De telegraaf: sportwereld

168787 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 23 Septembre. De telegraaf: sportwereld. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9p2w37mh73/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

X DERDE JAARGANG. — 343. VRIJDAG 25 SEPTEMBER I'M4 5 OB1TT1ELCB1T IFEIEB H^TTH^IMIE^ Alle mededeelingen te zenden : KORTRUKSCHESTRAAT, 61, GENT SPORTWERELD De gevechten rond Antwerpen hernemen Onze troepen naderen Brussel meer en meor. Ninove door de Belg-en bezet De geheele beschaafde wereld betreurt dit verwoesting der Kathedraal van Reims - Russen en Serviërs maken duchtig' jacht op de Oostenrijkers M? *m Het graf van een uhlaan op het fort Loncin te Luik GROOTE GEBEURTEHISSEN Gevechten in België In ons nummer van gisteren, hebben we aangekondigd dat er groote dingen voorhanden zijn. 'k Geloof dat we vandaag reeds het begin kunnen aankondigen. Inderdaai, gisteren werd er reeds ferm gevochten in de omslreken van Antwerpen. Uit vertrouwbare bron vernemen wij dat er 1500 Duitschers buiten gevecht gesteld zijn. Brussel en omstreken De Duitschers gaan voort met de omstreken van Brussel te versterken, terwijl de bezettirg van Antwerpen, gedurig dichter en dichter koirt. Te Ninove en nabij liggende gemeenten werd er ferm gevochten; onze soldalen hebben deze stad bezet. Lrngs de overzijde van Brussel zakken onze troepen ook gedurig meer en meer af. Over de inname van Jaroslaw door de Bussen De Russische vlag wappert sedert Woensdag op de #forten van Jaroslaw. Voor hen is deze zegepraal van overgroot belang. Jaroslaw immers ligt op den spoorweg Lemberg-Krakow, en beheert de versterkte stad Przemyzl, die reeds belegerd is. Eens deze versterking genomen, blijft er niets meer dan Krakow om de biaa naar Wennen en Budapesth op te gaan. De wraak der Engelsche Vliegers De Engelsche vliegers kernen zich te wnken, om de barbiarschheden, door de Duitsche bommenwerpers gepleegd in Antwerpen en Parijs. Uit Antwerpen vertrokken, vlogen zij naar Dusseldorf, en gingen er eenige bommen werpen, op de afdakken der werkhniz- n van de « Zeppelins », en brachten er aanzienlijke schade aan. Dat zal hen zeker wel leeren ! Na hunne monslerdaad te Reims Na de verwoesting der kathedraal van Reims, heeft de heele beschaafde wereld een kreet van verontwaardiging geslaakt, tegen de Duitsche Barbaren ! Nu eerst hebben de volkeren de oogen geopend, en zelfs de bevriende natiën keuren deze laffe handelwijze af I Berlijn verheugt zich in de verwoesting Bij het vernemen der verwoesting de; kathedraal van Reims, heeft de Berlijner bevolking gejubeld en gefeest ! En zegden dat er 13 hunner eigen gekwetsten in den brand omkwamen I Waarlijk, 't is droevig gesteld met den volksgeest in Duitschland ! Twee Duilsche duikboolen gezonken In den zeeslag, eergisteren in de Noordzee geleverd, en waar drie Engelsche kruisers in den grond geboord werden, zijn ock 2 Duitsche torpedobooten gezonken ; de namen dezer schepen zijn : de « Hogue » en de « Aboukir ». De Duitschers gebruiken dum-dum kogels Antwerpen, 22 September, 10 uur. — Mededeeling der Britsche legatie : Een telegram van het Foreign Office luidt dat de Fransche regeering aan Zijner Majesteits regeering fotografieën van Dum-dum kogels, op Duitsche soldaten gevonden en de fotografie van wonden, aah een Franschen soldaat veroorzaakt door een ontplofbare kogel, medegedeeld heeft. Die kogel, de hand treffend, ontplofte en veroorzaakte verschrikkelijke wonden en zette het vuur aan de mouw van zijne vest. Eene Bijdrage tot de Geschiedenis van Spa naar Gent Donderdag, 10 Septembar 's Middags vertrok dus de heer Darden op de kar van een groenseïboer uit Spa naar Luik over Pepinster. Het was een heerlijk weder en de reis ging door een heerlijke st,-eek, doch overal waarde dood en vernieling rond. Theux ligt heel en gansch vernield, Pepinster is gespaard gebleven. Te Pepinster loopt de spoorweg van Duitschland op Luiken Brussel. Gansch de lijnis door soldaten bewaakt. Men komt aan Olne, dat totaal verwoest is. Te Olne loopt de spoorweg over een brug, die de Belgen hebben getracht te vernielen. Die poging is niet goed gelukt. Midden in de brug is een gat van een paar meters doorsnede aangebracht; de rails werden er wederom overgelegd en de treinen rijden voorbij. Langs de baan is hier en daar een huis uitgebrand, en al deze ^lio nog blijven rechtstaan, hangt als witte vlag uit de dakpannen of uit een ander venster een half laken, een handdoek, een zakdoek of een witte vod. Wat zijn die puinhoopen daar? Het fort van Chaudfontaine. Een hoop aarde en steenen met een Duitsche vlag op. Om 5 uur 's avonds geraakte de heer Darden te Grivegnée, aan de poorten van Luik. Doch Luik mag men niet binnen na 5 uur (6 uur volgens de Duitschers) zonder bijzonder paspoort. De heer Darden vindt een onderkomen op een hoeve te Grivegnée. Vrijdag, 11 September Te Luik is er verbod gekomen nog de stad te verlaten naar Brussel op, zonder speciaal paspoort, en de heer Darden zit dus opnieuw vast. Te Grivegnée woonde vóór den oorlog een Duitsche bediende. Met den oorlog is hij naar Duitschland dienst gaan nemen en is nu ,te Grivegnée als soldaat terug. Het is nutteloos dien persoon nader te bepalen. In alle geval de heer Darden kwam met den Duitschen soldaat I in betrekking en vernam, dat dien dag een gevecht plaats greep rond Aarschot en dat de communicatie met Brussel dreigde afgesneden [ te worden. Daarom kreeg niemand nog een i paspoort. Men vertelde aan den heer Darden, hoe de | stad Luik genomen werd. De Duitschers hadden I een 500tal vrouwen en kinderen van Grivegnée en Fleron gevangen genomen en joegen ze voor zich Luik binnen langs de Passerelle. De Belgische soldaten durfden op deze weerlooze slachtoffers niet vuren. Eene andere geschiedenis : Een Belgische soldaat gekwetst te Boncelles was naar Grivegnée gevlucht en hield zich daar verscholen. Hij ziet een Duitsch regiment naar Luik oprukken. Hij snapt zijn geweer en schiet door het venster den colonel omverre. Getroffen door talrijke kogels betaalt de Belgische soldaat zijn heldendaad met den dood en terwijl het huis afbrandde, waar hij zich verscholen had, wordt hij naast den Duitschen colonel begraven. Nog een geschiedenis : Het schoonste meisje van Grivegnée wordt door Duitsche soldaten overvallen. Razend springt de moeder haar ter hulp. Een kogel, en de moeder valt in de beenen getroffen. Huilend, meer om haar machteloosheid dan om haar pijnen, ziet zij haar kind door de Duitschers onteeren en nadien met de bajonet afmaken. Weer een ander geschiedenis : De Duitschers steken eene hoeve in brand, na de vrouw met hare kinderen buitengejaagd te hebben. Met zijn kleederen in de hand verschijnt haar echtgenoot in het deurgat. Zij wil er bij, doch de Duitschers joegen haar weg en stampten haar man in den vuurpoel. Zaterdag 12 September ; Nog geen middel om buiten Luik te geraken. De heer Darden wandelt naar Fleron, waar nog twee huizen rechtstaan. Hij geraakt in t gesprek met een Duitsch officier en gaat met hem tot tegen het fort, dat veel minder beschadigd schijnt dan het fort van Chaudfontaine. De Duitsche officier weet te vertellen, dat de Duitschers het fort opnieuw in staat van verdediging stellen, daar de onbruikbaar gemaakte kanons door Krupp van nieuwe hoeden werden voorzien en andere kanons aangebracht. Later vertelt men in Grivegnée de verwoesting van Visé, de geschiedenis van den man die zijn eigen graf moest delven, den gevluchten Belgischen soldaat die bij zijn grootmoeder was geloopen, daar door de Duitschers uitgehaald en voor de deur gefusiljeerd. Hij verneemt de totale verwoesting van Andenne. Daar werden een groot getal mannen in de kerk opgesloten; de burgemeester en de schepenen vóór de kerk aan boomen vastgebonden. Eén voor één werden de mannen uit de kerk gejaagd en één voor één omver geschoten. Als die moorderij geëindigd was, stierven de burgemeester en zijn schepenen een waie marteldood. Per plakkaat werden de inwoners van Luik van de uitmoording van Andenne verwittigd, opdat het hun tot voorbeeld zou strekken. Zondag, 13 September De heer Darden loopt heel den dag in Luik. Op de Place de l'Université zijn achttien huizen afgebrand. In de Rue Amercœur ook veel. Veel huizen zijn gedeeltelijk verwoest door het bombardement of met kogels al doorboord en de Pont-des-Arches ligt vernield. De Schouwburgplaats staat vol kanonnen en de soldaten hebben de roode orkestzetels uit den schouwburg gehaald en tusschen hun kanonnen gezet. Al de straten loopen opgepropt van wandelende burgers en soldaten. De burgers leven in gedurigen angst. Men heeft hun gezegd dat Luik gemineerd is, en nu vreezen ze, als de geallieerden Luik terug zullen heroveren, dat gansch de stad in de lucht zal springen. 's Nachts moet er geen licht meer voor de vensters staan en de deuren mogen gesloten blijven. Honderden menschen trachten aan een paspoort te geraken, doch geen middel. Maandag 14 September Het is zeer slecht weder Dien dag weerklinkt een hevig kanonschot. De Duitsche soldaat geeft als uitleg, dat de Duitschers een op het fort Hollogne nieuw geplaatst stuk beproeven. Hij voegt er bij dat het grof Duitsch geschut, stukken van 42 op 1,25 op weg is naar Antwerpen. Ieder dier monsterkanons kan slechts 9 schoten lossen, dan is het onbruikbaar, en men hoort de kogel 8 minuten schuifelen eer de bom losbarst 11 Dinsdag, 15 September De heer Darden maakt akkoord met een huurhouder, die beweert een paspoort in orde te hebben, om tot Brussel te geraken. Het kost 15 fr. per persoon. Hij neemt afscheid van den Duitschen soldaat, die hem verzekert dat alle Belgische krijgsgevangenen in Duitschland ofwel te Sennenbergen ofwel te Munsterbergen verblijven. Woensdag, 16 September Vertrek uit Luik 's morgens om 7 uur met een brick en een voituur. Er zijn2U passagiers, allen met oude paspoorten. Toch geraakt men door. Men rijdt den steenweg op voorbij Montégnée, Bierset, Hollogne, Texhe, Voroux, Noville, Limont, Hollognesur-Geer, Ornal, Tourinne, Lens, StRemy, Hannut, waar men rust. Langs den grooten steenweg zijn nog al veel huizen gespaard, doch met de dorpen is het in 't algemeen veel erger gesteld. En langs gansch den steenweg opnieuw die kruiskens, die van gansch het land een kerkhof maken. De kleine bergjes op het land wijzen de plaatsen aan waar de paarden gedolven werden. Gestadig snorren auto's voorbij met Duitsche soldaten. Te Hannut zelf ligt heel het dorp vol en te beginnen van Hannut tot in Wavre vindt men geen enkele weide langs den steenweg of zij staat vol kanonnen. Na een uur rust, mag men weg uit Hannut. Eon lient op de verwoeste St-nomoou»1 kerk te Mechelen De reis gaat langs Thisnes en Fauche. Daar doet zich een kluchtig geval voor. De Duitsciie soldaat, die de koffers onderzoekt, voelt plots den hiel van een damesschoen « Ein revolver! » roept hij uit, bleek als de dood. Bevend zocht hij verder. Tegen Jodoigne stond een prachtig kasteel. Geen dag gaat voorbij of verschillende auto's, met officieren houaen er stil. De wijnkelders bevatten duizenden en nog duizenden flesscnen en de Duitschers kunnen daar allemaal eens zich zelf tracteeren. Te Jodoigne moeten vernachten. Donderdag, 17 September Vertrek om 7 uur. Aan het dorp Piètrebais, doorsnijdt men den steenweg op Leuven. Daar stappen drie Leuvenaars, de heeren Van Godsenhoven sn Denonville, vader en zoon af om te voet naar Leuven terug te keeren. Zij werden met 78 mannen en vrouwen gevangen genomen en te voet naar Thienen opgejaagd met de bajonnet in den rug. Daar kwamen nog een löOtal personen bij. Alien werden nu op een trein gestoken, naar Luik gevoerd en gevangen gezet in de Chartreuse. Zij sliepen naar op de naakte steenen, want de Duitsche barbaren gaven hun zelfs geen bussel stroo. Een 30tal werden losgelaten na 18 dagen. De andere zitten nog altijd gevangen in de Chartreuze te Luik. Het is ongelooflijk hoeveel soldaten er gekampeerd liggen hier in die streek, en overal kanons en voorraadwagens. Over Grez-Donceau geraakt men in Waver, waar de helft van de markt afgebrand is. Terwijl men te Waver rust, komt.een verhuiswagen aan uit Namen, opgepropt met vluchtelingen. Er is een jeugdige vrouw bij, beva.len sedert 3 dagen. Haar man is sol

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection