De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1320 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 06 Juin. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9882j68w9v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Vilvoordsche Demokraat A_rbeiders, vereenig^t U ! Geene Plichten zonder Rechten Socialistiscli Weekblad voor liet Kanton De Arbeid is de bron van allen Rijkdom ANNONCES : On traite à forfait — Volgens Overeen komst Rechterlijke terechtwijzing 1.75 fr. per regel Opstel en Administratie u YOLKSHUIS 8, Mechelsche straat. De stukken moeten véér Dinsdagavond ingezonden worden ABONNEMENTEN : 1 an (1 jaar). 1.60 fr. par poste. - 1.04 fr. porteur (drager) Liberale-Democratie « De Weergaim »én « Ons Blad» antwoor-don op ons artikel over Liberale Demokra-tie » Het antwoord van beiden is maar heel kaal. « De Weergaim » heeft nog best ver-staan, maar ons artikel was b.oven 't begrip van « Oos Blad » Wijzuilenons dus eerst bezig houden met den « Echo » « De minister Lloyd Georges, heeft in het « spook van de revolutie » een vernuftig middel gezien om de rijke, hebzuchtige en tevensvreesachtige klerikale leden voor zijn voorstel te winnen » zegt de « Weergaim.» Niet waar ! We hadden ons eraan verwacht ! Lloyd Georges wendde zich niet alleen tôt den heer Chamberlain, maar tôt eigen par-tijgenooten,dieprotesteerden tegen de belas-ting op de fortuin. En hij had de stemmen der klerikalen niet noodig om er zijn voorstel door te krijgen, want de oppositie heeft eene meerderheid van 126 stemmen in den Baad. « De liberalen paaien den werkman, niet met ijdele beloften. Zij streven er naar,hem tastbare voordeelen te verzekeren : meer ge-leerdheid, meer persoonlijke vrijheid, eene betere vergelding van zijn werk », aldus de « Weergaim ». Wel gesproken ! Maar 1 « De Liberalen, Àch moeder, Dat 's een klank die veel be- [dierf. Wat geven ze aan 't volk dat hun gelooft? : Een onbesuisd verlangen naar iets beters Maar 't middel niet dat tôt 't betere leidt » (Multatuli) En dan, als conclusie van hnn antwoord, kun afgezaagd liedje over den klassenstrijd, : die (de liberalen) willen afschatïen. « Want zoolang er geene verstandhouding tusschen S <ie klassen bestaat,zal de arbeider een slacht- 1 ofîer wezen ». Verstandhouding tusschen de klassen — utopie. De kapitalisten willen dat ] wel, maar voor de arbeiders is dat een on- 1 taneembaar princiep. Wij plaatsen ons op 1 het terrein van den klassenstrijd en wij ver- f wachten de vestiging van den maatschappe-lijken vrede alleén door de overwinning van 1 het socialisme. ^ Oh ! we zouden moeten vrede sluiten 1 met onze uitbuiters ! Wanneer de kapitalis- ^ ten tôt de werklieden zeggen : Wij geven t u een klein loon voor lange werkuren, wij s verplichten uwe vrouwen en kinderen m d verpestende fabrieken te arbeiden ; wij doen h niets en zijn rijk, gij doet ailes en zijt arm ; d wij nemen de beste brokken en werpen u de slechte brokken toe ; welnu vrienden laat s ons elkander goed verstaan, laat ons op f dien grondslag vrede sluiten ! » Dat zou- 2 den de arbeiders moeten aanvaarden ! Neen ! < De strijd tusschen de klassen zal maar ver- < dwijnen d001' de afschafïing der klassen zelf, omdat de belangen van de eene klasse 1 altijd regelrecht tegenover die van een an- £ dere klasse staan. * * * Aan « Ons Blad ». We hebben de sociale wetgeving der liberale van Engeland niet afgekeurd, — er ook geen lof over uit- ^ gesproken — maar vast gesteld dat hunne demokratie verplîcht is, om de revolutie van het proletariaat tegen te houden. We _ wisten dat en M. Lloyd Georges komt het r nog uitdrukkelijk te verklaren. Is één. Het oordeel over de demokratie der liberalen in Engeland is algemeen in de socia-listische per s. « Le Peuple » ,van over drie c weken,heeft er ook een artikel aan gewijd. Ons orgaan zei daarin onder andere dat ^ het wetsvoorstel Huysmans over de sociale £ verzekering, dit van de liberalen in Enge- { land ver overtrof. Is twee. Dat wij over het Collectivisme zwijgen is t niet waar. Wij steken nooit onze princiepen op zak, zooals gij. We hebben in ons ar- f tikel daarover niet gesproken omdat het c reeds lang genoeg was en dat het Col- { lectivisme met dit onderwerp nu eenmaal niets te maken had.Ge hebt onzen schrijvcr e nu al niet verstaan ! Wat zou het dan ge- [ weest zijn ? Wanneer de algemeene ontwapening zal plaats grijpen ! Dat wetèn wij niet. Mis- 1 schien spoediger dan gij het denkt. Ge g weet wel dat al wat gij vroeger voor uto- v pie uitgaaft,nu verwezenlijkt is.'tZal 'tzelf-de zijn met de algemeene ontwapening. s In afwachting vragen wij de gewapende natie. Het staat in ons programma, 't Is E weer onze schuld niet dat gij dat niet v weet.(Dit hier kan ook dienen als antwoord aan « De Weergaim ». g « Ons Blad » spreekt verder over socia- a listische naamlooze maatschappijen, dat n geenszins met de démocratie der Engelsche d liberalen iets te maken heeft. Wij weten n wat zij bedoelen. Maar zeg ons eens of dat r( die organisatie's feitelijk socialistische in-stellingôn zijn ; of die maatschappijen bij 0 de Partij aangesloten zijn ; ol die bijdragen betalen aan het centraal lichaam der Partij ; dat heet Landelijken Baad.Zegonsdat eens! 't Is niet genoeg van te zeggen « lk ben socialist » men moet officieel bij de Partij aangesloten zijn en dan alleen kan men zich dien naam toeëigeneq. Het zelfde voor de maatschappijen. Dat is onze opvatting daarover ! En voor 't einde verzenden wij « Ons Blad » naar de conclusie van ons antwoord aan « De Weergaim » dat hier ook past. PlERCO. Open brief aan Mijnheer den Burgemeester. Mijnheer, Gij kent voorzeker het gebcurde in het werkhuis Mercier? Meer dan eens hebben wij u hooren zeggen dat een burgemeester, als hoofd van politie, in zulke partijen geen stand mag nemen maar zich integendeel heel neutraal moet houden. Doet gij dit op dees oogenblik ? Hebt gij aan uwe politie geene bevelen gegeven met betrek op deze zaak ? Neen ! Welnu dan zouden wij willen, dat gij eens tusschen kwaamtom den overdreven en misplaatsten iever van zekere uwer poli-tiemannen wat in te toomen. Ziehier hoe zij tegenover een arbeider op-traden.De genaamde Trap, brave en oppassende familievader, was in het werkhuis Mercier den Woensdag, van verleden week met nog 24 andere werklieden doorgezonden. Trap kon zich spoedig werk verschaffen en mocht reeds den Vrijdag,er op volgende, beginnen arbeiden bij M. Oscar Petit. Wat dan gebeurde is ongelooflijk. Tôt tweemaal kwam de politie dezen arbeider in het werkhuis ondervragen, het-geen voor gevolg had, dat Trap daar ook werd aan de deur gezonden. Wie moeten wij hier verantwoordelijk stellen voor die broodrooving ? Uwe politie ? Bijgevolg u Mijnheer den Burgemeester, vermits gij er aan 't hoofd van staat. Om te beginnen, verzoeken wij u in der-gelijke gevallen de strengste maatregelen aan uwe politie te willen voorschrijven, ons nochtans het recht voorbehoudende te zien dat wij de stad niet aansprakelijk kunnen maken voor het geleden verlies dat onze ve-reeniging en ons lid ondergaan. In afwachting kunt gij de uitdrukking 1 onzer beste gevoelens anvaarden. De Metaalbewerkersbond. ] BOEKERIJ « Hector Denis. » Open aile Zondagen : van 10 tôt 12 u ' EINDELIJK Ja, eindelijk mogen wij beschouwen dat « De Volksmacht » ons een antwoord heeft gegeven over de kwestie van het A.S. « De Volksmacht » legt ons inderdaad uit hoe de Volksvertegenwoordiging zou moeten geschieden. Volgens dit blad zouden de georgani-seerde arbeiders hunneafgevaardigden moeten aanduiden. En is dat nu reeds zoo in onze partij niet, Volksmacht ? Is het niet de algemeene poil met z.a.s. die de kandidaten aanduidt ? Of is het misschien onze schuld dat de katholieke georganiseerde arbeiders inhun-ne partij voor niets geteld worden ? De landbouwersook,demiddenstand ook, de nijveraars ook, elkeen moet zijne ver-tegenwoordigers kunnen kiezen. Juist « Volksmacht », dat is het,met ons stelsel zuiver algemeen stemrecht, met eene breede evenredige vertegenwoordiging,kan elken stand zijne vertegenwoordigers kiezen.Allo nog eeu beetje klaarder, zeg eens : zijt ge niet voorstander van herziening ?? * Te dicht bij den geldzak In de beschouwingeu die « De Volksmacht » over den uitslag der kiezing laat volgen, ziet men dat zij het fel betreurt dat de katholieke partij werd achteruit-geslagen.Dit blad had ons nochtans vroeger willen wijsmaken dat het zich met geene po-litiek bekommerde. De ezel laat toch eens zijne ooren zien, zei Uilenspiegel. % * * De algemeene werkstaking DeA.W. is nog niet uit het hoofd van « De Volksmacht » nu nochtans dat onze partij zoo schitterend uit den strijd komt, zou ze daar een voorbeeldje mogen aan nemen. Of is ze nu fier omdat de kristenen on-derkruipers leverden tijdens de staking ? Op zooiets valt nochtans niet te veel te pochen, want, 0 ! brave kristenen, dat valt later op uwen neus terug. Over de A. W. sprekende verzenden wij Zie cinéma op de keerzijde van het blad.Dagyertooning te 2 1/2 11. ; '» avonds te S uni*. j 2 centiemen het nummer. VIERDE JAAPtGANG N' 22. - ZATERDAG 6 JUNI 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes