De stem uit België

2561 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 05 Mai. De stem uit België. Accès à 28 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/zs2k64cr10/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Refiatered at the General Post Office as a Newspaper Telephoon: Muséum 2 67. * 12 Bladz. DeStem m o°àcaVad^;(>iâ^i ' ^ A K «MS J* 1°/ uit Belgie Bureel: 21, Russell Square, W.C. Abonnement s îs. 6d. voor drie tnaanden. Subscriptton : îs, 6d» for three months. 2de Jaargang.—Nr. 33. VRIJDAG, MEI 5, 1916. Abonnement tooï de VereeBigdc S car va, *o eus. ; vtM>r Hallan-d, * fl. ; voor Frankrijî* fr * HCC XOET SEVALLEH. K 9IDE HERSIELD II HUM. LESERDIERST-GR1SIS. Het blijde nieuws komi ons toe uit goede bron dat de Belgische priesters, hier zoo wel aïs in Belgie den Pauselijken Zegen mogen geven aan hunne land-genooten op den lsten Zondag van Mei. Wij hopen dat de geloovigen dit kostbaar voor-recht zullen naar waarde schatten en dat zij de uitnoodiging van Z. E. Kardinaal Mercier zullen béantwoorden met in groot getal ter Heilige Tafel te naderen op dien dag. De voile affaat, aan den Pauselijken Zegen gehecht, kan toegevoegd worden tôt lafenis der zielen van onze gesneuvelde soldaten. De Priesters zullen bij dezen de Confiteor, Indul-gentiam... Benedicat vos. enz., bidden, en de zegen met het kruisbeeld geven. o — Wat het Amerikaansche volk over België en zijn leger denkt. Bloemlezing uit Amerikaansche dagbladen, boeken en tijdschriften. Het is onbetwistbaar dat België bij het Amerikaansche volk in hooge achting staat. Dit volk, dat al te gemakkelijk wordt voorge-steld als "dollarjagers," is met hart en ziel verkleefd aan de pnnciepen die in het volken-recht liggen opgesloten en heeft dan ook zijn onvootwaardeiijke sympathie geschonken aan het kleine heldhaftige landje dat aan het machtige Duitschland den weg heeft versperd en ailes héeft opgeofferd om zijn gezworen woord getrouw te blijven. Er wordt soms wel eens getwijfeld aan die sympathie der Amerikanen voor België. Daarom is het mis-schien niet van aile belang ontbloot hier eene kleine bloemlezing meê te deelen, getrokken uit Amerikaansche dagbladen, tijdschriften en boeken, zooals ik die gedurende mijn zeven-maanden-lang verblijf in de Vereenigde Sta-ten zorgvuldig heb verzameld. Al de groote dagbladen te New York ver-schijnend laten geene enkele gelegenheid voorbijgaan om aan hunne hartelijke sympathie voor België luchtte geven. De "Times," de "Sun," de "Tribune," de "Evening Post," de "Herald" publiceeren keer op keer "éditorials" waarin op de meest duidelijke en ook roerende wijze de houding van België in den Volkerenkrijg wordt geprezen. Zoo schreef de "New York Times," in zijn nummer van 20 Juni 1915, ter gelegenheid eener boekbespreking : " Waaxom België zoo weinig plaats bekleedt in de corlogsliteratuur is een moeilijk op te lossen vraagstuï. Het staat nochtans vast dat geen landi ter wereld meer volkssympathie en geestdrift heeft opgewekt dan dit kleine koninkrijk, wiens geographische uitgestrekt-heid ternauwernood het vierde gedeelte van den Staat van Pennsylvania beslaat, maar wier heldendaden en wiens martelarschap zoo buitengewoon hoog sta'an dat zij aile ver-gelijking onmogelijk maken. Heeft de oorlog een held voortgebracht, dan is het wel Belgie."Ter gelegenheid van de aankomst van Leu-vensche Hoogleeraars in Amerika, schreef de "New York Evening Post": "Twee professors van het gemartelde Leu-ven hebben te Harvard onderkomen gevon-den... Gelukkig het land dat deze vluchtelin-gen herbergt ! Rijke giften van buitenland-sche beschaving zullen er de belooning voor zijn... Hier vinden we eindelijk eene gelegenheid waarbij de legers van den Kaiser oprecht ten voordeele der ' Kultur ' hebben gewerkt ! " In het bedrijvige Philadelphia toont de in-vloedrijke en veelgelezene "Public Ledger" zijne diepe sympathie voor ons land met gre-tig bijdragen, door den Leuvenschen professer Albert Carnoy ter verdediging van België geschreven, op te nemen. Toen het beruchte Duitsche Witboek over het legendarische franc-tireurs^bedrijf in België in Amerika toe-kwam, schreef het blad aangaande dit walge-lijke schimpschrift : "Nu zetten de Duitschers de lastertaal op de misdaad zelve ! " De "Boston Evening Transcript" vroeg mij een artikel over de verwoesting der Leu-ver.sche Universiteitsbibliotheek en liet dit artikel door de volgende inleiding vooraf-gaan : "Prof. Van der Essen... vraagt de hulp van de Amerikaansche bibliotheken en de Amerikaansche geleerden. Engeland heeft reeds (Zie 4de kolom.) I ÏXtMÉftOiM V~r* " UEUXlS»! (ÉVfclEH Witr I PRIX DU NUMERO — éîà&dquV, d» zéro à l'mfrnï (prière : > < LA LIBRE BELGIQUE "-.i VÏ5ÎSîV,£!'. 'VSSS!Sr,~2 FONDÉE ' -,v: '.v Atoe; !oo» utett les M-.ri.;u. uxni . i~>E> (er * Jî. KIl.K JM 3 t.i f, >, 11 u> 1 k <.<>•; t»., .-s 1 4 ai , < M «wwte i«. A SÎAK y ClfAOHÏN D'AMOI U CwtipotitW de O. Lafr^CT« ««rwt du I>i< l1WÂe„u-^n ■ . . ; | Depuis u« ati déjà Je te cherche nuit et jour. Petite abhorrée, tu m'échappes toujours. Frontbladzijde van La Libre Belgique, verjaringsnummer. Goeverneur von Bissing heeft voor hem aile de bevelbrieven tegen La Libre Belgique uitgegeven, uiteengespreid : opzoekingen, aanhoudingen (Andréas Vesalius zelve verdacht en opgezocht...) En ondertusschen onder de voll zon van België wordt het blad opgesteld, gedrukt en verspreid. "La Libre Belgique " is een blad, vier blad-zijden groot dat uitgaat van de gedachte : den moed der Belgische bevolking onder het Duitsche juk hoog te houden. het verschijnt op niet vastgeste'de dagen : "régulièrement irré-gulicr." Als datum draagt het enkel maand en jaar. Het verjaringsnummer is Nr. 62. In de maand Februari 1916 verschenen er vier num-mers. Wij weten dat Nr. 69 verschenen is : het laatste echter dat we te zien kregen is Nr. 67 (Mars 1916). Het bladje wordt uitgedeeld, op veel du;-zenden exemplaren, en de prijs is dan ook : "élastique, de zéro à l'infini (prière aux revendeurs de ne pas dépasser cette limite)." De artikelen zijn van drieërlei aard : aan-moedigende, documentaire, Duitschers-belee-digende. Daarbij komt dan een optimistisch overzicht van den oorlogstoestand. Maar de doOrslag geeft verre uit de spot met de Duitschers, en dat zinkt wel eens naar den gemee-nen kant af. 't Is op groot gevaar dat het opgesteld is, gedrukt en verspreid wordt, en de moedige mannen die daar werken om in de Belgen het vaderlandsch gevoelen recht te houden en den moed te steunen, kunnen niet genoeg om hun intentie en hun werk worden geloofd. Niet dat wij ailes onvoorwaardelijk zouden willen goedkeuren. Intéressant voor latere geschiedenis zijn ettelijke artikelen zooals in Nr. 56 (Dec. 19x5) "La contribution de guerre. L'attitude dès conseils provinciaux," de brief in Nr. 59 (Janvier 1916) tegen "ces Belges, à l'esprit étroit, plus cléricaux que catholiques et souvent plus flamingants que Belges " ; met de Vlamingen houdt men zich bezig o.a. in Nr. 65 (Février 1916) en geeft men den prote^tbrief Franck tegen de vervlaamsching der Gentsche hooge-school door de Duitschers ; evenals in Nr. 67 : "Les Jeunes Flamands " (Groep Kimpe) : "Cependant avant tout, nous désirons faire ressortir clairement qu'il ne s'agit là que d'un groupe et que ce groupe a été hautement désavoué par les vrais Flamands dans un manifeste signé par les principaux leaders du 'parti.' " (Manifest Van Cauwelaert.) Op godsdienstig gebied is op te teekenen dat de roi des Pausen eerlijk is voorgebracht. Grondige artikels daarover hebben wij echter niet tegengekomen. Aan te merken ook dat naar rechte katholieke moraal de moord op den verklikker Nels is afgekeurd geworden. Want het blad geeft ook spotprenten en hierbij teekenen wij als best gelukt op die van Nr. 30 (Juni 1916) het portret gevend van von Bissing, de "Libre Belgique" lezende, met onderschrift : "Notre cher gouverneur, écœuré par la lecture des mensonges des journaux censurés, cherche la vérité dans la "Libre Belgique." vrijgevig haar best gedaan... Het is te hopen dat wetenschappelijke inrichtingen hier in Amerika het voorbeeld zullen volgen en dat de officieele en openbare publicaties van Amerikaansche Staatslichamen en geleerde genoot-schappen, hoofdzakelijk in historisch domein, de Leuvensche Bibliotheek zullen verrijken... Die giften, hoe talrijk ook, zullen de vernie-tigde boekerij niet ' herstellen,' want hare schatten, één enkel handschrift uitgezonderd, zijn voor eeuwig verdwenen—slachtoffers der Duitsche 'Kultur!'" (1) Zelfs in het Duitschgezinde Chicago—de vergaderplaats der Duitsche samenzweerders •—zijn er dagbladen te vinden, die België voorstaan en verdedigen. Daarin munt bij-zonder uit de "Chicago Dafly Journal." In zijn nummer van 20 Maart 1915, schreef dit blad, onder den titel: "Lente in België." "'t Is lente in België'... De grond, vrucht-baar gemaakt door tientallen duizenden lijken, gaat een rijken oogst opschieten. Maar hoe staat het met de bewoners van dit ongeluk-kige land? Vraag het maar aan de Amerikaansche "Relief Societies," wiens liefdadig-heid het heldhaftige kleine volk in leven houdt... Het Belgische volk, een der neer tig-ste der wereld, bedelt om brood. Ieder ge-hucht, en, in zekere gouwen, ieder huis heeft zijn gruwelgeschiedenis, iuder huisgc".tn t -weent een slachtoffer van den krijg of van de zoogezegde " tuchtiging," en de overlevenden fluisteren angstig ondereen en vragen zich af hoe lang het nog duren moet vooraleer België zijn vrijheid heeft herwonnen." En op 15 Juni 19^ schreef hetzelfde blad, onder den titel : "Rond uitvluchtsels " : "Al wachtend op het antwoord van Duitschland op de nota van Président Wilson, loont het de moeite eens na te gaan in hoe-verre het eerste antwoord van Duitschland ons de waarde laat gissen van de verontschul-digingen "made in Germany." De bewering dat de ' Lusitania ' geWapend was is al even geloofswaardig als deze volgens dewelke Belgische burgers Duitsche soldaten verminkt hebben. De bewering dat de groote tran«-atlantiker een gewapend kruiser was is niet. vrijpostiger dan deze volgens dewelke de Leuvenaars mitrailleuzen gebruikten om de Duitsche troepen verraderlijk aan te vallen. "Het pleidooi van 'nooddwang' waarmeê men de kindermoorderij op de ' Lusitania ' wil goedpraten is hetzelfde oud pleidooi waarmeê men de slachterij van Luik, Dinant, Den-dermonde en Namen heeft willen verrecht-vaardigen."Zonder het te willen heeft het Duitsche gouvernement al de uitvluchtsels vernietigd, waaronder het zijne onvergeeflijke schandda-den in België trachtte te verstoppen. Eens te meer heeft het zijn geval op vervalschte getuigenissen willen steunen, maar ditmaal is het te veel. De heele lasterveldtocht staat er nu naakt voor ieders oogen." In de "Chicago Evening Post"—die nochtans niet al te vriendelijk is ten opzichte der Verbondenen—verscheen het volgende merk-waardige stuk, gedicht door Beatrice Barry en betiteld "To a German Apologist." Ge kunt verontschuldigingen zoeken en vinden, misschien, Voor uwen aanval op Frankrijk En 't is misschien niet heel moeilijk te tor.nen Waarom gij Engeland's doodsvijand zijt ; Er zijn oude en nieuwe veeten Om uwe vijandschap met den Rus te ont-steken,Maar raast, als ge wilt tôt den jongsten dag, Ge kunt toch nooit uitleggen België 1 Ge hebt het geschreven en gesproken woord gebruikt Om "uwen " uitleg der zaak te laten hooren ; We hebben lang en aandachtig geluisterd Naar al wat ge ons te vertellen h ad. We smachten naar onpartijdigheid, maar 't schijnt ons nu, Alsof ge niet kunt uitleggen Dat juist wat we graag zouden hooren, En als min belangrijke punten zijn opge-klaardBlijft ge steken, als we u vragen naar België ! (1) "Boston Evening Transcript," 10 Juli, 1913.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1916 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes