De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

362 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1913, 30 Mars. De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij. Accès à 27 septembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0p0wp9tn65/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Yiôrde jaar Zondag 30 Maart 1913 Nummer 13 De Volkseeuw GELIJKHEID ! Vooruit voor algemeen stemrecht ! BROEDERLIJKHEID. ! DE WAARHEID IS ONS WAPEN DE RECHTYAARDIGHEID ONS DOEL i Inschrijvingsprijs : 2 fr. 's jaars. Prijs j er nummer 2 cent. Aankondigingen volgens akkoord en plaatsru imte. Uitgever : Bern. MINNEBO, Predikheerenstraat, 20 HOOFDOPSTELLER : PRIESTER FONTEYNE Voor wat opstel en bestuur aangaat schrijve men aan het hoofdbestuur, Vooruitgangstraat, 345, BRUSSEL. Voor BRUGGE en 't arrondissement schrijve men aan Bernard Minnebo, gemeenieraadslid, Brugge. Graaf en Beul De volgende schrikkelijke en wreede misdaad, begaan door een katholieke edelman, zekere graaf Wavrin de Villers, oud 25 jaar, eigenaar en kasteelheer te Ronsele, getuigt hoe zekere van die hoog-edel geboren vleeschklompen, met hun edel vel, hunne broeders en bijzonderlijk de werklieden verachten en miskennen, en ze, zooals in den ouden tijd, nog als hunne slaven zouden willen behandelen. Deze misdaad, begaan door dit ezel-heerschap, werd vrijdag 21 maart opge-roepen voor de boetstraffelijke rechtbank van Gent, en uit de getuigenissen en de besctiuldiging van 't openbaar ministerie kan men vernemen welke wreede beul dit afschuwelijk wanschepsel was, die dacht dat hij nog in de middeleeuwen was toen de edelmans de eenige en groote heerschers en dwingelanden waren. Ziehier nu de feiten openbaar gemaakt voor de rechtbank, en welke eene alge-meene verontwaardiging bij de aanhoor-ders en de rechters teweesr brachten Op 8 0optcmboi 101Û rranciolllc/ de Wavrin rond 6 uur 's avonds met zijn jachtbewaker langs zijne goederen te Ronsele, toen hij in de verte twee kinders bemerkte : Arthur Van Hoecke, 8 jaar oud, en zijn lB-jarigen broeder Léon, van Oostwinkel. Die jongens plukten hazel-nootjes aan den boschkant. Zij vermaakten zich goed, toen opeens een hond op hen kwam afgeloopen. De twee kleinen vluchtten verschrikt het bosch uit, en wanneer zij uit het bosch gekomen waren, werd door de graaf een schot gelost dat de kleinen niet trof. Op 50 meters van de kleinen gekomen, schoot de hartelooze kerel opnieuw en de kleine Arthur kreeg geheel de lading in 't lichaam ; 48 loodkorreltjes werden uit hoofd,beenen, armen en andere lichaams-deelen door de bijgeroepen geneesheeren Yan der Haegen en Duchateau gehaald. De kleine leed schrikkelijke pijnen. Wat de daad van den beul nog ijselijker en herteloozer maakt 't is dat : nadat hij 2 maal op die kleine kinderen had ge-fichoten en hij zag dat zijn prooi getroffen was, en het kindje van 8 jaar badend lag in zijn bloed, te jammeren en te weenen, hij er naartoe ging en de namen vroeg van de twee kleine bengels. Op het antwoord van den schreienden kleinen Léon, dat zij de kinderen waren van den landbouwer Van Hoecke, van Oostwinkel, liet de graaf-moordenaar den kleinen Arthur bloedend liggen. De beide kloefjes van den kleine stonden vol bloed. De edelman keerde heel eenvoudig op zijne stappen terug alsof er niets gebeurd ware ! De oudste der twee kinderen, nam zijn broertjn op en sleepte het ongelukkig slachtoffer van den laffen aanval tôt bij een gr;ieht, waar hij zijn broertje af- waschte en dan voorts met zijn last huis-waarts trok, bij zijne ouders, brave men-schen, die driekwartuur verder woonden. Gelukkig gênas het kindje van zijne kwetsuren. de Wavrin, die eene schadevergoeding aan de ouders betaalde, verscheen niet ter rechtbank. M. Van der Moeren, substituut van den prokureur des konings, heeft in zijne rechtsvordering de zoo laffe als wraakroepende daad van den beschuldigde geschandvlekt en, op het feit steunend dat de voorrechten van den adel in i 789 werden afgeschaft, de toepassing eensr strenge straf geëischt. Onder de toejuiching der aanwezigen heeft de rechtbank graaf Robert de Wavrin de Villers tôt een jaar gevang en 100 fr. boete veroordeeld, met ievel tôt onmiddellijJce aanhouding. Men zegt dat de edele graaf geheimelijk door een vriend van die straf verwittigd weH 'smorgfln» r r „ . toei* En toen de gendarmerie in naam van het gerecht, den beul ging halen naar zijne woning, was hij reeds gaan vliegen en per automobiel het fransch gat in !... Die afschuwelijke misdaad werd in de congreszitting van Zondag door Priester Fonteyne voor oogen gelegd en eene ril-ling en algemeene kreten van afkeuring en verontweerdiging hoorden we luidop in de zaal. En zeggen dat het gewoonlijk dezelfde kasteelheeren zijn, die ons doen uitjouwen en achter ons met steenen doen werpen, als wij aan de buitenbevolking de waar-heid en de rechtveerdigheid gaan ver-kondigen.Dat is nu een van die katholieke gods-dienstverdedigers ! Waarde Lezers, krijgt gij geen koud, en huivert uw bloed in lichaam niet bij 't lezen van zulke afschuwelijke misdaad? En strekt dergelijke kindermoord, niet tôt schande, aan dat ras van volk, dat zich den naam van edeldom toeëigent en zich alzoo wilt afscheiden van het volk ! Wij hadden nog herhaalde malen ge-hoord dat vaders of broeders dood ge-schoten werden, om ievers een haas of konijn te schieten, maar nooit zou het in een mensch zijn gedacht kunnen komen hebben, dat die edelmans het zoo ver durven brengen, van zich het recht toe te eigenen op 2 schamele dutsen van kinderen te schieten, omdat zij eenige haze-nootjes raapten. Zij eischen dus niet alleen om hunne voorrechten te behouden, het leven en bloed van vaders of broeders, maar zelfs het leven van arme onnoozele kinderen, die, nadat ze van de school kwamen eenige hazenootjes gingen rapen aan den boschkant. Zulke afschuwelijke daad roept wraak voor God en voor de menschen. Dit feit zal een eeuwige vlek werpen op den adel, waar, wij bekennen 't volgeerne, hier en daar nog van die edelmoedige en goedhertige lieden tusschen zijn, geheel raar, doch die 00k gedeeltelijk de schande dragen van zulke onmenschelijke daad. En zijn zulke droeve feiten niet van aard om de kloof die bestaat tusschen 't volk en de hoogere standen te vererge-ren en den klassenstrijd nog altijd meer en meer aan te vuren ? Die schrikkelijke misdaad zal in aile geval den eerbied voor al die barons en andere edellieden niet vermeerderen, wel integendeel. Doch zij dragen er de schuld van, want de tijranie van sommige op den buiten, waar zij soms als dorpsdwingelanden heerschen, heeft hen reeds vele voorrechten zien afnemen en hen in de achting Vciii V8ic5ii &Uti dienen een bondel hooite zijn. Wij kennen het wapen van dien edel-man-moordenaar niet, maar hij verdient met een gloeiend ijzer een brandmerk op zijn rug met de woorden : Graaf en Beul. Bern. Minnebo. —_ — - - - - ■■ ■ » 1 - - - m 1 » ■ » 1 m 11 ni De Algem. Werkstaking UITGEROEPEN Met bijna eenparigheid van stem-men werd Zondag laatst op het kongres der socialisten te Brussel de algemeene werkstaking uitgeroepen. We sfaan dus voor een onwederroe-pelijk feit : op 14 April zal in een groot gedeelte van Belgie het werk stilgelegd worden. Na de loensche houding van de Brocqueville was geen andere oplossing mogelijk. Zal de algemeene werkstaking voor gevolg hebben de herziening der grond-wet ? Dat weet niemand ; de katholie-ken zullen slechts in uitersten nood toegeven ; zij willen van de versterking der volksmacht niet weten ; hun tegen-standzal bijgevolg hardnekkig zijn. Wat de oppositie betrelt, deze heeft er niets bij te verliezen ; 't slechtste dat haar kan overkomen is dat ailes blijve zooals vroeger. Nu met ons tegenwoordig kiesstelsel kan de oppositie toch nooit aan het bewind komen, zelfs al hadden de oppositie partijen honderd duiz?ndtstepi-^N men meerderheid in 't laod^fijcïHblij^ , ven zij de minderheid in dç^KâmeTB.-en \ ■ f f • 1 ! Af/Tîâh

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Brugge du 1909 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes