De Vlaamsche hoogeschool: maandelijksch orgaan van de Vlaamsche Hoogeschool-Commissie, gewijd aan de Beweging tot het bekomen van de vervlaamsching van de Hoogeschool van Gent

1365735 0
01 janvrier 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Janvrier. De Vlaamsche hoogeschool: maandelijksch orgaan van de Vlaamsche Hoogeschool-Commissie, gewijd aan de Beweging tot het bekomen van de vervlaamsching van de Hoogeschool van Gent. Accès à 16 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qf8jd4qk5v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

2 DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL onderwerp is juist toegekomen door een N iderlandsch blad, dat in Argentinië uit-gegeven wordt onder den naam van « De Hollandsche Stem ». Dit halt'maandelijksch blad, geschre-ven in zeer zuiver Nedeiiandsch, wordt uitgegeven te Buenos Ayres. Het is, in zekeren zin, het officieel orgaan van de Hollandsche kolonie in dit nog jonge, maar toch reeds zeer ontwikkelde land van Zuid-Amerika ni. de Argentijnsche Republiek. De Nederlanders hebben daar, in den loop van het vorige jaar, zich vereenigd met de indrukwekkendevaderlandlievende betooging waarmede Holland in 1913 zoo schitterend het eeuwfeest van het herstel van zijne nationale onafhankelijkheid vier-de. En het was bij gelegenheid van dezen merkwaarditren datura, dat de Nederland- H. M. Lange, Dr Roorda Smit, E. Sannes, M. C. van Hattern, F. van Houten, J. van Rees., J. A Waldorp, en onder de laatst aangekomenen,de Heeren Hk. G. H. Christ-mann, E. Folckers, Th. Folckers. J. C. Foe-kes, W. F. van Konijnenburg, enz. Te Rosario bevinden zich eveneens eeni-ge welbekeride personen van Nederland-sche at'komst o. a. de Heeren J. A. J. van Haaren en G. J. van Oppen. Maar het Hollandsch element is vooral vertegen-woordigd door de werklieden verbonden aan de industrieele ondernemingen van hetland. De kolonie van Très Arroyos, welke hoofdzakelijk uit landverhuizers van 1886 en 1890 gevormd werd, toont een ander kenmerk dan de voorgaande. Zij bestaat biina uitsluitend uit landbouwers. ^——————» voor verbetering van het Martin-Garcia kanaal, van de Laplata, Parana en Uruguay rivieren, van de havens van Galvan, Cua-treros, enz. Den 30e" December -1910 werd de groote liaven van Santa Fé, waarvan de uitvoering opgedragen was aan de firma Dirks, Dates en C0 in gebruik genomen. Het zijn eveneens de Heeren Dirks en Dates, die sedert 1911 bezig zijn. met het bouwen van een spoorweg, die de provincie Buenos Ayres doorsnijdt en die thans bijna voltooid is. Toen in 1884 de Argentijnsche regeering-de onderneming en den bouw van een haven te Rosario had gegund aan de firma Heisent en Zoon, Schneider en C° te Parijs, vertrouwde deze firma de uitvoering van balangrijke werken toe aan ae Hollandsche ondernemers H. W. Ackermans en H. van sche kolonie in Argen-tina heeft besloten uit te geven en te ver-spreiden een bijzonder nummer « van de Hollandsche stem, » het-welk een aangenamen artistieken indruk maakt. De tekst, versierd met talrijke fotogra-fieën is gedeeltelijk gewijd aan liet verhaal van de roemrijke herin-neringen aan de onafhankelijkheid. Maar zij geeft ons bovendien, wat ons vooral bela, g inboezemt, een zeer volledig en leerrijk overzicht over den nauwkeurigen toe-stand van de Neder-landsche kolonie in de Argentijnsche Republiek, over den nieu-wentoestand van hai-A — ' Opening van een droog dok gebouwd door Hollandsche ingénieurs te Bahia Blanca. Haaren. Aile werken uitgevoerd door de Heeren Ackermans en van Haaren voor zoo-ver het de haven van Rosario betreft, beston-den in het uitbaggeren van negen millioen kubieke meter grond. Vermelden wij nog eenige werken uitgevoerd door de Heeren Ackermans en van Haaren : in 1904 en 1905 in de haven van Buenos Ayres ; in 1907- 1910 in de haven van San Nicolas ; in 1908- 1911 in de bassijnen van de Laplata, het kanaal en de oorlogs-haven er in begrepen; in 1910 in de haven van Ensenada ; andere werken betrekking hebbende op het bou- wpn vnn p.p.ti niAiiwA leden, over hun streven, hun arbeid, hun roi in de groote beweging van den voor-uitgang, waarvan dit gedeelte van Zuid-Amerika tegenwoordig het tooneel is. Voor het lijperk hetwelk loopt van 1880 tôt 1884, zoo verhaalt ons « De Hollandsche Stem « kon rnen eigenlijk niet spreken van Nederlandsche koloniën in Argentina. Onze landgenooten waren er maar in een zeer beperkt aantal, en bestonden slechts uit enkele gezinnen. Maar te beginnen met 1884 en vooral gedurende de jaren 1889 en 1890 v.erkreeg het Nederlandsch element in de Argentijnsche Republiek een bewon-derenswaardige ontwikkeling, welke sinds niet heeft opgehouden zich uit te breiden en te bevestigen. Ongeveer tien duizend Hollanders verblijven thans in Argentina, waar zij drie voorname koloniën vormen ni. te Buenos Ayres, Rosario en Très Arroyos. De belangrijkste is die te Buenos Ayres. Zij bevat inzonderheid een talrijke groep Hollanders, die door hunne verstan-delijke hoedanigheden en den toestand van hun fortuin in de Argentijnsche hoofd-stad een belangrijke roi vervullen, zooals de Heeren : J. P. Bredius, H. W. J. Dates, P. J. Dirks, Joh. J. Dover, H. J. Dubourcq, Al deze koloniën bescnikken over Nederlandsche scholen en kerken, die geheel en al hun eiyendom zijn. De plaats zou ons ontbreken indien wij alleen wildon opnoemen aile ondernemingen aan welker leiding cf uitvoering de Hollanders hebben deelgenomen. Laat het volstaan de belangrijkste te vermelden. Zoo vertrouwde het Argentijnsche gouvernement in 1882 het uit-werken van het plan voor de haven te Ensenada aan den La Platastroom toe aan den Hollandsch'jn ingenieur J. A. Waldorp. Deze haven, gelegen ten Z. W. van Buenos Ayres, neemt thans een belangrijke plaats in, in het verkeer ter zee van Argentina. In 1890 waren het weder de Neaerland-sche ingénieurs, die door de Argentijnsche regeering belast werden met de leiding van de uitdiepingswerken van de Laplata bedding, te La Barra de San Pedro om den toesrang tôt de rivieren Parana en Uruguay voor zeeschepen te vergemakkelijken. Dezelfde ingénieurs hadden van 1898 tôt 1904 de leiding bij het bouwen van de oor-logshavens Puerto-Belgrano, bij Bahia Blanca. De Heeren Dirks en Dates leidden bovendien van 1903 tôt 1905 de werken haven in verbinding met de spoorwegen te Puerto Belgrano bij Bahia Blanca ; van een tunnel van 1150 meter lang om de wateren van de Laplatarivier naar Buenos Ayres te leiden, enz. Eindelijk moeten wij, bij een andere soort van ondernemingen nog vermelden, dat het de Hollansche ingenieur J. A. Waldorp is, die den bouw van het beroemde Argentijnsche paviljoen te Buenos-Ayres, benev'ens dien van de fruitmarkt verze-kerde, zonder de groote kanalisatiewerken van de Paranarivier in de provinciën Buenos-Ayres en Entre-Rios te vergeten, aan welker uitvoering de Heer Waldorp een ruim aandeel heeft gehad. De Heer H. J. Dubourcq, geboortig van Amsterdam en eerst als ingenieur aan de Nederlandsche Staatsspoorwegmaat-schappij, dan aan het bestuur van Java verbonden (hij heeft ook medegewerkt aan den bouw van den beroemden Eiffeltoren te Parijs), heeft zich als ingenieur te Buenos-Ayres een plaats van den eersten rang verworven. Vermelden wij ter lierinnering zijne merkwaardige werken voor het bescher-men van de oevers der rivieren in Noord Colustiné.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection