De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

618 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1913, 16 Novembre. De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij. Accès à 19 septembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/tx3513vt4c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Volkseeuw Vooruit voor algemeen Stemrecht Inschrijvingsprijs : 2 fr. 's jaars. Prijs per niimmer 2 cent. Aankondigingen volgens akkoord en plaatsruimte. Uitgever : Bern. MINNEBO, Predikheerenstraat, 20 HOOFDOPSTELLER : PRIESTER FONTEYNE Voor wat opstel en bestuur aangaat schrijvejmen aan het hoofdbestuur, Vooruitgangstraat, 345, BRUSSEL. Voor BRUGGE en 't arrondissement schrijve men aan Bernard Minnebo, gemeenieraadslid, Brugge. Volksbond van Brugge Groote algemeene vergadering op #Zondag 23 November. De vergadering is om 10 ure 's mor-gends in defbovenzaal van de Café de la Poste, Wollestraat. Priester Fonteyne zal handelen over : Algemeen Stemrecht en over de Nieuwe Schoolwet. Wij hebben er allen het grootste belang bij ons op de hoogte te houden van die twee zoo belangrijke kwestiën. Immers het zijn voor on», werklieden, twee punten die ons nauw aan 't hart liggen. Dus allen naar de vergadering van Zondag. Het is noodzakelijk, belangrijk en ten anderen een middel om ons allen eens te verbroederen. Het Bestuur. WIE ZIJN DE VIJANDEN VAN DEN GODSDIENST? Ik geloof wel dat ik mag zeggen, dat ik de geestelijkheid ken van Belgie. Ik zal niet zeggen dat er niet veel zijn, hunne Godsgeleerdheid daargelaten, die in wereldsche zaken waarlijk onwetend zijn, en zoo bekrompen van geest, dat zij in vele zaken, voor eenen verstandigen werkman moeten onderdoen ; en die, in hunnen omgang met de menschen, zoo fanatiek, zoo barsch en norsch te werk gaan dat de verstandige lieden van mede-lijden de schouders ophalen ? Dat is waar ! Maar wij moeten toch getuigen dat er veel geleerde en verstandige priesters zijn, veel vrome harten, vol goedheid en liefde voor 't volk, veel edelmoedige zie-len, gloeiende van zelfsopoffering voor het lijdende menschdom. Dat is ook waar en wij getuigen dat gaarn. * * * Maar er is iets dat ik niet begrijpen kan. Met al die verstandige en goede priesters nog in ons land, hoe komt dat de Godsdienst meer en meer achteruit gaat ? Dat versta ik niet of liever dat is de groote rraag ! * * * Bij onze katholieke bewaarders is de antwoord altijd gemakkelijk gevonden. Zij zullen nooit hun eigen geweten onder-zoeken en zien als zij niet goed zouden doen zelf wat op hunne borst te kloppen ; neen dat niet ; zij leggen de schuld op anderen en droomen dat zij eens in de Litanie zullen staan van aile heiligen, als apostelen en geloofsbelijders. Over tijd voor hen, de groote vijanden van den godsdienst waren de Liberalen -, en nu, beweren zij : het zijn bijzonderlijk de Socialisten. Zekerlijk, wij hebben eenige liberale kopstukken gekend, die zelf goddeloos, ailes in hun leven hebben toegewijd, hunne pen, hun woord en hunne beste krachten, om God en godsdienst te be-kampen en zooveel mogelijk uit het hart te roeien van het volk. Wij hebben ook veel liberalen, vooral in de groote steden, de kerken zien verlaten en de godsdienst-oefeningen. Maar wij hebben ook gezien en gehoord dat honderd duizende liberalen, bijzonderlijk op den buiten, zoo kri-stelijk en zoo eerlijk leefden en zoo gods-dienstig waren als de katholieken, en zelfs menigmaal veel beter leefden. Waarom dan zijn die kristenen bij honderd duizende nu zoover afgeweken ? Dat zagen wij gebeuren, bijzonderlijk in de hoogere standen van de burgerij, en op onze dagen zijn wij getuige van hetzelfde verschijnsel in den lageren arbeiderstand. * . Er zijn socialisten die vijand zijn van onzen Godsdienst, bijzonderliik vijand onder dat ongehoorde leger reeds van socialisten, zijn er honderd duizende en honderd duizende, die gelooven nog, en christenen zijn ! Maar wederom zien wij reeds een geest van onverschilligheid, en zelfs van vijandschap en haat de massa doorwaaien. * * * Waarom ? Altijd waarom ? En toch duizenden van priesters preê-ken voort, schrijven voort, werken voort! Ja, sommige liberale en socialiste kopstukken, hebben den katholieken godsdienst bestreden en menigmaal hardnek-kig bevochten ; maar hebben zij of liever zij alleen, de helft misschien van het Belgische volk, den helft der mannen, afkeerig gemaakt en vijandig van kerk en priester ? Wij gelooven het niet. * * * De grootste vijand of liever vijandin van den godsdienst in Belgie, maar kort ge-zegd, het is onze (zoogezegde katholieke) bewaarderspartij ! Schoon en edel, grootsch en overheer-lijk is de hêmelsche Leering van Christus ! Hoe verukkende het Goddelijk beeld van Jésus ! Mij dunkt, wij zien het voor onze oogen zweven : zoo goed en liefderijk ; zoo teeder en medelijdend ; zoo zelfver-geten en groothertig ; zoo ridderlijk edel, zoo goddelijk schoon ! Al wat schoon is, al wat edel is, al wat groot en grootsch, in eene enkele Goddelijke ziel verscholen ! 't Reinste en 't verhevendste beeld dat reeds bijna 2000 jaren door eeuwen heen, door nevelen en door wolken,het menschdom en zijn geslachten begeestert en verrukt ! En toch zien wij het volk dat beeld ver-geten en die leering verlaten ! 't Is de schuld, grootendeels, van de katholieke bewaarderspartij ! Wij hebben het gezegd en herhalen het vrij en vrank. Ziet liare mannen, leest hare bladen, volgt hare werking. Hare mannen, zij komen als de verde-digers van den godsdienst ; of dragen er den naam van ; of gebaren het te zijn. Goed zoo ; maar in de oogen van het volk, zij de verdedigers, de vertegenwoordigers van den godsdienst, ze zijn ook de godsdienst, dat is al een en hetzelfde in de oogen van het volk. En wat zijn die godsdienstverdedigers ? Oh ! wij spreken niet van 't nederige vrome volk, het puik der kleine burgers, en 't kruim der wer-kersscharen, die eerlijk in de wereld, ook nog God en godsdienst zijngetrouw geble-ven, en aan de wereld, nog zooveel voor-beelden geven van eerlijkheid en deugd, ook in de hoogere standen en in de rijke wereld zelf, hoe menig man van hert en edelmoed ! Maar hoeveel kopstukken en voorvechters Ji^$?c^ke bewaarders-partij, in die verdedigers tihri den godsSiènsi T^iTîs de ark geworden van Noë : er is geen enkele... soort te kort. Steelt het zweet der werklieden, rooft de penningen vaa weduwen en weezen, troggelt dq testamenten af aan het doodsbed der stervenden, grijpt dat er geen nagelen aa. uw vjn_ gers meer staan, dat maakt al niet, als gij maaiw^]^ voor de partij, en roepten tiert vôy (je partij, en aan 't hoofd geraakt, 'tis\e_ noeg, gij zijt een eerlijk man, een rech. vaardige, een goede katholiek ! welgé\ komene roofvogels ! Leeft zooals ge wilt ; \ trapt de zeden met de voeten en spot er mee ; zijt verken meer als de verkens verken zijn, en hond meer als de honden, dat doet er weinig aar. ; gij werkt voor de partij ? 't is genoeg ! nog een goede katholiek! welgekomene verkens, welgekomene honden ! Lastert en beliegt uwen naaste, uwen broeder zooveel gij kunt... ; spreekt en spuwt venijn dat het schuim op uwe lippen staat ; vergeeft en doodt uw broeder in eer en naam en faam, vergeeft en doodt als adersen slangen vergiftigen en dooden... het is ook wel ! Gij stemt en werkt voor de partij ! 't is genoeg ! nog een goede katholiek ! Welge-komen slangen ! Geene enkele soort ontbreekt in de ark van Noë ! Maar 't is genoeg ! En die mannen zijn de verdedigers, de vertegenwoordigers van den godsdienst ! Zij door woord en daad door leven en voorbeeld , moeten hem bemind maken» en bevriend ! Is dat de godsdienst, denkt en zegt het volk, dan hebben wij er genoeg van ! Zij groote mannen, van de, Vierde jaar Zondag 16 Noyember 1913 Nummer 46 rrr—n-rimr~ mrm n—m ■■■! ■ ■ ■ .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Brugge du 1909 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes