De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

189 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1911, 10 Septembre. De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij. Accès à 23 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/t43hx16m40/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Volkseeuw Kiesblad der Christene Democraten van Brugge DE WAARHEID IS ONS WAPEN ! DE RECHTVEERDIGHEID ONS DOEL ! Druk C. MOEYAERT, Coupurerei, ç-10-18 MIJN EERSTE WOORD AAN DE. BEVOLKING van BRUGGE Zoo dat wij aan het werk zijn, aan den strijd voor de gemeentekiezing. Ik zal de vrijheid nemen mij voor te stellen met oude trouwe vrienden. Yoor de eene zal het goed zijn, opper-best ; voor de andere, kwalijk, slecht. 't Is ons gelijk : wij doen het uit overtui-ging, denkende en hopende dat wij iets zullen kunnen bijbrengen voor het welzijn van het volk ; en dat is ons genoeg. Zoo dus, wij staan er voor en slaan er door ! Men zal voorzeker van de zijde van de ;katholieke bewaarders, nog eens den godsdienst mengelen in den strijd, en ermeê schermen, en beloven en verdree-gen ; ik denk het, want zoo gaat het ge-woonlijk.Ik weet niet als men het ook doen zal tegenover ons, Christene Demokraten. Ik zeg, ik weet het niet ; maar 't zal wel gebeuren. Schermen met den Godsdienst, 't is zulk een machtig wapen, voor de rijke bewaarders, om het eenvoudige geloovige volk, onder den hiel te houden, en als kiesvee aan hunnen politieken wagen te spannen. Schermen met den Godsdienst, zelfs tegenover ons, Christene Demokraten, overtuigde, rechtzinnige christenen, maar die ook vrije Burgers willen zijn, en strij-den, vrij en vrank, recht door zee, voor 't arme verdrukte vlaamsche volk ! Nog eens, ik weet het niet als men het doen zal, maar het zal wel. Ook goed ! Wij zijn christenen en dat blijven wij. Wij zijn Demokraten en dat blijven wij ook. En eens toch, men mag het zeker zijn, zal het christene volk, waarbij men ons nu beliegt en belastert, eens toch zal zijne oogen open doen en klaar zien. Nu kort en goed, waar willen wij naartoe ? Wij zien dat geheel het land door, in aile groote steden, dat handel en nijver-heid bloeien, dat weelde en welstand heerschen, dat de burgerij eerlijke zaken doet ; dat de werkman zijn edel brood verdient, dat er leeffce komt onder het volk onder aile standen, welstand en vrijheid, leefte en levenslust, vooruitgang. Dat zien wij. En wij zien ook dat Brugge kwijnt en kwijnen blijft, te mid-den al de groote zustersteden, die groeien en bloeien ; en waar al dat werkt, 't genot heeft, van aan een eerlijk en deftig be-staan te geraken en als mensch te mogen leven En wij zien ook dat in Brugge, handel en nijverheid zeldzaamheden zijn, omdat de rijke adeldom en de rijke kwezeldom, (al zijn er ook hier en daar edele, edel-moedige zielen, die wij achten en bemin-nen), omdat in Brugge de hoogere rijke standen, die nu heer en meester zijn en heerschen over 't volk, omdat zij liever genieten in lui- en vadsigheid, als handel en nijverheid brengen en het volk te laten leven Wij zien ook dat in Brugge, wij zullen ailes zeggen in een woord, dat in Brugge, de rijkaards liever hebben, dat de burgerij, dat het arbeidende volk, in armoê leve, omdat ze dan het volk met de zweep des hongers geeselen kunnen en dwingen en overheerschen ! Dat Brugge de «t-ad zon_ blijven der y.yek et. platte buiken Wij zeggen ook dat ze in Brugge nog het volk laten zingen van den fieren Vlaamschen Leeuw, maar dat de leeuw noch maan mag hebben, noch tanden, noch klauwen ; omdat ze nu maar trouwe schapen meer dulden, die ze scheren mogen, om zelve zachtjes op hunne wol te slapen. Wij zien ook en durven zeggen dat het volk van Brugge, door jaren en eeuwen uitgehongerd en verdrukt te zijn, eilaas zoo menigmaal den moed niet meer heeft en de fierheid, van recht en brood te eischen Dat ailes zeggen wij omdat wij van Brugge ook wat kennen, en uit liefde tôt het volk, de waarheid durven zeggen, opdat het eteren moge Nog eens, waar willen wij naartoe ? Dat Brugge de oude prachtige kunst-stad, waar dat de katholieke bewaarders -boven ailes gezorgd hebben voor de her- stelling van kunstgevels goed zoo maar dat Brugge toch ook, eindelijk eene stad zou worden gelijk aile andere steden, waar dat de burgerij het arbeidende volk eerlijk en deftig aan zijn brood kan komen en ook leven moge. Dat beoogen en betrachten wij ; en voor dat edele doel, de verheffing van ons geliefde volk, komen wij op, en strijden wij uit al onze krachten en als het zijn moet, met aile geweld !| Welk is de vijand dien wij op het slag-veld zullen ontmoeten ? 't Is ons gelijk, wij staan er voor en slaan er door. En daarmeè een laatste woord aan de katholieke bewaarders, kort, heel kort. Heeren, gij beweert katholiek te zijn ; er zijn er andere die dit meenen ; goed zoo, ik ben het ook rechtzinnig. Ik zeg het vrij, openhertig, voor mijnen Godsdienst die edele leering, christen van rechtveerdigheid en broederliefde, zou ik ailes ten beste geven ! Maar ook de demokratie ik gevoel het, die kookt en ziedt tôt in het diepste van mijn ziele ! Op Godsdienstig gebied daar stond ik, daar blijf ik staan aan de zijde van al dat christen is ; rechtzinnig christen, maar op het gebied van't volkslevtn zijt gij heeren Bewaarders.... uitbuiters, volks-uitbuiters en volksverdrukkers....; en volksuitbuiting en verdrukking veracht ik en haat ik... ; het is best te zeggen zoo als het is ! En om te eindigen, Heeren Katholieke Bewaarders, van Brugge.... zijt voorzich-tig... wij slaan er door en zullen er komen. Dan zal het zijn man tegen man... en wij zeggen u op voorhand dat wij niets zullen vergeten, en dan ook zal het zijn oog voor oog, tand voor tand. Brugge. Priester Fokteyne. Een woord aan mijne medeburgers! *0 w Het mandaat mij toevertrouwd om in den gemeènteraad de belangen mijner medeburgers te gaan verdedigen en be-hertigen, is voorbij. Acht jaren van werkzaamheid en op-ofPering zijn dus voorbij. Acht-jaren van laster, van tegenkan-ting, van vervolging, van bespotting en miskennen zijn voorbij. Acht jaren van drukking en geweld, van broodroof en tyranie zijn voorbij. En de katholieke bewaarders, waar-onder er van de grootste en ergste vijan-den van het volk zijn, zijn er nog niet in gelukt mij voor hunne macht en gezag te doen bukken of buigen."«^^5Z2 Eervol hebben wij ons dus van onze taak gekweten en trotsch aile geweld zijn wij moedig op het strijdperk gebleven, zoodanig dajfc wij met de hand op het hert. mogen zeggen onze lastgeving in zaamheid en gedienstigheid voor/^vOÎk # te hebben volbracht. / o / Wij moeten dus voor het oordeel de?' , Brugsche bevolking komen. v!\ TO Aan u, medeburgers, degene té oaç-deelen die in aile omstandigheden de be: 3 Zondag 10 September 1911 "p—» 1 Nr 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Brugge du 1909 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes