De vlam: socialistisch weekblad

260 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 31 Mars. De vlam: socialistisch weekblad. Accès à 23 fevrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/df6k06xx3d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Beheer en Redaktie : 44, Bondstraat, 44 BRUSSEL Bestelhuit voor het an. Brussel : 26, Peteneliestraa! (r.da Persil), BRUSSEL Abonnementsprijs : 3 maand . . Fr. 1.50 6 maand.... 2.50 Aankordiging. woid. aangcnom.: M.E.Bidez,75,Ainspach]aan.Bnissel (Beun) SOOIAA.L - DEMOKRA.TI8CII AVBEKBLAD Vlaanderen en Wallonie. Zooals de toast and thans, na L-jna Vier jaar beaebtûng door Duitschiaad, is gewor-deu, k&n -die bezetber niet anders dan on», Vlaanderen en VVailionië, naar de vre-de&koo f or entie gaan. Zoo spoedig aldaar,met oas bevracht, DuitaiMand do dour 'ai ab-ben gaopend, zal het tegenover zich beviu-den de macbt van EngOianJd, gesteund uoor Frankrijk, dat zich cederig en bescheddon op den achtergrond zal hebben gepiaatst. Geen van te twee grootste woordvoerd'eira, nocJi Duibschland nooh Engela&d, zal er allofta aan bet woord koincn, aangezien ueidrai er eveaveel beiaaig bij zudlen bebben dringend zorg te dragen, elkandar in de toekomst r.iofc te schaden. Daar alzoo Vlaanderen en Wallonië in geen gewal één der beide groote mogandheden zul-len mogen bevoardeeligen, ligt voeu h; a m dit feit> niet aileen de zekerbeid van eeen on-afbankelijk bestaan, doch teveus nog de waar-borg van volkomen gerustheid, met bet oog op de toekomst. Wie vreest da/t Vlaanderen en Wallonië, of een van beide, zoudeo kunnen worden op-genomeo in een sbrooming van vermindeitle vmjheid of geschaad politiek levem, veirgeat dat de beidie groote machten, die bet oan ons zullen bebben, volkomen eens zullein moeten worden over on,s binneniandsch als over ans buitenlandsch levem. Wie ziob bier, tôt ons nadeel, te gulzig zou toonen, moet fcerstond iblijk geven van onrechtvaardigheid en bij de tegenportij den grootsten argwaan verwek-kan. On deze wijze zoudien dan Le oaider-handeilingen spraak loopeo en vorder ommo-gelijk blijken. Misschjien zeilf zou als dan de vredesbe weging gevaar loopein. De verant-woordelij'kbedd bier van zou door geen van beide machten kunneni worden gedragen, daar geen d'en oorlog, om een g rein t je voor-dteel in het ziebt, één uur zou wiLLen verilen-ge®. Immers, dergelijke roekedoosbedd zou de mensohbeàd, om ons hoekj© grandb, al te duur feomen te st&an. , Indien nu onze beide volken, voor ons m de eerste plaats Vlaanderen, zelf de theone van bun toekomst zoo voorstellen, dat al hun pogen naar bun hoogste rast en vrijbeid in de toekomst moet leiden, zonder iemand van onze machtige naburen ongielijk te wilien landoen, kan toab niemand die toekomst limier em en zal niomand oms bele-tteai eigteo bloea «l we! stand te bebartigen en daaraan ail once kracbt te besteden. Diat noeb Duitsohlarrd noeb Engelanid ons ïullen loslaten, sta<at als een paal boven wa-ter, doeb die zekerhedd is voor Vlaanderen en wallonië eei'der een waarborg dan eien gevaar.Geéa vredestraktaat kan in dieze moderne fcijden een volk verocxrdeelen tôt bet plegen van zelfmoord, geen kan bet Vlaamsob volk verplichten nog langer bet alacXtoffer te blij-ven van een reéds bijna bondea)d jaar uitge-stane verbastering en verminking onder een bedervende vreemde kultuur, al te vaak Franscbe genoemd en toeb eigenlijk van deze maar de schaduw, wij zouden uijna zeg-gen : bet sobrikbeedd. Zij beeft immers en-kel voor gevolg gehad ons van aide metliodi-sebe opleiding ver te houden en ons volk te laten voortploeteren in gebrek, armoede, on-wetemdbeid en verknechting. Daaraan hebben niet aileen al de regeerin-geïi sohuld die elkaar in België van voor X914 bebbeû opgevolgd, maar ook de Eransehe-laars door den Zuiderbuur tôt vasitenavoad-gekken uitgedost en bezoldigd. De vValen bebben hieraan allerminst scbuld. Beter ge-zegd : er is geen uitgeweken volk, of bet tracbt in zij a nieuwe kolonisatie zooveel macbt en zelfstaindigheid megelijk te erlan-gen.. Wij hebben schuld, wij aileen. iuet ver-zachtonde omslandigheden, we nemen bet aaa. Door onzé verbasteilde stamgenooten veir-kodbt en geleverd, 't is ste'.lig. Doeh niette-miin ontbrak ons de noodige kracbt tôt red-ding, tôt op den dag waarop, in dezen oor-log&tijd, ons vast voornemen, meestex le worden in eigen buis, door ad onize .xjaideiî met ontzetting werd vernomen em. verdeir werd geàoord tôt in al de bovm van bet oorlogsvoeirend Europa. Intusssobetn zijn we volhoudetnd en bardnek-kig geblevem als onze voorvadaren der m:d-deleeuvven. De onmogelijklieid om cuis te ver-basteren en ons rijp te maken voor algeheele onderwerping, bewi.jst juist boe ook nog in de jongste jaren bet moedwildig kampen tegen onaen ontvoogdingsstrijd nimmer anders is geweôst dan een opflikkering van een vlain-metje uit den vreemden asobhoop . We zijn en blijvem Vlamingein, Germanen. De twee vodkfârem, die bet vroeger *vaj6ta;-tig Bedgiië bebben uiitigeanaakt, van de kop-peling na 1830 af tôt beden, zullem mats ge-meens meéir bebben clan eem zeer vrae'iibare buiurtscbap. De Franscbelaar.s esn de Waien bebben al de vruchten geplekb, zoo 'ang ons eigen volk arm en ontibutst neaft gfâstaan. Beide volkerein moeten. bun weg op, onge-binderd, naar de toekomst, zooails zij ziell dit zudlen wenschen. De Walen bebben vrij lamg, met bet oog op onzen ontvooigdingskamp, op den uitkijk gestaan. Zij, die pas vôôr Augustus 1914, zoo woetllig optraden dat de Waaiscbe haan lut bun rumoerig geformuleerde idealen werd ge-boren en het vaandel van Wadenland te wap-peren werd gebeseben tôt op bet harfc van Vlaaja!de(re>n, bleven eesr&t onder oorlog stil, keken onverschilliig, achtierdocht% of razend de aiktivisitische beweging aan. Hun hoofd-leiders van vroeger, onder wie enke'en rteds den iâtel van mini star voorloopig hadden be-komen, werden steanloos.. De wisu'.:K<j ,perp kikte geen woord noch voor noeh tegens on». Het Luikscb dagblad « Le lélegraphe », nam een paar artikelen op van V laamsdi aktivjs-tisebe band ,dooh zweeg dac. weer als t«n graf. Sedert een paar majanien begint het ter-dege gansoh anders te gaan. waaJsche voor-kampers, uit de drie politdeke partdjen, doch meest socaal-demokraten. mjn vastberaden naar buiten gekomen en hebbem, onder den roep : « Wallonië vrij. vooral vrij van twee-talôgheid », pen en woord gebruikt om ook den oorlog te verklaren aan het oentralisee-rend regiem. Zoo min als wij, bebben ze bij zicb poldtiekars uit het verleden. Deze aijn bij de vaderlanderts en geven de band aan onze Fnanschelaars. Die Waalsche beweging hceft reed» eem pers en gewikste pen- «n woordvoerders. Hebben we ons om ban te bekommeren? Oppervlakkig geoordeeld zou men zeggen : neen. Doeb al wie wezenlijk den strijd voert om het einddoel te betreiken, moet zioh toch afvragen of bet niet gewensaht zou wezen edkaar even te hooiren. Want, waar twee huisgenootem willen ulit elkaar gaan, om m minne te scheidein, is bet toch wed gewenscht, dat 7X> elkaar verstaam. De sebedding zou alzoo meor de aandaoht vestigen en beide par-tijen zouden beter de genegenbeid van de toe-schouwers, vooral van hun kennissen kunnen winmeni. STEVEN BOiiiKBEN. Ds âroevige Werkelijkheid. (i Het Volk » uit Amsterdam, het orgaan der Nederlandsche Arbeiderspartij, schi-ijft naar aanleiding van de inbeslagneming der Nederlandsche vloot door de « geassocieer-den » : « Eenmaal bebben wij gehoopt, dat onder mctiiewerking van Kerenski in Kuslamd en Wilson in Amerika, door de arbeiderpartijen van Europa een duurzame volkerenvrede kon worden tôt stand gebracht. « Nu ook Wilson als oorlogvoerende, macbt stelt boven recht, is in ons land de hoop op Wilson's beteekenis voor een dUurzamen vrede vervlogen. « Voor ons, socialisten, is dit nog het meeste tragische in de gebeurtenissen van t'O laatste dagen. (Hier wordt bedoejd: de inbeslagneming der Nederlandsche schepen. — Red.) « Niet aileen voor ons land, maar ook ~>r de menschheid is de toekomst vecl duiisterder ae Word en dan zij reeds was. » Een protest van den Bond der Belgischs Arbeiders. Het uitvoerend komiteit van den Bona .er Belgiscbe arbeidiers in Nederlanll heeft een manife&t uitgevaardigd gerioht tôt de Belgù-sche socialisten in Nederland naar aanleiding van bet feit, dat bij bevel van 11 dezer, de Nederlandsche militaire overheid den Bolgi-seben geïntemeérden in Nederland heeft ver-boden, lie « Belgische Soeialist » en andere aktivistische bladen te letzen, te koopen of m bezit te hebben. In het manilest wordt kraohtig er tegen verzet aangeteekend dat de « Bedgiscb Soeialist » op een lijn wordt gesteld met de ak-tivistiaehe bladein. Gezel Troelstra, de leider der Hollaadsche socialistische Kamerfraktie, heeft op verzoaik van de Belgiscbe socialisten de kwe&tie ter hand genomen. Uit de kampen kwam bij heb uitvoerend komiteit het bericht, dat het verbod zou zijn afgekondigd op uitdrukkelijk verzoek van de Belgisohe legatie. fraûsche e& Vlaamsehe mindepheids-soeialisteo. Wij zijn tihans in bet bezit van de Fransche bladen over den op 17 Febmari gehouden partijnaad. Aan de vergadering ging een bijeenkotrnst vooraf, belegd door Vie leiders van de mm-derheid, waarvan het voornaamste besluit was de opriohting van een afzonderliijke or-ganisatie van de partijgroep, waaraan de ^aaru is gdgeven van « ILorruniasie voor (la verdediging van het internationaal socialisme».De kommissie omvat adle ricàtingen van de partijminderheid. Haiar doel is de voorzetting van het herstel der socialistische beginselen door de minjderbedd sedert 1915 verdedigd. Haar zetel wordt in Parijs geveatigd. De leiding bestaat uit de minderheidsleden van het partijbestuiur en van de Parijecbe fedara-tie, een vertagenwoordigar van de redaktie der « Populaire », en van de mmderbeids-fraktie in de provincies. De leijding benoemt een bureau bestaande uit een sekretaiis met twee ondersekreLarissen en een penaingmees-tar. De aaogesloten groepen betalen een iion-tributie aan bet biumu. De aaiihef van de resolntie bepaalt dat <ie kommissie wordt opgaricht « IN de party en ten dienste van de partij ». Terwijl dus in Duitschland de vorming van een minderheidsorganisatie eene seheuring voor gevolg heeft gehad, is zulks in Frankrijk tôt hiertoe niet gebeurd. In dit laatste land heeft het optrekien van de minderheid de meerderheid blijkbaar onbzag ingaboezenid en daardoor de eenheid van de partij veetieer bevorderd. De <i Kommisie voor de verdediging van het internationaal socialisme » heeft dus nogial veél gelijkenis met de :n Vlaanderen tôt stand gekomen « Centrale voor sociaal-demokratische aktie ». Dit organisme heeft zich evenmin adis fie Fransche « Kommissie » van Ide bestaande offici^ele partij afgeseheurd en boopt wel dat dit ook in de toekomst mogelijk zal kunnen biijven. ï, NIEUWS UIT HAVEEE. Naar wij vernemen, hield zich de jongste ministerraad op het front gehouden, met de toepassing der wetten en jpesiuâten inzake taadkwestie bezig. Van het gansebe ministe-rie zijn er enkel twee mini&ters die op een eenigszina Vlaamsch standpunt staan; het zijn Helleputte en Van de Vijvar. De overige kabinetslelden zijn besliste aanhangers van eene radikaal anti-Vlaamsehe politiek. — Het igerucht volgetns heitwelk de Belgi-sche kolonie haar vloot zou verkoopen aan de zeepfabwkanten Lever brothers, va® de Sunlight-aeep, dia ook in den Kongo geves-tigd zijn, wordt door minister Rcnkin tegen-gesproken.— De aangekondigde bijeenkomst der Belgiscbe parlementsleden te Parijs gaat ^v't door. i Hat Kaversche Tsarisme. Het is onzen lezers beloend ,dat de Haver-sche reg^eriug de in Frankrijk, Engeiand en Holland vertoevende Belgiscbe Kameinlcden en Senatoren te Parijs had bijeengeroepea, Uit dit, ik zou haast zeggen, streep - parlement, dat van den 13 tôt den 21 Apni mocsfc zatelen, zouden bestendige koxnmissies ta-mengesteld worden, die in voelang zoudea biijven met de regéering en er een soorb van blijvend boezioht zouden op uitoefenen. Ofsehoon niet meer dan 72 afgevaardigden in staat waren den oproep der r&geeriDg te beantwoortlen (waarvan enkel 16 tôt de op-positie behooren) en de meesten onder i.cn gemuilband zijn ,hetzij omdat ze in ds re-geeringskaas zitten of onder de xniiitaiire >,net-ten staan .hadden al de nog eenigszins dô-mokratisch-voelende elementen deze bijeenkomst met vreugde begroet. Sedert Augustuâ 1914, dat is meér dan dris ent half jaar, ia het parlementair toezicht in ons laad gebeel afgeschaft en Bedgië i» lie ë«nig oorlogvoerende staat waarvan heb parlement sedert het begin van den oorlog nog niet bijeen geroepen werd. Het besluit van de regéering gaf in de vluchbelingenpers aanleiding tôt heftige po-lemieken die maar een voorsmaakje waren van betgeen nog volgen moest en den gena-deslag brachten aan de C -iemaal heilige god»-vrede. De « Belgiscbe Soeialist » opende het vuur met een rekwisitorium tegen de iia-versebe politiek (zie in ons vorig nummer) terwijl de Londensche « Métropole » K. Huysmans te lijf ging en onze vertegenwoor-digers met allerlei vermaaingien overstelpte. De te Parijs vierschijnende « Patrie Belga >., 3en libéra al orgaan, we&s er mêo ■vteiiOntrùs-tieg op, liât de oppositie die het vroeger parlement enkel over 12 sbemmen minder beschikte dian de regeéringsmeerderbeid, thans met 16 leden tegeuover 56 klerikalen zou staain. Intusscben is gebleken dat al dat gekibbel voorbarig was: zooals op een andere plaats in dit blad gemeld wordt, gaat de bijeenkomst der Belgiscbe parlementsleden met door. Havere zal biijven regeeren zonder het minst parlementair toezicht. Het Haversc ie tsarisme kon dat toezicht niet dulden, uoe zacbt en hoe weinig hinderecd het ook haîî mogen zijn. Als wij spreken van « regetren », is dat xniissohien te veel gezegd, want de mannen van Havere zijn enkel speelpoppen, liansworsten die door de imperialistische j e-geeringen der Entente geleid worden. Daar-om koesteren wij het sterk vermoeden _.at het tengevolge van eene drukking van die-zelfde regeéiringen is dat Havere de bijeenkomst van onze parlementsleden heeft uitge-steld. Onze bevoîking mocht niet weten dat wij nog enkele ware voliksvertegenwoordigers hebben die hun stem zoud'en hebben veref-fend tegen de ongehoorde politiek van het Haversche tsarisme, zij mocht vooral met vememen met welke onbesohaamdbeid met ons wordt omgesprongen. En nu vragen wij ons opnieuw af wat tùe enk'ale socialisten die in bet Haversche ka-binet zitting hebben genomen daiar fetitelijJc zijn gaan doen en of het nog langer met hun waardigheid strookt er nog langer in te biijven. Het Belgisch prolebariaat zal eens aaa deze partijgenooten rekening vragen over j.un-ne onbegrijpelijke handelwijze, want bet was ocgetwijfeld niet de bedoeling van de socialistische kiezers, toen ze Vandenrelde en konisoorten naar de Kamers stuurUen, ze eniked met een mandaat te beikleeden opdafc ze later de meest autokratische regeering van de wereld zouden ondersteunen. Wij zullen er ons wed voor hoeden Vander-velde en zijine vrienden te banbliksen zooals sommige partijgenooten zoo gaarne met ona doen. Doch wij aarzelen geen oogeablik te verklaren dat wij het optreden van onze» vriend K. Huysmans honderd keer zuiverder vinden. Intusschen gaan wij met vertrouwen de toekomst te gemoet, omdat wij de onwrik-bare overtuiging hebben dat deze zal uit-wijzen dat wij het zijn, die de belangen van onze arbeidersklasse het best zullein gediend hebben. H. L. 'f. 4L l"e Jaargang. — Nr. 8. PR1JS » 0 CE NTï EM. Zondag 81 Maart 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De vlam: socialistisch weekblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1918 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes