De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

944 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 25 Avril. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Accès à 25 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n872v2dj7d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

tierste Jaargang, N°. 84 IZondag 25 April 19is S Cents DE VLMMSCHE STEM ALGEMBEN BELGISCH DAGBLAD F en volk zaI niet ver a aan! Eendracht maakt machtl r- REDACTIEBUREELi PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 3922 Noord. De Vlssmsche Stem verschljnt tu Amsterdam elken dag des morgens Cp vier bladzijden. Abonriementsprys by vooraitbetaling : Voor ïïolland en België per jaar / 12.50 — per kwartaal /3.50 — per maancl / 1.25. VocT- Engeland en Frankrjjk Ers. 27.50 per jaar — Frs. 7,50 per kwartaal — Frs. 2.75 per maancl. Kooidopsteties* : Mr. ALBERIK DESWARTE Opstelfaacl s CYRIEL BUYSSE — RENE DE CLERCQ — ANDRE DE RiDDER Yoor ABONNEMENTEN wende men zicli tôt de Administratie van liet bîad: PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. Voor AANKONDIGINGEN wende men zich tôt de Administratie van de VLAAMSCHE STEM, Paleisstraat 31, Amsterdam. .A D VERTENTIES : 20 Cents per regel. korte inhoud. le B l'a d zij do: J)e inlijving van België. — Dr. J. Hoste J Kleino Kroniek. Pcfilee. — René de Clcrcq, J)o Pater der Vlamingen. Slechts een artillerie-duel. 2o Bladzjjde: Uit het Vaderland. Antwerpen uit Duitsch sta-ndpunt. Grens-kroniek. Uit het onbezette België. Do Meezenvangér (3). — Victor de Mcyer 3e Bladzijde: Da Europeesche oorlog. J)e aaflval van België. Do Boeren juiohen do Belgen toe. Engelsche spionnage. 4o Bladzij d e: Belgisohe vluohtelingen in Holland. Voordrachten en feesten. Uit het Staatsblad. Onze goïnterneerden vragen. i inlijviiii «su België Een antwoord aan den heer Dernburg. Wij liebben onlangs op ©en der bewee; rîdenen gewezen, welke de heer Eraberge: een bekend lid van de Duitsche Centrai! partij, met zooveel onbeschaamdheid li< gelden, opdat Duitechland het kleine Belg: «ni iiipa-lmen. Die , ,beweegredenen' ' is d; België in dezen oorlog aan Duitschland zoc veel bloed gekost heeft 1 Dit zoogezegd argument liadden wij, ste lig zonder kwaadwillig opzet, vergeleke bij de zonderlinge opvatt-ing van een die: die zijn buit niet wil afstaan, omdat h tijdens esn worsteling met den beroofde eigenaar eenige kneuzingen opgeloope lioeffc. Terloops moge uit het hier gebruikt woord „buit" eens te meer blijken, hoe i de dieventaal dezelfde uitdrukkingen ai in de oorlogsberichten voorkcmen.... De tliecrie van den heer Erzbergor lieej in Amerika een bewonderaar gevonder Het spijt ons dat die bewonderaar een ma is als de h. Dernburg, oud-minisber va Icoloniën, die in de Vereenigde Staten d openbare meening ten gunste van Duitscl la.ud bewerken wil. De heer Dernburg komt nu ook al vei klaren: ,,België is het natuurlijke voorlan van het Duitèche Keizerrijk en li€ is veroverd met onzeglijke offers aan bloe en rjeld". Dat België ,,het natuurlijke voorland va het keizerrijk is", ziedaar opnieuw een die verklaringen, welke niet alleen in B-slgi ?.ullen deen nadenken, des te meer daar d heer Dernburg daaruit wil afleiden dat hc keizerrijk gemachtigd is dat ,, voorland" i: te lijven. Gelukkig voor Nederland dat het een.. onnatuurlijk voorland van Duitschland is en dat de Rijn uitsluitend een... Zwitseï èche stroom kan genoemd worden ; zoo nk zon de tlieorie van den h. Dfernburg oo al Nederland en Zwitserland bedreigen. Wat de heer Dernburg evengoed wee als aile Belgen is dat Duitschland in Belgi op ekonomisch gebied vei*mochfc al wat he maar wilde. Aile Duitscher^ die in Belgi verbleven, kunnen getuigen dat zij er ee vrijheid genoten, welke hun toeïiet in d teste voorwaarden hun handels- en nijvei heidsbelangen te behartigen. Stellig had ons kleino België veel gebre ken, maar wat vooral een Duitscher nie zou mogen ontkennen, is dat het steed ffiet een trouw gemoed de wetten der gast vrijheid naleefde; die wetten waren voo °ds, Belgen, overbodig, ; de gulle gastvrij heid, de vertrouwelijke omgang met alwi ten ontzent kwam, dat zat ons als het war ]n het bloed. Waarom hadden de Duitschers op han delsgebied zooveel invloed te Antwerpen ? Omdat België eigenlijk de politiek de °pen deur toepaste, welke door den liee Dernburg zoo hoog geroemd wordt, en aile aanmoedigde wat den Duitschen handel e: Duitsche nijverheid over België hee: | ^let de wereld verbinden kon. ?,Het is veroverdzegt de heer Dern burg, „met onnoemelijke offers aan bloc goed..." Op den duur zal het nog België zijn, da Duitschland aangevallen heeft. De heer vo: Bernhardi heeft het immers geschreven i' de ,,New York Sun", en misschien zijn e roeds Duitschers, die het gelooven. Heeft men. ooit van een dergelijke mis Qaad in de geschiedenis gehoord? Een vr: volk heeft zich tegen den overweldiger dui ; Yen verdedigen. Heeft men ooit zoo'n schanddaad zie: ; P £en • Dat volk heeft zich zelfs davve I geweerd. >,paaroni kan België niet opgegevèn woi ,en » yerklaart do h. Dernburg,. en zij , - em klinkt over don oceaan, zooveel belan lent er aan een dergelijke bewijsvoe [ tln? (H) gehecht. diw .aar.?e dernburg beweert grootmoc b , zlJn- Deze ovei*wegingen zouden vol sns.hem. kunnen terzijde gesteld worden Z0U niet in politiek opzicht ingelijf' _ en> )?zoo^alle andere Duitsche eischen . vrije zee, werden icgewilligd, e. de natuurlijke Jiaiictelsvcrbindinf) van Belgit niet- Duitschland in een juisten en pro-duktieven vorm gegoten iverd". 1'- _ ,,In een juisten en produktieven vorm"; iedereen weet wat men door die woorder verstaat; het geldt de ekonomische inlijving van België ; ons land zou moeten deel uitmaken van het Duitsche tolverbond. Dus een annexatie, hoe men de zaak ook keeren en draaien moge. Iets in den zin voorgestaan door den h. Zimmermann, Duitschen onderstaatssecre-e- taris van buitenlandsché zaken, toen hij over Nederland aan den h. Troelstra ver-kla-arde:j,Omtrent de ekonomische verhoudingen na den oorlog is nu nog niets met zekerheid te zeggen. Ik kan mij voorstellen, dat in aansluiting aan den oorlog een ekonomische toenadering tusschen verschillende staten tôt stand komt, en dat Nederland zelf het in ^ zijn belang acht zich daarbij aan te « sluiten". België zou bij het tolverbond gebraoht worden door het geweld. Wat Nederland i bgtreft, ja, dat zou op ,,vriendsehappelijke wijz>e" die zaak wel oplossen, om de woor-den van den heer Zimmermann te lierhalen, y_ die wlgens de officieuse uitlegging der ! ,,Norddeutsohe Allgemeine Zeitung" im-mers ,,met geen woord van dwang gewaagd ^ had? doch juist het tegendeel zegde." g De heer Dernburg is een gezaghebbend t man. Zijn verklaring is vermoedelijk een proefballon opgelaten door de Duitsche regeering, maar zij zal ba-rsten als een zeeD-l. bel. n Wij ook hebben steeds de politiek der : open deur verdedigd en dat nog uitdrukke-■j lijk bewezen n>aar aanleiding van liet ge-n schil over Marokko, ma-ar daarom willen a wij België noch op rechtstreeksche noch op cnrechtGtrseksche wijze zien inlijven. 0 Ook deze oorlog kan er ons niet toe be-a wegen de ekonomische politiek der open s deur op te geven, en de Engelsche liberalen zullen daarvoor ook niet te winnen zijn. ^ Heel wat anders is het namens die politiek kleine landen door gewelddaden of a slinksche middelen te willen inlijven. a Politieke inlijving of ekonomische inlij-e ving, dat heeft voor ons, Belgen, dezelfde L_ beteekenis.. Wij ontkennen aan den heer Dernburg liet reclit te bewTeren dat België zich na het ^ sluiten van den vrede onder de ekonomisclie voogdij van Engeland zou willen stellen. 1 Wij hepen integendeel dat de oorlogs-schattdng, welke aan België zal moèt^n. a uitbetaa.ld worden, ook op ekonomisch ge-r bied ons land zal toelaten zijn eigen weg e te volgen. e Onze schuld is het niet, heer Dernburg, t dat elk geweerscihot, eîk kanonschot, dat 2 van Duitschen kant in België valt, den zede-lijken afgrond tusschen u en ons helpt ver-diepen.Onze sdiuld is het niet, maar die van uw _ legerstaf, van uw diplomaten, die de Bel-t gen beschouwd liebben als een laf volk, dat ^ te koop was. Het ontstaan van dezen oorlog is op zich-t zelf een oneer voor Europa; een recht-ë streeksche of onrechtstreeksche inlijving van t België ware de ineenstorting van het wei-ë nige, dat het oude Europa cp het gebied a van^recht en esrlijklieid nog kan hooghôu-e den' J. HOSTE Jr. —— : KSeîrse soâdaafjes. De Engelsche minieter van Oorlog, Lord s Kitchener, heeft de lengte voor rekruten van 158 op 152 centimeter verlaagd. Daar-r mede is liij tegemoet gekomen aan een beweging voor wat men in Engeland noemt B de ,,Bantambataljons". 9 Het Parlementslid Bigland was name-lijk reeds geruimen tijd bezig? een aantal wegens hun geringe lengtemaat afgewezen rekruten te verzamelen en te drillen; zijn r, eerste bantam-bataljon was reeds gevolgd door het op de been brengen van een aantal 1 dergelijke dwerg-troepep, voornamelijk in 1 de i nd us t r iestrek e n in het noorden van Engeland; de grootte der mànnen wisselen-de tusschen 158 en 150 centimeter. j Feitelijk is men dus nog niet geheel tevre-den met de door Lord Kitchener vastge-j. stelde 152-maat. Want waarom mag een kleine man niet even goed voor zijn vader-lf.nd strijden als iemand, die toevallig de r vereischte lengte heeft? En zou het er in den modernen oorlog, zooals wij dien zijn gaan leeren kennen de beschr i j vi ngen der : ingravings-positie-gevechten, wel veel oj> _ aankomen, of een soldaat van boven de 152, of onder de 152 centimeter zijn geweer aan-1 legt en afschiet? r Een argument ten gunste van kleine sol-daatjes zou zelfs zijn, dat de loopgraven, - waarin zij dekking liebben te zoeken, zoo-i veel minder diep behoeven te zijn dan voor y lange soldaten ! En een Engelsche militaire enthusiast juicht dan ook den dwerg-soldaat van de - toekomst reeds toe. Hij prijst zelfs het vlug- - ge, aardige voorkomen van zoo'n troep klei-, ne soldaatjes — bereisde hij wellicht Japan, 1 waar inderdaad de paradeerende, vlugge , dwerg-soldaatjes een aller-aardigsten en i stellig krijgshaftigen indruk makenj Kleine Kroniek. De gevolgen van den huidlgen oorlog. In ..La Revue Hebdomadaire" sclirijft ( briel Hanotaux, lid van de Académie Frj çaifie en gewezen minister: ,,De oorlog van 1914. heeft zijn ontstaan wijten aan do uitbarsting, door het pangeri nisme geprojecteerd op Servië en het Balki schiereiland ; deze streken zullen voor a-H ontrukt worden aan de bedreiging der Duitsi keizerrijken en aan het juk van Turkije, h handlanger. ,,Do Slavische en Latijnsche nationaliteil zijn sedert eeuwen onderdrukt ; zij zullen vrijd en liersteld worden. België en Luxe burg zijn de laatste slachtoffers der Pruisisc roofgieriglieid ; met welk een vreugde zal wereld hun teruggeven wat zij verloren h ben, onder het toevoegen van billijke verg dingen, die, helaast het onherstelbare niet v. len kunnen herstellen. Elzas en Lotharing liebben zooveel geleden! Men zal ze «n Frankrijk teruggeven en men zal hun Frai rijk teruggeven : zij zullen hun grenzen v< altijd verzekerd liebben tegen een terugki van den eeuwigen vijand. De door Pruisen \ nadeele der omringende naties verkregen vo deelen zullen van zelf uiteenvallen. Hoev vermetele inbreuken zijn er niet té corrige ren aan den Rijn, aan de oevers der Xooi zee, in de Deênsche hertogdommen ! De gro< Europeesche gekriiisigde, Polen, zal van z kruisberg afgenomen worden ; aan het leve; genot teruggegeven, zal het gaan te midd der menschen, roemrijk en geëerd voor immei Hoe denken de Duitschers over H a notai voorspellingen en bescliikkingen? Het is _v algemeene bekendheid, daÇ deze ex-minist een hoogst bezadigd man is, een grondige kc ner der geschiedenis en een uiterst voorzic tig politicus. Het is dus zeer wel mogeli dat hij spijkers met koppen slaat. Duitsche jjgewetcnsbczwaren" : Het weekblad ,,Ruv Blas" weet ons h volgende mede te deelen: ,,De Duit-sche legers, van den mindere t den meerdere, stalen clermate, dat hun gapf rijen teii slotte de treinen overstelpten. , ,Hoe dat te verhelpen? Door aan de plu dering een einde te maken, door ze ten eenc maie te verbieden onder zware straffen? Xec de Duitschers zijn organisatoren en zij orç niseeren : er is due besloten geworden, cl ,^het niettemin aan degeneu, die deel van îegers uitmaken, bij wijze van buit voorwerp van geringe waarde te nemen, die zij kunn verzenden als herinneringen aan het geva-c waàraan zij blootgesteld zijn geweest/' „De (Moffen liebben gewetensbezwaren maar toch is het Verkieslijk het goud- en z verwerk en al wat met een liandgreep in d zak gestopt kan worden, buiten hun bereik stellen." Ja, het zijn stellig eigenaardige gewetei bezwaren, die der sujetten aan gene zijdo v den Rijn! ,-,Wij liebben al kolossaal, famé veel geplundercï on onze musea zijn nu ree boordevol. Plundert nu dus rfiaar kleino di gen — niet, omdat wij tegen plunderen zijn zoo dom is onze Kultur niet! —, maar omd to veel gestolen goederen nù den geregeld treinenloop, dien wij zoo broodnoodig liebbe zouden liinderen". Wij noodigen de 93 wond< vernuften vriendelijk uit, hun wijze gedaclit over liet Germaansche geweten te doen gaa jMissehien krijgen eenigen hunner nog v van de Duitsche oppermacht de vereeeren opdracht om do geplunderde goederen ,,ki turwissenschaftlicli zu klassifizieren", teg een extra-toelage. Nieuw requisiloîr van ex-presidont Rooseve In liet New-Yorksch orgaan ..Metropolit ^Magazine" heeft cjo ex-president Roosev< een nieuw requisitoir opgesteld tegen de G( mano-Amerikanen, ,,die dubbelhartige wezei die vaderlandloozen, welke in elk geval twee willen liebben; die weigèren in hun p boorteland te leven, dat, naar zij bewere hun ideaal zou zijn; die in de Vereenig .Staten een nationale partij naar hun inzic zoeken op te richten, een partij, anti-nationr ten opzichte van die der waro Amerikanen ,,De bewijzen en teksten zijn er," gaat heer Roosevelt voort. In 't bijzonder citee hij een merkwaardigen verkiezingsoproep v; een Germano-Amerikaanscho verceniging New-Yersey: ,,Komt, gij allen, Duitsche vereeniginge mannen en vrouwen van Duitschland, opd wij, dank zij ons offensief en defensief v< bond, de vooruitstrevende beweging in ons £ liefd Duitschland kunnen helpen". Zoo drukken zich do zoogenaamde Ame kanen tôt zoogenaamdo Amerikanen uit. D ia to veel, zegt de heer Roosevelt, aan h slot van zijn stuk, gewijd aan dit vraagstu welks ernst zoo onverwacht den lande onthi: is. Deze Grermano-Amerikanen, wier gewez landgenooten hen bedotten en van wie dez zich in hun eigen belang bedienen, zull< eenmaal gewaar worden, dat zij zichzelv het grootste onrecht hebben aangedaan, wa het Amerikaansche publiek zal eindigen n cr zich rekenschap van te geven, welk e ernstig nationaal gevaar deze propaganda Onzo meening. is, dat wààr do Duitsclic zich cok mogen bevinden, hun ,.Deutsclitui] als een Kaïns-teeken behouden blijft, zood Germano-Amerikanen een onjuiste terni voor ,,Duitschers in Amerika". Er is 6lecl é-n probaat middel om die Herrscliaften h-docl te doen missen : men 6urveillcere ze en zette hen nà den oorlog ,,mit RieseneiL het land uit. Hun hart kan dan van erken lijkheid overloopen, daar zij dan immers hun ,,ideaal" land terug zijn. Mein Liebolie was willst clu noch melir?? Soldaat-pianist. ia- Een Fransche officier meldt naar huis een tn- zeer belangwekkend staaltje van soldaten-inoed bij een zwaar-gewronde, wien een to vijandelijk kanon-schot een der beenen îa" heeft afgerukt. Als de generaal den ge-Hd wonc^e veldhospitaal de hand komt jJie drukken, antwoord t de gewonde op de deel-im nemende vraag: — ,,'t Gaat nogal, generaal. Ik hou' nog ,en één been over voor het vaderland. En dat je- kan ik ook nog best opofferen, want ik ben n1" îpiano-leeraar en kan m'n brood later nog do :'W€^ verdienen met mijn handen alleen." îb- : j Een O.i.r uit Holland. en | Een Belgische vluchtelinge ontv.ing van an Jiaar vader,_ die nu in Holland verbli-ffc, een ik- 3>riof, die, in simpele taal, een oorlogstrage-!°r die vertelt.— zooals er — helaas! — duizen-i<?1* iden van ons volk doorleefd' liebben. Zijn en p'chrijven spreekt luid genoeg over de daden 3r" 'der barbaren. "Wi j moeten or' geen kommen-îe' ffiaàr bij voegen ! Beminde dochter Rosalie, 'd- ! Lieve dochter, we komen u te laten weten >te dat we allen goed gezond zijn, moeder en ik 'J11 en de 4 kinderen, in het vluchtelingenkamp 1S~ an Gouda. en Rosalie, gij weet dat ik van Londen naar • Boom gegaan 'ben om moeder en de 4 kinde-x ren te halèn. Als' ik tehuis kwam, lieve doch-m ter, kv#am het water in mijn oogen: ze waren er Hllemaal bijna dood van hongor en van kou. ll_ £e liadden geen centen .meer om brood of h- patatten te koopen, en groot en klein vlogen k, rond mijn hais van blijdschap dat ze me za- ' .rren ; en geen een beest ?iiet meer in den sta'l, de ganzen en de kiekens ailes was weg, de grootste armoei die er op aard zijn kan was in ons huis., Maar nu, lieve dochter, zijn we in Holland en kunnen do klein en hu-n buiksko vol eten. et Daar is maar een dingen tristig: dat moeder. geen saai en heeft om de kousen te stoppen °t clie het hard noodig hebben en . geen garon ie~ om te naaien en geen centen om het te koopen.n- Maar wat hebben we veel geleden vooraleer n- we in Holland waren. Wij meenden er door to n: geraken langs do Postelsche moeren en de wa-;a- ioringen... en we zijn er o dagen krijgsgevan-at gen geweest, in Poste!, achter do witheeren. [le over het kasteel van Brokkevil, --couder eten of en drinken 5 dagen lang. Ons Juleke en ons ?-n Maria en onze Henri en onze August deden r> niets dan sehreeuwen van honger en van dorst: een witheer bracht eteri, een Duitscli — cffficier zag het en kwam afgeloopen en hij pakte den pater bij zijn hais on hij rocide den 211 pater buiten en dan kwam do officier weerom te binnen en hij pakte de boterliammen uit de kindoren hun handen en hi j gin g met al de 1S_ boterliammen aan. En dan kwam de officier *n zeggen dat wij naar DirHschland moesten, ik us om in de transjees te werken. en moeder om te ds wasschen voor de soldaten en de kinderen in n" het. gesticht. En het karken stond gereed om — ons naar de statie te voeren, maar 's morgens at om 3 ure zijn wij uitgebroken, door een bon-. 211 derdsten luk, en de grens over. God heeft ons n> claarin geholpen en bijgestaan want- daar stond -r_ een wacht van twee Duitsclie soldaten aan ons -n deur. Ocli, ik Ican het allomaal niet sçlirijven n- wat do kinderen en wij afgezien hebben en ^ uitgestaan.... il- ?n Het verlies aan menschen levons. De Engelsche schrijver Arnold' Bennett heeft berekend, dat er op 7 maanden oorlog meer dan een half millioen man gesneuveld zijn. . Als het waar is dat nu eerst de beslisscnde ' veldslagen moeten geleverd worden, dan komen we niinstens lot 1 millioen gesneuvelden eer het bloedig spel is afgeloopen. '-t Rekent nu op 1 gesneuvelde 3 zwaar gewon-:r" den of voor hun leven verminkten, dan komt ls> men tôt 3 millioen invalieden en, met de ge-er sneuvelden er bij, tôt 4 millioen menschen, e" bijna aile jonge menschen, wier werkkracht 'j1' voor altijd zal gemist worden. i1® En bovendien. bijna even zoo veel vrouwen, i die }t vooruitzicht liadden gelukkige huisvrou-wen en geliofkoosde jonge moeders te worden, • zullen dezen droom vaarwel moeten zeggen. ® Zoo lijden dan ook de vrouwen door den oorlog, niet alleen rechtstreeks door ellende î11 en ontberingen door afwezigheid van den in broodwinner, doch ook in de toekomst. Er zullen te veel jonge vrouwen zijn, nu reeds. is n- het getal vrouwen grooter, maar in de toe-:lfc komst zal het getal jonge mannen nog minder T" in verhouding zijn. En het aantal moeders •e" vermindert met zooveel millioenen, wat een onheil is voor de geheele wereld. -1" En de slachting gaat degelijks vooTt. il1: Wanneer zal Duitschland eindelijk de rec-hten van België erkennen? Wanneer zal do vrede Ve' gesloten worden ? " Maar liever vechten wij, Belgen, tôt het -n bittere eind dan een vrede te «aanvaarden die ?n ons niet heelema-al terug in bezit van ons în grondgebied zou stellen en ons de gewenschte ^ schaâevergoeding brengen.... fjJ Stroclen draagbarrles. is. Men gebruikt in Holland thans draagbaren r& dio het driedubbel voordeel liebben zeer prac1 i" tisch, licht en goedkoop to zijn. Een stroomat, at gesterkt door wilgentakken, met oogen op de is zijden om er do draagstokken door te steken, ts vormt het draagtoestel. m De draagstokken worden van elkaar gehou- îù den door lichte plankjes, waarvan het eene *" voorzien is van een en roi stroo, die als hoofd- :e- kussen dient. in Opgerold beslaat het toestel zeer weinig n, plaats. Als het gediend heeft om eenen smet-zieke te dragen. wordt het vorbrand om te be- { letten dat de beemetting zich yoortzet. Défilé. Trommelen roffelen, vanen flapperen, Yoor den Koning trekken de dapperen. Ze hebben den roem, de trotsche bloem, Ze hebben den roem, ze hebben den roem; De oogen staren, blinken plots, Ze hebben den roem, ze hebben den trots! Klett'rende ruiters in hooge dansen Vellen de lansen. Yuurbajonetten rukken aan, Hebben hun ijzeren dienst gedaan, Duizenden, duizenden, rij na rij, Draaien hun hoofden, zijn voorbij, Dubbelschallende krijgsfanfaren Volgen de scharen. Over de schouders hun karabien Hebt ge de rijders al gezien? Paarden opnieuw; jagers mennen. Knikt de Vorst? Hij moet ze kennen, Donkere mannen op donkel* brons Hebben hun aohik in het schokgebons, Voetregimenten w^der, weder, Blank in de wapenen, blank in *t leder, Recht met hun ransels, rug na rug, Stappen ze vlug. Over de vlakte trekken de troepen, Kunnen niet zingen, mogen niet roepen, Trommelen roffelen hel en hard, Vanen flapperen rood geel zwart. Ze hebben den roem, de trotsche bloem, Ze hebben den roem — Albert, Ze hebben uw hart! RENÉ DE CLERCQ. Slecits een artillerie-duel 108 "Pite der V|amin9en" Een soldaat van het Westelijk front heeft in de loopgraven een der kranten van huis ontvangen; daarm leest hij als oorlogs-be-riclit van den dag : ,,Heden niets bijzonder s te vermelden; slechts een artillerie-duel En dan zendt hij aan de redactie een protest in dezen vorrn : ,,Gij kunt u daar thuis niet voorstellen de afschuwelijkheid van hetgeen in deze woorden ligt opgesloten. Want wat betee-kent de zenuw-spanning van een infanterie-gevecht, wat zelfs een storm-aanval, — tegenover het martelende, opzweepende, zenuw-verweestende geweld van een 24-uur artillerie-gevecht ? Met een salvo uit vier kanonnen vangt het aan, om dadelijk daarna een helsch lawaai te doen losbarsten. Flui-tend sissen de granaten der veldkanonnen door de lucht, daartusschen bruisen de schoten der liouwitsers, en daarboven rollen de ijzer-massa's der mortier-sfcuicken naar den vijand, — die evenwel op gelijke wijze antwoord b. ,,Overdag is de indruk daarvan overwel-digend, soms verbeffend dan we?r verplette-rend. De waarnemingen gaan door de ooren tôt de hersens, en daarop komen ze neer als met hamerslagen. Er is geen ontkomen aan. Men zou willen roepen: ,,Halt! al was het slechts een paar minuten hait!" Maar onverbiddellijk dondert de reuzen-pauke voort. ,,'s Nachts wordt de indruk demonischer. Dan bliksemen naar aile kanten de stralen-bundels der uiteen-springende schoten. Aan den donkeren hemel verschijnen bijna zonder tusschenpoozen de lichtende punten, de baan van het schot aangevend. Dat bruit en kraakt, dat huilt en sist, dat fluit en giert, en al die geluiden vereenigen zich tôt een kabaal, waarbij geen sekonde rust wordt ^elaten. Dat gaat zoo het eene uur na het andere, tôt men uitgeput raakt-, tôt de hersens geen indrukken meer opnemen. ,,En dan, even plotseling als het begon-nen is, houdt liet geweld op. ,,Die eerste minuten van stilte zijn ver-raderlijk. In de ooren dreunen de geschuts-bonken nog na; de hersens trachten aan-vankelijk tevergeefs zich tôt een vaste ge-dachte te bepalen. Pas langzamerhand, heel langzaam-aan lost de zeniny-spanning op, on kan de gewone toestand weder in-treden.,,Ik spreek niet eens over het gevaar. Want ligt men in een beschoten stelling, dan knaagt onophoudelijk dit ééne gevoel, dat er geen enkel middel bestaat, om aan het dreigende gevaar te oritkomen. In het infanterie-gevecht staat men nog met wapens tegenover den vijand; bij den storm-loop kijkt men hem zelfs in het oog. Maar bij het artillerie-gevecht ligt men weerloos, mkchteloos blootgesteld aan het woedend-blinde toeval. En indien men dan nog' éen gcdachte verwerken kan, dan is het onge-veer deze, dat wanneer het eerste schot achter de plaats, waar men dekking heeft trachten te vinden, inslaat, en het tweede schot daarvoor treft, — dat het derde schot wel de plaats zal vinden, waar men te wachten ligt. ,,En dan wordt er in het dag-rapport van den generalen staf melding gemaakt van : Slechts een artillerie-duel"." . ,vrtiier ma* geiusujeeru. Pater Maximinus — ,,Max" werd hij g< noemd, — had zijn uur van berpemdheid. XI dagbladen vielen hem aan of hemelden lie: op, en in veler gelieugen zal liet incident aie kîaar uitgoteekend staan dat aanleiding go tôt deze gloeiende perspolemieken. Wanneer de koning een bezoek bracht a a Bergen, worden de Viaamsclie vereeniginge van het 'Walenland Oôk uitgenoodigd om c eerewacht te vormen. Pater Max was daa; Hij droeg liet gelo vaandel met den zwarte leeuw, en toen do koning voorbijging, begroe to liij hem met een luid ,,Leve de Koning! Dat was to veel voor eenigo Waalsche hee hoofden. Zij gingen hem te lijf en een algi meen gevecht begon. Pater Max kreeg oe stokslag op het hoofd, maar hij gelukte eri het vaandel te beschermen tegen vernieling. Pater Max was geboortig uit Blauwput, b Leuven. Zijn familienaam was Vauliolm. II is gevallen als een der slachtoffers der Dui sche barbaren. Do volgende 'brief, gesçhreve door den heer Jos. Bollaers, vroeger werkma aan de statie van Leuven, vel- do omstandij aan de statie van Leuven, vertelt de omstai diglieden van zijn dood : ,,Op 19 Augusti zag ik, om 2 ure namidda in de Werkhuizenstraat to Blauwput den eei waarden pater Vanholm, capucien met ee armband van het roode kruis en een witte zakdook te wege om o Belgische jagers <t voet dio door de Duitschers neergesclioten w.' ren, op to rapen en te verzorgen. Onderwi gingen de Duitschers met schieten voort. ,,Op 28 Augusti waren velo inwoners va Blauwput in de St. Joseph's school opgeslotei Rond 4 ure namiddag hoorden we schietei en kort daar op begonnen de soldaten op d s cli ool gob ou we n te schioten. Daar werd echtc n iemand gekwetst. Een weinig later kwame zo de mannen halen. Do vrouwen zouden de naclit doorbrengen- in de school. De manne werden op straat voor do kerk van Blauwpi gozet. Onder- hen waren een zestal broedei der school. Daarna. moesten ze gaan in hc huis van M. Ilendricks, op den lioek aan d kerk. .Hier brachten do Duitschers den Pa: toor, den onderpastoor, den koster, Dr. L< maire en Pater Vanholm. Deze laatste heel daar zijn testament gedikteerd aan ee Duitsch gegradeerde. Ik was daar tegenwoordig. Daarna werden we buiten gebracht en in <1 kerkstraat. op rang, tegen do huizen g< plaatst. Wo waren met 58 man. De majoc deed de mannen tellen. Dan namen ze Patc Vanholm en plaatsten hem alleen, daarna no vier anderen die op de vijfdo plaats stondei De majoor zond een dezer, Bernard g< naamd, terug in de rangen en in do plaal werd genomen do kruisdrager der kerk va Blauwput. Nog een andere werd terug gezoï den en een der broeders in de plaats genc men. Deze vijf nu bracht men in den hof der zu ters achter de kerk. En daar werden ze geschoten. Do 53 anderen waaroncler ik zelf en onze heer pastoor werden geleid een kilometer va daar in voile veld waar wij ons moesten te slî pen leggen. Dos anderendaags 29 Augusti brachten 2 ons naar do statie van Leuven, maar er w? geen trein om ons weg te sturen. Dan voerde ze ons naar de Tervurensche poort en liete ons daar los. Aan den heer Pastoor gaven î er een paspoort voor Turnhout voor de 53 mai maar met orde ecrst de o lijken te gaan b« graven op Blauwput. Ik en mijn zoon Hubci hebben do graven helpen delven achter c kerk ; dri.j lijken in een kuil en twee in de andere. Dat was om 11 ure 's morgons." r— ■— ■ mnvuiuiii'wr UIMUI ii» IUUL-1M—mmmmmM Zie osize telegrammes era SaatsteSegerberichfeB j op de derde bSadzijde,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Amsterdam du 1900 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes