De Vlaamsche wachter

470 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Janvrier. De Vlaamsche wachter. Accès à 23 fevrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xp6tx3678c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Den Vaderlandt ghetrouwe Blijf ick tot inden doot. Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen, is laf en goddeloos; wij mogen niet met gelijkmoedige aanvaarden het redit en het onrecht, de waarheid en de leugen; het onrecht moet gewroken, de wanorde hersteld worden, de waarheid zegevieren ! Kardinaal Mercier. Vlaanderens Zelfstandigheid. In wiens Naam ? Een nieuwe Staat. — Zijn Naam. Zijn Vlag. — Zijn Ministers. Och arm ! Kale Excellentes. — Burgeroorlog met of zonder bloed. Een plakkaat op onze muren heeft ons gezegd : Heden 2J Januari, wordt te Brussel de Zelfstandigheid van Vlaanderen uitgeroepen. Den avond te voren was in de hoofdstand bekend, dat het -zou gebeuren. « Als een loopend vuurtje, zegt het Vlaamsch Nieuws (22.1.18) verspreidde zich dienzelfden avond (?!) over geheel het iand (?!) die blijde mare. In aile steden en gemeenten, in aile dorpen en gehuchten van Vlaanderen, grepen nog dienzelfden avond bijeenkomsten plaats, waarin ze de eindelijke heropstanding van Vlaanderengevierdhebben Gij gelooft dat niet, Lezer? Wij ook niet, maar het is ook zuiver gelogen. Zelfs in tijd van vree, als de telegraaf en de telefoon perfekt werken, zou zoo iets onmogelijk zijn. En wanneer zouden ze het verlof gevraagd en gekregen hebben van de Dnitschen ? Reeds in den nacht van 22 op 23 December had de Raad van Vlaanderen tôt die zelfstandigheid besloten. Nu, dat het nachtwerk was, kan men wel zien, want licht en helderheid zijn er niet bij te pas gekoinen. Daar is toen die komedie gespeeld van het neerleggen der mandaten, door den Raad van Vlaanderen, om zich aan een nieuwe volksstemming (!!) te onderwerpen. Den 20 Januari had dan die volksstemming plaats; ze was den avond te voren aangekondigd; (was meri bang voor tegenmanifestaties ?) 3000 man van de Vlaamsche kiesvereeniging van Brussel en omstreken (wat zijn dat ?) hebben bij acclamatie den Raad van Vlaanderen herkozen en een soort ministers - zij noemen ze gevolmachtigden - er bij. Hier volgt de lijst. Tack, voorzitter. — Waarom geen minister van financiën ? A. Brys, algemeen secretaris. /o/2cA:x,Buitenlandsche zaken.—Met welke mogendheden? Heyndrickx, (gewezen sekretaris van 't Davidsfonds) Bin-nenlandsche zaken. Vernieuwe, landbouw en openbare werken. — Sporen der Duitsche verwoesting opruimen. De Decker, Wetenschappen en Kunsten. — Duitsche hoogeschool van Gent, enz. Flor Heavelmans, Justifie. — Op de wijze van : Pierlala was dronken, Pierlala was zat... L. Meert, Financiën. — Die zal zijn kop wel op de nieuwe postzegels laten zetten. Ver iiees, Nijverheid en Arbeid. — Voor rekening van de Duitschen. A. Borms, Nationaal Verweer. — Ophitsing onzer krijgs-gevangenen, nationale revolutie. F. Brûlez, Post en Telegraaf. — Daar zal hij zijn vingers wel afhouden zoolang de Duitschen hier zijn. Wat zegt ge, o Vlaamsch volk, van deze nieuwe Excellenties? Doch waarom een maand gewacht alvorens dat besluit van 23 December openbaar te maken? Borms zegt het ons in zijn redevoering : « Wij hebben eerst de blijde boodschap aan onze krijgsgevangen broeders in Duitschland willen overbrengen. Daarom zijn we met Kerstmis naar hen toege-gaan. « — Als dat geen onzin is, dan moet het beteekenen, dat die jongens zoo'n soort toestemming moesten geven; Vlaamsche-wiki ?! Raad van ??? en soldaten! Wat wilt ge ! Schreef Luc vroeger niet, dat de 20.000 krijgsgevangenen in Duitschland, de hoop vormden der Vlaamsche Beweging, omdat zij besloten waren het Vlaamsch recht met geweld le doen zegevieren ? Tusschen haakjes : In het VI. N. (22.1.18) schrijft diezelfde Luc nu : Ziet wat er omgaat in Rusland. De nieuwgeboren staten breken er allen tegenstand met geweld. Nog dagelijks stroomt er bloed om verzet en weerstand te breken. Dat mag hier niet. Hier mag en zal geen bloed vlieten. » — Ja, Luc, ge hebt gelijk. Want bloed vlieten is maar gevaarlijk, en uw eigen bloed zou er wel eens kunnen bij zijn. En dan... Maar keeren we terug tôt de uitroeping van Vlaanderens zelfstandigheid. Wat beteekent dat ? Vlaanderen is een staat, antwoordt de activistische pers. Dus een zelfstandig staatswezen, zooals de andere staten van Europa. Dan stellen weenkele vragen : Hebt gij al eens gepolst, of de Mogendheden u zullen erkennen ? Duitschland natuurlijk, (als zijn vasal) maar Engeland en Frankrijk; de Entente ? We weten uit de geschiedenis, dat Vlaanderen bloeiend en rijk was als het de open zee had en den open handel, maar zoo niet, dat het verging van armoe. En de sleutel van die open zee en dien open handel is nog steeds bij de Entente, geloof ik. Hebt ge de Staatsschuld ai gedeeld met Wallonie ofbegint ge met bankroet ? Past op : geen geld, geen vrienden. Watgebeurt er met Kongo ? Wordt die tusschen Vlaanderen en Wallonie verdeeld, (wat men u nooit zal toelaten) of geeft ge onze schoone kolonie prijs ? TWEEDE JAARGANG JANUARI 1918 Nr 2

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Vlaamsche wachter appartenant à la catégorie Clandestiene pers, parue à S.l. du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes