De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

950 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 11 Avril. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bn9x05z15x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ORGAAN VAN DE VÏLVOORDSCHE AFBSELING DER BELG1SCHE WE-RKLIEDEX-PARTIJ Finita Comedia ! Wij hebben voor ons ontelbare strooi-brieven liggen, uitgegeven tijdens den kies-strijd van 1911, uitgaande van de liberale partij en geteekend door de toenmalige voorgestelde kandidaten. De meeste dier strooibrieven handelen over de samenwerking, en bevatten vooral schoone beloften aan de handelaars om toch maar voor de liberale gezamenlijke lijst te stemmen. Daarnaast hebben wij de verslagen van het kongres van maatschappelijke werken, gehouden te Vilvoorden den 11 Juni 1911,oi the kiezingsjaar. ledereen weet dat dit kongres een ultra klerikaal machien was en dat de socialisten, die ofïicieél de aanvraag deden om er te mo-gen deel aan nemen, werdcn gcweigerd. Integendeel lietmenerwel antiklerika-le beenhouwers toe, en deze kwamen met eene gewijde broek huiswaarts. fia dat kiezingsjaar 1911, moest in onze stad ivooral eene groote poging gedaan wor-den, om het stadhuis in klerikale handen te doea overgaan. In die verslagen van gezegd kongres komt er één voor, handelende over het verval der kleine burgerij en de oorzaken van dat verval. Tusschen de veelvuldige oorzaken van dat verval, somt verslaggever op de « Coo-peratief die, zooals het groot kapitaal.hare mededinging steunt op den aankoop in 't groot der waren. » Als beslnit van dit verslag zegde men : « Het kongres drnkt den wensch uit zoo- haastmogelijk vakvereenigingen van kleine burgers tôt stand te zien komen ». Telt op de zelfopoffering en verkleefdheid der sociale werkers om die vereenigingen te helpen stichten : Begrijpt gij, vriend lezer? Ja ! Welnu op het oogenblik, dat dit Kongres van de katholieke partij plaats greep, bestond er een handelsbond ; en wat deed de katholieke partij er mee ? De politiek werd er in gemengd, een der hoofden, de Heer Van Bever, werd op de lijst gesleurd, met de gedachte een vier-den zetel in den gemeenteraad te ver-overen.Hun politiek plan mislukte, maar hun ander plan is gelukt. De handelsbond is ten gronde en zij, de klerikalen, met hun gildenhuis van rijke menschen aan het hoofd, verkoopen in de plaats van de handelaars brood, kruidenierswaren. kolen, patatten enz... zoodat heelde komedie van Juni 1911 aan 't licht komt. En wee dengene die niet danst naar hunne pijpen. Wat ons betreft, nooit hebben wij ver-borgen dat wij voorstanders waren van werkerskooperatie, en wij verbergen het nog minder dat we zoeken ons zooveel mogelijk uit te breiden. Maar liberalen en klerikalen hebben nu eens fijn hun masker laten vallen, en zul-len bij de toekomende kiezing aan de handelaars niet meer moeten gaan zeggen : stemt tegen de socialisten, met hunne koo-peratieven, want wij zullen antwoorden : stemt tegen hun beide want zij hebben u altijd bedrogen. En daarmee is het Finita Comedia. De Badkom Wat is er voor deze zoo nuttige intstelling reeds moeten geschreven worden. En wie weet wanneer zien wij ze voor ons oprijzen ? Toont ailes ons niet aan, dat de hoogere «verheid «erder stokken zou willen in de wie-len steken dan ons te ondersteunen ? Inderdaad ! Het pian heel en al afgewerkt wordt ingezonden, en alhoewel van oppervlakte zooveel inhoudend als Schaerbeek waar bijna 100.000 inwoners zijn, wordt het onze te klein bevonden waar wij tôt hiertoe slechts maar 18.000 inwoners tellen. En dan zou er moeten een andere plaats ge-zocht worden, plus voor een 20.000tal fr. verandering, zoodat al wat we zouden krijgen als toelage meer dan opgeëten zou zijn. Is het oogenblik niet gekomen om ons uit te spreken over het eene of het andere ? Zullen wij blijven wachten en aldus aan onze naarstige werkersbevolking, die in vuile en ongezonde nijverheden werken beletten zicli intijds te reinigen ? Allo, hh. van het Kollege, stoot eens wat aan den wagen, de socialisten zijn bereid zich in te spannen. Een weinigje minder nieuwe kwartieren en eerst uit de voeten maken waar het meest haast bij is. Eerste Mei De partijvergadering van Zaterdag laatst drukte den wensch uit het traditioneel ban-ket te zien plaats grijpen. De kameraden, die verlangen zich in te schrijven, mogen heden storten aan de boden, bij de broodvoerders en op het se-kretariaat.De prijs is bepaald op 2.50 fr. per hoofd. Bij geval de onderschrijvingen niettalrijk genoeg zouden toekomen, zouden wij van het feest afzien, en toekomende jaar met dit doel eene spaarkas inrichten. Het is wel verstaan dat wij minstens acht dagen op voorhand moeten verwittigd zijn. * VOOR WANNEER? Voor wanneer zou het kollege zich willen gewaardigen de afdeelingen van den gemeenteraad samen te roepen om de twee voorstellen van onzen vriend Gelders te be-spreken ? Zijn ze misschien zinnens te wachten tôt na den Eersten Mei ? En de toelage voor de werkeloozen is daar misschien ook geen haast bij ? * * * Naar Brussel Heden namiddag, 1 uur vergaderen de groepen zich in « Het Volkshuis », om ge-zamenlijk aan de inhuldigingsfeesten van het nieuw gebouw van « Het Volkshuis » « De Prévoyance Sociale » en de drukkerij « Lucifer » deel te nemen. Het lijdt geen twijfel of al de partijgenoo-ten en gezellinnen, die eenigzins kunnen, zullen tegenwoordig zijn. HET PETITIOHNEMENT VOOR A. S. Op 7 April hadden wij 571 plaatselijke komiteiten Waarvan er 172 aan het NATIONAAL KOMITEIT 101,670 handteekens. hadden overgemaakt Boekerij van het volkshuis Kring Hector Denis — Partijgenooten, stuurt uwe zonen en dochtcrs naar de boekerij voor leerzame boeken. Opcn, aile zondagen van 10 tôt 11 1/2 ure. Inschrijvingslijst ten voordeele der Boekerij Overdracht 253.45 F.G. 0.25 Bert 2.00 Jean De Bouck 5.00 J.D. 5.00 \ Totaal fr. 265.70 Zie cinéma op de lteer/ijde van Iiet blad. Dagvertooning te 3 M. 's avonds te S 1/2 uur. ■rl&MEN HET NUMMER VIERDE JAARGANG Nr 15. —ZATEBDAG, 11 APRIL 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes