De Vlaamsche leeuw: vaderlandsch propagandablad

525294 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Mars. De Vlaamsche leeuw: vaderlandsch propagandablad. Accès à 08 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6q1sf2mz6h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vaderiandsch propagandabl ad In deee tijden van rôuw en beproeving, schâren wij ons, Vlamingen. Z"nder oorwaardt'i, samen met onze Waalsche broeders rond onze BKLGISCHE iRIKKLFUR en deelen met hen, denzelfden nood en dezelf^e gevaren. Wij zljn overtuigd dat, wanneer de eindzegepraal zal behaald zijn, wij sa-len ook, dezelfde rechten zullen deelen. Belgiôs bodem duldt geen vreemden, Duldt geen vreemden dan in 't graf. u De Leeuwenstandaard „ Wee hem den onbezonnen, die valsch en vol verraad ; Den Vlaamschen Leetnv Komt s'.reelen en trouweloos hem slaat Bij een Ziekbed. Het activisme is ziek, erg ziek. Als hunne vrienden de Duitschers onze klokken niet uit de kerktorens stelen, zou het weldra over dood luiden voor het activisme. H( t heeft de tering in 't lijf gekregen sinds het de Beïgische regeering vervallen verklaarde, de zelfstandigheid van Vlaan-deren uitriep, en vrede wilde sluiten met Duitschland. Dat was zijn krachtproef. Daatdoor moest het aan de Duitschers laten zipn of het sterk was. Het mocht al zijn troeven ineens uitspelen. En dat is tegen gevallen. De Duitschers heb-ben gezien dat het ten slotte maar een handvol vérdwaalden kon bijeenbrengen. De Duitschers hebben het gewikt, gewogen en te licht bevonden. En,.... de Duitschers laten het schieten, zij laten lut langzaam uitsterven. De Raad van Vlaanderen ging vrede sluiten met Duitschland. En nu komt opeens die slu.ve Hertling, de Duitsche kan-selier, den vrede aanbieden aan de Beïgische regeering uit Havere. Niet aan den Raad van Vlaanderen. Geen woord wordt over dien Raad gesproken. De Raad liad nochtans de regeering uit Havere vervallen verklaard, met insteniming van de Duitschens. En nu erkent de kanselier die regeering toch nog en doet hij of de Raad zelfs niet bestaat. Leeuwen uit den Raad, voelt gij dien kaakslag ? of liever dien stamp ? Voor de Duitsche regeering zi]t gi] niets meer I * * * Hbe is die verandering zoo plots gekomen, pas na de uitroeping van Vlaanderen's zelfstandigheid ? , Daar kunnen wij eenige zaqkjes over vertellen. Van over lang gingen niet al de Duitschers met de acti-visten mee. Von der Lancken, de groote man uit de Polistische Ab-teilung te Brussel, wai tegen het drijven der activisten. Maar zij werden hier gesteund door Schaible en door graaf Harrack. Die graaf gaf zelfs veel geld uit voor de verraders, en bekos- tigde de propaganda van de Grocningerivackt en Jong Vlaanderen.Die twee heeren hadden Berlijn mee ; de Duitsche regeering steunde hen. Von der Lancken moest voorlnopig zwichten en den Raad van Vlaanderen laten begaan. Von Sandt, de civiel-gouverneur, en Trimborn, waren ook tegen den Raad. Die twee heeren werden zelfs door Berlijn teruggeroepen. Maar nu is Von der Lancken onlangs naar Belijn geweest, en heeft daar gelijk gehaald. Hij heeft aan den kanselier doen inzien, dat het Vlaamsche volk niet mee wil, dat de voormannen der Flaminganten tegenwerken, dat de activisten uitgejouwd worden als zij op straat komen, dat de Hoogeschool van Gent eeri misbaksel is ; dat de meeste activisten geen eerlijke Vlamingen zijn, maar geldjagers, en dies meer. Kortom dat de zaak niet opscliiet. de haring niet braadt, en de Duitsche politiek hier verkeerd geweest is. Dan is eene afvaardiging van Rijksd*gleden naar België gekomen om den toestand te onderzoeken. Die hebben ingezien dat het Vlaamsche volk geen verandering van regeering wenscht, dat wij onze zaken zelf zouden afdoen, dat Vlaanderen daarom niet van Wallonie moet Scheiden. Met die complimenten zijn die heeren naar Berlijn teruggegaan. Dat bevestigde heelemaal de meening van Von der Lancken. En daarop, zwenking van de Duitsche politiek ! De kanselier erkent voort de regeering van Havere, doet haar zijn vredesaanbod, verloochent den Raad en de zelfstandigheid van Vlaanderen, laat de activisten los I Anne dutsen I * * * 't Is nog ailes niet. De Duitschers doen erger dan de activisten loslaten. Zij smijten hun werk otnver. Den 22 December '1917 had de Raad van Vlaanderen be-slist dat Vlaanderen zelfstaridig was; en te Brussel in den Al hambra, te Antwerpen op de Beurs, werd die zelfstandigheid plechtig uitgeroepen. Borms zwoer dat hij nu sterven kon, want hij had den schoonsten dag van zijn leven beleefd. Vlaanderen was dus een staat. Tien ministers werden aan-ges'.eld ; in elke voorname stad werden de afgevaardigden voor I Nr 24 VIERDE JAARGANG Maart 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Vlaamsche leeuw: vaderlandsch propagandablad appartenant à la catégorie Clandestiene pers, parue à S.l. du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection