De vlam: socialistisch weekblad

184 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Juin. De vlam: socialistisch weekblad. Accès à 22 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6d5p84506k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lste Jaargang. Nr. 14. PRIJS : -jQ CËNTIEM. Zaterdag iste juni 1918. => Abonnementsprijs 3 maand. . Fr. 1.50 6 maand.... 2.50 IBeheer en Redaktie : S 120, E. Bocliîtaellaan | LAKEN DE VLAM Abonnementsprijs : 3 maand . . Fr. 1.50 | 6 maand.... 2.50 j Aank-ondigingen worden aangenomen : M. E. BIDEZ 75, Anspachlaan, 75 t( R U S b L (Beurs) SOOIAAL.DEMOKBATI8CH WEEKBLAE Vlaanderens Wetgevende Macht. Onder dazan tibel brengt de « Oazat van Brassai » on® een artikal van de harnd van Dr Laureys, dat am den scbijn-demokrati-soben ioboud wel den Mjvail van sommig po-litiekers zal bahalen, maar waartegen wij ons des te meer moeten tegen varaetten. Trouwens de toakomsbige wetgefveade maoht van Vlaanderen beikanimert aie politiek-denkande Vlamingen : behalve van de leuke weosclben onzer extremisfcen die on,s graag ean tf.'en- of Jwintigjarig militaire diktatuur zouden opdrinigen onn hunne poS tietk van tyrannie te kunnen doordrijven, bebben wij onlajng® kennis genoraen van het programma der nieuwe Vlaamsoh-Nationale PaJ*tij, d'at door zijn tegeiastrijd'ge sbedlingen elediibs de mossei- noch visrthmaT'inen kan bavredigen. Dr Laureys zoakt dus ook naar de beste ■wetgevende maoht en tracbt ons te overtui-geo van de deigelijkheid van zi'jn stelsel. Het sahijnt ans noobtans, dat scfortijver wet-ge>ving en bestuur niât goed weet te onder-soheiden. Inderdaad, in dien loop van zijn artiikel, wil hij een tweedJe Kamer geetiaht zien, bestaande uit afgevaardigdan eener Vlaamsobgezindie webtedijlk erkende parti] ( ?), die zou bedast zijn met het onde-zoek der wetten over t^alrégeliiag uitgaande van de eerste Kamer, 'i en ze goedkeuren of ver-aaderen »; ze zou verder bedast zijn met bot opstellein en uibvoereo van nieu'We taalver-'ordemagen en met het taeiziaht. over de sbipte a&koming der baal wetten. « Afgezien van het ftit dait in een toekoimstigen Staat Vlaan-dfeten, Nedcftandsch »atuiurUjk de aenige amtotelijfce taal is, is een tweed© Kamer diân àoch onnoodg aangeziem de wrsahillende oiinisterieis bestaan om de wetten te doen aaleven en het bestuur te regeden. Dodh dit is sfcohbs bijzaak. Het bijizoraderste en ook gevaarlijkste punt vain Dr Laureys opstel ligt eiders. « De ga-zonde damokratie niet adtijd deze die den volksizin het meest vleit », zegt de sohrij-ver. Notuurlijk, r aar het wezen der demo-kratii© bestaat aiet in het vleien van het volk, dat do et de demagogie. Al is nu d e lijn tuissohen beid'en niet zeer ditk en daa.r-door dikwijîs Oiverscihreden — vôôr den oor-log hadlden wij in ons eigen land en bij onze buren voorbeelden te over —, tooh dienen hier ooik de begrippen gescbeiden te worden en mag het tene voor het andetre niet ge-brui'kt worden. Dr Laureys verwerpt « edk stôbed, dat de wetgevende macht doet berusten in de han-den van het.kapitaal en van den adel, van den anderen kant, zsegt hiij, kunnen wij on,s niet a<amsluiten bij de strekkinigen diei' partiijen, die aan de vofamassa een oinib egrensde maciht wilen overlaten. » Hij zoekt dus een middenweg tusschen beide uitersten door hem zeer vaag oms^hreven. Zulke weg is ti® vinden in « zulkdaing stetsel, dat aan de-®en, die door verstarudelijke ontwikkeling het meest gescihikt zijn om de leidmg vain hjet la>nd op zich te nemein, een mimumaan-deel in de uitoelening der wetgevende macàt verzekert. » De volksverl legenwoordigea^s zoudem verkozen worden bij algemeen en enkedvoudig steimrieoht door twee k assen van k'iezers. De eerste kias zou bestaan uit aile Vlamingen die eein dr<ploma van hooger studies bezitten. Zv aouden de hedft der ver-Eegenwoordigeirs vexkiezen. De tweede klas zou aile andere Ylam.ngen omvatten. Yoor de Ie klas moeten de verkozeaen ook ge-diplomeerdein zijin, aangezien voor de 2e klas geen bijzoïder? voorwaarden gesteâd zijn, mag m?n geru-st aannemen, op grond van vroeger er\'aringen, dat de Kaimer bijaa uit-sluitemd ui't geidiplomoerden zou bestaan. Spotters zuillen seffens doen opmerken dat zuillk stelsel hoegenaamd geen veraiidering zal brengen, daar tôt acg toe de Kamers bijna uitsluitemd door gediplo..ieerden sa-mengiesteld waren Vm dat aij njoahtans, Dr Laureys geeit het stilzwijgend toe,^ heel sleoht werk leverden. Bovendien, wij be-twijMen sterk of de bevoegdlheid het mono-polie der gediplomeerden uit is; adlesn ken-nen wij in onze omgeving eert heele boel gediplomeerden, "■ans poLtiek inziciht verre * b'eneden het gezond verstand van een een-voiudligen harndwerkman staat. Daa,reaiboven de gediplomeerden zullen altijd een kleine minderheid zijn, die dus v el mnafckelijer zal kunnen beinvloed worden dan de groote massa. Dr Laureys mag ni©t vergete dat het de hooge f.inamcie ea de groot nijveiiheid zijn die regeeren, natuiurlijk niet in absolu-ten zin, maar z j inspireeren tooh de maoht-hebbers, het zij reehtstreeks of onrecht-streeks voor de omgeving waarin die maoht-beibbers geleefd bebben en die hen in hare klauwen vastbondt, door op'voodiog, levens-wijze, vrienidenikr g, gedaohten, enz. Wed-^s-waair is de Staat, op zijn beairt, iiâet van aile invioed ontbloot. Wij zouden geen so-cialisten zijn indien wij niet verzeKer'4 wa-ren dat het mogedijk zad zijn, met behulp der Staatsmaoht, te aamen met de bervormmg in de produktoew jze, de maatscdiappeLjJit, en polibielke verhoudingetn te veranderen. .N'i'tt-temin is h^t on weeri ogb a ar — Léo f icard heeft het alangis nog zeer juist gezegd dat de Staat zijn maoht onfeleent aan onpo-Litieke faktoren. : Lark, kapitaad, m, ^erhead etn handel. Indien dus liet sitedsel vain Dr. laureys moest aaingenamen worden, zou het kapitaad de maoht in banden blijven houiden, stelsel waartegen de sedir ijver zadh in het begin van .zij ariiked verzet heeft. Het « Ancilla ploutocra'iao » zou meer dan ooit waar zijn. Voorzeker zou het k&pitaal geaingeren invioed kunnen uitoefeijen op ware galeerden dan op doodgewone ^ediplomcierden, die met bun diploma niet daarom de bevoegdleid beizitten, tooh zouden die wiijizaa ook on-reohtstreeks beïnvlaad worden. Daarb'j denkt men dan dat de geleerden ook altijd do basfcea zouden verfcfezen om naar de Kamer be sturen of zouden zij ook niet, zooais aile gro:epen, gehoor^amen aan de wetten der psychologie der menigte, vasbgestedd door een Tajrde, Sighede, Ledsoti, Visser, en». en daardoor ook diiegeuen verkiezen die het welsprekend&t zijn, of de scihooniste beloften afleggen, of deizeifde speciadibeit beoefen^en, of vrianden of vuends-vrlenden zijn ? Oofc de geleerden z?->jn menschen en deieleta dusdanig in al de deugden, maar ook in al de ge-breken den memsciben eigen. Trouwens, vain Solon af tôt Berbhelot zijn wij door een massa gedéerden geregeerd gewordeai : het ging er niet te beter om. Ook in Patagomë, waar de Jeizuïten de measters waretn, is dit stelsel ondewgde'Mjk gebleken. Daarentbovein, het stelsel is niet nieuw : van Plato over Spinoza t»b Renan bebben de wijjsgeeren altijd de uitoefeming der regeering door wij-zea en geleerden oorgestaan. Renan stedde o.a- voor in zijn werk : « La Réforme intellectuelle et morale » : « Fonner par les universités une tête de société rationaliste, régnant par la science et disposée à laisser périr son privilège au profit d'une foule ignorante... en même temps élever le peuple, lui 'inspirer, avec l'aide d'un bon clergé dévoué à la patrie, 1'aocepba.tion d'une société supérieure, le respect de la science et de la vertu, l'esprit de sacrifioe et dévouement, voilà ce qui serait l'idéal. » Wij wiillen hoegenaamd niet den schijn verwekken, ads zouden wij togen de geleerden oi gediploimeeirden gekanib zijn. Waar zou de wetensahap meer gehuldigd worden dan bij de sociadisten 1 En hebben wij niet bij de gediplomeerden onze beste medewerikers tôt ontvoogding der werkemde klas t Wij zien dus beel goed be-L nut in van een mitgabreide maderwerking van gedeerden, maar wensahen dat ailes op zijn plaats sta. Dr. Laureys sohijnt hier ook bet ondersoheicl tusschen wetgevende an bestuurlijke maoht te misfcennem. De gediplomeerden zijn op bun plaats in de ministeries waar zi] r'âadge-vende stam hebben en waar betsr naar hun raad zal galujisterd worden. Ook wél In de Kamer, maar niet daar binnen gebraoht op de wijze, die dr. Laureys ons voorstalt. Zijn stedsel is reaiktonniair, het wil otas sinds laiig verworpen gedaioli'''en opniauw doen aannemen, het zou binnen kortein tijd de lieer-sohappij der priesters, de bheokratie, ver-wezemlijken. Wij gaan naar de toekomst heen", over de gj-aven, zooails eenis Goethe aan Eckermann zei. Wat wij voor Vlaanderen willen is bet on-duibbedizinnig demokratisoh regiem, niet alleen met algemeen kiesrecbt^ maar ook met algemeen stemreoht, want daarin ligt het wezen der demolcratie. Als het garinge voffik tot-nog-toe zoo weinig de waaïbeid in-ziet en geen gezond oordeeil kan vellen, is bet niet omdiat men bet altijd onwetend heeft g eh ou den met de helaïigrijkete ataats-aangedege-oheden men sleobts toediet gis-siagen te maken î « De ragearing moat door allan wordan Uitgeoefend, zegt Spinoza, zoo-dat hare macdit uiteraard orubeperkt is, wat edgenlijk de hoofddeugd en het wezen van «lke regeering is, en eiadelijk heeft -^en de meeste zekerbeid dat ail en zuiUer bedang stellen in het bediai&g van den Staat of bet algemeen vvelzijn, wanneer ze zedf daarin hun eigen belangen kunnen voorstaan en bethartigen. » Het référendum zooais het in Zwitseriand wea-kt, geeft' ons daartoe het middel. En ait mididel geven wij ter overwegling aan allen w ©n de voorspoad van ons volk ter haute ligt. P. ©s ^"j>maaaaHEgauB^.,.. BELANGRUK BERICHT Voortaan zal bet afzonderlijk nummer van DE VLAM tegen 10 cenfeam worden verkocht. **k Aile mededeelingen voor het beùesor en de redaktie van ons blad zijn te sturen aan ons nieuw adxes : 120, Emial Bockstaellaan, Laken. HET BEB fiiER. ts—»«—M ' - ï'.zsvmmm DE SOCIALISTEN EN DE VLAAMSCHE BiWEGING Eesi soci alintiisch onderwijzer richt ans bet voi-wijt de ras senstrijd te za.a.iaa wanneer al'îeen van klas senstrijd zou mogten s; raak aijn.; dat is tooh reeds keameikend en verbeugand voor otns ajaar wij tihiaius vaststedden mogen boe onze pogimgen worden nagegaan. Eerat vragen wij éditer aan onze partij-leiders waarom zij die zoogezegd de « rij-kamansklas » besfcrijden, gedurig en overâl de vooikaur geven aain bet Pran&oh, de « rijkeananistaal », de ta®! van kasfceedbaarau en fabriekbezitters. » Waiarom zij bet Vlaamsoih, de « armieaiiians-taal », de taal van werkmam esn boea-, met zooveel miiaadbtimg bejagenen î Door baffie inriobbing zedive is Brussel en voorsbedetn onze partij door en door Fransah. Niet alleen op de gavels van de matgazijaen en lokaen van de volMinizen, b. v. te Mo-lenbeek is ailes Fransoh maar oak op de vergaderingen gebeurt ailles in de baad vain do volksuitbuiters en niet in dtaze vain de belanghabbeaden. Te veel waalsohe adivokaten en fraMabge-zinde rijtke beeren bauden ons volk dien veraedenôniden toesbaad. Uit hun handlen willeai wij de leiding ove®brangien in deze van waje volk smanm/en die de volkâ-taal maohtig zijn omidat zij uit dflia klaisse gespraben zijn en er al de bebaefben vain begrijpen. Onzen braefwissediaar Varwijaeai wii} maar de vodgende woorden van Frad'erik Van Ee-dan : « Het is goed omziahtiig te zijn, geanatdigd en hoffeli jk, maar bebetr is 't dit adiles niet te zijn dlain bet te zijn ten kosbe vaa waar-acihtig'beid en opreahtJheid.... Daiaram diain Mever ru-zie en geibairrewar, pijin en veitae-dering, scthknp en spot, dan een amzicibfcg sparan van wat niet gespaard kan worden zonder valsahlbeid e«n anizuiiveaiheid.... Klapuit dan iievar; 't kan wat lijden. Wij hebben allen ons deel geibad en zijn daar niet minider om geworden ! » Eeas de overmaoht van de franisohgezindie socialisten onzer valfeshuizen gebrokein ko-men wij weer door eenidraahtag siamleniwer-ken van aile sooialistisohe Vlamingen, ge-trouw geiblevetn aarn eigan baad en volksiaaird, in bet strijdpeirk tegen de verdnkMng, Voor de beivordering van die sbaffedijke en geeste-lijke belangen van onze Idas&e. PROLO. SÔCIAAL-DEMOKRATEN leest en verapreid "DE VLAM,, Ze ijvert voor een spoedigen en eerlij-ken vrede, en verdedîgt de belangen van het onderdrukte proletarlaat„ Een Boek Eilende. ii Het werk van versohrikking dat de Gaeudjt lieéfb gel-averd kornit zegden we uiiit eem bai-fc vod liefde voor ons volk. Hij is ex in te zien als een befaamd geneesktundSge, die de be-smetting in de ziekoaibuj'-aeii vasibsteilt en ken-baar rnaakt aan zijn medewatkars. Hij toonit er den oorspronig \ aan, den woekar, dfc raimpzalige eilende en de onvermijdedijfce ge-volgen. Hij wijst op de bronnen en de oor-zakan van de foltepende geesals en waet wie en wat ze veroorzaiakt en verspreddt. Docb hij heeft geen baat tegen deizen, die basmet-tan, omidat de kwaal kleefb aan de zwakte der mensobbeid zedf. Ook de Cneudt heeft geen miasima-tbaat. Hij kan bladlen en hoofdstufcken laing, ja, zijn heel praohtigan airbeid al doen zoaidar te vloeken of te verdoeme-n. Wannec,- bij aiboo op de tafel der ontdading gebeel (iroot-Brussal, zooials bet besmet wordt en ver-kankerd, geheiei bet volk, zoaals bat aaim-borstig daar aan de voeten van zijn slaven-baders ligt, die het tôt zieb op ydlen om bet betar te kuninea dienstbaiar makein en uit-buitan door de vreamde taïad, dan laat bij geen baat blijken. Wanneer hij, tôt in de puatjas^ raefcsen geba.llen opgeaft, die beWijzen diatfc zedfs bet meest verfrao&oht nest van G-root-Bruissel, ja, van gansoh Vlaandereo, Elseiie bij naine, aog immer in de grootie miaerdeiriieid vian zijn bavoldcing Vlaaiasoh is en valt op bet feit dat dooa- dweepende gemeenteirtadien, tfouwlooze opzieners, blind gezag, zedfs v®r van Brussel gawone diorpen door de airisto-kmtie met vorfranisahing- wardeta besm'at an daar alzoo gansahe sebayeai van kkidJett«n miswassig worden, dan nog baat bij die beu-leii web' vaut ons volk. Hij kan ' - :,am dbffli, wainnear de îetaar vloakt bagen omze varwajben vijandein. Hij zagt en bewijst diat er kiinideren zijn, die niet maar met hun oudars kuaniem spre-ken. Wie diaarvan ooraaak is, bewiarleii wij, moesh, ais miisdadiger, uit edk bestuur worden vertbaomen. De Cneudt miaakt daze doo-d)e kinderen voor ons n>aakt, kijikï weer naiar oas op met een glimdadh, diie zijn woieide be-dwingfc, en gaat vooiu met de oniblading van ailles wat bedorvan, v&îstikt, neddedioos ver-loren is. Koabbare gaivle vooi' een bazield en geest-driftàg schi'ijver als hij is. Want niet adleien baat hij nooh Walen nocb Fraiiiscbelaaffs. Hij roert meer dan eens bet ba^rt der Wa-lan, door hun be vragen hoeÉkang zij derge-lijk lot, als dit dier Vlamingen, zonder weer-sitaind en opstand dulden zouiden. Beter dan haten doet de Oneudt. Zijn kaiknbe laaib bam beschifcken over gamscfa zijn bedderfiaid vaai gaast an denfcan, zooais hij beide noodig baafib om weeamiddelen en ge-nazing be bezorgan aan ben, die dooclgaan zondar bet te weten ,zoo-alis een van kou ver-klaumde bij winterniacbt zijn laven laat langs de tfeddsbra'at, waar bij vati uibpufbting is neergevallen. Gebteed Vlaainderan moet dit boek lezen. Daarin ligt opsband be smieulen. Opsibamd is bet bagni van de groobste be'rvormirugein. Dit boelk moet vertaaild worden in 't Fransoli en moest over de grenzan kunnen gaam naar Havere, waar m'en be vaak jmbelt o>ver de naaste barugkomst van de beulen van Vlaanderen. Dit boek moet naar DuitscMand gaian, in 't DuatsOh. Daar moet bat ia bandan ko-men van onze sooi'aal-demakraiben, die aog niât- eens weban boe' hun parlijganiooben al-bier, zij die aktivisbisah doen, bibbereoi tageniover bum. oowabeèidibeid. Wie dit wenk in zijn kop béait en nn&b akbîef als Vlammg optreedt, is voor ons ean ergste vijand. Wie in Duitisciblaed en elders dargediijik betoog medevoelb en nog niât begrijpt dat en boe Vlaandleren lijdtb en doodzakt door geasbesiuLtpmbting en vex-* baisibaring, hetafb missebien gevoed voor d'en' geddzak, daob niet voor bat Gei'maansdba dappeire volk, dat immer zad op de voor-posten moeten staan t6ikans wanneer bij de Noordizee de oorlog zal luitbreikieu. Vue vergeet aizoo dat Vlaand'eren's zeliV standigibeid, bot baar vOlste wezenlijikbeîd in aile vantakkingen vam kraahtudituig geko-men, meer dan ooit onoabbeeriijk is voor het leven van Vlaanderen zedf, zoowel ais voor ben wier boretweer hot in de. toekdtnst meer dan ooit wezen zal ? Stevem BOERSEiS.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De vlam: socialistisch weekblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1918 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes