De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1140 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 25 Avril. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Accès à 12 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bk16m33w02/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

JVTIEMEN HET NUMMER VIERDE JAARGANG Nr 17. —ZATERDAG, 2o APRIL 1914 ———_ — | arbeic^^ ANNONCES : ûpstel en. Aiministratie uolicsWis » .8, MecHelscKesbraat. |AB0NNEAVENT:lan(ljaar1 ps de 6ron | staklttn froetoi vfôor PinsdAgai/ond higezonden Wordert. | 1.04 »' porteur (dragar}) I \ Rijkdom. ] \ —-— —1 y DE EERSTE M El in den gemeetenraad De Gemienteraaâzitting van (Maandag 20 April MM.DeLaet en Van Muylder zijn afwezig. De punten 1, 2, 3, 4, 5 en 6,van zuiver bestuurlijken aard zijnde, worden zonder bespreking aangenomen. Punt 7. — Verkoop vau grond toëhoo-rende aan het burgerîijk Gasthuis. Deze kwostie was reeds in de vcrcenigde afdeelingen besprokrn gewéesiten terug naar den bestuurraad dezer inrichtiag verzonden met verzoek den verkoop ait te stellen. Het bestuur van 't gasthuis, het zoo niet verstaande, bad onzen vriend Depré aan-geduid om een verslag over deze zoo bc-langrijke kwestie neer te leggen. Dit zeer duidelijk verslag toonde ons aan, dat het gasthuis, door nu te verkoopen, oogenblikkelijk 2291 fr. perjaarzou winneo. Mijnheer Jlhndieau kwam de eerste aan 't woord. Hij zegde on der andere : Ik kan mij niet aansluiteo bij den verkoop door het gasthuis gevraagd, omdat dit bestuur jeeds te veel ongelukkige spe-culeeringen deed. De grond is in onze stad fel in waarde aan 't stijgen en deze, die m^n wil te koop stellen, is om zoo te zeggen de eenige die no.g beschikbaar is. Te Brussel betaalt men reeds tôt 70,000 fr. per hectaar voor huurgrond, het zou dus ongepast zijn nu den grond te koop te stellen M. Ver Elst deelt dezelfde meening, doch biij û ter plaatse geweest en kan er ons dus iets meer over vertellen. Het .zou, volgens hem, eene ware geld-verspiïtëng zijn, moest het gasthuis er nu ian houden den grond te koop te bieden. Inderdaad,zegt M. Ver Elst, het zou vol-loende zijn om d'en grond in perceelen te eggen voor bouwgrond, ofwel eene brug )f zes te maken over de Zenne ; daardoor sou men dien grond duur kunnen verliu-•en voor stapelgrond. (M. Ver Elst weet îatuurlijk niet wat eene brug kost). I Gez. Gelders. — Wanneer de bur-gerij, uit schrik dat er zou kunnen * gespeculeerd worden, hier den verkoop van grond komt bekampen, is het voor een socialist moeilijk de-ien verkoop voor te staan,en nochtans ben k het niet eens met mijne kollega's. Welk is de ligging van den grond, vraagt ipreker ? Deze geeft uitweg in de Vlaamsche straat, usschen twee gebouwen waar er zonder mteigening geene straat kan gemaakt wor-len.Dus het voorstel, om in perceelen te leg-*en, van M. Ver Elst is eene zottigheid. Men spreekt van de overwelving der ienne, maar... hoe is dit ailes nietvoorba-'ig ? Wie weet, beleven wij het nog. En wanneer wij het onzekere voor ons :ien, van in eene naaste toekomst er niet e kunnen op rekenen dezen grond aan an-ieren gunstig te verkoopenoi'verhnren,dan s het gewaagd voorafgaandelijk de zaak e verwerpen. Kijk eens, nu wordt de grond ver-luurd tegen 350 fr. 's jaars en met te ver-coopen zouden wij oogenblikkelijk eene vaarde van 2641 fr. verwezenlijken. . Is dat niet de moeite waard om over la te denken ? De belangen van het arme volk zijn hier u'tspeien elks verantwoordelijkheid is *root ; ten eindc deze gunstig te dekken stel ik voor met de afdeeling der werken ;n de leden van denbestnurraad van 't gast-luis, ter plaatse te gaan en dan een verslag ieer te îeggen die in den eenen of anderen îin zou besluiten. M. Hanquet deelt de zienswijze van Gel-lers en zegt dat inderdaad in die zaak ailes ;wiifelachtig is, voorwat betreft het over-velven der Zenne enz. Hij trekt er ook de aandacht op, dat let gasthnis geld noodig heeft voor het ma-ten van nieuwc zalen, eene galerlj voor eringlijders enz. Indien het bestuur niet in bezit komt mn die gelden, zal het aandeelen der buurt-ipoorwegen moeten verkoopen, waaraan :e 10.000 fr. zullen verliezen. Hij meent dat iedereen genoegzaam in-çelicht is, en dat men er nu mag over itemmen. M. Blondieau. — Zelf al moesten wij nog lie 10.000 fr. verliezen, zou ik niet verkoopen, omdat ik de overtuiging heb dat vij het er later dubbel zullen uithalen. M. De Coninck. — Indien de noodzake-ijkheid zoo dringend is om in het gasthuis lervormingen te doen, zouden wij nochtans aarvan rekenschap moeten houden. En indien er eene galerij voor tering-jders wordt gemaakt, ware het niet slecht aan de hooge velden van Koningsloo te denken. Na de tusschenkomst van Ver Elst, Hanquet en Gelders, wordt deze laatste zijn voorstel van onderzoek ter stemming ge-legd en aangenomen. Stemden tegen het voorstel, Hanquet, Blondieau en VerKlst. Verlof op eersten Mei De Burgemeester, — Dit voorstel werd reeds in de afdeelingen besproken,wij kunnen er dus over stemmen. > cM. Hanquet.— M. Gelders kan soms a;i-dere argumenten aan te voeren hebben. Gez. Gelders — Daareven komen wij een 11/2 uur te besteden aan het behandelen van een voorstel, dat in de afdeelingen even lang werd besproken. Ditgezegd, Heeren, voeg ik er aan toe dat,wanneer wij hier lieden avond den eersten Meidag stemmen, wij hoegenaamd de eersten niet zullen zijn en komen na bijna al de gemeenten van 't omliggende van Brus-sel evenals na vele Waalsche gemeenten. Wat is de beteekenis vanden eersten Mei? I itgeroepen als feestdag door de Werk-liedenpartij, kan hij nochtans bijgetreden worden door iedereen, aangezien wij dien dag degenen vereeren die wij als de schep-pers van den rijkdom beschouwen. Anderzijds, houdt de beteekenis van Eersten Mei in zich eene internationale bc-tooging tegen den oorlog en voor den we-reldvrede. De Libérale Volkspartij te Ant-werpen en elders erkent den Eersten Mei. Aangezien men hier over enkele we-ken zegde dat men niet kon aannemen wat in onze omgeving niet bestond, zal ik rno-gen hopen, dat men nu stemmen zal wat op een ander wel bestaat. M. De Wint. — Wij zullen M. Gelders met zijn voorstel sturen van waar hij er mede gekomen is, want de Eerste Mei is eene bij uitstek socialistische dag. M. De Coninck — Aangezienergeen ander" voorstel dan dat van M. Gelders is neer-gelegd, zal ik het stemmen ; nochtans ware het niet onmogelijk den eersten Zondag van Mei dit feest te vieren, en een stoet me t de gesubsidieerde muzieken in de stad in te richten. In dien aard sprak er reeds de Liberale Volkspartij over... M. Hanquet is dat Liberale Volks partij ? M. De Coninck. — Dat zijn,als ge het nog niet weet, al de liberale werkmansgroepen . te samen. M. Ver Elst — Gij zijt socialisten, maar gij durft het niet zeggen. Gelders.— En gij hangt aile Zondageiiaan : mijn slippeken. ' M. Hanquet — HeL voorstel van M. Gelders is ernstig en eerlijk,en ingegeven door zijne partij die dit voorstel overal telken-jare vernieuwt. Maar wat hij er ook over zegge, wij kunnen er ons niet bij aansluiten, daar wij het als een politiek feest beschouwen. Wat het voorstel van M. De Coninck betreft, dit is oprccht belachelijk. Hij wil ons een soort van nieuwc ker-mis aan d'hand doen md 's avônds bal in aile herbergen. Dat is niet mngelijk en dat kunnen wij zelf niet in aanmerking nemen. M. De Coninck — Omdat gij het niet verstaat, waarom zouden wij hier op een Zondag geen schoon feest kunnen inrich-ten ? De Wint en Fer Elst. — M. Gelders stelt voor de scholen te sluiteu en gij komt spre-ke van feest op een Zondag. De vverHicden vragen niet om te moeten verletten, er zijn al verletdagen genoeg. Gez. Gelders — Mijnheer Hanquet en De Wint beweren dat de Eerste Mei een poli— tieke feestdag is, ik zal er zelf niet meer op aî'twoorden, maar eene rede\oering le-zen door M. Bauwens in 1912 in den ge-meenteraad te Brussel uitgesproken. M. Bauwens is ook een libcraal en M. Hanquet zal aldus het verschil kunnen vast-stellen dat er tusschen lien beiden bestaat. M. Bauwens zegde : Mijuheercn, ditjaar, zooals de vorige, zooals elko maal sinds twaalf jaar,dat dekwesticvoor den gemeen-teraad wordt gebracht,zullen de progressiste;! het Eerste Mei verlof stemmen. Wij gehoorzamen aldus aan onze eige-nc gevoelens en hangen aan den sleep van niemand. De grondbeginselen der socialistische partij zijn niet de onze en wij blijven vreemd aan den stoet dewelke die partij op touw zet. Mandatarissen der kleine burgerij, van dewelke men op de socialistische banken gezegd heeft dat Wij hier de kleine ge-dachten vertegenwoordigen, mishaagt het ons nochtans niet elk jaar de proefte ge-ven der nauwheid onzer gedachten. Er was een tijd, Mijnheeren, op dewelke de Eerste Mei ons toescheen als zijnde de voorbode van groote verwikkelingen. Nu is dit niet meer zoo. De Eerste Meî is het feest van den Arb'eid en Vrede, en heel het land door, stemmen liberalen, zelfs gematigden, met de socialisten het Eerste Mei verlof. Beweren, zooals de heer burgemeester het komt te doen, dat de eerste Mei een partij-Peest is, eene thesis die mij vrij vreemd toe-schiint en die zou toelaten te besluiten dat, hulae brengen aan den arbeid çn aan den

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes