De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

94 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 09 Août. De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij. Accès à 28 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fj29883c5b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Volkseeuw GELIJKHEID! Vooruit voor algemeen stemrecht BROEDERLIJKHEID ! DE WAARHEID IS ONS WAPEN DE RECHTVAARDIGHEID ONS DOEL Inschrijvingsprijs : 2 fr. 's jaars. Prijs per nummer Z cent. unncnriDCTBi • Voor wat opstel en bestuur aangaat schrijve men aan het hoofdbestuur, Aankondigingen volgen3 akkoord en plaatsruimte. HOOFDOPSTELLER . Vooiuitgangstraat, 345, BRUSSEL. PRIESTER FONTEYNE VoorBRUGGE en 't arrondissement schrijve men aan Uitgever : Bern. MINNEBO, Predikheerenstraat, 20 Bernard Minnebo, gemeenleraadslid, Brugge. DE ONAFHANEELIJEHEID VAN BELGIE IN GEVAAR Optocht onzer dappere leqerscharen Een onvergetelijke dag ! Dat was Zaterdag bijzonderlijk de dag van den grooten optrek. Het was een storm van volk en gewoel in aile steden en dorpen, vooral aan de groote statien van ons land, een vloed van soldaten, die van aile kanten haastig kwamen toegestroomd. Soldaten van aile wapenen en kleedij, meestal burgers, half soldaat, opgedaan, weinig opgekleed, met een pakje onder den arm, met wat voorraad van eten. Hier en daar eenige groepkes, jongens die wat opgebeurd waren en andere met rood geweende oogen, nog onder den indruk van het afscheid van hunne ge-liefden.En voor ail en : optrekken, haastig en onvoorbereid, naar hier, naar daar, men weet niet waar.... morgen misschien naar 't slagveld ! 't Slagveld met al zijn gruwelen van moord en bloed,. van verkrachting en verminking, eeuwige werkeloosheid en ellende. Yoor allen : vaarwel aan vader en aan moeder, broeders en zusters. Vaarwel vader, gij die zooveel ont-beringen u hebt getroost om uw kind zoo ver op te brengen.... Vaarwel moeder, die voor mij zooveel geleden hebt, zoo bekommerd hebt gewaakt op mij ne wieg, zoo teederlijk gezorgd hebt over mij ne jeugd, Vaarwel vader, moeder, ik, uw bloed, gij mijn hert en mijne ziel. Vaarwel gij ook allen, broeders en zusters, bloedverwanten en vrienden ! Tôt wederom ziens aan den ouderlijken heerd, Tôt wederom ziens misschien in het hospitaal, of vaarwel.... eeuwig vaarwel ! Droevig was het, grievend, hertver-scheurend, en wat mij boven ailes trof, nog meest bedroefde en geheel en gansch te neder sloeg, 't was van de oudere soldaten daar te zien opkomen, met een jonge vrouw aan de zij, een jonge moeder, met een kindje op den arm, twee, drij wichtjes aan de zijde ! De jonge man, de vader, een ouder, gebaarde moed te hebben om de vrouw te troosten, maar hoe vurig, hoe koortsig was die laatste kus, en hoe hitsig, hoe fcloedig waren de tranen der bloedig rood geschreide oogen der vrouw en moeder. Als de menschenvloed gezakt was, dan was het weêrom stil, maar eene doode-lijke nare stilte, dat de bevolking ervan huiverde, bevreesd en verschrikt over wat er gebeuren zou ! Droevig, droevig, ja, maar ziet, al met eens slaat over ons bedroefde vaderland een nare donderslag : Duitschland verbreekt zijn eere- woord, onze onzijdigheid te eer- biedigen. Meineedig rukt hij Belgie binnen, zaait moord en dood onder onze geliefde volks-kinderen.En ziet, als bij tooverslag, geheel Belgenland staat op als een man.... Opgezweept door woede over die ge-wetenlooze rechtsmiskenning, Brandend van begeestering voor vrij-heid en onafhankelijkheid. En ook al met eens, onze soldaten, onze broeders, eerst droevig en ter neêr geslegen, zijn opgesprongen als getergd© gekwetfite leeuwen, Stormen, zelfvergeten, in helden her-schapen, stormen de grenzen op ! En nog eens, al met eens, zij die weenden en huilden, de vrienden en bloedverwanten onzer jonge helden, tôt de broeders en zusters toe, tôt de bedrukte ouderstoe, de moeders, tôt de jonge vrouwen toe, ja tôt uitgeweende jonge moeders toe, Allen hebben een oogenblik hun lijdend hert toegenepen en hebben eenen grim-migen heldenbiik geschoten naar den vijand ! Hoe edelmoedig ook, geheel ons Bel-gische volk : Burgers, boeren en kleine volk, al met eens in 't hert'e getroffen en zoo begees-terd voor de soldaten, de jonge nieuwe helden onzer vrijheid en onafhankelijkheid ! 't Is wonder ! Bij dien donderslag is ons koele, koude volk, een broedervolk ge-worden. dat eindelijk gevoelt dat het een yaderland heeft ! * * * '£: De uur is geslegen van moed en zelfs-opoffering ! Daarom roepen wij toe, Eerst en vooral tôt onze soldaten : Eere aan u, roemvan Belgenland! Moed en voîherding ! En tôt onze rijke standen, tôt hun roepen wij : Gij, voor wiens kasteelen, goederen en rijkdommen te beschermen, de volks-jongens, hun bloed zullèn vergieten, hunne moeders bloedige tranen weenen, hunne vrouwen honger lijden, en zooveel kinderen weezen worden. Gij, nu ten minsten, zijt eens edelmoedig, groothertig ! Vele soldaten laten arme ouders achter, afgesloofde vaders en moeders. * Vele soldaten laten eene vrouw achter, eene moeder met schaapkes van kinders, en hoeveel niet in armoede en bittere ellende. Zijt edelmoedig ! Grijpt eens diep in den zak en helpt wat lijden en tranen stillen door edelmoedige hulp. En gij, werkgevers, 't is waar, er is voor r maar weinig te doen, maar doet toch al dat mogelijk is om uw volk nog werk te geven, nog eens zooveel als dat mogelijk is. En gij, groote eigenaars van pacht-hoeven, voor u, is er een plechtig oogenblik om eens goed te zijn, goedhertig met uwe pachters. Zij ook zullen te lijden hêbben, veel te lijdden in deze droeve dagen. De dag zal komen der pachtbetalingen : Gedenkt het wel, heeren, dat moet voor God en geweten, ook voor u, een dag zijn, van opoffering en edelmoedig-heid ! En nu ook iets voor onze kleine burgerij. Men weet dat het alhier, eilaas, nog zooveel de gewoonte is van te borgen, van ailes op den boek te doen zetten en met 't einde van 'tjaar te regelen. Hewel begoede burgers, gedenkt dat nu vele kleine burgers, winkeliers, ambachtslieden, enz. in nesten. zitten en moeilijkheden, gedenkt dat gij die men-schen nu een overgrooten dienst zoudt kunnen bewijzen, met deze rekeningen te vereffenen. * * * En gij allen burgers, 't is gelijk van welk gedacht, gij allen die hert en ziel hebt, als 't akelig uur zal slaan der slacht-offers,dat ge hooren zult van gekwetsten en verminkten, allen de herten omhoog en voor de helden gezorgd, ailes voor onze marte-laars ! Om te eindigen, een woord aan ons stadsbestuur. Geheel het land door, zijn al de bestu-ren rechtgesprongen.... Overal was de leuze, brood in 't land, ailes voor 't volk. Hier ook, heeren, geen twist meer, geen tweedracht, en ailes voor ons be-proefde volk ! Wij allen zijn met u ! 1 Vijfde jaar Zondag 9 Oogst 1914 Nummer 32

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Brugge du 1909 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes