De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

1520 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 12 Juin. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Accès à 22 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z892806c0k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

erSle uoarsanfe w. là aail'k a'STiiL» S Cent REDSKAWEERSTRMTl64, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Hoord. ttaotéopstellei- : yoor AB ONNEMENTEN wende men zioh tôt de Aiministratie van het blad. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens Mr. ALBERiK CESWARlE KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — Tel. H. 9922. DP vier bladzijden. Voor AANKONDIGINGEN wende men zich tôt de Administratif» irnn h* ùpste,™**: VLAAMSCHE STEM, Kalverstraat 64, Amsterdam. - Te,. N. 9022. ^ecX~mggzea:mét Yer- __ _ CYRiEL BUYSSE - RENE DE CLERCQ - ANDRE DE RlDOER adyehtenties: 20 cents rer reSe>. Nederland's Beschavingswerk De Belg Dr. Sarolea, hoofdredacteur van 1 £«ry .t/n», docent aan de Universiteit van Edinburgh, en directeur van de Edition Mm, schrijft in Every ilam van 26 Maart voleend verbluffend oordeel over Neder-land:Holland heeft gedurende de twee laat-de ceuwen mets bijgebra-cht aan het werk itr hacharing. De etnigtte roi die het in de Inc laatste eeu-u'en hceft vervuld, was m het gebied van blocmbotten- en txdpcn-Idit. llà heeft niet één enkelen naam aan httcrkimde, wetenschap of wijsbegeerte ijtqcvtn." Dr. Sarolea was een franskiljon toen hij, 't vierde eener eeuw geleden, op de Brus-, selsche Hoogeschool promoveerde, waarna hij al dadelijk op de Ediiiburgsche Hooge-ïohool debuteerde. Zooveel jaren midden de Augel-Saksische beschaving hebben hern blijkbaar niet ontsmet van zijn geloof in de alleei'.zaligmakende deugd der Latijnsche hiltuur. Mogen we ons veroorloven den hoog-ce'.eerde iets aan te leeren betreffende de praestaties van Nederland op het gebied v-n kunst en wetenschap 2 • » * Kent de heer Sarolea den vice-kanselier der Universiteit te Sheffield, //. A. L. Fisher J Ziehier Jioe Sarolea's collega zich uifc in zijn brochuur: De beteckems v.an Kkine Mwjvndheain: ,,Het is niet gemak-kelijfc volkomen recht te doen wedervaren aan de bijdrage door de kleine mogendhe-dea van Eùropa gedurende do afgeloopen efiiw aan het totaal der menschelijke kultuur geleverd... Het is natuurlijk best mogelijk dat, mocht Holland gedwongen wden, zich bij den Duitschen Statenbond aan te sluiten, de Hollandsche schilder-kunst, die in onze dagen een vlncht heeft genomen, hooger dan eenige door Duitsch-land in de laatste jaren bereikt, niet zou oiidergaan, en dat êvenmin de Hollandsche Uuiversiteiten, die zich in zulk een goeden naam verheugen, in het bijzonder peu aan-zien der godgeleerde exegese, zouden op-houden hun taak voor de wetenschap te volbrengen... (1) Holland heeft, behalve naar zeer merkwaardige landschapschilder-school, de wereld den weg gewezen in al ^at tôt de wetenschappelijke indeeling en het beheer van openbare archieven behoort, iets waarin zij zelfs niet door de Franschen ordt overtroffen, die op dit gebied toch mlk een welverdiende' reputatie genieten." Tôt zoover Prof. H. A. L. Fisher. Ken ieder, die ietwat op de hoogte is der hedendaagsche geestesstroomingen, weet iets van de renovatie der bouwkunst, zooals fiie van het huidige Nederland nitgaat. ^Vie tech kent niet namen als Cuyper s, v'-der en zoon, S t a a 1, en vooral meester Berlage, het hoofd der nieuwere richting ] Die bouwkundigen zijn ook van de meest gezaghebbende specialisten in , .townplan-ning", waarbij het beschavingsbelang niet hoog genoeg kan geschat worden. Die inter-"ationaal beteekenende knnstenaars zijn ^t, die zich thans bezig honden met het opstellen van een vadem ecum voor het her-opbouwen onzer verwoeste steden. Of veet (Je Belg Sarolea niet van die Belgisch-Ne-ûerlandsche bijzonderheid 2 Dr. Salolea heeft te kiezen: of hij is on-^etend van dingen die elk intcllectueol m an ^eet, of hij is van kwade trouw. Wie toch keiit niet namen van geleerden als Prof. H- M. d e G r o o t van Leiden, thans 'çeraar te Berlijn, aan wien het professoral der Chineesche letterknnde aan do wlumbia University, een der beide groote hoogescholen van den Staat New-York, op-gedragen werd; als prof. Hugo de r i © s, de hoogste autoriteit in planten-physiologie, wièn professoraten te Berlijn, |e Wurzburg, te Columbia werden aange-'•°den; als prof. Lorentz van Leiden, "ie om zijn ontdekkingen betreffende het nader verband van electriciteit en gravita-t'e den Nobelprijs bekwam; als prof. Van ^er W a a 1 s te Amsterdam, bekroond ^et den Nobelprijs om zijn studiën op de Hoeibare gassen; als de grootste aller jeheikundigen, wijleh prof. Van 't ,^°ff, ook een Nobelprijs, die jaren lang oceerde op^ de hoogeschool van Amsterdam ^ooraleer hij beroepen werd naar Duitsch- Kp!ii"fr.ar — voeRt Fisher daarbij — deze ge-' llJkheden zonden geheel afha-ngen van de ■an» 7an en gezag in huishoudeliike fii^e-e^e . ' een Dnitsch Keizer zou aflian111* n ^Un ^a^en > van zijn wil zon het 0f • °f deze zaken zouden voortbestaan .aau deze natuui-lijke uitingén van lichtC ®ven en Mnttig bedrijf voldoende !Cm zouden worden toegestaan, zaken voor haar bestaan. lands eèrste hoogeschool; als J. C. K a p-t e y 11, die een der voornaamste ontdekkingen der eeuw deed, ni. het bestaan van een dubbel sterrenheelal, dat in onderling tegenovergestelde richting beweegt; als prof. Kamerlin.gh 0 n n e s, de schepper van het kryogene laboratorium te Leiden, en die hélium van den gasvormi-gen tôt den vasten vloeibaren vorm ver-dichtte; als Z e e m a n, B e y e r 1 i n c k, ook uitstekend op nàtuurkundig 'gebied. Het is toch niet mogelijk dat Dr. Charles Sarolea, zelf hoogleeraar, werkelijk zoiuig-noreeren dat" Nederland op het grootste getal Nobelprijzen kan bogen ! En op technisch gebied, wat heeft die kleine mogendheid niet der wereld. gepraes-teerd ? C o n r a d was de eerste waterbouw-kundige van zijn tijd. Weet de Belg Sarolea niet dat Conrad's b'evoegdheid dikwijls bui-teii Nederlands grenzen en ook in België,nl. door koning Leopold II voor de verbetering van den Scheldeloop, werd inge-roepen? Prof. K r a u s s, leéraar aan de Tech-nische School te Delft, kreeg de opdracht van de Chineesche alsook van de Chiliaan-sche regeering havenp|annen uit te werken. Ingenieur Graadt van Roggcn werd in Perzië met belangrijke waterwerken voor dèn îandbouw belast. Een Hollandsch ingenieur, De R ij c k e, heeft de hooge leiding van de verbeteringswerken van den strooni Yan^-Ue-iviang, in China. Hoe lioog nu staan de Hollandsche eco-nomisten en sociologen in den vreemde aan-geschreven? De Italiaansche hoogleeraar L u i g i C o s s a, schrijver van de ,,In-troduzione allo studio dell' Economia poli-tica", het meest gezaghebbende werk in dit vak, draagt zijn boek op als volgt: AU'Illustre Prof essore Nicola Gerardo Pierson ! Een der andere wereldberoemde boeken van Cossa, ni. zijn ,,Séienza délia Finanze", draagt hij op aan de vijf mannen, die hij als de toonaangevende vertegenwoordigers der hedendaagsche staathuishoudkunde aanziet: aux illustres professeurs: Alfred Marshall, Cari Menger, -V. G. Pierson, Adolph Wagner et Léon Walras. In de tabel der aan^ehaalde namen op het einde van Cossa's ,,Economia Politica" vinden wij dat 24 Nederlandsche geleerden, nevens 8 Belgische, genoemd worden. Een bijzon-dere vermelding verdient de alomgekende . Prof. H. Q.. G. Q u a c k, de auteur van .,De Socialisten, Personen en Stelsels", het beste historisch werk over het socialisme. Ook in de geneeskundige wetenschap kan het kleine Nederland roemen op zijn kin-deren, en kan het der wereld wijzen op vernuften als D o n d e r s, de baanbreker der moderne physiologie, als Wencke-b a c h. achtereenvolgens hoogleeraar te Groningen, te Straatsburg en te Weenen, grondlegger met prof. Eindhoven van de moderne leer der hartziekten. Doch misschien zal de heer . Sarolea ons antwoorden dat dit ailes positieve wetenschap betreft, niet zijn vak, d. i. letterkun-de en wijsbegeerte; en dat daarom zijn kennis van .Nederland zich beperken mag bij de bloembollenvelden... We konden ook doorluchtige namen noemen op het gebied van wijsbegeerte, godgeleerdheid, geschie-denis der godsdiensten, als daar zijn Bol-land, T i e 1 è, A b r a h a m K u e-n e n, D o z y, maar zoo'n opsomming kan natuurlijk met op volledigheid aanspraak maken, en dit ailes dient hier maar als aanwijzing van het onverantwoordelijke, het ongerijmde, ja het gekke eener uitlating als deze van den Edinburgschen franskiljon. Deze en meer andere gegevens kan onze landgenoot vinden in het standaârdwerk van den betreurden Lod. de Raet: ,,Ovei Vlaamsche Volkskracht. Vlaanderens Kul-tuurwaarden". Maar het kan best dat di€ mijn van inlichtingeu voor den veeltaliger Dr. Sarolea ongenietbaar is, door zijn blijk-bare onbekendheid met Hollands eu Vlaanderens taaî— Ziehier, heer Sarolea, wat in ons lancï over Nederlands beteekenis op gebied var landbouw werd getuigd: Op onze Kamei van Volksvertegenwoordigers, in de zittinc van 11 Maart 1908, drukte de heer Raem-donck, verslaggever van de begrooting var landbouw, zich volgenderW.ijze uit: ,,Wi mogen niet dén vooriiitgang, die in der vreemde werd bewerkstelligd, uit het oo£ verliezen. De landen waar de jongste er voornaamste verbeteringen werden vens'e-zenlijkt zijn Holland, Duitschland en Oos tenrijk. Al degenen die deelnamen aan hel . Zuivelcongres van ' den Haag, kwamen ei vol bewondering van terug. 's Rijks hoo gere land- eu boschbouwschool te Wage-nin^en, het Serotherapeutisch Instituul yan Jlotteidam, Agr.puomiscli Icstituul ven Weenen, de proefpâchthoeve en de proefnemingsinrichting voor machines, ver-dienen onze grootste aandacht." Of zal de zoo wel ingelichte docent antwoorden dat landbouw weinig met zuivere wetenschap in abstracto te doen heeft, en dit ons alwëer naar de bloembollenteelt terugleidt? Indien wij ailes inriepen, wat de hooge beteekenis van Nederland's beschavings-werk staaft, zouden wij verre de perken van een dagbladartikel overschrijden. Men zou nog kunnen stilblijven bij de overwegende roi van Holland ten bate van den voor-naamsten van aile beschavingsfactoren, ni. het internationale (publiek en privaat) recht, en hier zou weer een Nobelprijs te noemen zijn, wijlen Prof. T. L. C. A s s e r. Maar het hier geschrevene volstaat als weerlegging van Sarolea's grievende mis-kenning, en vooral als hérhaalde aanmaning voor de Vlamingen, oneindig meer in de toekomst dan totnogtoe, wetenschap en kennis met breede teiigen te gaan drinken aan de rijke bron der Noord-Nederlandschc kultuur, tôt zulke toppunten gevoerd bij middel onzer gemeenschappelijke meeder-taal, welke tereclit door Prof. Bolland werd geroemd als een onovertroffen gorief. voor de hoogste aangelcgenheden des geestes. Mr. ALBE.RIK DESWARTE. Vlaamsche Hiinisr. In 't AYestvlaamscho stadje B-. Voor 't win-kelraam van den ccnigon boekhandolarj- staat een boer te koekeloeren. "l'ion liCfîgo rij ziclif-kaarten lieeft zijn onverdeelde aandacht. Gauw vliegen zijn oogen van do een naar.de onderc prent : elke puf uit zijn pijp is een kaart. Plots kijkt liij strakker, vevgent te pnffen. zijn pijp hangt slapjcs — tijdig komt zijn rech-terhand haar ter hulp of ze bezweek. N;iu\ve-lijks is zo in zekerheid of uit denzelfden moncl dien zo daar heeft verlaten, vallen deze merkwaardige woorden : ,,Die v.erd.... .iir.oerlap-pen\\'ij die weten dat de kaarten, welke zoo den boer ontroeren, Yperen's verwoeste hallen vcoi-steilen begrijpen dadelijk do kritif-che waavdc van liet gezegde. Doch zulks kan de Duitschei niet begrijpen die daar juist voorbij gaat, — u weet er gaat altijd een Germaanscho Ilanî voorbij als een boer zoo iets in 't aangezichi van de wereld slingert, — kan d\is niet begrijpen wat hij daar zoo d'.iidelijk go-:oord heeft en vraagt, op zijn platduitscn dat we liefst ongeschreven laten: ,,Wat zegt go daar, Gij?" De boer verschrikt een wijl toen hij die taa hoort en in de vitrine, naast zijn portret, dat van een stuggen Michiel bemerkt. — Nu, wat ge daar gezeid hebt? wordt ei aangedrongen. — 'k Zegge ik. zoo bij me zelven, as dat liel spijtig is! klinkt het trage antwoord. — Wat spijtig P — Dat ze Yperen zoo plat geseboten hebben ! — Bah! Duitschland is rnachtig. Ge voeli het nu. Ge spraakt daar van Yperen? — Ja ik ! — Hoe ver is dat wel ? — Weet niet. — Zijt gè daar nooit geweest, dan? — Ja ik. —• Dan weet ge wel hoe ver 't is? — 'k Heb het geweten, maar ;k en weet lie1 niet meer — Pas op. spot niet, laridman! — 't Is toch zoo : vroeger dacht ik dat wi naar Yperen gingen op onze lionderd gemak ken, in Y'ier uur. Maar ik zal erg bedrogei hebben — Hoe zoo ? — "Wel ja! 't is nu al -, ijf maancl dat gij o\ reis zijt om er te komen — en gij'geraakt ei nop; niet! JOHANN F/S. — m DE YSER. De Dood koos voor zijn winterwoning de Ys-r: Die bl-Ded'ge lijkengrens van 't Duitsclie krijgsgeluk. En 't Belgisch heldenheir, gesmeed uit staal en ijzei Houdt voct bij stuk. Daar strijdt een Held, bij 't bloedgeklots van de Yser, Op zijn granieten moed stuit 's vijands macht'ge druk. Hij heft het edel hoofd, als een eer- zuchtig keizei Hem toeenau^: ,,B-dk!" Nooit bukt hij !... En hij smijt met minacliting in de Yseï Het schandlijk juk.... En stelt aan 't Onreoht eens Iiet Recht eeç einde En wordt de breede brand met 't laatste bloed gebluscht ■ Dan bloeit de bloom weer op, die maanden kwijnde Beyrucht door duurbare as ch... £ust zaoht, mijn lielden, rust.. il M, FMMSÇÎ'A, Kleine Kroniek. De Engelsche verîiezcn. De ,,Daily Tel." schrijft over de groote verliezen, welke de Engelschen in dezen oor-log lijden en waarbij vooral de verliezen aan jonge officieren opvallen. Het blad over-v. ecgt ecliter, dat iedere familie die op deze wijze in een van haar liefste leden getrof-fen wordt, tereclit trotsch mag zijn", maar verheeilt zich niet, dat de verbijsterende doodenlijôt tôt aan het einde van den oor-log toe zich zal blijven verlengen. Geluk-kig mag men — al dus het blad — de zekerheid hebben dat zooveel moed niet tever-geofs is botoond. Ware het anders dan zouden de gebràclite en nog te brengon offers cr.draaglijk zijn. Boveiiôtaande be3chouwingen vormen de ir leiding tôt con hoofdartikel dat het blad wijdt aaa de gebroedei-s Grenfell, die dezer dagen sneuvelden. Wordt in de Duitsclie couranten van ge-sneuvelden speciaal melding gemaakt dan zijn het mco^tal personen gev/eest die uit-bloiiken in wetenwhap of kunst. De Gren-fell's waren naar bskend fameuze polo-spelers. En de ,,Daily Telegrapli" maakt in haar artikel dan ook deze opmerking : ,,Het is juist de sportgeesit, die het Britsche leger onderycheidt van aile andere ter wereld en 1 et maakt tôt een opgewekte gomeenschap van uitgelaten held^n.' Zulke menschen komen tôt opvatti.ngen als die van den. neef van de Grenfell's die in esn van zijn brie-ven schreof : ,,Ik bon dol op den oorlog, het is uet. een groote picnic, maar zonder de be-zv. aren die er aan een pinic vast zitteii." Dat het Engelsche leger van die soort officieren bezit. dankt Engeland :— volgens de ,,Daily Tel." — niet in de laatste pla-ats aan de groote kostscholen waar zij op de speeltorreineii zijn gevormd. Wel hebben die soholen, rekent het blad, vele fouten maar thans blijkt dat zij ook haar groote ja, scliitterende verdienstén liebbe-n. Het offensief der Ceallieorden. Ivolonel Repington schrijft in de ,,Times" : ,,De aanvallen der Fransche troepen tus-schen de .sLaas en de Moezel en de voortschrij-ding der Russen in de Karpathen eonstituee-ren de opening van de offensieve campagne der Verbonedenen. Dfe aanvallen moeten be-schouwd worden, niet als op ziehzelve staande daden, doch als onderdeel van een algemeen ■ plan. ,,De datum, waarop de Geallieerden van Oost en "West -geroed zullen zijn om voorwaarts te gaan on den vijand meer en meer op te dringen, liangt af van tallooze j)olitieke en militaire beschouwingen. die nogal ingewikkeld zijn. Er moet voornamelijk rekening worden geliouden met de grondgesteldheid, de komst van nieuwe troepen aan het front en. ten slotte, onzen voorraad wapens en ammunitie. ..De (ieallieerden zijn voorbereid op aile gebeurlijkheden en, ofschoon do strijd niet zal nalaten liardnekkig te zijn, hebben wij aile redenen om te gelooven, dat onze wapens met succès bekroond zullen worden:" "Wij gelooven zéker, dab er in do uitingén van kolonel Repington heel veel minder geur-makerij is dan bijvoorbeeld in de stinkgassen ,,made in Germa ny". Overigens zijn wij er 1 van overtuigd, dat al heel spoedig de natuur zelve, walgend van dat on menschelijke "gebruik 1 van Tentonsche onwelriekendheden, den wind zal doen keeren in de richting der stankschep-pers.Vlaanderen op zijn best. De YJaamsche> vluclitelingen, die onder be-scherming staan van do afd. Zaanstreek van het Algemeen Nederlandsch Yerbond, scliijnon de leuze te huldigon, dat nietsdoen uit den booze is, en hebben gedurende de 8 maanden v;m hun verblijf te Zaandam reeds menig bc-wijs gegeven van h'un ijver en handigheid. Door het comité voorzien van eenvoudig ge-reedschap, vervaardigden zij een 200-tal aar-digo en practisch© huisvlijtvoorwerpen, wa^vr-van een kleine tentoonstelling werd gehouden, 'en eene vorloting plaat6 vond ten bate van het plaatselijk steuncomité. Sjîoedig daarna maakten zij een àantal sjoelbakken gereed ter "verzending aan dé Holl. soldatcn aan de grenzen, de bewakings-treepen der interneeringskampen en het vlucht-oord te ICde. Thans is wederom eene fraaie verzameling huisvlijtvoorwerpen van allerlei aard gereed, mooier en ook beter afgewerkt dan de eerste, waarvan een tweede verloting zal worden gehouden. Het Comité heeft nu de vluclitelingen in de gelegenheid gesteld ter belooning van hun ijver, om voor zich zelf koffers te vervaardigen, waarvan één stevig exemplaar voor elk Belg. huisgezin bescliikbaar zal worden gesteld. Het behoeft geen betoog, dat dit voor de Belg. vrouwen eene zeer welkome aanwinst betee-kent voor 't zoo schaarsche huisraad. Men is thans bezig weer nieuwe plannen uit te werken om aan de werklust van deze flinke Ylamingen te voldoen. Een Franache zet. „En Allemagne tous les civils sont militarl-, 6es£ mais aucun mjlitaire p'cet civiJjBé'*,^ NederJand's onzijdigheid. In de Tweede Kamer heeft minister Cort van der Liader. kernaclitige, plechtige wooi'den gesproken, waarin luid de wil van het Nederlandsche volk om onzijdig te blijven werd be-vcstigd : ,,Ons volk wil in zijn groote nieerderheid geen belangenpolitiek met den oorlog als in- j zet; het wil zoo noodig voor zijn vrijheid eu j zelfstandigheid de grootste offers brengen, i maar het wil niet zijn toekomst bouwen op dezen gruwel, dien men oorlog noëmt. Er zijn er in ons land, die dag in dag uit er op uit zijn om een oorlogsstemming in 't leven te roepen. Dit spelen met vuur zou zeer gevaarlijk zijn, indien ons volk een meer ont-vlambaar karakter bezat. Maar het gezond ver-stand van ons volk zal den rechten weg wijzen. Men kan dezo lieden laten voor hun cigen verantwoordèlijkheid ; ons volk zal zich niet in den oorlog laten dringen. In Nederland — zei eenmaal een Transvaler — kunnen de koppçn wel eens verhit worden, maar zij worden spoedig afgekoeld door den frisschen wind, die waait over de Noordzee. Nederland is ten oorlog bereid, maar het wil den vrede. Ik ben er zeker van, dat onze neutraliteit onwrik-baar vast staat door den wil van ons volk." Als aile regeeringshoofden met zooveel wijs-lieid spraken, dan zouden we thans niet van den onmenschelijkstcn en allerbloedigsten der oorlogen moeten getuigen r.ijn;. De Tsjekken in het OostenrIJksche leger. J.n een Tsiekseh oi'gaan lezen wij : ..Trots bedreigingen en straffen houden de Tsjeksche foldaten niet ou met hun liaat t-egen Oovstenrijk-Hongarijo te betoonen. Het lldo jegiment Ijandwehr, de 8ste. 28ste, 36st«, 88ste en 91ste linie-regimenten zijn gestraft geworden wegèns voorlxxlachtelijke overgave en muiterij. De soldaten cier regimenten worden op aile mogelijke manieren vervolgd : men staat hun niet den minsten steun, de minste verlichting toe, men verbindt geen hunner aan do auxiliaire troepen (ziekentreinen, proviandtreinon enz.). ..Door het keizerlijk decreet van 17 April is liet 28ste linie-regiment (zuiver Tsjeksche regi-ment van Praag) voQrloopig ontbonden en zijn vaandel gedeponeerd in het jegermuseum te Weenen. Begin April had dat régi ment, kort te voren vervolleuigd door nieuwe Tsjeksche reservisten, zich, zonder te vechten, bijna geheel aan een Russisch bataillon overgegeven. Wij hebben vernomen, dat do militaire"overheid er over klaagt, zelfs bij de nieuwe Slavisclie rekruten niet den geest van loyauteit en toe-wijding aan JOostenrijk te vinden, dien het ver-wacht had. ..Het gebrek aan munitie en wapens hin-dert de operaties hoe langer zoo meer. Wat de geweron betreft, de werkplaatsen zijn er verre van, aan al de eischen van het leger te voldoen.. De veldkanonnon zijn reeds zeer ver-sleten en te weinig in getal. De kwaliteit der granaten laat veel te wensclien. Men klaagt vooral over gebrek aan koper, en do fabrieken hebben sleehts een tiende godeelte der hoe-veelheid koper, die ze noodig hebben, tôt hun beschikking." Wij kunnen de opmerking niet in de pen houden, dat de Duitschers en Oostenrijkers toch al heel naïef moeten zijn om to verwachten, dat een nièt rasverwant volk als de Tsjekken, met leeuwenmoed zou strijden voor het pangermanisme. Indien diet Recht aan hun zijde 6tond, dan misseliien nog wel. Maar nu!...... Asquith over het toetreden van Italië tôt den oorlog. In het Lagerhuis liet zich de eerste minister zich als volgt uit over Italië's deelne-niing aan den oorlog: ,,§edert het Pinkster-reces van het Huis, heeft een gewichtige gebeurtenis plaats ge-grepen, welke niet onopgemerkt en onbe-sproken mag voorbij gaan: de toetreding van het koninkrijk Italië tôt de zaak der bondgenooten. Wij allen hier te lande wachtten op de vorming van een ver^enigd Italië met de levendigste sympathie en de vurigste hoop-Wij volgden den groei der beweging met de belangstelling van hen, die oprecht het beste wensclien. Nooit bestond er, gedurende de laatste liah eeuw, ook maar een zweem van tweedracht tusschen onze beide volkeren, gelijk de veA-maarde leider van het Kabinet, Signor Salandra, herinnerde in de Boodschap welke hij wel tôt mij heeft willen richten. Voorts zien wij in Italië een der b'ewakers van Europa's vrijheidstradi-ties. Het heeft niet gewild, dat het ver-stand en de spontané gevoelens van zijn volk geketend en belemmerd zouden worden door den Staat. Het heeft steeds eerbied gekoesterd voor andere en hoogere idealen dan voor het heerschen van het geweld. Daarom vatten wij, zoowel op grond onzer aJoude, onafgebroken vriendscliap als we-gens zijn bijzonder recht om zich aan te sluiten bij de groote h.ervormingstaak, waar-toe de bondgenooten zich hebben aange-^ord, met warmte Italië's liand en verwel-komen wij zijn dappere zeelieden en soldaten als kameraden in d<?n worstelstrijd, waar-Kan EQfelà dss. la Zieîen der Oesneuveiden. Onder bovenstaand op»hriffc gœft het ,,Zent-ralblatfc fur Okkultismus" het volgen-de te lezen, hetwelk dcor inzender en on-derteekenaar deass wocvrdelijk uit het Duitech is overgebracht. „Uit oude kriigsverhalea is ons .bekend, ca-t aan de zieîen der krijgslieden die reeds naar het astraalgebiod waren opgeete^n werd toegostaan om te blijven strijden voor hun land en vorst, zooals 't geval was op het Lechfeld en evenzoo in do bloedire veldslagcn van Lauthen en van Magenta. Zou het heden ten dage anders gesteid Zl}n- i Zekerlij'k niet ! Do neditvaai-dige IXiitscho zaak zal ook thane, lia herb verscheiden der Ziel^ het astraallicliaam er toe aandrijven °ni alIe zijne magische vermogens aan te wenden eu te blijven strijden voor de vrijheid en veiligheid des vaderlands. Wij betwijïelen echter of de zielen der vijanden, aan wie het toch allengK duidelijk zal worden dat zij als beulsknoshten van onrechtvaardige maclitheibbers te vclde trokken, eveiieens mogon doorveoliten, aan-gezden de rechtvaardige Ood een zoodanigen bijstand wel niet zal gedoogen." ... Welle cen jammerlijke dooreenhaspeling van occulte waarheid en. patriott.ische illusie ! Waair men geen reserves van vleeech en bloed meer ter beschikking heeft, daar troost men er zioh raee, astrale troepen uit den liemel te laten oprukken — een laatste ban welkeri. de vijand mist, omdat de zijne in de hel geïnterneerd blijven. Wat is het Xhritsche Christendom andere dan moderne Wodandienst met AValkuren en Walhalla? Dr. LOUIS A'. BAEHLER. — Ouitsehs Irneb In de Vlaamsche Stem werd aan de kaak gesteld het hartelooze doodsberieht door een Duitscho weduwe uitgezonden, alsmede be-knibbeld een Duitsclie majoor dio bij het neer-schioten van een Franschen vliegenier gezegd liad: het was eenig mooi. Dit laatste gezegde hoe bevreemdend ook op 't eerste zicht, Jijkt me niet laakbaar omdat het de uitdrukking is van een zeer natuurlijk en gewettigd gevoel. Toen Garros, voor korten tijd, zijn tegen-stander, een Duitschen tweedekker. uit de hooge lucht in het zand deed neerbijteai. had hij duizenden toeschouwers en bij zijn over-winning in dit tweegevecht was het een spon-taan jubelen en dansen bij. de Belgische soldaten en een verwoed schieten bij de Duitsclie graclitwacliton. Toen heb ik mezelven de vraag gesteld: vanwaar die vreugdopwelling bij het doodplof-fen van twee monschenleveus, en dit antwoord vond ik: de natuurlijke vreugde-hulde aan een der onzen die in een eerlijken kamp zijn vijand overwint, dezelfde wettige zege-blijdschap die zal opslaan uit aile Belgiscîie harten wanneer we eens het bezette land zullen hebben heroverd. Ja Garros' heldendaad was als een zinne-beeld van België's moedig optreden tegen Duitschland. Garros alleen tegen de beide Duitsclie vlie-geniers: het kleine Belg'lë tegen den overmach-ti^en vijand. J)e Duitsche vliegeniers ontweken den strijd in rechte lijn en Avilden den Franschen luchtvorst van bezijds aanvallen, maar deze op de lichte vleugelen van zijn Aviatic, vloog den loggen tweedekker te boven en deed hem neertuimelen met de machine opgebrand en de lijken verkoold: Het kleine Belgisch volk dat zijn viiand recht tegemoet treedt dan wanneer deze België verraderlijk wilde inpalmen, Bel-gië dat oH de sterko vederen van recht en moed den Duitschen adelaar, met zijn plomp-zware wieken van krijgsmacht en bruutheid, te boven schiet en den kop indrukt. Was dit luchtgevecht niet daarom zoo ver-bliidend en hartsterkend vobr ons? Maar wanneer zulke gevoelens in ons op-wellen, dienen wij ze ook te verrechtvaardigen bij anderen en meenen wij dus op den Duitschen majoor niet toepasselijk wat uvr mede-werker hem ten Jaste legt. Trouwens wij hebben dergelijke uitlaiingen niet van noode om liet Duitsche volk te mogen besc.huldigen van wreedheid en gr'uwelzin ; eilaas al te talrijke fejten kunnen wij aanvoe-ren om de Duitschers voor eeuwig te schand-vlekken.JAN BERNAERTS. — ■ O ■ mm EERLANG een TWEEDE NUMMER van DE VLAAMSCHE STEM ovôr: DUITSCHE SPIONNACE. Ter aanvulling van onze eorste bijdragen over ,,Duitsche Spionnage in het Buiten-land" (nummer van 9 Mei), zal eerlang een tweede ,, Spionnage"-Nummer van de ,,Vlaamsche Stem" verschijnen, met «.m. volgende bijdragen : De V6or-oorlo| in Frarikrijk. — Duitsche rpionnen in Engeland — Het Duitsche Spjo^Qsteisel,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Amsterdam du 1900 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes