De volksgazet

1180 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 29 Novembre. De volksgazet. Accès à 06 decembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/f47gq6rx3x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

VBIJDAG 29 ffOOTEB 1818 10 geiiriffiiî11 Iieî mimiiior wBelicer en opstelraad : VOOR AKTWERi'EH car.b jo.stenssti;., 2. Tel. 4331 VOOil BRUSSEL zavelstraat, 35 Telefoon A 113 DE VOLKSGAZET EERSTE JAARGANG Hr 122 {Voortzetting jaargaag 1914) ABOMMESaEHTSPSUS J Drie maanden. ■ fr. Zes maanden . . » Een jaar. ... * Voor aankondigingen prijzen volgens tarief VA G S LAD DER WMRKL1EDEN-PARTIJ '. Camille Huysmans aan hst woord. Kyij lezen in «L'Etoile Belge», 28-11-18 : j, E-'^r-a iiii$£»anriie«ir wssa ©amills HS6WSB1ÎS5HS : ti. 0. Huysmans kyyam gisteren ochtend te juisel !os. — "VVelhàe! Gij hi r! De Engelsche Jtcheeps-[ h.bbon dus het verbod opgehe.on. 15c fc t, datgij, evenals vele vriend'en l e ik vanJaag te Brus'el ontmoe.te, ge-ri hobt genecht aan de fabel, als zouden ILE Eng -lscbe ze>lui gezworen hebben zich [en mijno in'oheping naar het vaste land [ yérzetîen. De waarheid is, dat or in En" fend tu ce vercenigingen yan zeeiieden fce-[<n-Le " Sa'Iors and Firemen Union" en de [rtsch Seaîarers Union". 1 o eersle is gevormd n'.t verklaarde anti-cidisi'n en h.eit steeds de Internat'onale freg.ng cl r arbeidiré tegengewerkt.De twee ber&t onafhankelijic sociilisten en ver-tilt van de eerste daardoor, dat de earste voog^ij der pairoons aanvaardt. De twee'e hveft in het inodenf, waarover i zoo sleaht sehijnt ingelielu, tegenover mij i heel andere liouding aangenomon dan de rsto. j a leden der cerste vormen de ineerder-id te 1 olkestone. De tweéde daarentigen fefi de nieerlex'hcid in Southamip.on. fl e Sou:hampton kou ik; me naar belicve khepen voor aile bes, emmingen Ii'et beste bewijs hier fan is, dat ik me flelruari 14- naar Parij; begeven heb, nwasr ik naar Ecgeiand ben. weergekeerd ûoer de minse njoeilijkheid. Ik zal er U vo'-gen, dat de eerste, wel'ce eertijds zoo hanûebaar vas, voor cenge dagen aan de igelsehe dagblsden schre f, dat ze het ver J fce ft opgebeven, zigt ons smakelijk l'a-snd L amibe. — En op welke wijze kwaami gij nu te jus el ? — Langs de i;jn Southampt n Le Havre d n d»?,omal ©ken trein lie hisid er aan I trassel te zijn vcôr de Kaioerzitting van )i.de dag a s. — En lie. Congres van Stockholm ? — In twee woorden vil ik U rnijne hou-,g in deze, uit.eggen. Ua o ganiaat^r van dit Congres,verloocheu 1 do po.iâek niet, die ik er volgde. fJa cioei eruan Was: De Arbeiclcrskjasse van lilschland aan te toonen, dat haar bijzonderste ichl en haar onmicide.iijk. belang zijn moest, :n van het Impérialisme vrij te maken. xiet JJiâ.Svhe prO'ltHariaat, beioi- ingeliehl fer don pui4-ei>.en toeutand, MOEidi Tu.- zjiJiN iiogeering bandelen. ixooit is het ons ingeKoinen,, een vrede ten len prijza tjt stand te doen komen Hoe zouden wij inderddad, tJ^enov'er de Iciit \an net militarisme de verwezenlijkiug .n zuni. out.verp bebben kunnen verhopen. Vvat wij wi.ûen, was de dojr het proieia-jtat te bereiûen inzichten te bepaten en aan toonen' dat zijn doel niet kon sameu^aan opucrmachtig militarisme. De twee bizonderste voorwaarden waren : 1. DE BEViilJDING VAN BEi-GIE EN HET VOLLEDIci- Hî. ESTEL DOOR DI DUITSCHEES YAN DE SCHAD1E, AA> BELGIE BEROEKEND ; 2. het recht vooj Elzas-Lotharingen in voile vrijheid over ziji lotsbestemming te beslissen. Oh ! het is me niet onbekend dat di dwaaste vertellingen, de zotsie verden,kjngei over mij de ronde maakten Men zou boekdeelen kunnen schrijven me al de dwaasheden, djoer onwetendheid en las ter ten mijnen laste opgehoopt. Ik ben be reid ze aan te toonen en den kop in ti drukken. Mijne strijdlusiigheid is er doo: aangegroeid en ik ben vroolijk gestemd voo den strijd van morgen Weet voor het oo genbliki dat Branting en ik besloten vraie] aan het Congres een program voor te leg gen, hetwelk het einde van den oorlog roi hobben verbaast, zonder te loiden, tôt eei onmiddeilijlien vrede. Wij wisien dat de Russisohe logera zicl ontbonden, en ,dit -tôt groot nadeel dei Entente, indien het prograin v"an Stooklioln niet werd aangenomen.. 't Is daarom dat wij onze gansche wi'.s kraeht er op zetten om ons program doo; een Internationa^! Congroa te doen aanvaar den. Indien we gelukt waren zou de Tiusaisclii inzinking zich r,iet hebben voorgedaan. De Duitàche eonservatieven hadden he begrepen en 't is om die reden dat zo ?icl in, den beginne tegen ons Congre? hel-bei verzet, en dat zij naderhand met hunne ge v.'ono schiinheiligbeid hebben beproefd ,Or,z( inz;chten te verdraaien. En met een energiek gebaar en op e«r •oon zooals Huysmans alleen dat kan, voeg hij er aan toe : De leefkracht der Internationale is nooi zoo a>terk gewee&î ah nu ; gansch het nro 'etariaat begriipt dat onmiddellijk na den oor log.de aetie nog me or noodzakelijk is dan ooit Ile denk er niet aan die Be'gen er eer _ ik de lia ste dag2n ialrijke telègrni'Kmen ont-vangea — namelijk van Emile Yandervelde en van de Fransche Socialistische Partij — aandr:rî|;endo op het bijeenroepoii van eer Congres dc-r Tt tsrnationale. De e bsjeenroe 1 ng zal gebeuren zcodra de leiders ' der ar leiders'dasso zioh 't altkooid gesiteld hebbet omtïent de stad, wa:.r bet Congres za Lia,at& hobben. Ik dent er niet aan de Bdîgen er eer verwijt van te maken, die zioh bedroger hebbende nopens den gejst mijner handelin gen, e;n dwaiing hebben begaan ; het laiw; was \yesxt, de bewoiiera leden onder de wrexfiieivl der Ppuisische rcjilijijaâre casti^ en dit alies octwikkelde een atmosfeer,die leon de tôt verdachtma,king; des te meer, datliei nieuws, dat u bereikte, door de handen dej o?B3miir mcost gaa.n. Natu'urlijk heeft men de geesten verpest.Ie realiteîtis nu daar;enal les zal nu spoedig en voiledig in !t klarc getrokiken worden. MliMeÉ M|i ' ■ - - ■ ~ ^ — —TfM i&t verseâiii tuss&nen r^loskou en Beriijn [In Ber.iju zooals in Moskou heeft de [voiuLe getriorofeerd. In Beriijn zooals Aios.cou heeit liet prolstariaat liet be-ind in handen ; terwijl de poliiisiC in crlijn niât dezelfde is als die in Mos-iu.iiusland is het land der analphabeten; t land der boeren, die tôt aan de Be-iiuUô oniier den hiel lagen van het issische tïariàme, en die het land be-Si'iiien, dat an der on toebeV\0orde. Ivus-ad is e3ii der meest verachterde lan-n van Eui'opa. Het organisatieleven was niet sterk iovgedroagen bij de Russische bevol -;;g ; de opstanding der verdrukîen te-n de reactie was eerder het verk van bilisien en anarchiaten, met het resul-dat de reactie immer zegevierde op opstanding. De zeçevierende Russischo revolulie, het gevolg van de voUedige desorga-satie van Rusland's politlek, maat -iiappelijk, econoœiaeh en ook militair sn tijdcns den oorlog — staat in 't lit van dezen anarchistischen warboel. ! revolutie in Rusland stond in e;n zenlijk chaos. De Bolcheviki, de msesters van den g, n-.idden in dit chaos, hebben de de->crati3:he grondbegniselen ter z;jde ge-ioven. Hun macht bernst niet op den un en de sympathie der breede volks-is a. Zij liebbcn de dicdactuur inge-erd, gepaard g aan de met een sy^teem n terreur, vooral tijdens de eerste pe-van hun heersehappij, hetgeen met ijt doet denlcen aan het t&aristische slànd van vroeger. Een der droevigste episoden vit do ge-ùedenis der Boleheyiki-dictateur is l wanneer zij do Constituante, goko- on er liet beheer (1er Bolchevik?, ge- . penderhand, tôt zelfs met machinege-• n. he ,bcn uiteen gejaagd. c polihek der Bolcheviki is de nega-vnn aile démocratie ; zij zi.'n o,an 't i'ind on vv ilieu aan 't bewind blijven, ; al was het dan tegen den wil der mas sa. Zoo is het gegaan te Moskou. De zege van de revolutie te Beriijn i: niet het gevolg van desorganisatie, dat wol van de militaire gebeurtenisàcn ei onder den invloed van buiten. De zsgevierende revolutie te Berl.k stond met imdden in een chaos ; rnaaj zij heeft de banen der organ.satie to dusver niet verlaten. Zij is gedragen ge worden door de organisatie en 't is d( organisatle, die aan 't werk is haar ti ieiden en te kanaliseeren langs regelma tige wegen. Het lundameat dezer regelmatige we gen bïrust op de detnocratisv. <5 gi'ond-ooginselen. In Ber.ijn boproevv. de re volutionairen zich niet in stand te hou dan door de dictatuur zooals in Moskou maar zij put ten hun macht en invloed ir de volksmacht. In plaats te regeeren te gen den vvi' dïr massa, wilien zij regee ren door en met de massa ; in plaats de Constituante ait een te jagen met sa bel en machinegeweer, zoeken zij juisi hun eteunpunt in de Constituante, wellkc zij langs het kanaal van algemieene ver-kiezingen wilien samenroepen. De politiek der Du'tsche sociaaldemo -crateu is het tegenbeeld van de politiek der Bolcheviki. In Beriijn is de revolutie gesteund op de démocratie in plaats op de dictatuur. De Duitsche sociaalde -mocraten zijn aan 't bewind en voorze-ker wilien zij aan 't bewind blijven ; nochtaris in dien verstande dat hun politiek de goedkeuring wegdraagt van de overgroote meerderheid d°r ma38a. • Wanneer de gebeartenissen zich regel-inatig ontwikkelen en dat de sociaalde -mocraten meester blijven van den toe -stand door te verhinderen dat de bin -noniandsche toestand in Duits<'hlar-d zou uitloopen op een katastrophe, zal m Beriijn de revolutie gedragen worden door de damoeratie. Deze beschouwingen goven in groote [ijn het groot versehil weer tusechen de revolutie te Moskou en >he te Beriijn. Moet het gezegd, dat onze sympathie gaat naar do methoden, toegepast door je soeioaldemocralen te Beriijn. Yvij bou-len niet van de dictatuur, no!'h -van terreur, zelfs wanneer deze dietatuur en errorisme het werk zijn van een fractie /an het proletariaat, wij vertdezen de de-nocratie. , Toegetaien door de Gensuur telegrammeF > Gntslacj van tord Robert Cecil • lord Eobert Cecil, onder-staatsiseorett.TÎs ' voor baitenlaudseho zaken, heeit onts'ag ge-1 nomon, omdat do regeering het irzieht bfeit ovsc te gaan tôt do scheiding vaa den staat > en de kerk. De brief van Czernin t LIL'NCHEN. — Naar aar.leiding van Czer- ■ ma s b'i'iet aan de Neue Ereie i'reiss, 23 - dezer openbaar gomaakt, deslt proî. JaHe ' me>, dtu hij voorzoDver C oatenriik-tloiigaii^e ■ aangaat in ue war is, wat aanga.at een\re-f de^anbou van Ainerika in den herist ''an - 1917, uraaf Czernin sehijnt een l-eetje kort 1 vau memorie. ProF. Jaf'e drukt dan den inhoud van een 1 brir-f afj dien graaf CzerAin aan den over-1 b.-et.j.er van het Ameril^aan ;ehe vreds^ifn-b )l schrce/, Hij is van 2 Jannari 1913 en 1 luiclt : ■ "'U v imondelinge \iiteenzef.tiajun het ben 1 mij, zooals ik u reeds zeide, veel belang- s eliling ingeboezemd. Ik stel de patriotisehe ■ belang&ifcelling, waarmee ge u aan al de moei-' lijke problemen wijdt, op prijs, maar ik kom - bij nadere overdenking van uw mededeeling tôt de slotsora dat het om taktische en po. > liiicke overwegingen niet raadzaam is op het oogenblik voor do naïaste toekomst den t door u opgenomen draad verder af te spin-1 nen. Ik heb daarom de eer u te verzoeken 1 voorshands niet naar het buiteniand te gaan - en behoud me het recht vooa- op het ge ! schikte tijdstip bij u aan te kloppen om mij uwe kostbare medtawerking te verzekeren." Daarmee, zegt Jajfe, is de zaak Czfcrnin - van de baan. Naar aanleiding van demede-deelingen van het département van buiten- ; iiandsehe zaken over het vredesaanbod aan DuUschland merkt hij nog op, dat het onder- ■ havige doeuliaenc nies, zooals het d'eparte-nierit van buitenlandsche zaken zegt 10 Sep/ tember 1917, maar 10 Decenilber 1917 den onders!!>aatssecretaris v. Jd. Busscho - werd overhandigd Aanvankejliijk lag het in Jaffe's voornemen do meedeelingon over het vredesaanbod aan het toekonistige felaatsgereehtehof te onder-werpen, dat do voorge&chiedenis van d'en oorlog zal lioWien na te gaan, maar nu het 1 ministerie van buitenlandsclie zaken ook na do revoiutio n os (lext'lfde methoden toepa&t, welke in de laatsto Lieu un Ion jaren onz.ogba-ro ellende over Duitscliland hebben gobraelit, geeft hij ze thans in het licht. Ilot ge^•aaT moest voorkon>en worden) dat dezolfde mamien, die voor do fouten in het verloden mode verantwoordelijk vraren, nit nan;iii van de Duitseho regeering en het volk aan do a.s. vradesond«rhandollingen zouden deelneinen. Onditbbelzinnig moet in het a-an-gozielit der wereld worden vastgesteld, rwaar-op do îiierkwaardige frazeologie van het ministerie Van buitenlandsclie zaken eigenljijk neerkomt. Daar nu bovendîeii onderstaaîsse-cretaris v. d. Bussche v. Stuinm eer&tdaags zal heengaan, kan nien do lcwestie daarmee wel afgedaan acliten. DeDuitsche hondstaienconfere ni ce BERLIJN. — Eisner heeît oen protest tegen Hiadenburg voorgelezen. l.bert veirz-'t.e zioh tegen aanvallen op de regeering ; de poli ieke leiding zuiver so. cial-Etisch. Ulaas (IJarlsmhe) teekiende verzet aan to gen elke dictatuur van Beriijn. Hij kesrt z-ieh tegen het kl'assen parDeinent zooals de a. en s radem op den duur zouden wotden. Voor do Nationale Vergadering hebbein we geen kiezerslijsten noodig, slechfs legitimatie-kaarten voor iederen kiezer. Erzberg- r brengt over de wapensti.stands-vo'Oi.-watirden nai.er rapport uit. Voorloopig oi.t«rikkelt de vervul;ing van de voorwaarden zich bet rakkekjk goed. Daarentegen kon-den maar 3000 loeomotie\en en 10.0001 wagons wordea afgiilaverd. Op het wuk der levensmiddelen is gisle-ren voor h~t eerst een telegram van Clé-iiM>nojau ontvangan, dat een verzoeningsge-zirtden geest ademt Ook stelt hij zieh veel van Hoover's aankomst in Europa voor. Hij t vijfelt eoht r erns'ig aan de mogelijk-heid den onfruimino;st:rmijn na te komen en vreest dat de ent 'nte voorwends 1 zcekt, om Duitacihiand schi'jnbaar tereeht to kunnen bin-ih nrukken- Den voorloopigen vraie aeht hij dringend geboden Zoo die uitbljft, dueht. hij n&deslen door langeren bezetting van het gebied links vaa den Rijn en vervu'li'g van de Pool-sc-he eiscCien in Polen en boven-Silezië al tijdens dm wapenstilstand. De voksgjevoliilachtigde Hlaasa gaat niet mee met wat Scheid >mann over de Nationale Vergadering lieeft gezegd. Hii verzoekt Na 'ionale Vergaderingen in de bondssta.en in !o stell^n. Tus^ohen Solï en de volksgevolmac/iigden b-'stai-n indea'daad verschiUen vaa me^ning, die door de rede van vandaag nog werden aangesc-herpi. îsic t verantwoordelijke invloeden tegen de socialstische republleik gedoogd do rijksregee ring niet. Ten slct'e ziin de volgende resolutios op voorstel va.n Ebert aang-cncmien : Handhav^ng van Duitsoaland's eenheid is dringend geboden. Aile Dni'sohe sammen zi n geslosen voor de Duitsche republiek. Ze verbinden zieh, separa'.ische be^'eg'lngen tegen te gaan. I.Met de belegiging van do constitueerende Na'i-onale Vergadering. is men het algemeen eens, zooals de rijksregeering voornemens is de vcorbereids 1 n voor de N. V. zoo spoe-dig mogelijk ts bawerkstelligen. Tôt aan het sareenkomeH de? Nationale Vergader ng zijn de arbci'lsraden de ver'e-genwoordig ts- van den volkswil. De rijksregeering wordt verzocht,zoo gauv.' mogelijk een voorloopigen vrede tôt stand te haipqn brengen. Over dan eeonomisethen toestand brengen de staatssecra'arissc-n Wurm van het voeu dings:dc(partement, Kost van dat der demobi-Iisatie en Muellcr van dat van arbedd rapport uit. Mueiler sie t de volgende motie voor, de met algeineene e'emmien aangenomen wordt : t" Otm Duitschland's economisch loven op gang te ihouden, het land aan leeftaoht,zoo-tneue grondttjfftn u't den vree,mde te hel-pen, on de Duiiisehe volksrelpubliek in bin-nen- en builelands krediet waardig te hou-aen, is het deorwerken van aile ban'.cen op den ouden grondslag onvoorwaardelijk geboden In over .'anstemming met de ver;egen-weorèigers der bondsstaten verklaar» de rjjks-rejo^'ng dan ook,dat in de werkzaamheid van tredi?J'mstelliiigeia niet mag ingegrepan werdenSshifler, staatssecrstaris van f nanciën, aeent, dat te lange duur van dazen r<*-hte-.oozen toesnnd tôt een fiaanc.eeD iaeenstor-ing ii:oet leiden. Eaaroari .eiaoht hij om lou er prallitische overwegingen de N. V. Hij ontvouwt een groot- iinan-eieel program, dal de sdhenpstç besix^ding -\an bêlas iagontdui. -ing., groote O. W.-belasting qlsmede h'efîing van ôverwinst en vermogen bevat.^ Cehik wcr.scheu LONDEN. — Geddes, e"r?te lord van de admiçaiiteit,haeft den Britschen duilcboo^dienst geiukg-wenscht met de dappere ea wettige manier» waarop hij zioh hedurende den oor-iog van zijn plicht hoe.'t gekweten. De burgerlijko partijsn in Beieren MUNQHEN. — De burgerlijke parlijen van den La* ddag proies eeren opnieuw t %gen de gcwe'ddad^ge verhindering van de parjemen-aire bedrijvigfoeid van de Kan er door de nieuwe reg ering, welke zieh t t aan de sa-menkomst van de Nationale Vergadering ver-plieiht.de belangen van de kieizc-rs ta ' ehartîgjjn Uitbreiding militairen dienst Het ji.inisterie van oorlog heeft een ont-werp aang Kondigd omirent e n u.itbreiding van den militairen diens* in het Britsehe le-ger, om niannen besehikbaar te hobben voor de garnizoenen in deovorzeesche gebieden.als inede de noodige reserves in het land zelf. De verdeeling der kerkgoederen BOEDAPEST — Het Hongaarsche Itatlio lieke episoopaat met prins-primaat Czernoeli aan he; booM, heeit minister-president Karo. lyi geschresen, dat de kerk voor de verw» zenlijking van een demokratischo verdeclng Van het bezit haar landerijen ter beschikking stelt. Fransche troepen in de Dcnau-landen AGRAM. Zondag aijn hier Fransche sol-daten aangokomen. Karinthië en de Zuid-S!aven KLAGENFURT. — Op grond van oen vrije stemming is Rosegg (in Karinthië) dooi Zuid-Slavische poslen bezet ■ IS@rfe ^erlcliten HONGARIJE. — De Fransche bezet-tingstroepen zijn geestdriftig ontvan-gen.PERU heeft zijn consuls uit Chili teruggeroepen. BELGIË. — Albert Renard vraagt in een brief aan Wilson de Walen in Pruisen te verdedigen, die wederom bij den Waalschen stam wenschen inge-deeld te worden. POLEN. — De Poolsche soldaten uit Pruisen hebben een Poolsch legioen gevormd. ROEMENIË. — Het economisch ver-drag tusschen Roemenië en Oekraine is te Jassy geteeliend geworden. DUITSCHLAND. — Kardinaal Hartmann heeft geprotesteerd tegen de sclieiding van Kerk en Staat. BRITANNIË. — De Engelsche regeering maakt haar voorbelioud nopens het interneeren door de Nederlansclie regeering der Duitsche torpedobooten te Batli. — — Bet Proîesî der Proîessoren van de Brusselschs Hoogeschoo! De professoren aller faculteit'en der vrije Universiteit van Brussel hebben het volgende protest gestemd : De Professoren der vrije Universiteit van Brussel, voor d'eerste maal veree-uigd sinds de bevrijding van 't Vader -land, PROTESTEfEREÏN tegen het mani-fest der Duitsche geleerden, vol van yer-keerde en leugenachcige bevestigingen tegenover België ; BETREURjSN dat mienschen van We-tenschap en Onderwijs hun geweten heb-ban kunnen plooien tôt zôô een daad van onderworpenheid ; dat hun verstand hen niet terughield van zulke smadelijke eer-loosiheid ; dat hun hart hun geen euike-le terughouding voorschreel, dan wan -neer de valschheid hunner beschuldigin-gen was voraekerd en bowezen is geworden ; ONDERWERPT het manifest van 2 October 1914 aan het strenge oordeel der Geachiedems. laalÉii b) Ons Politiek Statuut Vôôr <len oorlog was het politiek Statuut van België geplaatst in het leader der Neutraliteit. Onze onafhankelijklieid was gega-randeerd door de groote Europeesche Staten. Een zelfstandige buitenlandsche politiek kenden wij niet. Onze neutraliteit legden ons zekere plichten op tegenover de garandeerende en andere landen, waaronder het nakomen van een strikte neutrale politiek langs aile zij den. Wij mochten geene bijzondere al-lianties sluiten; wij mochten geen oorlog verklaren. Het eenige recht, dat ons was toe-gezegd, behelsde het doen eerbiedi-gen onzer neutraliteit, desnoods ge-wapenderhand.Ons politiek Statuut van neutraliteit sloot een zelfstandige buitenlandsche politiek uit. Voor ons kwam het er hoofdzakelijk op aan den vriend te blijven onzer geburen, zonder het recht te bezitten te onderzoeken, dat onze geburen iets in 't schild zouden voeren tegen ons. Deze politiek kan gemakkelijk zijn; maar afdoende is zij niet. 4 Augustus 1914 heeft het bewezen. Wat staat er ons nu te doen? 't Zou al te dwaas zijn een politiek te herbeginnen, die bankroet heeft gemaakt, om naderhand nogmaals de dupe te worden van deze politiek. De neutraliteitspolitiek kan dus niet meer in aanmerking komen. Er blijft ons dan slechts over de politiek der integrale onafhankelijkheid te aanvaarden er» door te voeren. België zou dan, zooals aile andere Staten, een zelfstandige positie inne-men in het Europeesch politiek concert.België zou dan het recht hebben zijn buitenlandsche politiek te regelen volgens zijn inzichten en bevindingen. België zou dan een alliantie mogen sluiten met een of meer landen en dat zonder invloed noch druk van buiten af. België zou zelfs het recht verwor-ven hebben op eigen houtje oorlog te verklaren. Maar deze rechten brengen ook nieuwe plichten met zich. Een onafhankelijk België zal er in eerste plaats moeten voor zorgen, dat het deze rechten doet eerbiedigen. Hoe deze rechten moeten geëerb'e-digd worden zal grootendeels afhan-gen van den inhoud van het Vredes-statuut.Komt er een vrede naar het beeld I van président Wilson en der georga-niseerde arbeidersklasse. — Het ver-plichtend scheidsgerecht, gepaard met de ontwapening in het \ader van den Volfyenbond — dan krijgt onze politieke stabiliteit een bestendig ka-rakter.Moest er tegen aile verwachting in een vrede tôt stand komen, die de revanche-idee in zioh draagt, dan is voor ons land, zooals voor andere landen, ook het tijdperk aangebroken van al'lianties en militaire bewa^e-ning.De verandering van ons politiek Statuut gaat gepaard met een volle-digen ommekeer in onze buitenlandsche politiek. België niet minder dan andere landen heeft er het grootste belang bij, dat de vrede demokratisch weze; omdat een demokratische vrede best past aan de levensbelangen van een « On-afhanlielifc België ». De verwisseling van onze Neutraliteit voor de Onafhankelijkheid bevat * tevens in zich de herziening van het , tractaat gesloten met Nederland. Dit tractaat behelst voornamelijk 1 de regeling der Scheldequaestie en de grensafbakening in Limburg. t Wij zijn in *t geheim der Goden ' niet ingewijd; wij kennen de inzich ten onzer regeering omtrent deze quaesties niet. Nochtans wij permitteeren ons de opmerking, dat het noodzakelijk weze dat deze quaestie met Nederland in der minne geregeld worde, let-tende op de wederzijdsche belangen. België begint dus van heden zijn geschiedenis op een onbeschreven blad. Onze eenige wensch is dat het Onafhankelijk België van heden een be-tere toekemst moge te gemoet gaan dan het Neutrale België van gisteren. —— Links en Recfats De M. Mecksl'/nck, •iberaal kamerlid voor Gent, zal door de libérale kamertraetie voorgesteld worden voor de plaats van ondorvoorzitter Het 3e s t uit r der Brusselsohe zeevaartinsteïlingen zal Za-terdag a.s. zioh bezig houden met do Scheldo en d© Maasqu&e&ties, alsook die van do ha, ven van Brussel en het kanaal van Charle-roi.Do Beigisn Chamber of Commerce in Londen (de. Belgisehe han-delskamer te Londen) deelt den landgenooten van bevrijd België mede, dat er in ISnge.and talrijke beporkingen, besiaan in verband met do commereieele verhandelingen, mo wat be-treft invoer als uitvoer. Zij trekt de aandacht op de ernstige hin-derpalen, die zouden voortspruiten uit het niet in aanmerking nemen dezer reglementen en beveelt hen zeer speciaal aan zich te dooumenteeren alvorens een handelszaak to onderneinen met Briumnië o£ zijn koionijn. Zij stelt zich ter beseliikking voor aile in-lichtingen.De Veemarkt van Anderleoht bood W'oensdag 1.1. îlOj tegen 12b4 koppen, verleden week, te koop aan. De prijzen ajn u»terst wisselvaiijg i^a eerste klas beesten werden veri^ocht toi 6 ir. de Kilo. De middelprijs bedroeg S fr. de kilo. Alhsrt l zal don 30 November zijn in.rede te Luilt doen. Volgens « L'Etoile Be:ga» zijn de reizen in de provincie voortaan cioor -- de militaire auloriieit niet meer onderworpen aan de foi;maiUeJ, van een paspoort. hst groois Kanon waarinede de Duitschers Duin^erke be-schoten bevindt Zrich te Loucis.eiaere. jue piaatselijke overhaden zouden het graag aldaar beiiouden om het met e^ne om • heining te otnringen en slechts tegen be-taiing te laton beB/ichtigen. 't fcichijut n^g-thans dat het Deigisch g où. Verne.;.eut zinnens is het aan de stad uuinUerke la senenken. Wat men er ook over be.-ilisse, het za] in ieder geval den inwoners van Dmn-kerke niet meer verontrusten. Omtrent de beschietiug bij middel van dit reuzentuig meldt men nog het vol -gende : Een belgisch kannonier was standvas-tig op uitkyk gesteld. Wanneer een schot a.ging en ht.' aidns de vlani bemerkte dan duwde hij op den knop eener electrie^e bel in vorbinding Tiret Duinkerke, en al-dus werd aanstonds het alarmsignaal ge-geven en had de bevolking t. d Mch te verschuilen. De Beigisohe Fers gaat lcortelings, onder het geloide van ofii-ciercn, ,een bezoek brengen aan de IJzerstresk. De prijzen der spoorwegreizen bedragen voor Brussel-An4-worpen 2 fr 40 ; Brussel-Oostende, 6 fr. 60} Brussel-Luik, 5 fr. 10. De dagertsa 1er zitting van do Scnaat behelst : 1. Goedkouring der mandaien van de hh. Behaeghel, Calions, baron Oogels, Cousot, 3roqnet, graaf do Brouchoven de Berge, cic, De Bruyoker, burggj;aaf de Ghelânck d' il-joghem Vaornewyck, de Meester, Do Merbes, Drion, Landas, Edmond Orban de Xivry, ^ •iddor fiohellekens, Swinnen, TWéLait, Edgar Vercruysse, burg0raaf A. Vilain XIIII. 2 Verkiezing van het bureel. 3. Yerklaring der regeering. 4. Benoeming der adrescommissie. 5. Benoeming der bostendige commissies. Uit fcef Parlement Wanneer die ziitting van het parlement zou ge->peTid worden in den namid'dlag om 2 u. 15, had-ien <de drie par.ijgroepan afzonderlijk vergadord n den loop varn d'en voormidid'ag. De Socialistische groep De vergadering onzer parlementaire greep waa oort e<n good. Het liep hem over het aanduiiden /an de kandidaten voor het bureel. Bertrand is aangedruiid geworden voor het on-1 e r voor z i tt e r s cha.p der Kamer en Col eaux vooi lezelfde post in de Senaat. Troclet, kwestor m le Kamer, en Vinck, kwestor in de Senaat. Mansart en Lafonitame zul'len wederzijdsch hun >ost varn secretaris in Kamer en Senaat bl^j-ven >ehouden. VanderveLde heeft aangekon.d-igid ctat een wets-mtwerp zal neerleggen. regeîende de huiurquaes-ie. In verband met dit ontwerp zu-Llen de hurc n ,,r mder die 600 fr, voor Brussel, 400 en 200 fr. voor le provincie niet moeten be'aald worden. De huren, die deze sommen evertreffen, zijn . |

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De volksgazet appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Antwerpen du 1914 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes