De stem uit België

1402 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 03 Mai. De stem uit België. Accès à 20 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/dr2p55fm44/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Stem uit Belgie. Abonnement : 2/6. voor 3 maanden. Subacrlptlon : 2/6, fpr 3 months. Voor de Yereenigde Staten j 50 cts. yoorHolland: 1.25 fl. Yoor Frankrijk. 3 fr. Voor de soldaten: 1/6. of 2 fr. I Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphoné: Muséum 267. j^fcTjâârgang' Nr. 33. (Blz. 1931-1938.) Oplage: 10,600. _ VRIJDAG, MEI 3, 1918. Registered at G.P.O, as a Newspaper. > 8 blz. 2d. !0PROEP AAN ONZE VRIENDEN. — lit? «jrtdurende opslag van het papier en ander-IdshetwegYallon Yan tal Yan aankoiïdigingen t reden der levensmiddelenrantsoeneering, 0tn met het Yerlios Yan vele HoIIandsclu schrijvingen, uit hoofdc van gebrekkig ►styerkeer, stellen ons opnicfiw het leYens-'aagstuk. TeYens, uit reactie op het goede laamsche nieuws dat yan onze Regeering mit, wordt er op dit oogenblik door zekere jantieel-sterke, verfranschte burgeri) êen lien strijd aangebonden tegen allé de laamsche organen. Yoeg daarbij dat het randeren van drukker, buiten de onkosten. is een massa moeilijkheden heeft bezorgd. ngevolge welker vele nummers niet tijdig |n gepost geweest, en men zal verstaan meer wij allen steun, juist thans, behoeYen. ser dan ooit is het noodig dat we de période m onmiddeliik na den oorlog helpen Yoor-reiden door net verspreiden Yan de gezonde oreele begrippen, wier zegenrijke invloed n der groote Yruchten zijn moet van dezen Steun ons zonder uitstel. Meimaand. Dat woord roept mij drie groote tijd ikken van de beschaving der mensch :id te binnen. Het herinnert me de Lieve-Vrouwe-idsvrucht, met aile onze gebruiken m te "lande," in vroegere vredesda- Verder nog voert het me terug naai ;n tijd dat de menschen hun leven el meer richtten naar zieleschoon-:id en innerlijkheid, dan het de atste eeuwen het geval was. Verder nog doet het me den tijd idenken van vôor de bekeering onzei ideren toen .de Mei-feestelijkheid le /ïrheerlijking - vergoding var : natuur was. Wat zal de Meimaand morgen zijn j 'at zal ze beteekenen voor het vol-:nde geslacht ? Terwijl wij het nu,—en voor der irlog—praktisch op haast niets an-:rsgemunt hebben dan vergankelijke ngen, en ook ja ons gebed niet altijc :noeg daarboven verheffen, trachtte en vroeger veel meer te leven vooi aarheid, Schoonheid en Goedheid. en was zoo niet verslaafd aan tal-oze weelde-behoeftens, men streefde lar meer zielerust en innigheid ir odsbetrachting. En wat daartoe hielp, als oefening erd aldra geschat als een heilzaair >iksgebruik, kreeg zijn hoogen rang het maatschappelijk leven, en werc «1 uitmaken van die volksbescha- Het leven van den mensch,—en var : maatscha-- ij,—sloot zich aan bi; :t leven van den God-mensch, als de nken bij den wijnstok. En de tijc :rd geheiligd in vereeniging met het trlossingswerk, met Christus, met Let op dien Maria-dienst ; het Ange sgebed door den dag, de O.-L.-romvezaterdag ter week, de Mei aand in den loop der Seizoenen, hiel i de Christene zielen in voortdu-nde liefdebetrachting tôt de Moedei m den Goeden Raad der Verlossing t de Moeder der Genade. ^iet-Katholieken, onervarenen ir idsdienstigheid, hebben die gods ucht willen voorstellen als eenvou g eene verwording, eene omzettinj: inoudereheidensche geplogendheder e niet veel meer zou beduid hebber hare nieuwe gedaante, dmn een< ntimentaliteit en eene mystieke zin ïlijkheid ; en ze zouden de moderne ereld van deovergeschoten gebruiker 'lien verlossen, als van iets dat ver 'derd is, en zijn tijd heeft gehad er 't nog slechts als een bijgeloovighek 1 de vrije menschelijke natuur drukt Onnoodig hier vooi' de lezers vai •f Stem dit in den breede te béant oorden : hunne eigene godsvruch stwoordt daarop en maakt duidelijl 3e daar een blinde over kleuren aai ffoord is. Maar die opwerping moe 13 een aansporing zijn opdat we alli godsvruchtigheid zouden blijvei enouden,—en in onze persoonlijk< ortning opnemen,— met de echtheii n mnigheid der tijden van vroeger. Welke die innigheid was? 1-aat me hier, daar we in Engelani 'J"> eene Engelsche getuigenis bij la, ' Ten andere wie middeleeuw e Mariagodsvrucht bestudeeren wil eeft, in geheel belangrijke orde, i te studeeren hoe Engeland, the dowry of Our Lady, het leengoed van onze Vrouwe, de Heilige Maagd vereerde. De zoete /ulian of Norwich geeft ons den weerklank van de godsvrucht der veertiende eeuw in hare Onthullin-gen der Goddelijke Liefde. Onze Lieve Heer vi'aagt haar (1) Wilt gij mijne Moeder sien? En dat zoete woord is haar alsof Hij gezegd had : "Ik weet wel dat gij wilt sien mijne gezegende Moeder want na Mij zelf is Zij de hoogste vreugde die Ik u toonen ma g, en Zij is het grootste be-hagen en de meeste vereering Mijns-zelven."En nog is het haar alsof Hij zegt : "Wilt gij sien hoe Ik ,haar bemin, opdat gij u verheugen moget met Mij in de liefde die Ik heb voor Haar en Zij voor Mij?" En, zegt Julian, zoo spreekt Hij tôt aile menschenziel die zal gered worden : "Wilt gij sien in Haar hoe gij beinind sijt? Uit liefde voor n maalcte Ik Haar zoo hoog, zoo edel~ en zoo •zi'aardig..." Zoo stond Onze Lieve Vrouw in dat godsdienstleven, in de voile beteekenis die de godsgeleerdheid, die de Be-schouwmg haar toewijst. En daaruit vloeiden voort aile die zoete verheer-lijkingen en godsvruchtigheden—onbe-grijpelijk voor den ongodvruchtige,— Vrede door Recht. Als Vlamingen, hebben wij tôt nu toe geen bijzondere voldoening aan ministeriëele verklaringen omtrent het Belgische talenvraagstuk kunnen be-leven. De officieele hoeders van 's l»nds eenheid schenen zich niet te kunnen losmaken van het noodlottig vooroordeel dat de erkenning van Vlaanderen's cultufeele zelfstandig heid een bedreiging zou wezen voor de hechtheid van ons Staatsverband en elk' beroep op de vaderlandsche eendracht klonk altijd weer als een verzoek aan de Vlamingen om hun levensbelangen Voor het behoud van een kunstmatig bestel ten ofïer te brengen. Als een gunstige afwijking van deze oppervlakkige opvattingen ma'g het artikel worden beschouwd dat -onze Minister van Kunsten en Wetenschap-pen, de heer Pr. Poullet, dezer dagen liet verschijnen in het frontboekje "Le livre du soldat belge" (10 cent., bij Berger-Levrault, Nancyy-Paris). Ofschoon ik toevallig nog maar de Fransche uitgave voor mij heb, wil il niêt nalaten den aangenamen in-druk weer te geven die zijn beschou-wingen op mij hebben gemaakt. Ge-wis, ook Minister Poullet doet een beroep op eendracht. Zijn artikel is EEN TYPISCH KIJKJE. Loopplank door de overstrooming, leidende van de eerste linie naar eene " hoofdwacht die de ziel hielpen tôt innigheid, tôt loutering, tôt liefde. Dat werden maat-schappelijke rijkdommen en bescha-vingsschatten die zielegrootheid voort-brachten, en gelùk, en vrede des har-i ten,en die grooten kweekten, voor God • en de menschen... * * * Omdat de volkeren die schatten heb-i ben verlooehend, en in de plaats daar-i van de wereldsche weelde en de eco-: nomische "rijkdommen " zijn gaan be-■ îrachten, praktisch gesproken boven : al, is 't oorlog. , * * * Tijd en beschaving staan thans op i een keerpunt, en,—we meenen het te [ mogen zeggen,—naar de gunstige zijde toegekeerd. i Alle/wege rijzen stemmen die de - betrachting om eene nieuwe wereld t vertolken. : Onze taak is het dé nieuwe tijden i die komende zijn, voor te bereiden in t ons zelve door terugkeer tôt die innig-; heid van vroeger. i Passen we dat reeds toe in deze Mei-; maand, ons toeleggende op inniger 1 godsvrucht tôt de Toevlucht der Chris-tenen, tôt de Koningin van den Vrede, tôt de Moeder der Genade, tôt Degene in Wie de Heer ons toont, hoe zeei 3 Hij den mensch bemint. (1) De elfde onthulling. (Hoofdstul-, XXV, Wilt thon see in her how thoi n art loz'ed?) zelfs getiteld : "Laten wij vereenigd blijven !" 'Geen onverzoenlijke taal-verdeeldheden !" maar door zijn voor-zichtige formuleeringen heen, teekent zich de overtuiging af van iemand,die na zakelijk onderzoek tôt het beslûit is gekomen dat de grondbeginselen der Vlaamsche Beweging gezond zijn en dat zij den eenigen zekeren grond-slag bieden voor een duurzame, be-stuurlijke en staatkundige organisatie van België. Door zijn aanmaningen tôt goede verstandhouding klinkt een eerlijk verlangen om aan de eischen van het Vlaamsche volk recht te doen wedervaren. Men kan ongetwijfeld vinden dat de omschrijving welke Minister Poullet van ons Vlaamsch programma geeft in de halve tonen ,blijft, en ons ver-leden heeft ons bij de lezing en ver-klaring van officieele uitlatingen ten gunste van ons taalrecht in rechtmatig wantrouwen opgevoed. Maar het is mij niet bekend dat wij van hooger-hand, tijdçps den oorlog, eene tweede openbare uitspraak hadden te boeken welke onze opvattingen zoo nabi komt als de zijne. Er mag tromven; aan herinnerd worden dat Ministei Poullet de eerste is geweest om he belang van eene meer klar% en mee rechtvaardige taalpolitiek openbaar t' erkennen en indien geheel de Regee : ring in 1915, de verklaringen welk i hij op het Koningsfeest in den Haa, in zijn persoonlijken naam heeft afge legd, tôt .de hare had gemaakt, ware de gedachtenevolutie rondom het taal-vraagstuk voorzeker vreedzamer geweest dan nu het geval was. ''Wat vragen de Vlamingen; Aldus Minister Poullet? Zij willen—in het Vlaamsche land en niet elders—ge-recht en bestuurd worden in hun taal. Zij willen—altijd in het Vlaamsche land—dat de inrichting van het onder-wijs, in al zijn graden, in eenklang weze met het Vlaamsche karakter van het land. Zij willen dat in het leger de Vlaamsche soldaten, in opzicht van de taal waarvan hun oversten zich tegenover hen zullen bedienen, op voet van volkomen gelijkheid met de Waalsche soldaten worden gesteld. Zij erlangen eindelijk dat het privaat en openbaar leven, in het Vlaamsche land, een Vlaamschen stempel drage juist zooals het in het Waalsche land een Franschen stempel draagt en be-houden moet. Met één woord, zij willen dat in een één en onverdeelbaar België de Vlaamsche cultuur hare plaats onder de zon krijge, dat zij door de openbare machten geëerbie-digd, begunstigd en gesteund worde in eene volkomen gelijke mate als deze waarvan de Fransche cultuur ge-niet."Dat is inderdaad het meest wezen-lijke van ons program, zooals het ook omschreven is in het jongst protest der Vlamingen uit bezet België en in de beginselverklaringen van het "Vlaamsch-Belgisch Verbond," Gees-telijke zelfstandigheid van ons vlaamsche volk met bestuurlijke aanpas-sing volgens het beginsel van vol-maakte gelijkheid in rachten en in plichten, in theorie en metterdaad. De verwezenlijking van deze beginselen « leidt regelmatig naar de vervlaam-sching van de Gentsche Hoogeschool de vervlaamschin'g vân het bestuur in en voor Vlaanderen en de indeeling van ons leger in vlaamsche en waalsche regimenten. Minister Poullet is te bezonnen om deze gevolgtrekkingen niet bij zichzelf te hebben gemaakt, te eerlijk om hunne tenuitvoerlegging niet te willen. Daarna stelt Miij de vraag : aange-nomen dat dit programma volledig worde verwezenlijkt", wat zou er in Wallonië zijn veranderd ? En beant-woordt ze terecht met deze afdoende woorden : "niets, volstrekt niets". Er is niets in het vlaamsche program, zegt Minister Poullet, dat de blijvende en wezenlijke belangen van het Wa-lenlànd op de meest onrechtstre'eksche wijze treffe. Er zal niets veranderd zijn te Luik, in Henegouw, in Luxem-burg indien bedoeld programma verwezenlijkt wordt in de vlaarrçsche pro-vinciën."Er is dus, in België geen onverzoenlijke tegenstelling van belangen en neigingen tusschen Vlamingen en Walen" en—aldus het besluit van den schrijver—beide taalgroepen kunnen de vol heid van hun eigene ontwikke-' ling bereiken zonder dat de eenheid van België daardoor behoeft te worden verbroken. Wij hebben deze stellingen zelf uit den treure herhaald en bewezen De Vlaamsche Beweging is niet gericht noch tegen de Walen noch tegen den Belgischen Staat. Wat de Walen be-treft, zijn wij alleen te zeer in gebre-ke gebleven het hun te zeggen in hun eigen taal. Maar wij zijn minister Poullet dankbaar dat hij, met het gezag van zijnen naam en van zijn ambt, de echtheid van onze bevesti-gingen helpt waarborgen en de voor-wendsels die men aan het hooger Staatsbelang beweert te ontleenen om aan de Vlamingen hun onvervreemd-baar recht te onthouden helpt vernieti-gen. Neen, de vlaamsche gedachte be-dreigt België en bedreig.t der Walen recht niet. Integendeel. Wij willen met de Walen in broederlijke eendracht leven, onder wederzijdsche eerbiedi-ging van ons volledig taalrecht. Wij ; willen België's grondvesten hechter • maken en aan de ontwikkeling van : onze nationale grootheid de volheid r geven van onze Vlaamsche kracht. ; Daartoe is evenwel noodig dat wij, - Vlamingen als enkeling en als stam, b de volheid van ens Belgiscfe Staats-t burgerschap kunnen uitoefenen 'zonder - onze Vlaamsche persoonlijkheid te verminken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes