De Vlaamsche wachter

502 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Fevrier. De Vlaamsche wachter. Accès à 28 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ws8hd7pw16/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DEN VADERLANT GHETROUWE BLIJF ICK TOT INDEN DOOT Den vrede om den vrede, den vrede ten allen prijze willen, is laf en goddeloos; wij mogen niet met gelijkmoedige onverschilligheid aanvaarden hetrechten het onrecht, de waarheid en de leugen; het onrecht moet gewroken, de wanorde hersteld worden, de waarheid zegevieren. Kardinaal Mercier HEEL HET VLAAMSCHE LAND TEGEN DE ACTIVISTEN Het Hof van Beroep tegen de activisten. Tack en Borms aangehouden. Aanslag van den Bezetter tegen de vrijheid van het Hooge Belgisch Gerecht. Protest van de Koninklijke Vlaamsche Acaderaie tegen België's scheuring. Naklanken van de Betooging. Opzienbarende onthullingen nopens België : Duitschland wilde ons versjacheren. Het goed en bloed der activisten ?? — Gevoel of geen gevoel ? — Leest onze snippers. PROTEST VAN DE KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE. Gent, 9Februari 1918. Excellente, Alhoewel de Koninklijke Vlaamsche Academie, door droeve tijdsomstandigheden, thans verhin-derd is, haar leden bijeen te roepen, rekent het bestuur het zich tôt plicht, in eigen naam, luid te verklaren, dat het geenszins instemt met de wer-king van den zoogezegden Raad van Vlaanderen, die zonder eènig mandaat van het Vlaamsche volk ontvangen te hebben, toch namens ditzelfde Vlaamsche volk wil handelen en spreken. Het bestuur sluit zich aan bij de krachtige pro-testen die reeds van verschillende officieele corp-sen zijn uitgegaan en spreekt bij deze gelegenheid nog eens zijn trouw uit,^ aan iiet Belgisch vader-land en aan zijn Koning. (w.g.) De onderbestuurder : De bestuurder : jhr. Mr. Map. de Pauw. Kan. Atnaat Joos. De bestendige secretaris : Eduard Gaillard Aan Z. E. den ,ieer Graaî von Hertling, Kanselier van het Duitsche Rijk te Berlijn. BIJSCHRIFT. — Bovenstaand stuk hebben wij op de cerste plaats overgedrukt ter opbeuring van aile rechtgeaar-de Vlamingen; voorts tôt stichting van de lichtgeloovîge lezers van het Vlaamsche Nieuws, aan wie Luc zou willen wijsmaken, dat tegen de gekkemanskuren van den zoogezegden Raad van Vlaanderen, slechts protest wordt aange-teekend, éoor verfranschte staatsambtenaren, en door Franschgezinde aanvoerders van misleide gemeenteraden. Er wordt nogmaals aan herinnerd, dat de gemeenteraad van Antwerpen en die van Gent reeds vroeger een dergelijk scherp protest, bij de Duitsche overheid hebben ingediend, tegen de belachelijke, doch — gezien de bezetting — misda-dige comedie van eenige verwaande dweepers en verwaten landverraders. Van de derde der « drie Zustersteden » Brugge, zijn wij, vooralsnog zonder nieuws, aangezien die ongelukkige stad in het « zelfstandig » Vlaanderen, gekneveld en geboeid, van alie verkeer met de andere Vlaamsche gewesten verstoken blijft. XXX. HET BEROEPSHOF TEGEN DE ACTIVISTEN Belgisch strafwetboek : Art. 104. De aanslag, ten doel hebbende hetzij de omverwerping, hetzij de verandering van den vorm van het gouvernement, of de regeling der troonsop-volging, hetzij om aan de burgers of aan de bewoners de wapenen te doen opvatten tegen het koninklijk gezag, de wet-gevende kamers of een van beide, wordt gestraft met levens-lange gevangenis. Art. 105. De aanslag bestaat zoodra er strafbarepoging is Geeft dit blad verder, maar... voorzichtig ! TWEEDE JAARGANG FEBRUARI 1918 Nr 4

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Vlaamsche wachter appartenant à la catégorie Clandestiene pers, parue à S.l. du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes