De telegraaf: sportwereld

168968 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 10 Août. De telegraaf: sportwereld. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gx44q7rq4q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

.TWEEDE JAARGANG, N. 298. MAANDAG 10 AUGUSTU5 1011. ■ ,1 ..■-!,- S CENTBEMEN PER MUMÎVÎER —» TELEPHOON B 7061 A 4595 A 9076 Beekstraat, 3 BRUSSEL SPORTWERELD \ • ui i *5 ni' urn iHMiiMiimiiiniiirii' Eur eesche OorI • il ansche Les>er beh DEZE LAAT VERLIEZEN 30.000 MAN De stad Luik in handen der Dnilschers DOCH DE F AAN ONS Een bezoek aan het Slagveld Onze Boy-Scouts Onze foto van heden stalt voor eene af deeling onzer boy-scouts, die de bewondering en dankbaarheid van gansch het volk verdienen m dezo kriüsche tijden. Gebeurtenissen van den dag : Schitterende overwinning van Frankrijk op Duitschland rJa Fpnsche teMQQn zijn de grenzen van Elzas-Lothaiingen evergetrokken. AltWrch werd ingenomen en het Düitsche leger; öe£ den aftocht blies, nagezet. Ook Mulhouse werd door de Franschen in bezsfi genomen. De Duitschers hebben eene vreeselijke klopping geleden : hun verliezen bedragen ntet min dan 30,000 man. De Franschen zouden van hun kant 15,000 man verioren hebben. Deze overwinning wordt officieel bevesltigd. LUIK BEZET DOOR DE DUITSCHERS De stad Luik is door het Düitsche Ie ger bezet, — door een zwak teger echter, en dat do burgers met vrede laait. Aan d e forten die genoegzaam levensmiddelen bevatten, moeten zij nooit denken. Die bezitting van Luuk levert geen he $ minste belang op, Alle verkeeroiiddelen zijn afgesned en. 9e Franschen en de Engelschen zijn op hunnen post ! De Fransche Iege?benden hebben gansch de provincie Luxemburg gezuiverd van de Düitsche pat roei tjes, tfie er voort di&rend rondzwierven* Ook het Engelsche leger kcmt steeds nader en heeft zelfs volledige verbinding met de Belgische troepen. De Doitche invallers tegengehouden Zaterdag om middernacht heeft de belgféche legerstaf ons de volgende mededeellng gedaan : « De düitsche inval in België is totaal tegengehouden! » De fransche hoofdbevelhebber Mfre den generaal Leman verklaard dat zij heeft de forten van Luik bezocht en aan ONINNEEMBAAR ZIJN! ITALIË WIL NIET TUSS HENKOIEI Uit Rome wordt er officieel gemeld, dat de Italiaansche regeerïng, niettegenstaande de wanhopige pogingen van Düitsche afgezanten, weigert Duitschland ter huïp te komen, Noch aanlokkende beloften, noch bedreigingen van wege Duitschland en Oostenrijk, hebben de Italianen kunnen overhalen. Het volk is tegen den oorlog, er. de Regeering heeft herhaald dat Italië totaal onzijdig wil blijven. De Engelschen rijn stellig ontscheepi »et ontschopen der engelsche troepen, die België ter hulp komen, is Vrijdag io Kales begonnen, onder ht gejuich eene? onteibars menigte. Alles Mep goed van stapel en op den cogcnfe-HSc d'Jï deze regelen verschijnen ju ten ze reeds op 't éJagvsid zijn. Ze zijn over van geluk omdat zij mogen verfthfi &zn do zijde van Bslgen en Franschsn. Weo den snooden invaller!... HET UITZÏCHT DER STAD 'k Ben maar ééns van mijn leven in en 'k stapte er door, op goed vaile 't uil. Van op de citadelle heeft men een prachtig1gezicht op de stad, en op heel het slagveld, 'k Was er dus tewege naartoe, maar 'k gerocht er niet op.-. Verder zal ik zeggen waarom. Ik keerde op mijne stappen terug en trok stadswaarts in. Luik heeft voor het oogenblik het uitzicht lijk alle steden hebben, bijvoorbeeld 's nuchtends vroeg, over winter, als 't erg koud is,, en de menschen lanlge slapen of op strate- niet komen.: Trams of rijtuigen loopen er niet; al het voertuig dat men ziet, is in dienst van het leger. Vele huizen zijn opgesloten. De bewoners zijn gevlucht of wonen in de kelders. Degene die op straat zijn, houden zich langs huizen oï kanten uit vrees der bommen. Veel schade in de stad zelf, is er eigenlijk niet berokkend. Dit komt hieruit dat het bombardement der stad niet lang duurde. In de wijken of gemeenten rond Luik is 't slechter gesteld. Heele bressen huizen werden plat geschoten of afgebrand. Post, telegraaf, statie, stadhuis, kortom alle Staats- of stadsbureleen * zijn gesloten. löraleer verder te gaan, wil ik eerst :ële gewichtige vraag oplossen. CUJITSCHER9 MEESTER VAN LUIK? Van de stad,, ja. Van de versterkte plaats, ineen. Er zijn voorzeker vele menscheni 'die 'dit antwoord maar moeilijk aan mekaar zullen knoopen, en -daarom wil ik wel een woordje toelichting geven. In « De Telegraaf » vari Zaterdag morgen verscheen een klaar en 'duidelijk plan van het oorlogsveld. Luik is omringd van 10 forten, waarvan 5 op den oostelijken en 5 op deiï westelijken oever van de Maas. Die forten maken een ring om de stad, van ongeveer 60 kim.: omtrek. Er zij wel verstaan dat ze niet juist op evenredigen en gelijken afstand gebouwd zijn, maar als we er 'nen slag in slaan, komen we aan eenen middelmatigen afstand van 6 kim.- die liggen tusschen ieder fort. De forten zijn sterk bewapend en goed versterkt, doch dienen eigentlijk meest om den vijand1van op afstand te beschieten. Van dichtbij echter is het nut gering, wel te verstaan voor het bezette leger, omdat de kanons te ver dragen, en om- dat de vijand te gemakkelijk achter 'de nabijgelegen huizen verduikt. Dus de forten maken deel der bezetting van Luik, of maken er geen deel van, al naar gelang van het standpunt waarop men zich plaatst* DE ZENDING VAN ONS LEGER Om goed den toestand te begrijpen, zending was, het doel, de opgeld^Öe taak van ons leger. De eenige en eerste begeerte was, de Duitschers tegen te houden. Ten eerste om ons leger toe te laten zich degelijk te bereiden eni in te richten; ten tweede om onze bondgenooten Franschen en Engelschen den tijd te geven den tocht naar België te voltrekken., Of dit tweede doel bereikt Nverd .valt buiten mijne bevoegdheid, en ware het anders,, mijn plicht als vaderlander zou me verbieden, dingen te zeggen die 'den vijand niet noodig heeft te weten * Van het eerste echter ben ik stellig en zeker. Het heele Düitsche oorlogsplan werd verijdeld, door den onverwachten en niet verhoopten tegenstand der Belgen, Hoe werd de Duitscher in zijnen gang gestremd ? Eerst en vooral door de forten, 'die hem beschoten zoolang hij niet in de onmiddellijke nabijheid was. en dan door het leger, dat tusschen de wederzijdsche forten lag. Dit leger bedroeg zoo wat 25 tot 30,000 man, verspreid over een 40tal kilometers, en moest den schok van den vijand weerstaan. Deze had eene manssterkte van rond de 125,000.:Op winnen dus mochten wij niet rekenen, en werd er zelfs nooit gepeisd. Wat onze troepen vermochten nebben ze gedaan : de vijand 5 dagen tegengehouden, en dan achteruit getrokken, de stad Luik aan de Duitschers overlatende. Dus van de stad zelf is de vijand meester, maar van de forten, van de versterkte plaats, die hij eigenlijk noodig heeft om gerust en ongestoord vooruit te komen, heeft hij niets veroverd en daar wappert de nationale vaan hoog en vrij. Ik houd er aan deze inlichtingen te geven, opdat het volk zich geen valsch denkbeeld vorme van den toestand, en niet verschiete omdat de Duitschers in Luik zijn. Deze verklaring gedaan zijnde,, kan ik gerust mijnen weg voort gaan. OP HET SLAGVELD ZELF Gedurende 3-dagen en 3 nachten werd er heftig gestreden, op den rechter oever der Maas. Het meeste geweld nochtans werd aangewend in de omstreken van Herve, tusschen de forten Barchon en Fleron, met Evegnée in 't midden. !'i den nacht van Woensdag tot Donderdag heeft het bloed gestroomd met beken, in de omstreken van Retinne, Queue-de-Bojs en Micheroux. Heele bressen Düitsche soldaten werden hier letterlijk weggevaagd, door de kanonnen van Fleron en E'vegnée en 'door het vuur' van het 9e en 14e linie en der jagers te voet. Men kan niet genoeg hulde brengen aan deze dapperen, die deze stelling ten koste van hun leven, gedurende 24 uren, bewaarden. De verwoesting is groot langs deze* kanten en het uitzicht droevig. De oorlogsgod troont hier in al zijne majesteit . rug op de heldenfeiten, hier in dien eene. nacht gebeurd'. _ Wijl ik heel dat verwoest plein te bezichtigen stond, hoorde ik in, de nabijheid het knetterend vuur der infanterie, die et gens aan den slag was. DE TERUGREIS Na wat rond gedraaid te hebben-, rechts en links besloot ik den terugweg: aan te vangen, 't Was dan zoowat 1 oif 2 ure van den namiddag. Ik zegde hooger, op de citadelle niet gerocht te hebben, en nu ik uiteen gedaan heb, dat de Duitschers meester zijn van de stad, zult gje begrijpen waarom" ik op de citadelle niet gerocht. Daar immers houdt de vijand onze krijgsgevangenen opgesloten. Ik stopte dus de baan naar (Ans opMidden deze gemeente gekomen, juist nabij de kerk, werd Jk tegengehouden door een düitsche wacht, op een klein hofstee deke gekampeerd. « Uwe papieren! » klonk het be^el., 1d, Haalde mijne perskaart voor den dag enf' 'k mocht doodeenvoudig « demi-tour '■»' maken.- Er mocht niemand meer de stab! uit, In*'t eerste oogenblik was ik er geen beetje,van op mijn gemak, doch een herbergiertoonde mij een binnenwegeltje, doorheenrde velden, dat nog niet bezet was door de troepen.(- Op goed val Ie 't uit trek ik 't wegeltje op, en gerocht aan de statie van Ans, waaf men mij een trein naar Brussel "ankondigde. 'k Was haast om uit mijn vel te sprin gen van blijdschap, 'k Zette me dus heei gezapig neer, naast een gekwetsten soldaat. Op eens hooren wij een geweldige schok, * en kort daarop stopt onze trein. Wat zou er nu gaande zijn? Door het vensterke kiftende, bestatigde ik dat de vijand eene bom kwam te werpen, en de riggels van den ijzeren weg inde lucht deed springen. De trein dus kon niet meer vooruit ; met den moed in onze handen trokken er weer te voet op uit tot in Borgworm, zoo iets van een 20 kilometers. Ja, ja, de oorlog ! Onderweg heb ik duizende, duizende soldaten gezien ,gezonde of gekwetste, die naar Thienen of naar 't een of 't ander hospitaal trokken. Van den eenen trein op don anderen kruipende, tusschen de soldaten, gerocht ik 's avonds weer in Brussel, wel wat mor, maar toch gaaf en gezond, en tevreden van mijnen dag overgebracht te hebben in de roem vol Ie stad van Luik. Karel VAN WIJNEND AELE-. ÉÜHMttiflMMIMlM

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection