De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

793 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 01 Mai. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Accès à 14 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gm81j98d81/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

P^ste Jaargang N°. 90 SSaterdag 1 Meï 1915 s cents IRED/pALEtf^RA/U-E 31" AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. Oe Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag dos morgens nn yier bladzijden. Abojmemeutsprijs t>ij vooruitbetaling: Voor Hollan l en België per jaar / 6.50 — per kwàrtaal /1.75 —- per maand f 0.75. Vocr Engeland, Frankryk en buitenland dezelfde prijzen, met ver-hooging van verzendingskosten (2^ cent per nummer). Hootdopstol/er s Mr. ALBERiK DESWARTE OpsteSraad : CYRSEL BUYSSE — RENE DE CLERCQ — ANDRE DE RSDDER Voor ABONNEMENTEN wende men zich tôt de Adœimstratie van liet b!ad: PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — Tel. N. 9922. Yoor AANKONDIGINGEN wende men zich toi de Administratie van de VLAAMSCHE STEM, Paleisstraat 31, Amsterdam. — Tel. N. 9922. ADVEKTENTIES: 20 Cents per regel. ABONNEMENTSPRIJS zie vierd korte inhoud. Je Bla-d z ijd-e: Herdenking — Mr. A. Vesxourte. Kleiile Kroniek. Leve Mr. Paasche — F. C. A. Philips. De. bedwelmend© gassen : Prinses Juliana-dag. S.e'Bladz ij d e: Fit het Vaderlaïui. De slag bij Haelen. Uit een luimigen brief. Hulde a an Nederland. Van Jonger© Geslacliten (1) — Lco Meer 3e Blad zij.d e: De Europeesch© Oorlog. Telegranimen .en Berichten. Tooneel — A. de Biddcr. Overzicht van Tijdschriften. 4» BI ad-zij d ©: De Toren — Joli. Dcmacgt. Valsche lieschuldiging. Voor de Uitgewekenen. Ilollaiiuscli Nieuws. Herdenking Yader ! — Indien ik* op dezen eersten ve jaardag vau uw afsterven, enkele woorde over U de wereld insend, dan is het niet oi met een kinderlijke voorliefde uw deugde en verdiensten op te hemelén, maar omdc ik achfc, uw levensbaan met meer nucbte heid overziende dan van mijn weenend haï kaij worden vermoed, U te mogen en te m© ten afschilderen als een navolgenswaardi • type van den béyrusten, .strijelenden VIi raing, een toonbeeld voor uw volk, een voo breld voor uw zoôn. Uit het volk geboren, bebebt met c stoere kerngezondheid van den voîksjongç naar lichaam en naar geest, zoudt gij het tôt înisdaad hebben aangerekend, ooit verwaarloozen de stoffelijke en zedelijke b langen van uw stam- en taalgenooten. Sch ring en inslag uwer ziel was het gemeei schapsgevoel, en omdat gij uw kroost hel ingeprent immer te ijveren oin wille van gemeenebes't, en omdat gij — daad na; woord richtend — gedurende meer dan et halve eeuw een ijveraar waart voor vade land en moedertaal, zegt uw kind nog ov het graf U hulde en dank om zulke les. Door eigen studie de vreemde talen, aile eersfc de Fransche, machtig geworden, he — buiten de uren der broodwinning • dop.rnieuwe uren onverdroten arbeid, U 0( mandere dan in de taalwetenschappen ing werkt. Doch met de hechtste trouw hebt g: van de prille jeugd af, in dicht en proz onze tserbeminde taal beoefend. En waar wordt gezegd dat de Vlamingen zich onde schéiden door de gave der welbespraakthei da^,r zie ik rijzen voor mijn verbeelding, < het spreekgestoelte, in groote volksvergad nngen, ûw forschig goschouderde gestalt verlevendigd door een machtig gebaar, t nroond met uw breed belichte, hoog gewe' de, ■weelderig behaarde voorhoofd, met 1 energielijnen der neus en met het vlammei strakke van het oog. Daar stondt gij beela rig uw volk te bezielen met de hooge dri TOeren van uw geweten, den warmen drai van uw liart, de gloédvolle welsprekendlie v*n den Vlaming. Nog voor gij opgroeidet tôt redenaé waart gij tallooze keeren opgetreden in f'^naardige prijskampen tusscheh toonei nngen van Vlaanderen. Met wat goed gimlacli bij de herinnering aan uw jon< mgsjaren weest gij naar de omlijste ver: i Bjeling der door U behaalde eerepenning t! v|®r^enc^ W der Nieupoortsche, in waalfde eeuw gestichte rederijkerskan: '' aj! ^ roedscepo dinne". De eerepenning n aile andere gedenkenissen, famiîiemc e s en vaderlijk huis, have en erf, ons di< aar ouderwetsch schoon geboortestad v le^.^e^ee^ ^eurne-Ambacht. het be: an iverlingaland, zijn tôt gruis gebrael ' me de plaats waar ik gestoeid heb... • • * Y™..tfallièfh6bberii xijt gij, Vader, : «Isttijd geategen. In 1875 'hebt gij < afdeeling van het Willer i van k waarvan gij de bloeiend afflpil6 Veerfcigtal over het land verspre] tpra^111^6?' onc^er uw levenslanee voor2 Willam^'i? ^maakt. Toen gij voor ' een ar onds, dat troetelkind uws geest verfL0^™ °Pricl1tet met vergad bnolif en onc^cr datzelfde d Voll-ol' 3tedeliik niuziekgenootschap, c deedt gij cm t]f6 tooncelvereeniging, te scbriftl, v .lnuren brengen deze drie < ^'er neerschrijf met ai s bladzijd@a me, dat steeds uw geheele wezen heeft over-heerscht: ,,Eén .jxian, écn woord, één ge-dacht — Écn liart, één ziel, één vaderland. — Doe wel en zie niet om." Maar met het inrichten eener onafzien-bare reeks voordrachten, muziekavonden voor het volk, boekerijen ook in dorpen, hebt gij het niet gelatcn. Van taalstrijd hebt gij uw Vlaamschgezindheid opgevoerd tôt economischen arbeid ten behoeve der taal-broeders. Met wat ontzaglijke inspanning hebt gij geijverd, gedurende tientallen van jaren, tôt in de verre grijsheid toe, voor de ontwikkeling der Nieupoortsche haven. De eerste ondérneming voor regelmatig vervoer op Engeland hebt gij ter plaatse gesticht. Naast uw gestadige'bekommering om te ver* schaffen aan uw mede-Vlamingen het broed des verstands hebt gij'U immer bekreund om hen te helpeii aan het brood des lichaams. Spaarmaatschappijen, maatschap-pijen Yan onderlingen bijstand en dies meer, hebben U gekend als hun trouwsten steun. - Dit ailes was voor U uiting en toepassing van die evennaastenliefde op aile gebied, die grondslag en hoeksteen van het hoogst op-a gevatte flamingantisme uitmaakt. Toen gij dat ailes reeds sinds jaren hadt bewerkstel- > ligd, ontplooide zich het begrip der n Vlaamschgc'ndheid, sebreven en spraken n onze leiders over ,,nieuwe wegen", hiermede n doelendé op een positief inrichtend, prac-t tisch opbouwend, economisch studeerend en i*- uitwerkend flamingantisme. En daarom 't aclit ik, Vader, ja weet ik door uw bedrij-î- vigheden, dat het stijgen, het zich louteren g en verbreeden uwer volksgezindheid de evtf-i- lutie der Vlaamsche Beweging zelve is voor- > afgegaan. , * « • le • ll Man des woords maar ook van dê daad, ^ man der gedachte, maar ook der bezieling, :e . zoo stond gij een laatste maal recht, midden 3" uw Willem-F on der s, met nog de magneti- 3" sche kracht die uitstraalt van de voorbe- î_ stemde volksleiders, toen gij, van de sponde ^ des zieken opgestaan, met hen een jubi- ''fc leumsfeest wildet vieren. Voor de opgetogen ,r trillende menigte die de feestzaal vervulde in. hieft gij aan, met gebroken stemme maar r" steeds ontembare wilskracht, wijl aller oog ^ week werd en aller borst meezong, uw uit-verkoren lied van 'b Willems-Fonds: r- Nu allen weer naar 't hooger doel '7 Voor Vlaanderen ! >v Dat elk zich een apostel voel Voor Vlaanderen! Dat was de kreet uwer apostelziel en de r- leuze van uw toen verkwijnend bestaan. d, ï^n maal.nog zou die ziel zich lucht geven >p in een lied, 't was twee weken voor uw e- eeuwig afscheid. Gij zat met tanend levens-e licht in uw leunstoel, en deedt op een toestel e. galmeri het bij het volk beminde: f- 3e Mijn Vlaandren heb ik hartlijk lief, id Mijn Vlaandren bovenal ! e- Toen hebt gij het tranend meegestameld. Het was uw zwanenzang... Maar wanneer, twee jaar tevoren, de eerste doodelijke kwaal U hadt aangetast en v' ik uw eikensterkte vond neergeveld, toen, in de ouderlijke zorg der uiterste aanma-ningen, was uw allereerste woord tôt mij: "n ,,Alt;jd getrouw blijven aan je ideeën." »€" O, mijn Vader, om die opwelling uwei ,a" innigste grootheid, is uw aandenken mij ge-bensdijd. Zoo'n zielevoedsel sterkt bij ch dagelijksche taak, zooals Tijl Ulenspicgel er met een zakje der vaderlijke asch rond dei cn hais gegord. na even een stond van weife 1l" ling, zich opbeurde, zeggend: ,,Ik voel d< ;r" asch mijns vaders kloppen op mijn borst.' Ie"' Een volk dat zulke vaders in zijn school ^ telt, is — in weerwil der gruwzaamste be-pr'ôevingen — tegen den last zijner toekompj bestand. Vader, wees gezegend... :ot Mr. ALBERIK DESWAHTE. lie îte ~ ~~ de it- 2ie orsze teSegrammer iw es, S en §aatst@ieges'fe©s°sohteii en en p op de derde bladziide. LU- ' Kleine Kroniek. Een brief van den Antwerpschen tiuivol. Jan Olieslagers, de bekende Belgischo vlie ger, schrijft aan den sportredacteur van d« „Tel.7' : De Panne, 20 April 1915. AVaarde heer, In verscliillende geïllustreerde bladen 7,1e il nog altoos mij 11e photo ,,Olieslagers gekAvets in het gasthuis te Londen".. Het is voor mij niet 7,eer aangenaam, zulk te zien, te meer, daar ik zoo gezond en wel varend ben als in deu tijd, -toen ik in Neder land demonstreerde. Als vriend verzoek ik n beleefd, liiervai kei^iis te geven aan al onze Nedèrlandschi spôrtvj-ienden. Wel heb ik in do maand Januari cen tienca dagen in het gasthuis van Calais doorgebracht doch wees gerust, er was meer aan het toestc gebroken dan aan mij zelve, en is dit aile reeds lang vergeten, en doe hier aan het fron mijn pliclit, zooals ieder© goede patriot di voor zijn vaderland doen moet. Als bewijs hiervan kan ik u mededeelen, da ik mij den eersten dag van den oorlog enga geerd© als gewoon soldaat, en benoemd wer< tôt korperaal te Antwerpen, sergeant te L011 ven, le-sergeant te Duinkerken, Chevalier d l'ordre de Leopold en S. lieutenant hier aai het front. Hcogachtcnd, JAN OLIESLAGERS, sous-lieutenant-aviatciii Een e-srebewijs aan onzen Kening. De univèrsiteit van Odessa heeft grootvors Nicolai Nicolajcvitsch en koning Albert va België tôt eeredoctoren benoemd. Als het bJoed vloeit. De Duitscliers laten geen gelegenheid vooi bijgaan om zich op te liemelen als een grool rein en edel volk. vSpijtig echter dat men niet zelden in hunn bladen van di© ontboezemingen tegenkoml wclko juist het tegenovergesteld© bewijzen. Zoo staat er in het laatste nummer va „Simplicissimus" een gedicht, waarin het vo gend© voorkomt : Niets schooner is er op de wereld Dan Wanneer soldaten ten oorlog tiegen Wanneer het bliksemt, kraakt en dondert Wanneer het bloed vloeit rozerood j En verder lezen we: W©nn's blut von unsren Siibeln rollt Sind wir courarjcvoll (!) Van die lui moet gezegd worden, niet dî ze groot, doch dat zo rood zien. Indien hoogervermeld© verzen in eene sa^ stonden uit den tijd van Clovis of de Vandi len, ja dan.... Doch we zijn nu toch in do 20© eeuw. en ^ leven nu toch in een iet of wat beschaafch Europa. H yacinîhen-mozaïek-wedstrijd. Op het strand te Scheveningen werd gi fceren ten zuidwesten van den Pier gehoude een hyacinthen-decoratiefeest. De leerlingen van een negental scholei die onder leiding van hun onderwijzers m vanen naar Scheveningen waren gokome: verwerkten ongeveer 36 manden met hy cinthen onder leiding van het damescomit dat "zich daartoe had gevormd, bijgesta< door de onderwijzers, en vormden allerl mozaïek-teekeningen. De wedstrijd duurde van ongeveer 2À t uur. Een 400-tal prijzen, belangeloos afg staan door Haagsche v/inkeliers, waren te toongesteld in de vestibule van het Ku haus. Poëtisch gedacht, en mooi moet het g weest zijn al die bloemen gestrooid te zi< en gescliikt in gestalten van mensch < dier, in sierlijke motieven, in leuzen < spreuken. We iiadden een paar onzer ki deren moeten zenden om er ,,Leve Belgiê op het zand te teekenen, met blauwe < roode en-violette hyacinthen.... 't Is te hopen, dat onze kinderen zv weldra in onscliuldige spelen van dat soc in eigen land zullen mogen vermeien. V denken op onze kleuters in de Kempen, d in den violetten-tijd met hunne bloemke • ,kapelleken3" maken, onder de boomen vi de steenwegen. ' Een woord van Roosevelt. Pvoosevelt, de gewezen président der V eenigd© Staten, heeft het in het ,,Metrop< i tan magazine" over de Duitsclie Amorikant Dezo jàatsten noemt liij ;>tweeslachtigen", 1 den welke, ondanks ailes, twee vaderland hebben, en nu hunn© voorliefde betui^en vc het land dat zij eertijds verloocliend liebbei ^ ,,Cemutlichkelt", • | Moet men de Duitsclie bladen gelooven, da: > ; maakt d© Engelsch© en Fransche pers ziel pliclitig aan een verschrikkelijk sclielmstuk ophitsing der gemoederen tegen Duitschlam in on buiten het land — vergit'tiging der open bar© opinie, enz. enz. : j Doch laat ons cens spreken over de Duitscli -.i pcrsmiddelcn. In het laatste nummer va: I ..Jugend" staat een Duitsclie ruiter afgebeelc 5 1 welke zijne talrijko vijanden bestrijdt. En daai onder leest men: ,,Gegen di© Bestiën." D© viiariden van Duit«clilaud ziin dus slecht£ bestiën. 1 Op een plaat van ,,Simplicissimus"- — een ■ propagandapiaat nog wel — staat een gepan' serdo man welko boven een groot vuur een ! pan vasthoudt, waarin zich een Engelsclima bevindt. ! Welsprekend bev.ijs niet waar, van d© ,.g< > îy^iitlichkeit" der Duitscliers " I;> het dan zoo wonder dat d© jongo Teutone t welke zulke platen onder d© oogen . hebbei zich aan wreedheden Dlichtig maken. t Nog over de Franc-tireurs. 3 De ..Vos?." bevat benevens de bescliuldigîr 1 gen uit 'Streuvels' oorlogsdagboek overgem men. berichten uit Belgisch© bladen, waarui liet. feit van den franc-tireurs-oorlog in Belgi duidelijk moet blijken. Zoo schrijft het ,,Hb van Antwerpen" in no. 187 over d© gevechte aan de Iiollandsche grenzen: ,.als waanzinni werd gevochten en ook sommige deelen van c plattelands-bevolking werden door een wai razernij " bevangen. om den vaderlandsclie grohd te verdedigeh." t De ..Nieuw© Oazet" no. o072 meldt: De 1 8en Aygustus kwamen in Bernot voor poste mot burgers in gev©cht, die uit de hnizen a razenden op d© indringers sclioten. Zelfs vroi wen en jongo meisjes schoten mee. Boeren € inwoners onderhieldrn een geregeld vuur c de aanstormend© Duitscliers. Voigens ,,le Nouveau Précurseur" van An ' werpen, no. 223 schoot in Berneau d© dorp c pastoor met een jachtgeweer van af don ker! toren ( ?). '' In een opstel van Pierre Cor ri s in do ,,Noi a veau Précurseur" hect het: ..Soldaten en bu gerwacht wapenden do landbouwei*s : zij va ten hun taak ernstig op : op den weg naar N men hielden de meesten met jachtgeweer 1 revolver de waclit. Een Belgisch généra al raai de Corris,. op te passen, niet in do handen va de uhlanen te vallen en er op te schieten, wa: neer hij ze zag. Vooral in Herstal waVen de franc-tireurs actie. Dat bewijst een berioht in het ,,Burg Wolzijn" 110. 95. Het blad zegt, dat manne vrouwen en kinderen in Herstal vreoseli op de nhlanen schoten, dat do eerste" rijen we gemaaid werden. Toen do Duitscliers niett genstaande voortrukten, ging de bevolkii f. door met scliieten, de vrouwen goten ziedeni olie en kokend v/ater op do Duitschers". ,0 De. ,.Tijd" merkt aan: .,11 et is onbegrijpeli hoe in een Wro]ff-telegram de pastoor van .Be neau opnieuw kan bescliuldigd worden. nad ,e het Duitsclie Ministerio van Oorlog, d.d. ,r Februari 1915, officieel verklaarde: ,,Het ingesteld© onderzoek hoeft beweze dat d© pastoor van Berneau niet is gefusillee en nog op dit oogenblik zijn ambt w.aarneemt . In opdracht: (get.) Wagner. Bauer. Lit do bovenstea-nde ofiïcieele verklàri: 3- blijkt voldoende, dat de pastoor zich niet het n schuldig gemaakt aan do in ljovenstaand te grani * omschrcven franc-tireursdaad, andt 1 waro liij stellig gefusilleerd. ' Wat ons betreft, wij hebben niet. het ,,Hn ' delsbl. van Antwerpen" of ,.De Nieuwe G 1' zet" of .,Lo N. Précurseur" onder hande 0111 allereerst liet punt to onderzoeken of b, ..Duitscliers weer niet de mee ningen van or n confraters hebben verniinkt of verdraaid.' ei Dit wordt in ,,'De Tijd" van Belgische zi; geantwoord: ^ I11 ..Do Tijd" van gisteren, 27 April, is e . W.B.-telegram opgenomen, waarin zoogenaai bewezen wordt, dat er toch inderdaad in B e" gië een franc-tireurs-oorlog is gevoerd, fn. a- w., dat in België ook burgers meevochten ze r- met goedkeuring van de regeering. Wij m non, dat dit telegram het tegenovergeste! e_ .heeft aangetoond v/n hetgeen het bedoelde ,u Vooreerst maakt het reeds een zonderl [ gen indruk, dat tlians, 27 April, dus na bij 'n 9 maanden oorlog, wordfc teruggekomen op f în ton. welka in do eerste week van Augus-ll" zouden zijn gescliied. Vervolgens zijn dej a; i" gebrachte bewijsniiddelen van meer daif tv în felachtigen aard: berichtjes uit plaatseli, bladen uit den verwarden tijd van do eer ,h helft van Augustus zijn met zorg geknipt ', worden tlians — na negen maanden — vo j0 gelegd als z.g. onomstootelijk© bewijzen! \ '.€ zich herinnert, hoe ontelbaro maTen de ,.gr Le to" Duitsclie pers onjuiste, ja lasterlijke ns richten heeft opgenomen en nog opneemt o-m do Belgischo geestelijkhei'd — het Pax-inf matie-bureau kan hiervan meespreken! — gereedelijk toegeven. dat ailes, wat d© Bel sch© plaatselijke bladen berichtten in een 1 dat het geheelo land door den verraderlijl in val der Duitsclie troepen onisteld was, n « op een goudscliaaltje gewogen niag worden. '1I_ Reeds heeft ..Do Tijd" onmiddellijk d© 1 in" terlijke beschuldiginon .van do ,,Voss. Ztj ic" tegen den pastoor van Berneau ontzenuwd 1 ei1 officieel© gegevens van het Duitsclie ministe or van oorlog." .—. Leve mijnheer Paasche! 1 Om er rond voor uit to komen, ik hou ran mijnheer Paasche. Ik heb- er rede voor. Hces dikwijls al heeft hij mij, plezier gedaan, L zoo telkens wanneer -iiij aan de ,,National-\ liber a len", ah deze eens op 't idee kwa-: nen, zich te libéra al voor te doen, het mas-1 ker van 't gezioh'b soheurde en toonde, dat - zij nietg anders waren dan konservatieiven' zonder durî- ® Sedert eenige dagen is mijne genegenheid voor mijnheer Paasche tôt hartstocht opge-vlamd, te weten sedert ik gelezen heb, wat hij over het Duitsclie oorlogsdcel gezegd : lieefb. Ik heb er al lieel wat over gelezen in do Duitsclie kranten, wat ik heel flink 6 om niet te i'eggen brutaal vond. Maar mijn-J heer Paasche heeft den vogel afgeschoten. a Met beslistheid heeft hij in eene redevoe-ring bij gelegenheid van eene nationallibe-rale vergadering in Kreufcnaoh verklaard î ,,Het met zooveel Duitsch blcedi veroverde a vijandelijke land geven wij| aiet meer prijs! l> Wij ï'ioeten ons aan het Engelsche Kanaal vestigen, zelfs -wanneer wij nogmaaJs van yore-n af moesten beginnen en de vestingen op nieuw moesten verovetren." Wie mijnheer Paasche kent, die kan zich L_ makkelijk voorstellen met hoeveel klem hij deze beiden volzinnen gesproken heeft. Ik - zie hem weer voor mij, dezen leeraar in de staatshuishoudkunde aan de polytechnische n hoogeschool te Charlottenburg met het g uiterlijk van een zeer goed gevoede burger-© lijke mensch, type van den bourgeois, die p zoo zeer den haat opwekte van Schannard u en de andere prachtige bohémiens van Mur-n ger, type ook tegelijk van den Duitschen n j.Obsrlehrer", die zoo éenig is in zijn apo-is diktische methode. Ik hoor den man die 1- volzinnen met zijn vettig pathos gewichtig n uitspreken als eene waarheid, die geen ar-P gumenten behoeft, met de onbedeesdheid. t waarmed^ men gewend is algemeen erkende waarlieden te hooren zeggen, b.v. ,,klein€ potjes hebben ook ooren". Maar ernstig gesproken: Is het niet eene i. verkwikking 11a al het gezanik in de Duit-r- sche kranten over den opgedrongen verdedi-gingsoorlog-. het getob over Belgiës gémis aar x~ onzijdigheid, het geklets van den keizerlij-j ken persagent Dernburg, hier nu eindelijfe ^ cens een man ronduit te hooren spreken zonder aarzelen, doordrongen van zijn over tuiging. Want mijnheer Paasche is stellig n vast overtuigd van wat hij gezegd heeft, im ?r perialist als hij altijd geweest is, geloovig i1' voorstander van de voigens hem ook alge 1 meen erkende waarheid, dat de wereld aai Duitschland behoort. En hij staat niet al ,g leen met deze over tuiging. De ,, National le liberale Corraspondenz", instelling tôt in lichting van de nationaal-liberale pers aan jk gaande wat hare redacties de natioiiaallibe r" raie overtuiging mogen uiten, heeft mijn j1^ heer Paasche volop gelijk gegeven. Wij we ten dus nu, dat deze ,,Pa.rtei von Bildun; n und Besitz" zooals zij zich zoo graag noemt r<i vastbesloten is, er op aan te dringen, da Duitschland zich aan 't Engelsche Kanaa vestigt. De buitenlandsche politiek va Duitschland werd altijd gemaakt door d ^ konservatieven en de nationaalliberalen e deze beide partijen zijn het dus nu eens da Duitschland uit dezen oorlog niet zonde ,n_ zoodanigen roof mag uitkomen, als noodi a- is, om zich aan 't Engelsche Kanaal te ves n, tigen. . cle Mij dunkt, wij dienen mijnheer Paasol 20 voor zijne woorden dankbaar te wezei cjG Niemand van bescha -ing zal na deze pai teutoonsche kennisgeving nog durven bew-en ren dat hij het gevaar, dat aan Wes nd Europa dreigt, niet zoude kunnen begri cl- pan dien ieder, die nog gezond verstan heeft, hoeft maar van deze gave gebrui te maken, om zich zelf te zeggen, d< c]e Duitschland het liefst de geheele kus streken van Calais tôt Antwerpen — nu in- het benoodigde achterland natuurlijk zc n.a willen nemen en dan zoo omeens zoo tracl C1" ten, Nederland — dat zoo lastig tu sclien Schelde en dus in den w< rjj_ Hgt -r— economisch-politisch in zijn za jke te stoppen. Een lieerlijk vooruitzic] ste voor de betrokken landen ! Gelukkig en er een bezwaar voor Dùitscliland bij, h> ?!'* moet den tegenwoordigen oorlog eerst wii k 1C nen en ik gelcof niet, dat deze kans zoo ei groot is. Ik denk wij kunnen den uitslag w rcr met vertrouwen in de zaak der geallieerdc or- afwachten, maar intusschen willen wij tôt zal op uitingen als die van mijnheer Paascl gi- dankbaar letten, want zij dwingen er < jd, Nederlanders rechtstreeks toe te be^rijpe: :.01J dat verstandelijke overwegingen hen de: 1 zelf den weg op sturen, welken aan 't groo af?. meerendeel reeds het liart gewezen heef Daartoe geholpen te hebben — al deed 1 iet 't tegen wil en dank — dezen lof mogen •« rie aan den politieken Duitschen lioogleera; niet weigeren en daarom zeg ile nog eens leve miiiiheer Paasche! — - p H rA" PTTTT.TPS De bedwelmende gassen. Het Engelsche ministerie van oorlog lieeft Dinsdag een oproeping verspreid, om de huisvrouwen op te wekken respirators voor de troepen te velde te vervaardigen, ten einde hen tegen de vergiftige gassen der Duitschers te beschernien. De oproeping gaat vergezeld van eenige aanwijzingen, hoe die toestellen het best gemaakt kunnen worden. Het publiek heeft dadelijk aan die oproeping gehoor gegeven en vervaardigt de toe-stelletjes nu bij duizenden, meldt de correspondent van de ,,N; R. Ct." te Londen. Er worden nog proeyen genomen, oui het beste model te vinden.. Indien de bedwelmende gassen, die de Duitschers gèbruiken, werkelijk zwavel-dampen zijn — schrijft een Engelsch blad — dan maken ze eenvoudig gebruik van het vermaarde geheime oorlogsplan van Lord Dundona-ld, dat het van 1812 tôt 18146 aan verscliillende commissies voor-legde. Aile yerwierpen het als onmensche-lijk, ofschôon zij het onweerstaanbaar acht-ten. In deu Krimoorlog had D'undonaid zijn plan tegen Sebastopel willen aanwen-L den; in vier uur zou de vesting zich over-[ geven, zei hij. t ' Eenige maanden geleden, vervolgt het J Engelsche blad, stelden eenige schrijvers î voor, het plan, zoo het uitvoerbaar wasj tegen de D uitschers te gebruiken, a ange-^ zien die zich buiten de wet hadden ge-j s'teld. Toen echter het plan te voorschijn kwam, bleek het niets anders te zijn dan, l het uitrooken van den vijand met zwavel-damp. Blij'kbaar yonden de Engelscben het » niet bruikbaar. \ Voigens een bericht uit Parijs, heeft de 1 Fransche regeering versoheidene scheikun-* digen naar het front bij Yperen gezonden, 3 om de samenstelling yan het gas in de î Dhiitsche stinkbommen te onderzoeken.-Sommigen gelooven dat zijr stikstof-dioxyde 2 (JST 02) bevatten, dat onder een betrekke-^ lijk geringen druk vloeibaar gemaakt en( - waar dan handgranaten, bommen en cy-1 linders mee gevuld kunnen worden. Door - iliet openen van een kraan wordt het vloei-c bare gas vluchtig, maar daar het zeer zwaar , is blijft het boven den grond hangen. Men - bereidt het door verdund salpeterzuur op l kopervij'leel te laten inwerken, waardoor eerst stikstofoxyde (N O) ontstaat, dat zich ? echter met de zuurstof uit de lucht dadelijk - verbind tôt het bovengenoemde vergiftige, 1 roodbruine stikstofoxyde. —« * ' liai SI J. Prinses iuliana L- !- Ter gelegenheid van H aar veriaardag eerbiedlg g opgedragen. ) Klein Prinsesje, teer van jaren, 1 U zoo- lief, zoo blij, zoo zoet, 1 U van Koninklijken Bloed, iU O dat nimmer de gevaren, 0 Die als spoken rond ons zweven, . O dat nooit een oorlogsbrand, jr Als nu woodt door Belgenland, ■ U bedroeve 't jonge leven L... s_ Onze Pa en broer zijn hencn, Ook ons huisjen is vernield, ie Moeke zien we dikwijls weenen, . a Biddend voor hèt kruis geknield ! nl Toch, Prinsesje, denken lieden e- Wij ontreerd aan U, in dank, O01 wat heerlijk voor ons deden • Sedert weken, maanden lang, 1(i Uwe Moeder, Neerlands zegen, Heel uw edel, mooie land.... at Daarom wuift U vriendlijk tegen Onze schaamle kinderhand ; Drukken wij — o wees niet bangjes, Kind jes mogen zuilks toch doen ? — ^ Op uw beide rczjen wangjes (s" Hartelijk een warmen zoen. zg DE KINDEKEN EENER BEL-ik GISÇHE SCHOOL. lit ^ Do Prinses Juliana-dag. et n-' Een zonnige dag. Vroolijk wapperen d© No rg derlandscho vlaggen aan torens en gebouwen. el Oranjo boven, voor het jonge prinsesje, d© 3n lioop der toekomst voor het land der Batavie-ren ! In ieders liart stijgt stil, maar krachtvol, r het gevoel van trouw aan het Nederlandsclia je vorstenhuis, waai-van het tegenwoordig© hoofd met zoo veel kranigheid en tevons vrouwelijk© n> takt, liet schip der Elf Provinciën weet te stu- n- ren tussclien d© klippen der diplomatische- en te oorlogsinwikkelingen heen. ?t. In do feestvreugdo sluiten wij, Belgen, ons w zonder voorbehoud aan bij oiize Noord-Neder- •: landscho stam- en taalgenooten, wier heerlijk© •' gastvrijheid wij tlians genieten. Leve d© klein© ar Prinses! Moge zij opgroeien in liefd© voor haar s : volk, en tôt trois harer Koninklijke Moeder, PE OPSTELRAAD,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Amsterdam du 1900 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes