De Vlaamsche wachter

672 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Octobre. De Vlaamsche wachter. Accès à 18 juin 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/833mw2957w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

TWEEDE JAARGANG OCTOBER 1918 N' 12 DE VLAAMSCHE WACHTER Den Vaderlant ghetrouwe BlIJF [ck tot inden doot. Den vrede om den vrede. den vrede ten allen prijze willen, is laf en goddeloos ; wij mogen niet met gelijkmoedige onverschilllgheid uunvaarden liet recht en het ohrecht, de waarheid en de leugen ; het onrecht moet geu/roken, de wanorde hersteld worden. de waarh"id zegevieren ! Kardinaal Mercier EERHERSTEL EN... GENADESLAG Eerherstel voor de trouwe Belgen en hun grooten Kardinaal Genadeslag voor de activisten en de verraders. Geen verzinsel, geen praatje, geen twijfelachtig gerucht, maar een geschreven bewijsstuk, een openbaar dokument, voorgelezen van aile kansels in het Aartsbisdom op Zondag 20 October 1918. Het hoofd der politieke afdeeling in bezet België komt namens Gouverneur en Rijksregeering tôt den Kardinaal, dien zij beschouwen als « vertegenwoordiger van bezet België » om hem de vrijstelling aan te bieden van aile politieke gevangenen, en om zijn moed en vaderlandsliefde als mede aile trouwe Belgen hoogelijk te prijzen. Dat is diezelfde Kardinaal, die meermaals op het punt stond naar Duitschland gevoerd te worden, omdat hij door zijn mannelijk woord, een doorn in den voet was van den bezetter; wiens sommige brieven, door de Duitsche speur-honden werden nagejaagd; die door de Duitsche pers ver-guisd werd als politiek heethoofd, en in tegenstelling werd gebracht met den Paus. Dat is diezelfde Kardinaal, die met toelating der Duitsche censuur dag in dag uit door het slijk gesleurd werd door onze activistische pers. Nu is hij « de vereerde en gezagvolle herder » van het trouwe België. Nu kent deze Duitsch zijn helpers de vuige activisten niet meer. Niet het Vlaamsch ministerie van Brus-sel,maar de Kardinaal van Mechelen is de vertegenwoordiger van bezet België. Laat de activisten knarsetanden, nu hun hoofdvijand door hunne z. g. Duitsche vrienden verheerlijkt wordt, ze hebben gekregen wat we hun altijd voorspeld hebben, en we verheu-gen ons over de eer die onzen Kardinaal te beurt valt, die gedurende den oorlog toch zeker niets gedaan had om de Vlamingen tegen zich in te nemen. Voor hem is het de welverdiende eerherstelling. Voor de activisten de niet minder verdiende... genadeslag. V.W. EIGENWAAN EN MACHTELOOSHEID Er was eens een zekere von Bissing, die zich gouverneur in België noemde en die zeide : « Wat we hebben houden we vast. » Die von Bissing is dood, en de Duitschers verklaar-den zich bereid aile bezette gebieden te ontruimen; niet uit grootmoedigheid,maar omdat het geweld waarop ze steunden door grooter geweld gebroken werd. Er was eens een kanselier van het groote Duitsche rijk, met een naam als van een aartsengel,die deze woorden sprak « 1k zal mij de leiding niet uit de hand laten nemen. » Na honderd dagen was hij een politiek lijk,dat zonder rouwkroon noch kransen in den politieken grafkelder van Duitschland werd bijgezet. Er was eens een troep avonturiers die zich Raad van Vlaan-deren noemden, en die door zijn commissie van gevolmach- tigden den 23 Juni eene « Proclamatie » liet uitvaardigen waarin onder meer te lezen stond : « De voordeelen door de Duitsche wapenen behaald, brengen ook hen die tôt nog toe twijfelden.tot het besef,dat de uiteindelijke zege van Duitschland nabij is. » Die voorspelling was onderteekend in het « voile bewustzijn (hunner) verantwoordelijkheid » door Prof(eet) Tack, Prof(eet) Jonckx, Brijs, Prof(eet) Vernieuwe, Prof(eet) K. Heyndrickx, Ver Hees, Prof(eet) A. Borms, Prof(eet) De Decker en L. Meert. Drie weken later begon Foch zijn groot offensief en sedert dan Men zou kunnen zeggen dat zich vergissen geen misdaad is, en dat is zoo,maar die prof(eten) wenschten en verlangden dien « uiteindelijken zege » van Duitschland, en dat maakte hun proclamatie tôt een stuk van schande en verraad, dat verbitterde ons volk tôt in het diepste zijner ziel. In diezelfde proclamatie orakelden die zeeverlikkers van den vijand : « Door heirkracht gedwongen heeft de Duitsche legermacht ons land als vijand betreden. » In vollen Duit-schen rijksdag werd daarop gezegd, dat lieden die daarmee nog afkwamen, hun eigen vonnis streken. We hopen in aile geval dat « door heirkracht gedwongen, het Duitsche leger ons land weer zal verlaten. » De activisten hebben ons de ooren vol getuit van de grootheid van den tegenwoordigen tijd. Wij zagen vooral de groote som van hun eigenwaan en hunne ontzaglijke machteloosheid. Historiaal. MGR RUTTEN, BISSCHOP VAN LUIK TEGEN DE ACTIVISTEN. De activisten zijn er dikwijls op uit geweest om den Vlaamschgezinden Bisschop van Luik als hun medestander te doodverwen. Hoever ze hierin mis waren blijkt uit onder-staande regelen die we vertalen uit zijne aanspraak tôt de EE. HH. Dekens. Nauwelijks hadden zij (de Duitschers) het land bezet of zij begonnen den naijver op te wekken tusschen Vlamingen en Walen, en hunne onderlinge betrekkingen te vertroebelen en te vergiftigen. Volgens hen moest België in tweeën gesplitst worden omdat het twee verschillende rassen bevat. Zij toon-den plotseling eene groote voorliefde voor de Vlamingen, die zij hunne broeders noemden wegens afstamming. Dit weer-hield hen echter niet ze evenzeer als de Walen te vermoorden maar eenmaal de eerste woede voorbij, toonden zij groote belangstelling voor de taalgrieven van het Vlaamsche volk. Zij wilden recht doen, beweerden ze, aan te lang reeds mis-kende eischen. Ongelukkig vonden hunne bemoeiingen eene welwillende ontvangst bij enkele ontevredenen, verwarde en dweepzieke geesten, en zoo ontstond een nieuwe partij, n.l. die der « activisten ». Zij gaan uit van het beginsel dat het onver-standig zou zijn, door den vijand geboden hervormingen te weigeren, wier noodzakelijkheid vaststond, maar die steeds door de Belgische regeering waren afgeslagen.De Duitschers organiseerden de Vlaamsche Hoogeschool van Gent,maakten

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Vlaamsche wachter appartenant à la catégorie Clandestiene pers, parue à S.l. du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes