreid. Welnu dat zij ons nieuws sturen. Fransche bladen zooals La Croix geven zulke heerlijke brieven over heldendaden van Fransche soldaten. Het is een plicht van piëteit jegens het vaderland en jegens den gesneuvelde of gekwetste dezes koene daden en oorlogskwetsuren te verhalen. In de uren van uitrusting stelle men dat op en zende het naar ons bureel. Zeer velen ongetwijfeld zullen er de schrijvers dankbaar om zijn. Zenden aan E. H. Prims, 55, Russell Square, London, W.C. BOEKEN.—Boven 1,000,000 boekdeelen in maga-zijn. Buitengewoon wederlandsche afdeeling van boeken in aile talen en over aile onderwerpen. Boeken uit tweederhand aan halve prijs. Vraagt kosteloos ter inzage onze kataloog No. 201, Foyle, 121, Charing Cross Road, W.C. WERKLIEDEN, PAST OP. Een Belg, die om zekere redenen sedert eenige jaren hier in hngeland schuilt, probeert nu gisting te ver-wekken onder ons werkvolk. Zondag aanstaande heeft zijn tweede meeting plaats. Het heet op den omzend-brief dat ze " geen verschil van taal, geloof of politiek willen. Het is toch goed in elk geval dat onze werklieden die deftig zijn weten met wie ze te doen hebben. Wij stellen ze voor het oogenblik op hoede, zonder meer te willen zeggen. POSTVERKEER MET BELGIE. Door den chef van den Duitschen generalen staf in Belgie is het volgend bekend gemaakt : ' Het privaat brieven verzenden door de Belgische bevolking in het krljgsgebied en verder is slechts in Belgie en Duitschland toegelaten. Diensvolgenns is het postverkeer naar het buitenland, namelijk Holland en Luxemburg dadelijk geschorst." Voor Kleederen voor Heeren en Jongelingen naar aile keus en voor den — OORLOG, =— opgemaakt of op bestelling wende men zich tôt de groote : : en vermaarde magazijnen : ; THE DON, 27/30, Holborn Viaduct, E.C. £1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes