De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

195 0
20 août 1911
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1911, 20 Août. De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij. Accès à 22 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nc5s757b0s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE VOLKSEEUW Weekblad der Ghristene Volksp&rtii DE WAARHEID IS ONSWAPEN! DE RECHTVAARDIGHEID ONS DOEL Inschrijvingsprijs : 2 fr. 's jaars. Prijs per nummer 2 cent. Prijs per 100 nrs 1 fr. Prijs per 1000 nrs 9 fr. Aankond'gingen volgens afckoord en plaatsruimte. HQOFOSPSTELLEB : f riaster FONTEYNE Voor wat opstel en nestuur aangaat schrijve men aan het hoofdbesfuur, Vooruitgangstraat, 345, BRUSSEL. Voor 3RUG0E eu 't arrondissement schrijve men aan Bernard Minnebo, gemeenteraadslid, Bruggc. Ware h?i nie; dat wij het gezien beb-beiï wij zouden ni et kunnen gelooven dat. er zooveel volk in eene betooging of stoet kan ga;m. Wij stnnden aan don kop van de provin-cie West*!aanderen aehter den Vl -am-schen Schouwbnrg gesehaard. Gelukkig was het, weder koel en fiisuli ofanders hadden wij daar gebraden geweest m <ms eigen voi. A<n ber hoofd van onzen groep stondtm d- Démocrate» van Brussel, Aalst en omligge de met banderollen, vanen en muzek Daar. p volgdfeHal, 't Gentsche en 't Knrfi ijksfhc mol. vlnygen en bannieren. Eu j : dst vi\q -1 stond Brugge... het kloe-ke f.v?re BraggJ mut zyo P ri ester Fnn-•v. kl<>eli f'furoi~T^rfTSï ÎT y )Ik ! VoJtepr. ster Fonteyne w.is umnogd do- r 't.? o ei nn' ib-r'' vriend'-n Stoumo." en Mit o ■ îter Brugsohe h' f i manne' V" rders uamèn de volgende hoof.iman nen d« el aan den s.oet Pieler Daens,Ba 11 Bethime. Van den Bruele, Boriau, Pi o-quaert, Adv, Arents, Laurent Gillard, en tnenig ou <n tr»» we strijder van de e»."S^ui ' den leaûwenstryd vom' 'I algenhff-n Stejim'cM. sed'.t h^t ocfstia opzer parti j, wildea zirn bekrot en ru • eeh< I. Andere hoofd uann^n als Moeyaert, AUv Feyf, en andère waren oin gegr nde « dens belet. Ziebier v at de Elu e Belge schrijft ; De aunkoms' van de G visten Demoerat met ira a ne barniereu en kieine vbgieg verwekt uen^ levendigv bHangstelling. 1. het midden is Priester Fonteyne A on hnx vatt rené oïaïîe ie. heurt. Wij reii volgens do getmgeni van de Peuple, eenr moc>ie seiioone, keunge groep dieiudrukmiek. •) jzèg'oote jifaeïi-tigtj vaan, bekroond met bijl on k' 0t,s, hoog g< bouden duor onzen kloeken brave vaandrig, w pp>rde i'ter in de kiclito^oc de kleinere vlii|.tfiin onzer an der'border-. Al de Deinook-nten droegen kluine groene vlatrje^s in de liand en al dat groen ws-selde lielfijk met hetrood en blauw u;>u ons omringde. Het Lm'sfi Nicuws schrijft daî <\r 200 0C0 b< toQgers waren. D^t is nog be neàen de waarlieid. 0m inaar een enkel gedfioht te g ven De stoet zette zich om 10.35 in beweging orn 10,45 stapte hy Toorbij deplàats waar wij stonden.Voorop kwamen deprovincie Brabant(Antwerpen en Oostvlaanderen. Onmiddelyk acliter Oost.vlaanderen moesten wij, die aan de kop van Westvlaanderen slonden,gev-dgd door ganschde provincie, instappen. Ilet was rond éénuar <oen de laatste betnogers v.-iti Oos>t,vl;uuidererj voorbij gingen. De stoet vap de provincies Brabant, Antwer-pen.Oosvlaaadereii allccn had nieer dan -2 wren geçluurd. En dnarop moest nog vol gen W (gtvlaai t deren ,Henego a wen, L ni k Limburg.Luxemburg en Namen. Het regende betoogers, 't stroomde vulk, 't was een ware rr-enschenzee. Muatf-chappijen, groep^n. bonden, mn-zieken.vlagg n,<artels,banderol!en volg den elkaoder np. Er was v^el rood, sohrik-kelijk veel. H t was loe^end groot^.-h prachtig en f^ërisch ! En uifc die <J i • izr-r de borsten klonk dekreet . Lere't Aifjeme^n Slemrecàt ! De Patrie van Brugge van 16 0o<rst schrijft letterlijk liet - oltrendt- : op den dnort «ht was er g en enkelp toejniclîing, zeîfs g"»- h 'ken vag goi^keacîogu Kr' 1:11 ) ■ f' 'I 8st gebod d?4. y.' »B- de is. zeoï kathôlieke Pair'te liegt dat zy zwrtiït. iJe •• porter die zulk ve,V ti* i.j'ar de falr? ^ezonlen beelt, m)efcdv.> en r; -Wi^d zvn. J. / t5 .tdi'ijft : Piîester Foniepie v i-i.l ! i.jp .ijearejuictd op !ganst h dt n m>pii. ïi< t ( Applaudissements fré.ie- i qne-t ) )n Wmmwbd (ru^ !, ( hef. kloeke am tiv Dia;! ) t>d n andere bîa'i v njvci. ['rie ter Fonteyne wordto^ei- ii A-arei loegejui^hf. Men zietdf,araa-: r oev^fvi men heçh'en nag aart dOiOners hla-len. die vei'slager, overb £»ae t geusttever^ sehrijven. Me. v -ei b c.ba: en grojt lawijd zulleuzij de iHâoze br oging die <p 21 G igst aan ;3eh«»ilr)> rt zal ren doele vallen, op ht>m— i n. Met uio if; Kal n de douipei'S mis tni n ^u,000 betaalde b^t.oogers ( zij heb-bju yeld svnoeg ) kunnnu 't Uoope fcroru-nelen. Ko ! wel het kan gemakkelijk g beurca dat de Patrie 's an.ierdaags m groot" luttera drukt. : 200.000 betoogers ;>}>t nv'î flO II'F ZO"<Jsr lit "lï'ig oi>gekom«rt\ ongelioorde g^e:,tdJrif+ !—! Seholiaeri »oor j gaiàsph het land toeiejaicht I enz. enz ... M iar wet t o Po'rie en andea bladen dat [ I' it-.sr. M' Foutt-yne met a) zijn lcloeke volk df or \ Bruas'-ische volk is toegejuk-lit ge-•voi'den. op de Groot Marki en reeht ovqr le B'-tirs en bel V'-lkshnis fteeg de begees i r,"nng van de bevoikiiig ten top, en zij juieaten Primer Fonteyne gedurende ee-n.go Apgen Llikken toe ! ilet was indrnk-w ,.k-,nd ! En zoo g:.ng het op gansch den doortoeht, op de palkons, aoa de rijke prachtige hu'Zeii wai'den de takdoeken en donde-, n i weeïklpnk het ! Vive 'l abbe Fon-TEyis'E ! lu d.- rangea van de menigte zwa&ideii de hoeden en luise stegen de Kret<m ; Bravo FoNTEyNE ! Leve Fon-">eyNE ! En de reporter van de Patrie zou znlks noy gelioord nog gezien hebben. En wij, z.jne vrienden, zijne strijdge-nooten die de begeestering, i et gejubel, de toe;uichingen het bravogeroep hoor-den en za^en, wij, zijne trouwe makkers en volgelingen, wij die de waren goeden volkstryd strijden, wij waren dtep oni-roerd en inr eg aangedaan. Wij a l^n wfi-re lier, hoogmoedig, daar aan zijne zijde te staan. Wat badden wij al met gcleden en af-gezien en tegengekomen om te vnrkrijgeu het Algetne< n Stemreeht. Hoeveel van de onz'-n waren nietgebroodroofd. gejndasd. vervolgd. b^lasterd en zedelijk vermoord geworden door de clerikalen voor dat heilig volksreoht. Eu m ua zooveel vecvolging, na_zws-YOin aii-ijtl, B«T;OTli!f"n WIJ U.tf* moi.én m<:d^sti'ijdendelaaistenstorin!ooi>! Maar i.'ee.',, onzenumnen hpbben geluts-terd naar ware Dem icraien rii h hhnT» de sceoi vaa uoofdman Pries.c^r Fo tcyae aai uoorcl ! Zij hebben n. i. g^lni^terd naar mannen die lafen laag knnkelf^ezei» en die aan een Vrij Chrfeten Volk ?.iy, 'eU dur veu ve-bieden zijn * rijuecht teeiVcheiv Maar onze ut an n n zijn afgekoni.r a zulien hetsbeds do<m. En v< on ging het in de slratenven Bru- -el onder b^t erejuich en het g< jubeV \an de toegnstroo. di; menigte. Kindelijk kwamen wij aan het Par k T,an S' Gilles. En daar Iwf vol ks Prîester Fonteyne op d trebune gèspmken ua Aaseeie Er >? a-rer bij du i yen den aanhoord^rs. En gelijk altijd sprak Pries'er Fonteyne kr; < (ig en kerna' btig, En lijk .'/Itijd bege< sierde hij h^t volk en sleepte het dora zi/'n ge-moedeiijk woord mede. Eu het wlk 1 i&-terde naar i em in den begiune stil, eer-biedi-g luisterend. Msar welhaa^t mo^si het lueht gev< a «an zijne vervoering, aan zijnen geestdrifl. Iedere volzin v»n Pries-ter Fonteynne werd op dondereude toe-juichtngei' begroet en toeo hij eindigende uitriep : Wij zulien stee^s strijden voor hej volk eu zijn recht ! dan kende do begeestering geen païen meer. Men zong mwn nep, men scbreewde, men klaptein de handen, men wuifîle mdt hoeden en zakdoeken En dat g<;juibel duurde duurde.... en er kwam bijna geen eitide aan. Ma nen|van Brugge wij zijn fier over u. Nu hebtgij waarlijk g toond dat gi) uwe luiteaantea en aanvoerder , fpj<*sfer' Fonteyne voîkomen weerdig ^KfÏÏêBt ge«r zien hoe 200.000 ma»nen.fî»Vr«Wferi bQ toogd liebbon voor A. S. Gij hofe dicht de zegepraal is. | • 1k weet dat dezen dag iri het grheègen TweeJeJaar Zondag 20 Oogst 1911 Nummer 34

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Brugge du 1909 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes