De volksgazet

1159 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 02 Decembre. De volksgazet. Accès à 06 decembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/x639z91g29/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

$mm 2 BECEIBER 1918 10 c3nîi8Mnlieî imamer Beheer en opstelraad : VOOa ANTWERPEN BARON J0J6TENSSTR., 2. Tel. 439| VOOR BRUSSEL 2AVELSTRAAT, 35 Telefoon A 113 DE VOLKS GAZET VA QliLAI) IWli WMBKL1EDEN-PARTIJ EEBSTE JAARGAtie H' 124 (Voortzetling jaargang 1914'^ ABONME99EHYSP131J5 a Prie maanden. . lr, Zes maanden , . » Een jaar. ... » Voor aankondigingen prijzon volgens tarief DE WERKLOOSHEID 't Is nîet ons înzicht in dit artikel te spreken over den bijzonderen aard, noch de bijzoncîere beteekenis van de werkloosheid in het kader van de kapitalisti-sche maatsohappij. Daar kcrfnen wij later nog wel eens op terug. De werkloosheid heeft voor de arbeidersklasse door den oorlog een bijzon-dere beteekenis gekregen. Onze arbeiders hebben deze beteekenis tijdens den oorlog maar al te goed aan den lijve gevoeld. In verband met de herneming van den arbeid treedt het probleem der werkloosheid al meer op den voorgrond. Hoe staan nu de zaken inderdaad? Onze economische structuur is totaal vernietigd. Nieuwe machines moeten aan-gekocht worden; grondstoffen zijn er tôt dusver nog ni et voorhanden; afzetgebie-ilen voor onze produkten moeten er ge-zocht worden. Ongetwijfeld zal dit ailes zich wel rege-len, gaat het niet gemakkelijk dan moei-Kjk, binnen een afzienbaren tijd. Er zullen dan machines zijn, de grond-stof zal er komen en de gelegenheid om onze gefabriceerde produkten op de markt te brengen is gevonden. De arbeidersklasse staat nu midden in deze economische structuur. Twee nieuwe factoren komen hier in aanmerking. Onze patroons zullen van de gelegenheid gebrùik gemaakt hebben tôt aan-koop van de nieuwste, meest geperfec-tioneerste machines, met een productie-vermogen, veel grooter dan met de oude machines van voor den oorlog. Deze verhooging van het prodiuctie-vermogen beteekent dat binnen een be-paald tijdverloop meer producten gefa-briceerd worden met minder arbeidskrachten.Moest nu de arbeid hernomen worden aan de oude arbeidsvoorwaarden, m. w. met behoud van den vroegeren arbeids-tijd, dan zouden onze patroons evenveel, zelfs meer kunnen produceeren met minder arbeidskrachten. In de veronderstelling dus, dat het santal arbeidskrachten niet verminderd is en dat de vraag naar producten is gebleven wat zij was voor den oorlog, dan zou een merkelijk deel der vroegere te werk ge-stelde arbeidskrachten werkioos vallen. Het leger der werkloozen van voor den o-orlog zou sgrooter geworden zijn. Maar, zal men opmerken, onze veronderstelling berust op valsche gronden; de arbeidskrachten zijn verminderd door het feit van den oorlog. De verhooging van het productievermogen herstelt het even-wicht van het verlies aan arbeidskrachten op het slagveld. Wij hebben de stellige overtuiging, dat deze laatste redeneering eerder op valsche gronden berust dan onze veronderstelling. En wij bewijzen. Voorzeker heeft de arbeidersklasse groote verliezen te boeken. Maar zooals in andere landen zullen ook in België deze verliezen al gauw aangevuld worden.Wanneer in andere landen de vrouwen in massa de bedrijven zijn ingetrokken, zien wij niet iti, waarom hetzelfde niet zal gebeuren bij ons. De militaire verliezen zijn eerder een stimulant geweest tôt industrialisearen van den vrouwenarbeid. Men kan het voor zeker houden, dat de markt der arbeidskrachten ongeveer hetzelfde beeld zal behouden als vroeger; is het niet, dat het aanbod nog hooger zal staan dan voor den oorlog. En nu de conclusie? Onze economische heropbouw onze verdere economische ontwilckeling door het moderniseeren van het bedrijfswezen moeten onvermijdelijk de werkloosheid verscherpen, zoowel in de diepte als de w-fjcke. De toekomst teekent zich voor onze arbeiders niet zoo rooskleurig af, als ovei 't algemeen gedacht wordt. Eene andere maal zullen wij onderzoe-ken wat er hoeft gedaan te worden orn eenerzijds de scherpe kanten dezer maat-sc'nappelijke kwaal wat af te ronden, er anderzijds voor degenen die tôt slachtof-fer vallen der werkloosheid. ■HiaistM Uni 1 M UâjHUUiiGiïlil Ilî lIlliiSMM in oii^e DaiteUiaiidscne besuiiouwmge<a, versctisuen in ons laatste nummer, hebben wij met e^n woordje gesproken over ae se,jctrads.he be^ve^mg m uuiioJhiand Om Zich. een be-elu ce Kuunen vormen over aen loescand van heden is hetnood-Zd.-ve.ijK kennis te rieinen met dern toe -stanu van gisteren. u<ui.scmand is een bondsstaat, "waar-van de podtieke, kultureele en godsdien-sUge geschiedenis der' versohihende Staten niei dezJxide is. De grootsLe deiier staten was het ko-niiua'ijR. Pruisen, het bolwerk der reac-tic door de maoiit der Jon«cers en Hof-kamariiia. In Pruisen maakten de Ho-henz ji.ej-n s met de generaals het schoon en slecht weder Zij waren de meesters het voik was de onderdanige inecht dezer meesxers. Een pariementair systeem was er on-bekend ; de veranlwoordelijkheid der re-gee iiig tegenover het parlement bestond er niet. . e maehthebbers, gepersonnif'ëerd door Wiiheim .II, regeerden langs den weg van den Rijkskanselier, die zich atleen te vGrantwooi'den had tegenover Wilhelm II. De R ikskanselier was een fanctiona-ris van Wilhelm II Zoo was het in Prirsen en omdat het zoo was in Pruisen, was het tevens zoo in de andere staten. Berli n was de hoofdstad van Pruisen imaar tevens ook van den Bondsstaat. Y i'heim II was koning van Pruisen en levons keizer van den Bou»is«iaat (Duitschland). In 't licat \ati deze twee feitia, was ie polidek '-an Prui&sn. oc*k ôe p'oliûek van den Bondsstaat. Pruisen, o? liever de Prui ische Jonkers, dicteerde de wet tegenover het gansche Duitsche rijk. "Duitic-hiland stond onder de heerschap-pij der ma htpolitici, omdat in de hoofdstad van Pruisen de reactie de lakens uitdeelde. Door de revolutie is deze Pruisische mach polifiek geliquideerd geworden. De. mar-h . eîîbers van gisteren zijn verdwe-nen of gevlucht -, noehtang, dat die ou de Pruisische tradities bij de andere sta ten nog niet vergeten zijn. Zekere staten, zoo o. a. Beieren, koes teren argwaan tegenover Pruisen, zelù het Pruisen van heden. Zij wiilen er met meer van weten,da de Bondsstaat Duitschiand, nog was he dan een republikeinsahe bonda-J.aat.ondei de voogdij zou staan van Pruisen. Zij zijn wel bercid niet te tornen aai de eenheid van het Duitsche Rij£, 0( voorwaarde dat deze eenheid in zich be sluit de gelij.iberechtigdheid aller staten Deze gelijkbereehtigdheid siaat voorat en in eerste plaats op' de buitenlandsch( politiek van den Bondsstaat. De staten wiilen niet meer, zooals vécu den oorlog, dat de buitenlandsehe poli tiek aileen tôt het domein behoore var Berlijn. Integendeel, zij wiilen, dat deze poli tiek onder de contrôle ko me te staan vat aile staten, die behooren tôt den Bonds staat. De publicatie door Munchen (Beieren^ van de officieele documenten nopens de voorgeschiedenis van den oorlog houdl dan ook, benevens misschien nog andere overwegingen, verband met dezen stand van zaken. Beieren heeît wiilen aaaitoonen, dat Duitschiand m 't verderf is gestort door de Pruisische heersehers te Berlijn, ter-wijl Beieren er uit concludeert, dat in de toekomst het zoo niet meer kan noch zal gaan. Want, zegt Beieren, wanneer Berlijn zijn oude Pruisische privilèges wil han'd-haven, dan zeggen wij de politiek van den Bondsstaat op en zullen aansluiting zoeken bij Duifcsoh-Oostenrijk. Duitsch-Oostenrijik, dat sinds de ont -binding van Oostenrijk-Hoiigarije op zich zelf staat. voelt veel sympathie voor een aansluiting bij den Duitschen bondsstaat, met behoud zijiner zelfstandigheid zooals de andere aangesloten staten. Maar Duitsch-0 osteriiiik is set: van de zeRue meening a£s Beieren en ancïere staten, waar het loopt over den Pruiaischen invloed op de politiek van den Bondsstaat.Nu schijnt het dat men te Berlijn de-zen toestand taet wit meer nuohterheid begint in te zien. Men voelt dat het ftel-el van ,,Pruisischen ïiiv'oid'' niet langer houdbaar is, hetgeen door Ebert, een der hoofden der Duitsche regt-ering, heel goed begrepen is, kwanneer hij in de door de conferentie der Bondsstaten ge-stemde resolutio zegt dat de œnheid van het Duitsche Rijk ten allen prijze moet bewaard blijven Ebert kent den prijs, welke Pruisen betalen moet voor behoud dezer eenheid Betaalt Pruisen dezen prijs niet, dan staat de eenheid op losse schroeven, en het begin van het emde van het Duitsche rijk zal aangebroken zijn door het séparatisme. Toeqelaten door de Csnsuur TELEGRAMMEN Het Pruisische Heerenhuis BERLIJN. — Volgens de bladen he«ft de revclutiionaire Pruisische regeering in over-penstomming m&t het bcsluit van c'en it voerenden Raad van den A. en S van Berlijn, 15 dezer afse'haïfing van 'bet Heerenhuis gelast. Regeering noch Uitvoerenden Raad hebben, naar de meening van dan voor-zitter van het Heerenhuis, de wetgevendo maiJht, die het beataande coustitutioneeie recht ^•oor den Pru'isiscthen staat zou kunnen wij-ziigen. Uit naam van het Heerenhuis lieeft de - président tegen den ontworpen maatregel geprotosteerd. De Vorwarts over Eethmann-Hollweg BERLIJN. — De "Vorwarts"' schrijft over de zelfvOTdediging van Bethnnann Hollweg : Hij streeft er naar re bewijzen dat hij den oorlog niet opzoitelijk heeft uitgeloKt en stoot daarinede een open deur oipen. Natuurlijk zou het hem destijds reeds en heden eerst reah't liever ziin geweest, wanneer Duitschiand en Oostenrijk hun doeï zonder oorlog hadden kiumen bereiken. Dit ia evenwel niet he;. bas-lissiend'e punt, dit 1s geheôl and«rs en Bethniann erkent het, wanneer hij zegtt Het :s vol komen juiat dat wij Oostenrijk hebben onderstound, toen het, na den aanslag van Serajewo, een optredem tegen Servie voor no-odwvkeJijk verklaarde en wij ons ook tôt het vervullen van onze bondgenootschappelij-ke pliciiten nadxokkelijk hebben bereid' ver-klaaxd, in geval er uit het _ optreden tegra Servië verdere oorlogscomplicaties zouden ont-;taan. De verliezen van Ocstenrijk in den oorlog BERLIJN'. De Parleirtentarisehe Cor- i-oapondonz in Weenen laaaikt, op grond^ van de officieele vorji^aiijatan., dp totale verliezen van Oostenrijk in den wereMoorlog op6n-baar. Zij bedragen aan dooden en gowonden tôt Mei 1318, 4 lail'lioein man. Daarvau zi»n 17.0}0 offideren en StXS.000 ina-n gesneuveld. De entente tegen het holsjewisme KIEiF. — De bladeii meJden, dat de ge-daohtewiséeling te Jassy tusschen de entente en ver tegen woortiigwrs van politieke en andere liciiainen uit Rfusland ls ofgoioopen. Ter zake van den strijd tegen de bolsjewlki en hersiel van Ruslaiïd met behulp der entente werd mon bet volm&akt eens. Naar verluidt zijn Saas-onof en Neratof ails v'ea^genwoor-disers van Rusland ter vredesconferentie uit-gekozen. De candidatimr van Miljoekof ls naar verluidt verworpen, omdat hij bij het > vrij n'illigerslcgor niet- In ©en goed .blaadjte staat. Cerechfeli/ke vervolging van de ; schuldigen aan den oorlog BERLIJN. — Do mosfci9che Zeitung ver-L neemt uit Weenen : het ondorzoek, dat tegen t een aantal diplomaten en legeraanvoerders wegens bun schuld aan het uithrekeri van den wereldoorlog en in verband met hun aan-' voering in den oorlog zal worden ingeleid, zou zich, naar heden verluidt, ook tôt op 1 den gewezen Keizer Karel en op de aarts-hertogen Froderik Eugenius, Peter Ferdinand 1 en Jozef Ferdinand nitstreklcen. De legeraan-■ ^oerders Axz, Hotzendorft, Hazai, Pitorek, . Daijk], Brudermann,, Waldetetteo, Wurm en Pflanzer Balfcin zouden onder toezicht worden ges-teld, evenals verseheiden gezanten en hooge ambtenaren van het ministorio van oorlog, welko laatsten aan Je oorlogsleverantiea hebben deelgenomen. Het verluidt dat '-'eheim-raad A uffenberg met de leiding van het militaire onderzoek zal worden belast. De Vredesonderhandelingen LONDEN. — Wat de bewering aangaat. dat de weroldvredesoonferentie niet eerder dan drie maanden na opening der besprekin gen met de voorwaarden kan gereed Icosuen, wordt verklaard, dat men deze meening in Brifeche ministerieele kringen aberminst deelt De vredesconferentie zal integenileel zoo sne' mogelijk de hoofdlijnen van het vrede»ver. drag vastsrellen. Dit zal dan ten spoedigste onderteekend woKle'n, teirwijl een regeling zal worden getroffen ter instelling van een aoort in ernationale politie om de uitvoering te waarborgen. De internat'.onale comimfesies zullen nog geruimen tijd doorgaan met het uitwerken van de bizonderheden. Deze lichamesn zullen zich bezighoudea met de vraagstukken voor de heele wereld van belang en die nog ver-der reiken dan de verhouding tusseben de een'ralen en geassocieerden. ,Oe staatsliieden der wereld zullen worden uitgenoodigd, een ontwerp uit te werken, dat oorlogen tus-schen_ de naties zal kunnen voorkoimen.Deze commissies zullen voorts de fiscale vraagîtuk ksn, hst toe^icht over de grondstoffen ter wereld en réel tsKlsrs îs3>Sijk<^ ^aa^stukken onder het oog moel:-n zien. Het is duidelijk, dat de onderteekening \an den vrede niet kan wachten, tôt al deze rapporten zijn voitooid. De Roemenïèrs in Zevenhergen PA(EIJS; — Het Roemeensohe Ztevenbergen is besloten voor goed met den Honçaarsichen staat te breken. Het heeifteen natliionaîe re geering onder leiding van Matnlu samenge-steld, die van Hongarije bij jvijze van ulti matum eischta zich bij deze uitgemaekte zaaii neer to leggen. Daar de Hongaarscine regeering neiging toonde, de Roeineensehe re geeriag in Zevenbergen van den ingeslagon weg te wiilen afbrengen, antwoordde deze met een nieuwe nota, -waar.n ze haar be-sluit bevestgt. Lloyd Georges over de oorlogsvergoeding Allé geallieerden zijn bezig de kwestie te overw«geu Wij hebben een kraohige eoni-mfli5f.:e samengesteld, die elke meeningsjchar keering ,verteg6ivwoordigt, om Duit&chland's roofzucht te onderzoekeiu De rechtvaardig-lieid dtr eischen lijdt geen twijfel. Frankrijk overweegt een s©hadevergoeding ten opzichte van de buitengewoon ernstige schade, die aan zijn sleden en dbrpen is berokkend', be-halve de kosten van den oorlog. Het vraagstuk nopens de veranlwoordeliik-heid voor den inval in Be'gië is aan ef'nige van de grootsf"® reehtffgeleerden hier te lande voorgelegd Zij zijn tôt de conclusie gekomen dat de Keizer schuldig is aan het aware mis-rlrijf, waarvoor hij verantwoordel'jk moet worden gesteld. Een onder zoek naar de Duitsohe wandadan in België BERLIJN. — De Vorwarts meldt : het uitvoerend comité van den eentralen solda-tenraad, die vroeger te Brussel zetelde, heeft aan de huidige regeering den eiseh gesteld met de bestraîfing van de personen, welke zich in België in het bizonder aan wanda-den hebben schuldig gemaakt, een aanvang te roaken, zonder dat er druk door de geallieerden wordt uitgeoefend Het eiscbt een staatsgerechlsbof, dat met een onderzoek der iVolgende voorv allen zal bèginnen : 1. onverwijld moet worden onder-zoeht wie de deportatie der Belgische arbei-ders naar Duitschiand heeft bewerkstelligd. Een strenge bestraîfing van deze personen is noodzakelijlc ; 2 er moet worden onder-zoeht wie het ontakelen der Belgische indus-rxi'iele ondernamingen heeft verordend. Ook deze perslonen moeten worden gesiraft; 3 nauwkeurig ouderzo'ek naar het procès van me.i. Cavell ; opeisching der gereohter-lijke stukken De comjnissie klaagt in het bizonder als sohuldige generaal Sauberzweig aan. Amerikaansohe journalisten over den toestand in Duitschiand BERLIJN. — John Eekhardt, een lid van den staf van correspondenten van de pers van ïïearst in Europa, die sedert geruimen tijd te Berlijn. vertoeft, lieeft een onderhoud gehad met zijn landsïieden, die in d« iaats'te diagen pex auto door de militaire saheidings-tinies geltomen waren. De Amerikaansche journalisten legden, er nadruk op, dat de voor-naajnste reden van hun snelle komst in Duitschiand ,^vas, uit eigen aanschouwing den toestand in 5>uitschland te leeren kennen. Zij haddien er zich van overtuigt dat Duitschiand in de hoggsie mate voedingsmiddelen noodig heeft en zij zouden hierop in hun beriohten naar Amerika in het byzonder wij-zen. De Aimerikanen uitten hun verbazing o\'er het stelselmatige verloop van de revo-lutie in Duitsohlanid. Het Ameriicaansohe volk zou ongetwijfeld berijd zijn zulke "irevolutio. mairen" met sympathie te begroeten en te steunen. De gewezen Duitsche Keizer Een draadloos telegram uit Londen meld't, dat het wel nog niet gekomen is tôt een tormeel verzoek van de geassocieerde regee-ringen aan Nederland om den gewezen Duit-solien keizer uit te leveren, maar dat de aard van de vertoogen der geallieerden waairschijn. hjk den Haag liefeft voorbereid op zulk een stap. Zondag wordt Clemenceau in Londen ver-wacht voor beaprekingen, die twee of drie dagen zullen duren, met; Lioj'd George en andere leden van d» regeering. Zij zullen de vraagstukken van de Vredesconferentie be-sipreken en do maatregelein door de geallieerden tegenover den gewezen keizer te ne men. De Baard van von Tiepitz Uit Krisliania aan de Times : In een interview met Verdens Gang heeft Bjarn I^jBrnson, pas ait Berlijn teruggekieetrd, op gezan, van iemand aan buitenlandsohe zaken, verteld, dat admiraal von Tirpitz zich eenige dagen geleden kaal had laten soheren, "zijn (lange baard is gevallen met zijn stelsel " De Engelsche delegatie voor de vredesconferentie Rauter verneemt, dlat de vredesconferentie mis^chi:n vroager bijeenkomen zal dan ver-waeht weird, aangezien een groot deefl van de toebereidselen al klaar is. Het verblijf voor de Engelsche vredesdelegatie van tus-schen de 450 en èf» man, zal binnen veertien da.^en gereed zijn. Om de groote Engelsche afvaardîging met de versichillende stwen te j voeden en te huisvesten, zijn er door de [ lingeWeke regeering bijzondere maatregelen geiroffien, die noodig zijn omdat in de Fran-sche hoofdstad de voedselvoorziening imoei-lijkheden zou kunnen opleveren en de kosten van een eer-(t : rangshotel 75 frank per persoon en per dag bedragen. Het Enga'sche d'epali'jement van buitenlandsohe zaken heeft daarom aan he,t Engelsche ministerie voor voeding. gevraagd of het de noodzaJceli|ie schikkingen kon treffen. Am-btenaren van dit i min-stcr e zijn Zaterdag naar Parijs gegaac en- Ldnsdag teruggekeerd en de uit^lag van hun bespre'dngen is, d,it het iiajejtichoteL : het Asîoriahotel ôb &og eea gebouw aange-wezen zijn om de Engeflsahe afvaardigiïng en hnn bediening te haisvesten. De keuken en , het perseneel van het Lagerbuis worden ge- ! durende het races ter besahikking van het j ministerie gesteld De koks in LMajestLc .en As^oria zullen Franaeihen zijn, overigens zal aile personeel uit Engelsdhen bestaan. Men j vcrwaciht, diat de kosten op deze wijze ongeveer de hejft zullen bedragen vah wat an- ] ders het verblijf der Engelsche deftegatie in j Frankrijk gekost zou hebben. Veel van de roedingsiri'delen zallen door de kaatànes van let Lngolache leger en de Engelsche vloot jeleverd worden. Sa hehandeling der krijgsgevangenen De Britsche vertegenwoordiger. te Spa,heeft 'en zeer scherpe nota van zijn regeering overhandigd. Le Britsche regeering, zoo staat in deze nota, ne:mt geenerieii veront-schuldigingen aan voor den treurigen toe-î-tind van de Britsche krijgsgevangenen in Duitschiand. In het bijzonder kan de Britsche regeering de binnenlandsohe moeilijktheden in Duitschiand niet als reden tôt verontschuldi-grng aanvaarden. Van d'e verantwoordelijke personen zal rekenschap worden verlangd. De vo.rwaarlen van den wapensti!stand zullen zoo noodig met geweld worden doorgezet Japansche handelscijters Van 1 Januari tôt 30 September 1918, be, dToeg de w^arde van den invoer in Japan 263 rarllioen yen, t gon 7GD miliioen yen in dez; 1,'de tijdsruiœt î van 1917. Le waarde v)an d'-n uitvoer neeft baioopen 1384 milioen jei, tegen 1141 mill. yen een Jaar tevoren. De hande'sbalans wijst ons nog st^eds een aetief saldo aan, maar het is in het tijds-vcrloop van 1 Januari tôt 30 September ver irinderd van 441 miliioen in 1917 tôt 118 miliioen in 1918. Berickten BRITANNIË. — Volgens de « Manchester Guardian » zou de procureur-generaal Smith er zeer krachtig bij het kabinet op aandringen om van Nederland de uitlevering van den ex-keizer te vragen. ITALIË.—Volgens de «Corriere délia Ser» ligt de Engelscho vloot al drie dagen met verzegelde orders onder stoom voor een beslissende onderne-ming tegen het bolsjewisme. DUITSCH-OOSTENRIJK. — De Nationale Vergadering komt 1 Maart bij-een.DUITSGHLANDAile gedeserteerde soldaten zullen de soldij uitbetaald krij-gen voor den tijd, dat zij zich van hun korps verwijderd hebben gehouden. — Het Pruisische ministerie van eerediensten heeft bevel uitgevaardigd, waarbij het geestelijketoezicht over de scholen, te beginnen met 28 November, wordt opgeheven. — In Berlijn hebben de arbeiders de banken gesocialiseerd. lineÉÉÉ Irai De Vlaamsche Hoogeschool De regeering zal het parlement voorstellen een Vlaamsche Hooge-school te Gent op te richten. Deze boodschap komt een der voornaamste punten van het program der Vlaamsche bevolking te gepioet. Aan de overzijde van de barrikade denkt men nog altijd zooals vôôr den oorlog. Men betwitst den Vlamingen het recht zich vrij te kunnen ontwikkelen in eigen taal, de moedertaal. Wanneer wij spreken van de overzijde van de barrikade, dan bedoelen wij in 't bijzonder het Brusselsche dagblad «L'Etoile Belge». «L'Etoile Belge» zou er niets tegen hebben, dat men den Vlamingen een Vlaamsche Hoogeschool ge-ve, maar niet te Gent. «L'Etoile Belge» komt nog altijd met dit oud versleten argument aan-dralen, dat Vlaanderen van oudsther tweetalig is en dat de Gentsdhe Hoogeschool moet blijven zooals zij was vôôr 4 Augustus 1914: een fransche hoogeschool. Zelfs dult «L'Etoile Belge» niet dat er nevens de Fransche Hooge-sdhool te Gent een Vlaainsche Hoo-gescchool zou tôt stand komen. De Vlamingen betreuren, dat som-mige Belgen, zou o. a. de redactie van «L'Etoile Belge» niets geleerd hebben tijdens den oorlog en dat zij voortgaan de heiligste volkenrechten met de voeten te trappen. Wat «L'Etoile Belge» doet gelden als argument ■— de tweetaligheid in Vlaanderen — is juist de voornaamste oorzaak der achterlijkheid onzer Vlaamsche bevolking. Een Volk kan zich alleen ontwik-celen en ontbolsteren in zijn taal, zijn noedertaal. «L'Etoile Beilge» wil het Vlaam-îdhe volk met een kluitje in 't riet ja-jen. Een Vlaamsche Hoogeschool tan er kopien, nog was het desnoods te Zoetenaai; maar van Gent kan cr geen spraak zijn. Wat een biieere uktaiting ! En tcch blijven wij kalm. ((L'Etoile Belge» verdedigt he! Onrecht tegenover de Vlamingen. De oplossing van ((L'Etoile Belge» is een karikatuur van wat de Vlamingen verstaan door « gelifce rechien tegenover gelifce plichten ». De Vlaamsche Hoogeschool van ((L'Etoile Belge» is een oplossing zonder een oplossing te zijn. «L'Etoile Belge» wil voor de zoo-veelste maal de Vlamingen beded-den.Maar «L'Etoile Belge)) vergeet, dat de Vlamingen niet van oordeel zijn zich langer te laten bededden. De inzichten der Vlamingen zijn voldoende gekend; hun program is hetzelfde program als vôôr 4 Augustus 1914. Zooals de Vlajmingen vôôr deri oorlog opkwamen voor hun rechten, vooral in zake onderwijs, met des te meer kracht, nu dat door den oorlog het volkenrecht in het kader der rea-liteit is geplaatst, zullen zij beproe-ven dit recht te doen zegevieren. Trouwens onze regeering heeft dit recht erkend. De teleurstelling moge ons ge-spaard blijve, dat ons parlement de boodschap onzer regeering niet zou vervullen. De Vlaamsche Hoogeschool kan alleen te Gent opgericht worden, omdat Gent de hoofstad was en is van Vlaanderen. De Hoogeschool is best in de hoofdstad gevestigd. De Vlamingen hadden gerekend op een tegemoetkoiming vanwege de Walen. ((L'Etoile Belge» trekt een lijn door deze verwachting. Zouden de Waalsche socialisten en democraten denken zooals «L'E- — toile Belge» ? Wij betwijfelen het; omdat de Vlaamsche quaestie door haren aard en hare beteekenis een zuivere demo-cratische quaestie is. Per slot van rekening moet ((L'Etoile Belge» beginnen de Vlaamscne beweging te leeren begrijpen en verstaan, hetwelk het geval tôt dusver niet is. De Vlamingen houden van hun Vlaamsche taal zooals de Walen van de Fransche taal en zoooals elk volk van zijn moedertaal. Wanneer «L'Etoile Belge» dat zal begrijpen, dan zullen wij gespaard blijven van enormineiten van die soort, zooals ((L'Etoile Belge» heeft gepubliceerd den 28 November van dit jaar. Links en Rechts ^ De Engelsche Regeering heeft 50.00} paarden, voortkomende van de demobilisatie, ter besetukkiog onzer regeerii.g ge7teld.0nze regeering lieeit dit aanbod 0an-vaard.Een zonderlinge Werkstaking is wel die, waarbij de functiônnarissen en bed'enden van het département van Weten-sehappen en Kunsten, weigeren hun dienst to hernemen, onder de bevelen van een hun-ner algnmecne directeairen, orndalt hij in dienst is gebleven tijdens de bezetting en dit zij uit dien hoofde besehuldfigein, to kort gieko- V men te zijn aan zijn vaderlandschen plicht- De H. Hoover voedselbehearder der Vereenigde Staten,is Vrij-dag 11. te Brussel aangekomen. De leden van de tederatie der postbaambten, die goweigerd hebben hun dienst te hernemen tijdens de bezetting,hebben besliten bunne funedes niet to hernemen zoolang zij de zekerheid missen niet in aanmerking te komen met degenen, die toesteni-den te -werkern m8t de Duitsche administratie. Ar soirad! Wat is me dat voor een ding, wordt er ons gevraagd ? Ziehier : De Duitsche arbeiders hebben gevonden dat Aarbeider >. en Soldatenraad te ïangdradig is en zij hebben er niet beter op gevonden, dan die nieuw organisme aan te duiden door de twee eerste begïnjetierrs van elk woord. Vandaar het woord " AESOLRAAD De Voorstaanders van de Conferentie van Stockholm, bevinden zich in goed gezelschap, Meimand minder dan Llo)rd George, Engelsclio minister^presîdem,-was een Qvertuigde voorstander van de Conferentie van Stockholm. Wie zal er nu nog durven beweren, dat Stockholm een Duitsohe manœuvre was ?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De volksgazet appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Antwerpen du 1914 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes