De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

318 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1913, 21 Decembre. De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij. Accès à 23 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/wp9t14vj5h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Volkseeuw GELIJKHEID ! DE WAARHEID IS ONS WAPEN Vooruit voor algemeen stemrecht ! rn a\th ttt a nn\T Ht TXT duriutir A / BROEDERILJKHEID l DE RECHTVAARDIGHEID ONS DOEL Inschrijvingsprijs : 2 fr. 's jaars. Prijs j.er nummer 2 cent. Aankondigingen volgens akkoord en plaatsruimte. Uitgever : Berm. MINNEBO, Predikheerenstraat, 20 HOOFDOPSTELLER : PRIESTER FONTEYNE Voor wat opstel en bestuur aangaat schrijve[men aan het hoofdbestuui, Vooiuitgangstraat, 345, BRUSSEL. Voor BRUGGE en 't arrondissement schrijve men aan Bernard Minnebo, gemeenieraadslid, Bragge. De Staatskas De regeering geeft de vermoedelijke slotrekening voor 1914 (in ronde cijfers): Inkomsten 807 millioen 313 duizend fr. Uitgaven 806 millioen 754 duizend fr. Overschot 559 duizend frank. In korte woorden zal het, einde 1914, volgens de schattingen der regeering effen rekening zijn. * * * Eene vergelijking van de begrooting van 1914 met de begrooting van 1913. De regeering schat voor 1914. eene meerdere inkomstbelastingen van : 49 millioen 658 duizend fr. of rond de 50 millioen t Daarin zijn begrepen de ontvangsten der nieuwe lasten voor rond de 30 millioen frank ! Wat de vermeerderingen der uitgaven betreft : Er zijn rond de 28 millioen frank ver- slonden door de nieuwe legerlasten ! * Wat hebben de lastenbetalers nog te verwachten ? De regeering verhoopt dus dat voor 1914, de inkomsten de uitgaven zullen dekken en dat zij met effen rekening zal staan. DAAR GELOOF IK NIETS VAN ! 1° Volgens de begrooting en 't verslag der middenafdeeling (blad 4) zijn een 2otal millioenen hoogere inkomsten, berekend op rond de 20 millioenen meerdere op-brengst der oude belastingen. En in 't verslag der middenafdeeling, bladzijde 7, staat er woord voor woord geschreven : « De achtbare heer minister van geld-wezen heeft klaar en duidelijk bewezen in zijne redevoering van 8 augusti 1913, dat de MEERDERE OPBRENGST, waar-op de regeering, sedert 1900, jaarlijks mag rekenen, beloopt tôt 6 millioen. » En nu dat wij staan voor een jaar van slechten tijd, hoe zou die ZES millioen, gewone meerdere opbrengst, kunnen klimmen tôt 20 millioen ! In andere woorden, toekomende jaar zal het wederom zijn op dat gebied alleen, een achteruit of een gat in de kas van — ik neem het minste — van een tiental millioenen ! 2° Neemt nu nog dat het met 1914 zal effen rekening zijn ! Wat mogen de lastenbetalers dan verwachtende zijn voor 1915 ? En de nieuwe legeruitgaven ? Ik neem de berekening der regeering zelf : De heer minister de Brocqueville heeft verklaard in de Kamers dat de jaar- lijksche lasten, voortv oeiende uit de ver-sterking der national? verdediging, bin-nen eene tijdruimte van 5 jaren, de gewone begrooting moet verzwaren van eene som van 47 millioen 340 duizend frank, of rond de 48 millioen frank. Nu in de begrooting van 1914 staan er nieuwe legerlasten voor 27 millioen 942 duizend of rond de 28 millioen frank ! Er staan dus nog 20 millioen nieuwe legerlasten voor de deur ! 3° En de schulden van de Congostaat ? Wij hebben bestatigd in de begrooting van de Congo, voor 1914, als volgt : Gewone inkomsten (in ronde cijfers) 30 millioen ! Gewone uitgaven : 51 millioen ! Dus een tekort van 21 millioentj es op een jaar tijd. Dat is maar de berekening over de gewone inkomsten en uitgaven. De buitengewone uitgaven, of liever de uitgaven te doen om de kroozen en af-lossingen der openbare schuld te betalen, klimt van negea millioen tôt dertien millioen ronde cijfer»). Samen gerekend : Voor de gewone uitgaven, op een jaar, een tekort van 21 millioen ! Voor de openbare schuld, op een jaar, eene schuld te betalen van 13 millioen. Dat is op een jaar eene schuld van : 34 millioen. Waar dat geld halen ? De heer minister zegt : Ik zal voor 34 millioen geld leenen ! Een nieuwen put maken om den ouden te vullen. Dat is voor dit jaar !... Maar wat zal het zijn na de Kamerkiezing van 1914 ? 't Zal eindigen met : Voor de Congo alleen, 30 of 40 millioen nieuwe lasten te leggen op de Belgen ! NIEUWE LASTEW ! Het zal dus zijn voor 1915 : De inkomsten van 1914, een tiental millioen overdreven, of een tekort van tien millioen! Nieuwe legerlasten nog een tiental millioen ! En minstens een 30tal millioen voor den Congo ! Dus : 50 millioen fr. noodig, te dekken met NIEUWE belastingen ! Lastenbetalers, dit staat voor uwe deur! Ik zeg: dat staat voor de deur... maar dat is maar een begin ! Daarin is nog niets begrepen van de millioenen en millioenen, die zullen noodig zijn voor de nieuwe schoolwet, de ver-zekeringen, enz. enz. 't Ziet er lief uit in Belgie ! Priester Fonteyne. NOG EEN Katholiek schandaal 't Recht van advokaat H. Planquaert, drukt in zijn nummer van Zaterdag 14 December, een artikel over een nieuw katholiek schandaal, dat in de streek waar het gebeurd is, een onbeschrijvelijken ophef maakt. Ziehier hoe hij dit nieuw schandaal be-schrijft : Van aile kanten komen ons be-richten toe nopens een nieuw katholiek schandaal. Een katholiek politiek man heeft valschheid gepleegd in geschrift en misbruik van vertrouwen. Hij heeft valsche handteekens gezet onder een akt van hypotheek beloo-pende tôt de som van 27,000 fr. ; hij heeft misbruik gemaakt van eene vol-macht om goed te verkoopen van perso-nen die er niets van wisten en 't geld in zijn zak te steken. De man moest natuurlijk lang de kas in : hij loopt en blijft loopen. 't Is waar hij heeft reeds zijn politiek mandaat neergeiegd : men moest zulke menschen hun ontslag niet laten geven men moest het hun betee-kenen in naam der katholieke partij. Zijn openbaar ambt zal hij 00k in 't kort moeten afleggen of hij heeft he op dezen oogenblik misschien reeds afgelegd. Hadde ailes zich tôt dit bepaald wij zouden er niet van spreken. Door zijn ontslag te geven als politiek mandataris en door zijn ontslag te krijgen van zijn openbaar ambt en daarbij nog de kas in : de openbare meening was voldaan. Hij had eene misdaad bedreven, hij was gestraft : Dus er viel niets op te zeggen. Doch ziedaar dat nu aile katholieke machten samenspannen om die persoon te redden en nogmaals 't spreekwoord toe te passen: Kleine dieven steekt men in 't gevang en de groote laat men loopen. Geestelijke en wereldlijke loopt het al af om den schuldige te laten ont-snappen.Men gaat naar menschen die door dien heer schandelijk bedrogen zijn en eene klacht ingediend hebben, vragen hun vroegere gezegdens te looehenen en te liegen om nen deugniet te redden. Sedert eenigen tijd ziet men 's nachts in de bureelen van dien heer werken. Aile papieren worden doorsnuffeld door eenige verkleefde vrienden en sommige voorzichtigheidshalve ver-brand ! En als ailes zal gekuischt zijn zal de justitie dan gaan zien ? / "S * * ï fit Yierde jaar Zondag 21 December 1913 Nummer 51 i i i i ■ il iiiimi i iii r " il htti TTiWanmrrtrWïï—inri ~ HHiiMIH ■!> illiswiWMMïflillliMWMMBBWMMWBBWIMMMMMIIiiir -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Brugge du 1909 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes