De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

243 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1913, 30 Novembre. De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij. Accès à 15 avril 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xp6tx36252/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Yierde jaar Zondag 30 November 1913 Nummer 48 De Volkseeuw GELIJKHEID! Vooruit voor aloemeen stemrecht ! BROEDERLIJKHEID ! DE WAARHEID IS ONS WAPEN ?| I)E RECHTYAARDIGHEII) ONS DOEL Inschrijvingsprijs : 2 fr. 's jaars. Prijs jer nummer 2 cent. Aankondigingen volgens akkoord en plaatsruimte. Uitgever : Bern. MINNEBO, Predikheerenstraat, 20 HOOFDOPSTELLER : PRIESTER FONTEYNE foor wat opstel en bestuur aangaat schrijve5men aan het hoofdbestuu Vooiuitgangstraat, 345, BRTJSSEL. Voor BRUGGE en 't arrondissement schrijve men aan Bernard Minnebo, gemeenieraadslid, Brugge. I3e Congo RATTEN, RATTEN, RATTEN in DE KAS Wij hebben over tijd in ons blad den ellendigen toestand uiteen gedaan van onze Staatskas. Het was al geen waar, zegde de heer Stock, en wij kenden daar niets van ! Nu dat de belastingen,die wij voorspeld hebben, gestemd zijn en dat ze de lasten-betalers zullen gevoelen, nu... is 't waar ! Nog iets meer. Er zijn juist nog zooveel nieuwe lasten noodig, als dat er nu gestemd zijn. Onthoudt het goed ! Maar dat zal zijn voor na de toekomen-de Kamerkiezingen van 1914. Geen waar, zal Stock zeggen ! Dan zal het nog eens, eilaas, waar zijn. * * * Maar nu nog ander slecht nieuws. 't Zit nog slechter in de Staatskas van den Congo ! Waar is de tijd dat de katholieke mi-nisters, dat de katholieke gazeiten, dat Stock in de Patrie, in de Gazette van Brugge, den lof bezongen van den Congo als de katholieke partij den Congo op den rug geschoven heeft van Belgie. Zij schreven en herhaalden op aile toonen : « De Congo, welke schoone kans, de eenigste van de wereld.... De tijd der misslagen is voorbij en voortaan is ailes zeker.... Belgie moet er geen centje voor be-talen....Het huis is gemeubleerd, van ailes voor • zien, tôt in de kleinste bijzonderheden.... De koning geeft ailes voor niet en be-houdt niets voor hem ; 't is een geschenk van vaderlandsliefde ! Al de rijkdommen van den Congo zijn voor Belgie ; zij zijn onschatbaar ! Al wat aanstonds geld kan opbrengen, is in opbouw.... Men zal de mijnen van den grooten Katanga ontginnen ; zij zullen rijkdommen opbrengen voor den Staat ! Met de opbrengst der eerste ijzerwegen zal men er nieuwe bouwen. » * * * 't Was prachtig.... op 't papier ! En de Patrie en de gazetten van Stock stonden vol van al die SCHOONE BE-LOFTEN ! En als wij dan den moed hadden op te komen en 't volk te waarschuwen tegen die valsche beloften en dat schijnheilig volksbedrog, dan, zooals nu, wierden wij verweten en uitgescholden door Stock en Cie als stommerikken.... slechterikken.... en aile andere scheldwoorden, hem eigen. * * * En nu.... ailes komt uit ! Ratten, ratten, ratten in de kas ! Wij bestatigen in de begrooting van de Congo, voor1914 : Gewone inkommten (in ronde cijfers) 30 millioenen ! Gewone uitgaven: 51 millioenen! .' Dus een tekort van 21 millioentjes op «en jaar tijd. Dat is, maar de berekening over de gewone inkomsten en uitgaven. De buitengewone uitgaven, of lie ver de uitgaven te doen om de kroozen en af-lossingen der openbare, schuld te betalen, klimt vanlQ millioen tôt 13 mil-lioen (in ronde cijfers). Samen gerekend : Voor de gewone uitgaven, op een jaar, een tekort van 31 millioen t Yoor de openbare schuld, op een jaar, eene schuld te betalen van 13 millioen. Dat is op een jaar, eene schuld van : 34 millioen. Waar dat geld halen ? De heer minister zegt : Ik zal voor 34 millioen geld leenen ! Een nieuwen put maken om den ouden te vullen. Dat is voor dit jaar !.... Maar wat zal het zijn na de KèuiierkiWug van 1 'àié_ ? 't Zal eindigen met : Voor de Congo alleen, 30 of 40 millioen nieuwe lasten te leggen op de Belgen î Stock zal zeggen : die domme, domme, domme vent, van Fonteyne, kent er niets van ! De wet, de wet, de wet zegt dat wij niet moeten betalen voor de Congo ! Al geen waar ! Dat... zal... nogtham... zoo afloopen ! Onthoudt het, lezers. Peiester Fonteyne. Wegloopers bij het leger Het moet zijn dat het Belgisch leger nog op verre na niet in den smaak der jeugd valt, daar van jaar tôt jaar het aantal déserteurs aangroeit. Zoo hoorden wij dezer dagen, dat nu reeds (dus een maand voor het einde des jaars) zoowat 1500 soldaten onwettig van hun korps verwijderd blijven en door de politie worden opgespoord. Het grootste getal zijn Ylamingen waaronder veel jongelingen van begoede familiën. Wie in dien toestand veel verantwoor-delijkheid heeft, dat zijn de katholieke politiekers en de geestelijken die de schrik voor 't leger en de kazern, in 't hert der jeugd hebben geprent. Zij mieken de jongelingen wijs dat de kazernen koten en holen van verderf waren, dat ze moesten geschuwd worden gelijk de pest ! En nu dwingen diezelfde politiekers jaarlijks meer dan 30 duizend van die jongelingen, tegen wil en dank en met afkeer en schrik, den ransel op te nemen, zoogezegd om het vaderland te dienen ! En nogthans sedert de zoontjes van de rijke burgers 00k naar 't kazern moeten gaan, hebben de katholieken aile bekom-mernis voor de soldaten : Zij mogen 's Zondags naar hunne ouders gaan ; zij mogen mis gaan hooren ; zij krijgen zooveel congé mogelijk ; zij worden van de vuile corvés ontsla-gen ; zij krijgen beter eten en zullen nu zelfs de halve grijsden zien afschaffen, omdat dat brood te zwaar is voor de maagskens der gepommadeerde en teedere fiskes, enz. enz. Toen enkel de kinderen van het volk in 't leger waren, dacht nooit iemand van die politieke kopstukken aan 't kind van den werkman, den boer of den kleinen burger. Dan hoorden noch gevoelden die rijke menschen de verzuchtingen niet van die duizenden moeders, vaders en dierbare familieleden, die hun kind, soms de steun van 't huis, zagen vertrekken naar / 't loger Nu kan meh wel verbeteringen en aantrekkelijkheden invoeren, omdat hier de zoontjes van papa, de kinderen van de groote wereld, in 't, spel zijn ! En zeggen dat al die maatregelen en verbeteringen nog niet kunnen beletten dat er in een jaar tijd iS honderd soldaten uit het leger vvegloopen ! Zalig zijn ze die arm van geest zijn Want het rijk der Hemelen behoort hun toe ! Stock de groote geleerde man van de katholieke bewaarderspartij van Brugge, die in de laatste gemeentekiezing zijn paspoort geteekend werd door de Brug-sche kiezers, schrijft in zijn bladen 't vol-gende over Priester Fonteyne : Liberalen eu socialisten zijn 't akkoord met de katholieken op één punt : De verbazende onwetendheid van Fonteyne in ailes wat bestuur aangaat. Zij ackten hem onbekwaam aan gelijk welke ernstige bespreking deel te nemen. Ondervraagt gelijk welken liberaal of socia-list, die met Fonteyne, in gemeenteraad of elders, in betrek gekomen is. Hij zal u zeggen, zonder er doekjes aan te doen : Wat benik in dien man bedrogen ! Ik meende dat het iemand was. En 't en is niemand : van bestuur, wetten, algemeene belangen, ernstige redenee-ring, kent hij nu een keer niets, nièts, niets î Priester Fonteyne is dus, volgens de groote man Stock, de nieuwe kerklee-raar, die in den donkeren om lesse gaat naar 't bisdom, een onnoozel dom ventje, die in ailes onwetend is en van niets weet te spreken. Pastertje Fonteyne is dus volgens Stock onnoozel dom en arm van geest. Die woorden van Stock, zullen onz^s vrienden en aile partijgenooten verhaù- .<N ffv'/ S \ \ wi

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Brugge du 1909 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes