De volksgazet

1402 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 23 Decembre. De volksgazet. Accès à 18 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/x05x63c52g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

IljtiUiDAS 23 DECEsiUBER 1918 IlSDAS 24 DECEHBER 1918 Icentienfhet mirnmer Beheer en opstelraadî VÛOP. ANTWERPEM 1R0N JOOSTENSSTR., 2. Tel, 4381 VOOR BRUSSEL ÏAVELSTRAAT, 35 Tslefoon A 113 DE VOLKSGAZET DA GBLAD DEM WERKLIEDBJS'PAIUIJ KRSTE JMRGAUG tf 143 (Voortzetting jaargang 1914) ABS&iNEi3£»TSFRÏJS a Prie maanden. . fr. Zes maanden . . » Een jaar. ...» .. 'S Voor aankondigingen pryïen , volgens tarieî Matatok M| Hit die fa©sslïl©iieîîis v&ei OosteBirîjk-ISoïigarijë [ De moordaanslag van Fritz Adler op fcen minister-president Sturgh heeft dit «mrniclclelKjk poiitiek resukaat gehad, dîat (Je Oostenrijkàch-Hongaarscihe macJitheb-bers dngezien hebben, dat hun systeem fn regeeren en oorlogvoeren buiten de ïksvertegenwoordiiging om niet langer 1 te houden was. Het zou verkeerd zijn te denken, dat «e Oostenrijksch-Hongaarsche oorlogs-fcoHtiek dan zoo maar terstond een ande-|e koers is ingeslagen. I De poiitiek der Hongaarsche Magya-jcen, waarvan Tisza de geautoriseerde fcertegenwoordiger was, blerf nog de po-Btiek der regeering in den persoon van jBurian, minister van Buitenlandsche za-Ken.| Maar door den craur van den oorlog Lv/a.m de binnenlandsche toestand in Postenrijk-Hongarije op losse schroeven le staan. Het werd een levensquaestie ïroor de instandhouding van de Donau-jManarchie, dat de oorlog zoo spoedig jnogelijk zou kunnen afgewikkeld worden. Met de poiitiek der Magyaren^ vooral niet met de dragers dezer poiitiek was feaai met aan te denken. Êen nieuwe politieke peisoonlijkheid drong zich op, die m en dacht gevonden te hebben in den prrsoon van Czernin. Czernin werd minister van buitenlandsche zaken. [ Pas geleden heeft deze minister zijn wedervaren verteld aan eenige politieke personnages en journalisten. Zoo onthulde Czernin o. a. de volgen-de belangrijke feiten : Hij had aile hoop op een zegevieren-den vrede opgegeven sinds het partij kie-zen van Italië, dan van Roemenië en ten Jaatste der Vereenigde-Staten, hoewel de Duitsche militairen deze hoop altijd zijn blijven koesteren. Slechts twee mogelijkheden deden zich voor : den oorlog eindigen door den al-gemeenen vrede of door een separaten svrede. Hij wilide geen separaten vrede Isluiten, daarom had hij dikwijls aan Kei-■ zer Karel voorgesteld iemand in zijn plaats te benoemen, die het heil zag in het verbreken van het bondgenootschap met Duitschland. Keizer Karel weigerde ■ i tevens, omdat de separate vrede een ma-fterieele onmogelijkheid was. Duitschland zou onmiddellijk eenige divisies gewor-pen hebben in Tyrol en Bohemen, ter-wijl in het binnenland deze beslissing den burgeroorlog zou ontketend hebben. Anderzijds was het moeilijk in gemeen akkoord met Duitschland tôt den vrede te komen. Financieel was Oostenrijk totaal afhankelijk van Duitschland en telkenma-le dat de militaire situatie toeliet met eenige kans op sukses een eerlijk vredes-aanbod te doen, verzetten zich de Duit-schers halstarrig. \n April 1917, met de tusschenkomst f der V.-St. in den oorlog, had Czernin een î rapport voor Keizer Karel opgemaakt, [waarin hij de noodzakelijkheid van een j urgent vredesaanbod vanwege de Cen-[tralen deed uitschijnen en hij aile vertrou-wen in den duikbooten-oorlog opgaf.Hij berichtte Duitschland, dat het na het i einde van den Zomer niet meer op Oos-itenrijk moest rekenen. Den 9 Mei antwoordde de Duitsche regeering, dat haar vertrouwen in den duikbooten-oorlog onaangetast bleef, dat zij in grondbeginsel t'akkoord was de vredesstap te doen, waarschuwende tevens dat deze poging niet mocht den schijn van zwakte wekken. Het wederantwoo,rd van Oostenrijk be-helsde, dat Oostenrijk bereid was Galicië te vereenigen met Polen en ailes t- doen voor de aanhechting van Polen aan Duitschland, indien Duitschland den vre-i de zou mogelijk maken door territoriale concessâes in 't Westen. Duitschland antwoordde met een «non possumus», weigerende aile territoriale ooncessie aan Frankrijk. Naderhand poogde Czernin de vredes-resolutie van den Duitschen Rijksdag ten uitvoer te brengen. Maar te Brest-I^itofsk moest hij gansch zijn onafhankelijkheid opgeven tegenover de Duitsche délégatie door het feit, dat hij de hulp van Duitschland moest inroe-pen voor moeilijkheden in verbând met de levensmiddelen en waarmede Oosten-lijk af te rekenen had. Trouwens de verte genwoordiger van den Duitschen generalen staf verklaarde, dat het hem onverschillig was dat Oostenrijk den vrede zou teekenen of niet, want Duitschland was vast besloten naar Petro-grad te marcheeren, indien Rusland niet toegaf. Aile pogingen voor een r mpro-mis mislukten, omdat v. Kiihlmann order ^ad gckregen van het Duitsche hoofd-kwartier er spoed achter te zetten. Een toegekomen Russisch radio,tele-gram te Berli;n, zeggende dat het Duitsche leger begon te muiten was de aan-leiding, dat v. Kuhlmann een nieuw order Dnt'.àng, dat zegde ook nog Lyfland en t Estland van Rusland af te snijden. , Verders verklaarde Czernin, dat de ^ Hongaarsche aanspraken hem ook nog de c grootste moeilijkheden berokkerud hebben. Duitschland, zoo zegde hij, beweer- c de niet zoozeer den duikbooten-oorlog ( door te zetten om Engeland uit te honge- i ren dan wel om de expeditie van muni- 1 tie uit Amerika te verhinderen, waardoor 5 de toestand op het Westelijk frouit on-houdbaar zou worden voor de geallic-r- £ den. Oostenrijk was verplicbt den kop in i den schoot te leggen, deels door zijn on- 1 macht, deels uit noodzakelijkheid. _ 1 Ten slotte beweerde Czernin dat hij nooit gedacht heeft deel te nemen aan de coiitrarevolutie ; de Constituante zal J over de lotsbestemming van Duitsch-Oos- ' tenrijk te beslissen hebben. ' TELEGRANIMEN ! Een Roemeeasohe A igemeenc Raad ( De Eoameeneu, bewoneud© TrMlfj'Jvianjg en Hongariie hebben een Nationale Vergade- j ring gehouden, die ook. bijgewoond was door , vertegen\v|oar<îigerâ van Bulcoiwdna, Bessarabie en Koemenië , Door deze Nationale Vergadering ia een ( Nationale Raad benoeand ge worden, eaineuge- t &teld uit 200 leden, -waaronder 20 soçialisten 1 en 10 afgevaairdigden van het leger. Een uitvoerend Comité, dat de eed van g!elrouw-heid aan de grondwet van Roemenië gestwo-ren heeft, is gevormd grworden en dat ze- < telt te Sibin. De Nationale Vergadering heeft «an pari g ( eeu prograin aangenomen, waarvan de hoofd- . iijnen zijn : , 1. De Roemeenen van Transylvanie, van ( Hongarije en van Ba-nat moetten vereetiigd . worden met het Roeimeensohe rijlc j 2. Voliledige nationale vrijheid voor al de narëwnaùliteiiten, be>w<onendei het grondgebi-ed! der Unie Elk dezer nationaliteJten mag zich regeeren in haar taali en haar eigen adnû- ^ nistratie en justicie ; 3. Elke nationaâiteit heeft het r°cbt verte- . genwoordigd te zijn in het wetgevend li- £ chaam. In den schoot der regeering zullen 1 zij vertegemvoord'igd zijB, evenredig met hun aantal ; ^ ' 4. Al d© goloofsbelijdenissem hebben geldj- i ke rechten en beschikken over de a-i»tonomie; 5. Op het terrehi van het openbaar leven zai er een domoeratiaeho regeering tôt stand ...uuicn. Elke burger zal op 2l-jarigen ord<»p- 1 doin het gelijk en ge'neim kiesreeht bezitten ] De vrouwen besehilîken over dezelfde rechten ;• , 6. Vollôdigo vrijheid van pers, van,veree- , niging en van vergaderen. De vrijheid van 1 geweten moiet goïerbiedigd. worden ; - 7. Eene radicale agrarisehe hervorming. ' Aile eigendommen en vooral de groote eigen- • dommen wvilden in beslag genomen. Het recht 1 van erfgift wordt afgeschaft. De kleine boe- , ren zullen in de mogelijkheid geeteld worden , eigeAdommen te verwerven, die kunnen be- i werken met de leden van hun fainilie. Aan de industrie-arbeiders zal men al de rechten verzekeren, waar ds arbéidera der Wester- ] sche landen over be&chikken t Het hoofdjprincipe moet zijn het niveleeren 1 van het maaischappelijk systeem en de ver- j hooging van do productie. Ëen Fransohe handeishank , Uit i^arijs wordi do opriehting gtuneldlvan een Handelabank. voor iYankrijk met een Kapitaai van WJ,UOù,«jOO fr. Deze particulière iust-eiling Ki|l van den staat gedurende 20 jtvar een i£taijliiji<tsche sui>siidiie oiitvangen van •^tA)0,UOi> fr en een rentelooa voorsenot van ^ô,000,000 fr. af t© lossen in 20 jaar,. Spanje en Catalonië Aan de Timte wordt uit Bareelona go-rneid, d«t graaf Roonanones, de minister pie-sident, naar aianlesidling van het heeng«ian van do Ca.iaiaansche leden uit de Cortes aan I Puig Oadaifaiich* den voor.zitter vaai den Cb|-taïaanschen gewestedijken raad, (jea byzonde- | ren algezant gessondeott heeit. Nadat d«ze uit-eengezet had, diat het de wenseh van het lia- j binet was zelfbestuur aan Catalonië,te geven j en jnedegedeeld, dat er een, voorstel gedaan j was om «jn ooiiimisaie ter bestudeerinig van dt> kwestie ce benoemen, is er een vergade- c ring van den gowesielijken Catalaansohen 2 raad gehouden. îJaarin is uitgemaakt, dat het r verleenen van zelfbesuiur niet nitgehteld moet worden. Ventosa, de letd«r van de Catalaansche na-tionaiisten en gewezen minister van finan,-ciën is uit Bareelona naar Pairijs v«rtrokken. 0 Het volkeren ver bond ^ LONDBN. — De Londonsche correspondent van de Manchester Guardian xegt : Het j ontwerp van het Britscilie ininis'isne van bui- s tenlandsche zaken voor het Volkexenverbond ç is dat er een commissie ad hoc benoemd zal worden, die in een, neutraal land zitting zou s houden. Zij zou geschillen oaderzoeken en c aanbevelingen aan d|o mogendiheden doen, -ç ijlijkbaar zou zij over geen geweld bescihik-ken en zôu zij te vergéiijlcen zijn 3Mt de s ver2joeningsa5deeling aan het -nitii?ti,rîe van ^ koophandel. Zjj zou voorloopig bestaan uit benoemde uitnemende mannen uit elke natie e Eater zou zij een meer vertegenwoordigend t on democratisoh karakter kunnen Krjjjgon. g Maar het plan van de Fransohe regeering e gaat. veeil verder en heeft ook betrekking op den militairen - toestand. r De tinanoieele toestand van Frankrijk z Aan de rede, gehouden door den heer cl fi.ibot, in de Senaatzitting Van 17 De- ^ cember, ontlsenen wi] de volgetnde pas- z sages : z Onze openbare schuld bedraagt 170 milliard, tegenover 32 milliard vôôr den > oorlog. Zij zal nog vergrooten door de 6 litgaven voor het herstel, de vergoedin-;en, enz-, voor den aankoop van graan i iat ' in de rneest bezwarende voorwaar -ten zal moeten voortgezet -worden. De begrooting zal moeten voorzien in le betaling van 300 miilioen intrest voor le voorschotten der gealiiieierde regeerin-ren ; onze buitenlandsche schuld be -îelst een fmaucieslen last van 1 milliard '00 miilioen. JEiet niet beteilen van de s't&ats&'chuld tan de Fransche Banilt zal ons verplich-en de Bank een supplemmtairen intrest e betalen, die een uitgave van 5 à (>00 nilioeii zal vergen. Er zal moeten oorlogsschade h e ta al à voi'den. Tôt dit doel zal er een leaning jesloten worden vvaarvan de intresten en lasto kormen der Ijagrooting. Indien leze leening 25 milliard bedraagt, dan sal do jaarlijksche last 1 milliard 500 nillioen bedragsn. Ten andere staan wi;i voor de schuld egenover de oorlogsweduwen en -wee -;en en de vea-minkten. Dit vertegenvroor-ligt 2 milliard. Mein zal zich mogen gelukkig acbten, ndien onze mili+aire uitgaven na den jorlog de 1250 miilioen niet overtreîfen. Al de door mij opgesomda lasten be-h'agen ongeveer 9 milliard, die &iijgen ot 17 milliard met het saldo der speuia-e rekeningen. In dezen oorlog zi.in onze oîfers groo-er dan die van al -de geallieerden, met litzondering van Rusland.Frankrijk moet lus de prioriteit hebben omtrent de door Duitpchland ta betalen veirgoeding. In-lien deze vergoeding niet volstaat, dan sullen onze geallieerden moeten onder -weken ; het is toch maar rechtvaardig le lasten zoowel als de hulpbi'onnen der ferschillende geallieerde naties lechtoa-ig en gemeenschappelijk te verdeelen. Een Oostenrijksche toigemeenschap WEENEN. — Naar het « FremdenMatt » u!t )en Haïag verneemt heeft Duitsdi-Oostenriijk ver daanxî met het Fransche voorstel iinzake een ïot [emeercschàp tusschen de staien der voor mal" nonarchie in te s'emmai, tenzij het mocht pie-îjudioieeren op die aanslu^ng van D.-O. ûjï Xiitschland. Italie heeft tegen het plan geprotesteerd or.i'Jat :e' dîe ZuidrSIaven wil isolceren en elke hereean-^ing van de voormaligts monarch'ie wil bel ' ''sn De terugmarsch uit het Oosten BERL1JN. — De Duitsche troepen hebbem. Ruinai ontmiiond. Over groote afstan^îien aan het Oos-elij.k-e front flringien, e,llen verklaringen en ver ten hoon, revolu^iona:»© sowiet'Toepen îuai na. Ze trachtien de bewo-ners te rirageloonen. In de Oekraine werden onze troepen bij So -îy, Sjitomir, Berdi'tsjin en Jekiaterànos'af iin st" jid Jewikbeld, dlaar de bolejewiki het vervoer naT.-îui'schland belemmerdien. Onze troepen bleven, »lf zeer geringie verliezen lijdend, overal aan Je ïovenhatnd. Bij Sjitomir ontnamen we (len bo.«-ewiiki 15 kanonnen. De stemming onzer troep -Ti s goed. Van de Itegiergroep Maokensen zijn behal/ve het ^fdle l'eger gedteeliten der 21ftde en der 226ste livisie, de ze.vende benevens lôtïe divd&ie landweer n Duitschland aangekomen. De tahrieken Krupp te Essen De bru'feo-wtinst van de naamiooze venm,ootschap Crupp heeft in 1917-1918 bedragen M. 56,9%,9Ô5. egen M. 103.891,695 in het jaar tevoren. Daar-ein gaat er af voor belastingen M. 17.658.182, fae-»en M. 30.899.115, voor verzekering van pereoneel A. 10.908.234 (v. j. M. 8.303.854), voor verschil-ende inirichtingen ten bate van het p&rsoneel en "oor oorlogstoeslag M. 23.502,626 (v. j. M. 23 mil-oen 712,170). De netto-winst bediraeigt M. 4.927.942 (v. j. M. <1.976.456). Daarbij komit aan saldo Ao. Po. M. 4.679.754 (v. j. M. 11.002.121), zoodiat die alge-neene vergadering de beschikking had over M. 9.607.697, tegem M. 51,978,577 het jaar tevoren. /an de neitto-winst word-t M. 3.260.047 aa,n de retLelijke reserve toegevoegid, zoodat deze dé in le statuifcen vastgesteîdie hoogte bereikt. De vergadering besloot, gelijk giemielid, geen di-îidiend u-it te keeren (v. j. 10 p. h.). Na aftrek îan die gereeerveerde beduraigien en va n de tantièmes gaat er M. 16.047.652 op nieuwe rekening over v. j. M. 14.679,754). In hjet v-erslag wordt o. a. gezegd, dat de on-ftunstige afloop van den oorlk>g en de noodizake-r;ileK«)bd om aan de fabrieken, die zoovieel jaren c.H'eneen bijna uitslmtend voor oor!ogsd.oelie:in<Ien ladlden gewerkt, een andere bes,temming te geven, tebben een atgeheele wàjziging in de positie dier irrraa Krupip gebracht. De hâerdloor ontetane groote verliezen. en scha-len kunnen op 't oogembtik nog niet geheel over-ien wordlein. Dit jaar is hiervoor voorloop&g M. 40 mil'joen gereserveerd. Korte BericMen BRITANNIE. — De Daily Express meldt, at er nu een geregelde ofi'icieole luchtdiefflet asschen Londen en Parijs is voor het ver-œr van hoogere aiabtenaren *n dépèches. — Sinda de ondterBeekiening van den wa-enstilstand zijn nu meer dan 100',000 Brit-ohe ta i jgsge vangen en uit Duitschland terug-;ekeerd.CHINA. — Het dwuane-bestuur heeft be-loten de Dnilschers in dieu s t bij de douane, ie aoutaocijnzen, de post en het département : aai buitenlaud&che zalaen te ontslaan. i SPANJE — Het personeel van het Duit-che gezantactop heeft zj:j(n paspooriten ont-angen en hebben het land verlaten. ZWITSEEiLAND. — Uit Parijs verneemt i ion dat Firanknijlk de iniijving van Luxem-urg bij België niet bejleonmeren zal eu een i rensverbetering van België in het Noorden i n NO. zal voorstaan. BELGIE. — De h. Orts, eeoretaris-gene-aajl aan het département van buitenlandsche i aken en majoor Gilet, ordonnance-,officier es konings, zijn toegevoegd in hoedanighoid an raadsman aan de vredesdelegatie. DUITSCHLAND.— Graaf Brookdorff Eant-au is tôt staatssecretaris) van buitenlandsche ! aken benoemd. FRANKRIiJK. De oorlog&schadte in 1 foord en Oiost Frankrijk wordt beraamd op 5 milliard. i mnnenlandscne __! KLASSEN STRIJD Sinds het herversonijnen der pers i heeft « L'Etoile Belge » twee stokke- i paardjes : eenerzijds de Vlaamsche quaestie, anderzijds de J^lassemtrijd. ; Omtrent de Vlaamsche quaestie hebben wij « L'Etoile Belge » gezegd, . wat er moest gezegd worden. Heden zullen wij hetzelfde doen . Omtrent den klassenstrijd. (( L'Etoile Belge » heeft het gevonden om ons te ontlasten van den klassenstrijd.Van kapitalistische zijde moet men den woeker en van proletarische zijde het Bolsjewissne uitsohakelen en het jaar 2000 van Bellamy zou, volgens « L'Etoile Belge », aangebroken zijn. Is het naïveteit of is het onkunde, wij weten het niet ; maar wel weten wij dat het een nooh het ander iets aan den toestand, noûh den klassenstrijd zal veranderen. Het Bolsjewisme heeft met den klassenstrijd niets te maken, zoo min als wij met het Bolsjewisme iets te maken willen hebben. De klassenstrijd is het produkt van de tegenwoordige maatschappelijke regeling — het kapitalisme — en zoo lang deze regeling bestaat, zal er klassenstrijd bestaan. Het een bestaat door het anctere, zooals het ander slechts kan verdwij-nen met het een. « L'Etoile Belge » weet^ niet wat klassenstrijd is, omdat « L'Etoile Belge » hem nooit aan den lijve heeft ge-voeld.« L'Etoile Belge » is geeli proleta-riër, die werkt voor een salaris, ter-wijl de patroons zonder te werken de waarde van den arbeid der proletariërs opstrijken. « L'Etoile Belge » kent geen werk-loosheid.« L'Etoile Belge » is niet verplicht vtouw en kinderen naar de fabnek te îturen om het karig loon van den man ian- te vullen. « L'Etoile Belge » is niet verplicht doh tevreden te stellen met een por-:ie brood en een sohoteltje aardappe-en, terwijl de bourgeoisie zich de grootste weelde kan betalen. <( L'Etoile Belge » kent de honger-kuur niet, zooals het geval is met de proletariërs. En zoo kunnen wij nog tientallen voorbeelden aanhalen en al die voor-[>eelden liggen in het kader van den klassenstrijd. Waar ligt nu de oplossing om eens en voor goed gedaan te maken met klassenstrijd? De oplossing van « L Etoile Belge » is een plaaster op een houten been. De oplossing ligt elders. De klassenstrijd kan siedhts ver-ci wij nen door het wegnemen van de Dorzaak. Het kapitalisme is de oorzaak, dus het kapitalisme moet veidwijnen en van klassenstrijd is er geen spraak meer. De maatsahappelijke ordening moet, in plaats te berusten op het \a~ pitaal, berusten op den Arbeid. « L'Etoile Belge » is met ons van oordeel, dat de klassenstrijd moet ver-dwijnen.Acfngeriaam voor ons zullcs te verne-men; dus rekenen wij cp de mede-werking van « L'Etoile Belge » voor de zege van het Socialisme cp het Kapitalisme.Of is het stokkepaardje van « L'Etoile Belge » slechts een middel om in trœbel water te visschen voor instandhouding van den klassenstrijd door het kapitalisme. 1s het zoo, dan zullen de arbeiders den strijd voortzetten zonder hulp nooh steun van « L'Etoile Belge ». En het zal ook wel gaan ! Links en Rechts Pretessor Aug. Vermeylen h als vertegenwoordiger cler B W. P. 'n den Staateraad van bet ministerie van_ we-tenschappen en kunsten benoemd Dut is n flinke aanwinst ! Iemand als \ ernwylen zal eer doen aan onze partij sn aan het onder-wijs.Wetenschappelijk socialistisch revue Naar aile waatr&chijnlijiheid zal Kort«;lmgs een Vlaamsch weteaischappp'lijls socfalifclisch tijdschrift veirsiohdjnen, waairaan, van onze beste letterkJun^feîen, wetens'ïhalpp(eUjken en staiatkundigen ziullen meidewerken. Wi; zijn ver;zekerd dîut zulk revue hier nioet gedijen. De huishuurkwestie Donderdag kwam de eommissie bi.jeen wel-ke gelast is het wetsontwerp op de huishu-ren te onderzoeken Paitijgenoot Vattdervelde welke de zitting bijwooade, gaf een reeks uitleggingen, waarna de zitting werd ver-daagd tôt aan&iaanden Vrijdag ,/Vls voorait-ter der eoimmissie werd gekozen M- De Pont-liière, ala verslagsever part. Piraxd. Normaaisoholen gescherst De minister van Wetenschappen en Kun-yten komt de aehoreing te bevelen der twee Vlaamsche Normaalscholen, welke te Brussel ioor de aotivWen v/erden gestiaht. Voor de hroodkaarten moet men zich niet meer tôt de Nationale gank wencten, diaar de Bureelen van het na-ionaal Eamiitedt oveirgehrajohl] zijn naar dte 3udaen, in de bureaux van het Disconte,Ye. selsehaft. Krijsge vangenen 1500 zielce en gekwetste Duitsche soldaten, welke hier gebleven zip, worden als krijga- 1 gevangenen beschouwd. ' Congres der Werkliedenpartij '' Aan de voorloopige dagorde van bet bui. ' :engjej\v|oon kopgrea der Wrjrkliiedenpaitij op 23 en 2^ Deceanber in het Volkshuis te Brus-îel, staan reeds de volgende punten : 1 1. Be&preking van het verslag over de iverlcdadigheid van den Landelijken Raad en i lie Werkli|edenpairtij[ tijdens die oorlogsiperio- I ïe j 2. Oproep aan do groepen voor de beiï.oe- ( ning van den nieuwen algemeenen schrijver , ter Partij door het bureel ; 3. De politieke toestand ; ] 4. Benoeming der leden van het bureel van i len Landelijken Raad Het uitgebreid reoht ' sran yeroeniging voor alie bedienden en sverkjieden van openbare diensten, zal jnae vakverecnïgiingcn doen groeien en 1 i)loeien, en zal vooral onze soQialidtisch , ienkende ambtenaren en bedienden toe- r .aten van dit recht ruïmachoots gebruik r ;e maken. Zij toch stonden steeds bloot d aan vervolgingen van zoowel kathoaetee als liberale cnefs, en^el en alleen otn hunne overtuiging Wij weten noohtans, dat het grootste parcent mmderv/aardxge werklieden en beuienden "an staat eu geui-eente juifct niet ondier odzo par&ijge -nooten gevonden wordt. Bit anderen is de invloed van hunne wederaijds-che herbergpoliiiekers te dooislaand in zake beno^ingen. Van daar dat sorns een sclioenmia.-OT als schrynwierker, een smid als klerk, een schilder als stoker, enz. aaugesteld wordt. Als er soins uit on/,e rang en uitverkoreoi worden (daf zijn ui-terst zeldzajne gevallen) dan is het in aigeineenen regel ter wiLe van hunne be-kwaambeid, werkzaamheid oi wat ook. Nu vervolging en gehekne rapporsen van anciei-sdoiit«.nde bazen niet meer schering en insiag zullen blijven, zal, fctopen wij, er met maer rechtvaardigheid behandeld en bevordird worden. ^en ge-ve wien het tookoiut. Het aantal dergenen lie zieh aanbieden am lid te worden van onzen Socialistischen Werkersbond groeit steeds aan. Wij herinneren er aan, dat nieuwe le-ien moeten voorg'edragen worden door wee reeds aangesioten parti^genooien.lJe bijjdrage is voorloopig, gezien de tij,ds -amstandighedan gesiteld op 50 centiemen per maand. Bovendien moet elk einstig iid tezer van onze Volkegazet woiden, iid van zijnen vakbond en klant van on-2e cooperatief. Hoe komt het dat le Burgemeester van Antwerpen bij moule van heer Baeyens, bureeloverBte,hals-starrig blij|t weigeren de perskaart te on-lerteekenen van de redaotieleden der V'ollcsgazet ? De perskaarten van de andere bladen Iragen, naar nîen ons verzekert, wel de landlteeloening van de» eersten hurger mzer stad. Waarom die twee maten en ,wee gewiohten ? Wij zien ons ten laatste genood/.aakt ms tôt hoogere bevoegdheden te weu -len. Zulk s gaat gebeuren. Moeten wij dan altijd nog door zalke mddelen ons recht doen gelden! Geaik-ciglij^t zien wij de toekoœst met hoop îii blijheid ira, en zullen aommige heeren vel eens groote oogen opzetten, wan-îeer wij ons recht maar zullen te ne-nen hebben. De nijverheidsbazen an dewelke de Duitschers machines on.na- 1 len, en dia soms weten waar deze machi-;ea werden geplaatst, gelieve zieh te wen_ en tôt den minister van' oorlog. De Regeering heelfc besloten eena opeischin^ te doen van vellen, haar en lijnwaad, om ta ioen verwerken. Koeien voor kolen Naar wij vernemen zau Nederland berei*} zijn in ruil van kolen, vee en voornamelijls molkkoeien aan Belgia te leveren. r 23000 waggona geladen met ontplofbare stoffen en ander oor-logsgoad bevinden zich nog op de aleigischa spoorbanen. Een eerste teruggaat Bij de nationalte bank ta Brussel zijn ondier goedl gd'eido imàlitaiïe witvgens toegekomen met 350 miilioen franken. Dit is reedsi eene eerste teruggave in atkorting op de door , de LDuitschers geroofdo aommen. De kwesiuur van de Kamer heeft besloteni, bij wijze van teg.emoetkoming in de dnurte van het leven aan de Kaimerleden een gah&deioossteli'inig van 100 frank per week toe te ken,nen. "" ■ ■ ■ ■« dp zijn pruisisch I Ziehier een feit, dat ons wordt me.de-. gedeeid : Toen Vrijdag 1.1. do brandweer gerc>ai-pen werd om deia brand, ontstaan in een wagon op de Stuivenbergstatie te blus-schen, liepen eeniga brandweerinannenj verschi'ikRelijke braudwonden op, was een toeschouwer, snel als de wind, ter pompiers^azerne gesneld om hulp te ver-zoeken.Op staanden voet waren de mans*:hap-pen te been om hunne getroffen mak -kers ter hulp te snellen, toen de luite-nant hun toesnauwend verbod gaf uit te rijden. Knarsatandend en met tegenzin gehoor-zaamden de manschappen. Een half uur Ijater gaf de luitenant eerst toelaling met de ambulancie ter hulp te snellen. Toen 's middags de autovoerder in de kazerne kwam met branûwonden aan 't hoofd en de handen, werd hem door den zelfden luitenant toegesnauwd : „G'ha,It er uw handen maar moeten afhouden, dan zoudt g het niet gehad hebbea,,. Als dit verhaai, ons door een be-trouwbaar persoon gedaan, waar i&, dan is het toch even waar dat het m den brandweerdienst op z'n pruisis^h toe -gaat- En zoo dit waar is, hoe lang zullen wij die pruisische m ailier en nog te verdragen hebben ? —— IN ÛMZl STÂTIES Onder deze hooiding neoben wij ruim eene maand geteden de aandaeht deE oveiheid gairoicken op den toestand in onze states. Wi.'; hebben toen gemeid dat de Duitscners er vvagona anet munitie en alieriei gevaarlijke ont-ploffingetotsan heoben acntergeiaien. Dat ueze wagons door de pmncteraars, zaïi-ger geaacntenis, opeingebroii.en zun ge-wordeu, de inhoud geaeeueliuc veis.rooid en tusschen de sporen geworpcn is ge-worpen. Dat er in aile hoeken en kau-ten mijnen, handgranaten, boinmen ea obussen vers^rooid liggen. We hebben ook go»,ezen op het groo-, tes gevaar dat deze toestand opieverda. zoo er niet onmiddeilijk maairegelen genomen werden om d© wagons na te ^-i-en, de lading terug in orde te brengen en al het gevaarlyk goedie tusschen de spo-ren op te ruimen. Een der fonktionarissen van wegen en werden, miet wie wij het genoegen liad-den een leerzaam onderhoud te hebben, zegde ons gisterein dat aan den toestand tôt Kertoe niets. maar hoegenaamd niets veranderd is. Ailes is gebleven zooals het was den eersten dag. Nog geene hand is er uit-gestoken geworden om aan het kwaud te verhelpen. Wat meer is, de statues zijn slechtg gedeeltelijk of zelfs HBhiLEaMAÀL NIET veriicht. Men verplicht fiet personeel in, votstreiite duisternis te werken op gevaar af de grootste rampen te verwek-ken, die niet alleen al wat in en rond de staties loopt, trfflîen zouden, maar ee£ -groot gedeeLe der stad zouden cewiereli. Wij heeien dit : SOELEN Mi-.T MEi\-SOHENLEVENS.We hadden, toen we ons eerste arti-kel schreven, reeds een heeie reetes ont-ploffingen te boeken. Nadien zijn er bijna dagelijks bygeko-nien.Heel geinakkelijk is het al lie ont-ploffingen op den breeden rug der bo-chen„ te schuiven. 'Beter zou het zijn dat de noodiga maatregelen getroffen werden oui da rampen te voorkomen in plaats van, ir.et misdadige nalatigheid, heelemaal niets te doen. Voor wat onze stad betreft nebben wei nu die ongelukkige ramp in de Stu'ven-borgstatie te boeken. Een bewijs dat het gevaar,.^dat we eene maand geleden hebben aangeduid, verre van denkbeeldig was. Nu fiet kalf verdronken is en cr slaehtoffers gevallen zijn, zal a.eu onge-twijfeld den put gaan vullen. Nu eerst zal men nagaan of er nog wagons zijn met gevaarlijke sto'fan... De overheden gaan onderzoeKen... Wat gaat men doen met de siaclito! -fers ?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De volksgazet appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Antwerpen du 1914 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes