De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1128 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 07 Mars. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Accès à 21 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/t727941t0q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

JNTIEMÈN HET NUMMER A VIERDE JAARGANG N' 10. — ZATERDAG, 7 MA ART 1914 VIBUD ORGAAW VAN DE VILVOORDSCHE AFDEELING DER BELG1SCHE WERKLIEPEN-PARTIJ Door vakorga-nisatie n a a r meer recht en menschenwaar-diger bestaan. r De vakor- gani satie 1 moet den f maatstaf 1 der sociale ] wetgeving - worden. ) Een nuttig werk Wij willen hedeii onze lezers een weinij onderhouden over de socialistische scholer of leergangen en boekerijen. Bij het stichten der Centrale voor ar-beiders-opvoeding, dachten w*lj er in onze stad aan, ook iets te doen, in den aarc der belangrijkc steden en gemeenten var het land en met de geringe gel dm kl de 1er waarover wij beschikten, gingen wij aan 'twerk. Den eersten winter giug het niet zoo gemakkelijk. Een paar leesavonden van \ ilvoordsche partijgenooten met eene reeks leerrijke voordrachten met zichtbeelden o ver Zwitserland, van den heer Adolf Buyssens. Den tweeden winter, hadden wij eene reeks van zes lessen van vriend Hendrik De Man over den klassenstrijd ; deze lessen grepen plaats den Zondag morgen en waren geregeld door een 20tal ijverige par-tijgenooten bijgewoond. Voor den derden winter wiiden wij beter doen en deden beter. Wij besioten eene boekerij te stichten en deden het. Wij besioten meer en beter voordrachten in te richten en deden het. Wij hadden dezen winter inderdaad on-zen knappen heer Adolf Buyssens, Truus Post en nu Dinsdag aanstaande de laatste les van gezel Bouchery's kursus « Anti-socialistische argumenten » Zondag morgen 15 Maart, algemeene herhalingen te 9 1/2 uur der zes gegeven lessen- met eene algemeene bespreking, waaraan aile partijgenooten alst oehoordersmogen deeluemen. Onze Boekerij Wij openden onze boekerij op 27 Anril 1913. F Om deze in te richten had « Het Volkshuis » ons bijgesprongen, en konden allas met een tamelijk groot getal boekwer-ien beginnen. Aile soorten boekwerken zijn te ver-irijgen. Politieke boekwerken, werken uitslui-tend handelende over vakbeweging, nog andere over kooperatie, romans enz... Wij mogen met fierheid zeggen dat,voorwa1 het bijwonen onzer boekerij betreft, onze stoutste verwachtingen werden over-trolïen.Inderdaad, van 27 April 1913 tôt 1 Maart 1914 gaven wij kosteloos 774 Vlaamsche werken en 70 Fransche ter lezing uit. Hewel partijgenooten is dat, op min-der dan een jaar tijd geen puike uitslag % Wat ons betreft, wij herhalen het, wij zijn er oprecht fier over. Ja ! maar nu ? Wij hebben reeds meer dan 800 werken ter lezing gegeven eu wij voelen dat we beginnen genepen te zitten om de weetgierige partijgenooten voldoe-ning te geven. Wat moeten wij doen, om ons nieuwe boekwerken te kunnen aanschaffen ? De heele partij, moet een handje aan-steken opdat binnen de drie maanden het dubbel der boekwerken voorhanden zijn, waarover wij nu beschikken. Eene kleine opoffering voor zoo iets ge-daan, daartegen zal voorzeker geen enkel weldenkend partijgenoot opzien. Onze kameraden van de Brusselsche Federatîe springen ons bij. « Het Volkshuis » dat nooit zijn plicht vergeet, als het de opvoeding van het volk geldt, komt insgelijks tusschen. Wij van onzen kant moeten toonen waar-dige zonen te zijn van het socialisme, en voor eigene opvoeding en die onzer klasse weten te ofFeren. Ten einde zoo spoedig mogelijk een erns-tigen aankoop van boekwerken te kunnen doen, openen wij een inschrijvingslijst,aan dewelke elke partijgenoot zijn steun zal verleenen. Alvorens de iijst te openen, herhalen wij nog eens, dat elke gift in boeken met dank zal aanvaard worden. F. Gelders. * • * Inschrijvingslijst De Brusselsche Federatie 100 fr. Het Volkshuis 100 fr. Drie leden van het perskomiteit 8 fr. || STAD YILVOORDEN © J ^CHOUWBURG j^ET yOLKSHUIS © I SOCIALISTISCHE TMIEELHAATSWPU S f DE R00DE STAR g @ Tooneelmeester : H. JAN POOT ||| gjj| DEUREN OPEN 6 UREN BEGIN 7 UREN il I OP ZONDAG 8 EN MAANDAG 9 MAART 1914 g I Twee Luistemjke Vertooningen § H| HET GÎ^OOT SUSSES fg| | MOTTIGE JANXJS § @) Spel uit het Hollandsch matrozenlèven in 6 bedrîjven la (f§| door M. SPRÉE ® PROGRAMMA © S V 13661 |H 2e Deel © W DE MOTTIGE v . , . . . , gl |H j; fiet pleegkind Van den JVIatPoos jgi OvWV 1"' bedrijf 2"'bedriif j' ,u . , ... HP te Nieuwendiep. te Amsterdam. „ , .. JeiriJ 0 bedrijt |g| g®* «.. . , .... ! Het pleegkind van den Matroos. Bij Lena. JS? M , , ! >e,lr,J ii 6"* bd'rijf f§ © De dood van Leen. Rechtvaardigheid Zegepraalt. ® PERSONEN : • = W r T r -T. X,* PERSONEN : /ffli Janus. Jozef, Recht~ T SI j ' TT . _ : Jan us Recht~door« W W door~Zee Heer Jan Poot. „ ffî) R Willem De Emyn Ghis. DeCeoster. H Willem De Bruyn ^ Qhis. De'Ceuster. @ ® Hënri Morel Qeorg. De Jonche, j: Henri Morel Geor. De Jonque. m. m Moeder Gnetje Ros. Landsvreuod. || Frits Délambert Alb. De V.sschere S m Lena De Zwarte Mev. Vanderhoeven. v d Werff n fp 5 ceurt* WiUemSen Euba Rapeliër, j ' ^de Majoor Ed. Bogaerts. © @ am. DeGendt. j ; Verbrugge, Journalist Jan De Ridder. ^ m , Anna Ceuppens, ; frans, bediende h. Vanoansen. % M èrSsBlom6118 ol Kempeneers H Helena De Zwarte Mev. Vander Hoev'en. W ^ Klaas ( Matrozen pETRUS De Wilde. U Mev. Délambert Mev. K. Vander Elst. W 6 Gerrit Pieter Blanpain. il Sofie, hare zuster Louise Sprltt. P Matrozen — Volk ;! Een dienstmeisje Jeanne Duez. I Algemeene ingang ; 50 CEfiTIEmEf* © g Kinderen onder de 3 jaren worden niet toegelaten. ^ ê .. voor de roode star : 9 g?! De Schnjver, [)g VoorzUter, J§| ^ GHISL. de ceuster. eD. mertens. g

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes