De volksgazet

1315 0
18 novembre 1918
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 18 Novembre. De volksgazet. Accès à 21 janvrier 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0c4sj1b89q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

î:00r ôii cpstelrsad 5 ' ygOS AHTWERPErl , jj !^ÔT£;jSSTR ., 2. Tel. 43S a . ~ VDOR BRUSSEU fil -. CT- OC TclA$AAn A I 14 DE VOLKSGAZET [EËB^I^lSs'r 112^1 ;Yoortzetting jaqrgang 1914) |>. ffiËOHEEK3ES3TS3»EïJS a ' ; / Drie xaaanderi. , Ssi ! "~i IZes maanden .' i \: »'.J 'if . ' Een jaar. .jf» '"? ' »":ï ■ ■ -.—*ééLU: i ife yoor aankoudigingon prijzc-iî"^ volgeiis tarief •. ^ ^ BAGRLAB BER WERKLIEBEN-PARTn Welkomgroet aan het Belgisch Leger! Aan de Antwerpsche Bevolking an den vooravond van den val der 1 AntM-erpen, heeft de redactie en linistratie. van «De Volksgazet- hare .ren gesloten. Zij wezen het aanbod, te verschijnen (ôor contrôle en censuur van den jand af. Zij hadden besloten betcre g en af te wacliten. «De Volksgazet» as een orgaan voor een vrij en onaf-mlcelijk België, maar niet voor een ïgië dat tijdelijk onder de knie van | reemden indringer lag. flans zijn deze «bêtere dagen« aan-îa'okeii. België is opnieuAV vrij en Ifhsmkelijk, dank den onverschrok-h moed van ons Belgisch leger, f samenwerking met de geallieerde (ers ; dank de prestatie en het volhar-gsvermogen der Belgisclie en geal-irde arbeidersklassen ; dank vooral v ^nverbreelcbare vastberadenheid feerbevelking,die meer dan vier jaren kler de liai, "heeft gelegen van een jand, welke niets ontzien heeft om fee bevolking te martelen, teteisteren te demoraliseeren. Is het diezelfde and niet die zijn toevlucht genomen eft tôt de deportatie der onzen naar ntschland ? Een schelmstnk zonder ergaande in de moderne geschiedenis. Degebeurtenissen hebben ons gewro-|n voor {al do oorlogswoeën, ons aan | liand gedaan door een Natie, die met ferandere grooto Europeesche landen Ize neutraliteit plechtig had verze-li'd. De Pruisische Jonkers en de Hof-|marilla te Potsdam hebben ons land [lien verkrachten ; hebben België wil-Raannexeeren, hebben de vlag van het fuisianisme willen planten op de lïneii van het bij uitstek vrijlieids-Ivende land : belgenland. [De geschiedenis heeft dezen laflen kïislag verijdold. Niet od2ô Ibben zij kunnen ontnemen; niet onze hafhankelijkbeid hebben zij kunnen te [et_ doen; niet onze zelfstandigheid bbben zij kunnen aantasten ; maar de i'itisische jonkers, de Duitsche mili-liren zijn volledig verslagen. Het Prui-anisme heeft geleefd ; in Duitschland îgeert nu ook de demokratie. Z^are offers zijn èrgebracht gewor-;n ; onmetelijko ontberingen, gaande den hongersnood, zijn er getrotseerd ■worden, maar deze offers en ontbe-«igen zijn niet vruchteloos gebleken. ij hebben het Recht tlosn zcgevieren p jhet Ceweld; de Rede op de brute lacht. Deze wereldoorlog, de grootste der oorlogen, staat in 't licht van : Dit ntoei de jsaisis der corlogen zijn. De Belgisclie Arbeidersklasse, in ge-meen akkoord met het internatianaal proletariaat, heeft zich van den eersten dang van uen oorlog geschaard aan de zijde der werelddemokratie, ovërtuigd dat zij was dat de zege van de Duitsche geweld-politiek in zich besloot de ne-derlaag en de vernietiging der vrijheid en der demokratie in Europa. Onze arbeidersklasse heeft harer pliclit, volledigen pliclit gedaan. De ge schiedschrijver dezer werelclkalastrofc zal de juiste verhoudingen van het aan-deel van België, vooral onzer arbeidersklasse, in de"zege der demokratie vast-leggen.De oorlog is achter den rug,de vrede. en ditmaal de « Wereldvrede », is in 't zicht. De redactie en administratif der " Volksgazet j> hebben opnièuw hur deuren geopend. « De Volksgazet », bel Antwerpsch vlaamsch volksorgaan biedt zicli opnieuw aan het vlaamscli publiek aan, en getrouw aan liaar stich-tingsprogram zal zij in eerste plaats opkomen voor de onmiddellijke helan gen der arbeidersklasse, en voor de démocratie in 't algemeen. In het kader van een vrij en onafhan kelijk België zal de « Volksgazet » a" vermijdenwat de belangen van ons lanc zou kunnen schaden ; maar integendee' zij zal in 't eerste gelid staan om der bloei, de welvaart en den roem var België naar de spits te drijven, nie vergetende dat de arbeidersklasse eei rechtmatig deel moet te beurt vallen. Trouwens de Volksgazet is in de eer ste plaats het orgaan van het georgani seerd proletariaat. In dien verstand* zal hare politiek zich nauw aanpasseï aan de aspiraties van het pvoletaaiaat m.o.w. rîo juog-O Vclll llCt Socialiomo rv] het Kapitalisme. De Volksgazet sterk door het ver trouwen der arbeiders en burgerbevo] king van v6ôr den oorlog, beveelt zicl ten andere maie aan met de toezegging dat de tegenwoordige omstandigliedei ons in de gelegenheid stellen het pu bliek op de meost volmaakte wijze in ti lichten, zoo omtrent de buitenlandschi als binnenlandsche gebeurtenissen ei aangelegenheden. Hiermede sluiten wij deze beschou wingen met de toevoeging : Arbeiders ! Burgers ! Leest de Volks gazet ! Het eenig Vlaamscli démocratise] orgaan, te Antwerpen. De Redaktie \M liliil ?§§ iëi loFlof Bij het herverschijnen van ons or~ aan willen vvij even herinneren aan de ;roote wereldgebeurtenissen, die zich ifgespeeîd hebben m den loop van pczen ccriog. Wanneer in October 1914 het vuur Kaa de [ont gestôken werd door de ^ksche machthebbers langs d-en weg /an II un militaire Wiek warcn Duitsch-and en Oo stenn jk - Kon g a r i j e het b-ol-iverk der wereld-raactie. DuitscbJaiid werd geregeerd door ['e jonkers en ie militaire Hoi-PCamari'îîa; Oosianrijk-Hcngai'ije was net land der verdmkte naties onder Gen scepter van de Habsburg's. ' De oorlog heeft korte metten ge-maakt met a! deze reacaonaire mach-len.■ : ' • - > ■ ... -,.i n-1. îl- i- ' -s. In Berlijn is de macKi: der geweld-politici gebroken geworden. Het Diîitsche volk, onder den in-vlosd van « buiten af a heeft de Lft r~ . j dendorff's en andere v. Tirpiczen ter ; zij den geschoven en heeft van het au-tocratische Duitschland van gisteren ' een democratisch Duitschland ge-maakt. Voortaan hebben de Europeesche volken niet te meer af te reke-nen met een Keizerlijk Duitschland, dan wel met een republiekeinsche Duitschland. De roi van de Hohensol-lern's is afgespeeld. Duî'tsc'Kîan-ci mot noovool oulc ses heeft doergemaakt, heeft zich met heizeifde sukses ontwikkeld in Oos-tenrijk-Hongarije.De oude Habsburgsche Donaumo-narchie is cntwricht gewcïden en al de tôt dusver verdrukte naties hebben hunne politieke onafhankelijkheid en hun kultureeîe zelfstandigheid bevoch-ten.Ocstenrijk-Hongarije als politieke Staat heeft opgehouden te bestaan, in wiens plaats is gekomen een onafhan-kelijk Hongarije, een zelfstandig Duitsch-Oostenrijk, een onafhankelijk Bohemen, een groot-Servië met de onafhankelijkheid der Jongo-Slaven. Karel I, de vertegenwoordiger der Habsburgsche monarchie, mag de hand reiken aan Wilhelm II. Gisteren waren zij de personnificatie der reac-} tie in de Centrale Rijken;vandaag,door de zege van de démocratie, zijn zij /an het wereldterrein weggevaagd, en Qostenrijk-Hongarije heeft moeten plaats maken voor de démocratie door de erkenning van het zelfbeschikkings-recht der volken. Deze wereldoorlog heeft onizagge-lijke offers gevergd; terwiil uit de ba-• rensweeën van dit Vvrereldc'rama zic-i ■ îça nmitve wereld ontpopt dcor '' democratiseering van het tsar-istische ]( Rusland., het Pruisische Duitschland , en het Habsburgsche Oostenrijk-Hon-garije.'t Voortaan is de baan vrijgemaakt ( voor de wereiddemocratie tôt verdere ] j rationeele ontwikkeling en-ontplooiïng n der democratische machten en krach-e ten. c' De reactie heeft den oorlog opge- ' e drongen aan de démocratie; terwijl de (j démocratie de oyerwmning heeft be- 1 haald op de reactie. n De offers zijn tairijk maar niet , vruchteloos gevv'eest : het tijdper\ der ® volkendemocratie is aangebroken. j. Dat is het resultaat van den oorlog ! u — — — sBUITENLAND n it 1, Hangsrije een RepuhHek BOiEDAPEST. — l>e Hong&arseha Natio-nob " ra&d bîîloct, dat ïiàar âaaielding van S te op ho'Jt il le. | a'.do uitrccpiiig vaniieHon-1- gaarsclie re^u li-»;, op het parlaaréulsgeboùw e naas.£ de natoiiaio di.ekieur oolc de roode '■■lag der internationale demokra'.ie zal wor-, den gehes,ehen. î JJe I3de Oi;io).xw aïs do dag van de over-'* .v,iming <ier rerolutie, en de 16de Kovejn" d ber tls de dag dor iiitroeping van de re-îl pu'bl'ek, zijji tôt nationale îeostdagen vei--n Maard. De ker- elijke Jee-tjsg n z;jn afge n sclhafl. ;t Uit Raornenië 11 PARUS. — Ret oosteiijfce leger is Sien Pden, den dag der algsmecne mobiiiaat'.e van f- het Bjoeoseeinpohe leger, den Donau overge-i- gaan De Qnjj^ters bodeu eeniigoa iegen-[e stand, niaar onze verliteen ^-aren gering. I>e picehnge intecht van de goaliiecïûo troepen . vrcidt op Zondeg vcrwaebi. 9 " 1 ' treepon In FinlanU [>- IBELSIÎs G FOîiS. — Generaal von c;oit« heeft den Scna?t gis eren niMg-dee'd.dat hjj, I 0:3 te voorkoinicn dat de .Ouitso'j# troapeu mel de vervachle Engelsche in aanra'iing ko ?> îiien, in ovep.eg icel den Duitf/îhen gobant inaatregeien heeft genomen', om de Duitscho I- troepen onTnid'delJijlc t°rug te aenden. te ie Briîien e:t Letton ,n jjONDEN. — De BrLselie regcM-ing l*sels den IjH.fhen nat.onai'en rrad als e^u feite- II- liik be<tisnd ooâtna'nkelijk !i<0>aa.in vooit'oo '■ p'g erSéid, zooling do ' vredea'ionfereiit'e niet g. cvtr de j-egeling voor goed heeît beslist; Uit EissS'Lothsrîrsgei: e. PARUS — Gis;er.;norgen is een Dr. Us eh viiî-g u'g in do Franashe linics neei'jcstre-ns i;eu. Het bracfbt een verzoek van d'en bur-gemeester van Miilhausen over.om aansio::ids een Fran^eh regiment daarheen te zenden.oia c'e orde to bewarar, ôaar de imvoiiers tegen -î- do Du'.tschori zi n opgestaan, die in wanor-,n ce "w'.jken. e- De Krim en de Ceaîiieerden e- Ds reg«erins van de Krim heeft het v-o'genùe e- ctraadîooae telegrem gazenden aan den Spaan- : J Echen g-ezaaat le Sofia : De mini&terraad heeft besloten U E. te verzoe-1 m k-en, de <îiplomaten van ds Ver. Staten, Enge-î*an^ en Frankrijk, d<ie zich te Sofia bevinden, ' het volgend'e mee te deelon : 1° De regeering va-n d-e tCrim neenU cp z>cJi, de streng6 e cnzi>dligheid te h e waren b-; het hin- 1 nsîwarcii van <^e v"lc*cn c.er cr-ss.1 lesrdiiî in oc ZwaHe Zee 1 h- ''ne v i dm v. ^ sta-nd ; S- 2e De regeerir.g van ce Knr. veri:.;:„ , trat de DuUaohe troepen in Rus]on>d zi.'n g-skc-inc-n, cm orde te sîichten en wandeden te. verh'inderen. De .1^ k-omet van Duiteche troepen heefi A Krim sri sî'aat gssteld de orde te scheppen in het beïong va-n bevclîciing en vreemidelin^enf ; ïîl 30 Van de zijde dier bo'sjewik-i d^elgde de Krim [l~ bî'j het verîirek van de Duitsche troepen, giroo-t gjevaar. De rtsîriîc » er-prss-icteni S'cltc-îv/ite.. Het ierugzsndsn der gcînisrneerden in DEJN HAAtG — De wmister voor Bui-n- tenlandsche Zaken dee'it mede, dati de regee-ijy rmg besloten heoft onmiddellijk de krijgsge-•i vangenen en de g«ïntex;u,eerden terug uaar ' hnn land te sturen n- Eorstdaags ziilen do 'Belgisclie gCi'nter-neerden ferugkeeren naar België. ier fJo Yougc'slaven de To Paiij» heeft er een, verg&dering piaats sn gehad van Serviërsi Croatcn en Slavenen tôt Yoritdng van eon nationale regeering. De rfer-yip'Cfle minister Pasehitch en de veriegen-or woordigers van den Jongo-Slavischen Nàtio-zn nalen Rasd hebben besÇaton een Jongo-Sla-visohen Staat, teiiendc i3 millioen inv/oners, cn tôt stand te brengen. en or Po!en en Gekrawers ÏS- Iiût Poolsolio op,peTbe^'el deelt mee : Te Lomberg hebben \vi.i 10 dezer het hooidpost kantoor, dat do Ockrainerfe thadden bezet, je- genomen. Do Oekrsinische artHierie b^éhotst do' Rtid mfet gra- •ton. ' Sterke Oekrainisclie ; riWre'xrî v. e-cen' door onze posten verdre-c,!l i "jtn. '-i' 1 ! ;-n \iel do tegenslander •v; à : s; j r .vc^gdircctie aan ,maar werd met aanzienlijke veriiezen aig»iagen ' , On^e patroeljes hebben de ontwapening voort-M g<s«?t. n- fief J*colsche kshinet jDasi^nski, leider der Galicisclio soelaal- • ikt dtmo&mtie, is dbor Di-I^idski to« minisWr-:ïe pT©3Îdent deç Poolsclie ixigeariiig benooœd en ! ■net do sasnenstelling van het kabinet belast. ;!i_ Lettow Vorheck oapsiuleeri LONDEN. — Oe Duitsolio aanvoerder in r£_ Oo^t-Afrika, von Leîtow Yorkeek, hee't zieh overgegeven. ' . 1 de 1XJNDEN. — Het mirnsterio va» oortog je- deelt me« : ingeyolge de voorwa^rden van, ikn wapenstilstand heeît do iAiitsche kri;gs-nja- ht onder generaal von Lettoiw Vorbeek • iet Z;cîi don ltden 's ochiende aau d-o Saraberië ier beruiden Kasaina, benoordea Rhodesië over-gegeven.„ i Président Wilson naar Frankrijk "Wilsoii zal in Frankrijk fee?taii-jk. worden —■ iogehaaJd De g«meemeriia<l van Parias iieeit • al -een doputaùe eangeweaen osn hem in D Frankrijk -tvelkom te heeten Op het stadhuis ï.a, hij mot de noodjgo plechtigheid worden : oniv'aiigtii en voor bec overige alnt mon op __ grooesen© feestelijkheden hem ter eer. Met Tsjeoliische ksLir.st PRAA'G. — Het Tsjeffhiash kabinet te^t ^°" o a. do volgendo ieden : vooi'iUter.-îeiiap en '^*n vowioopig buiienSiandsolie zaken : Kraaiarsj; | " bni.enlandseho za:cen (?) : Beineaj ; nationale ode ve,'doiîging Klofaisj; openbare werken ^j;tan- 1 iQr_ nok on handol : Stransky. _er Lansing aan Soit ejn" IJ.V OX. — Lansing heeît «it Washinglpti re- het telcgxam van Stdï uit Berliju boaniwoord , er- met de opmerkingi dat hij zijn opreep tôt het fge spoedig tot etand bréngen van den vreJe nie,, tôt de V.S. moet IeperKen, naar z.ch toi ahe geallieerde regeeringen dient te vveiiden I Korte Berichten De HET VREDESOON;GKS>S z,al plaaîs itfbbeii te Veçaailies, en wel veCTo'sdelftk ;:ood'ra do voorwœardën van den vvapen-on a oviiftand vea'vuki hjj, ;BRriVVNNlJû. — lot (i© gcvolinachtig-!peu den -vioor de vradtescontereatse beb(>oa-on l ko o a. Lloyd -Georgp, Ba'lfoxir en Bornes. cant icho VERHEKIGDE STATEN. — Een Ajiueii iasiii'iB<;he indsoie, teliende 0 ofticie-r(.r», y «ret gsneraal Khiia-des als chef, is op 16 Novemb»r naar t"e{s Spa vertrokken voor. de uitvioering van eite- ^ voorwaarden vain den wapenstilstand. ioo-' ciet FRANKRIJK. — De regeering heeîi ' dria c jmiaihsarisfien aaugee^el'd obi het gobiod van Elzas-Eotim-ringen ta bestu-rea.tseh ;irG" ©RITA^NIE; — De Eabour-Partij ^JJ* (Àrbei'WEpartij) heeît met '2.117.000 te-, s-'-n 810-0(K) stemaen besioteu uit de coa-ïgea ïîtio te treden, m.w. cy?n gpo&vrem op te nor- geveïi. ,nde CENSUUR «aar.- ' -zoe- \ i .^ge- den, . » zidi, bin-î de nstii- . . de l cm y .De , | n i!1 ; - fi iiians ' ■. 4 Sri m j giroot en t i Bui- sgee- ' i ?sge- "s >- naar f nter- 'W'" > r ■ > •' • I F^' ' v' : . \ . ' V iaats , ■n tot ' i Ser- ; ^ , -gen- ; iggjg ( ) i cltiO" | ■" i-Sla- . * 1 • k. _ -i. ; > No,:-"' , , '■ - }l f ! Te ' - I po?t f--' lezet, ; '-f ehoiotd isohej ■ ■ ! a-dre- [ ^.. mderi' ~ • ' maar K ^ r * , niei L ' ziin V r ' libe - l par ( 7 . i • . . , j stac • i * s*#'• i j ■ . ' -- 3$ • > dco ; \ ami ? . r . i l "Î<1 1 ' 'de ! . î 5; ' ; C i ( -f° v ; gla ' - der I lia i Ar! ^ - ech CENSUUR 10, . ' des vvo ] . De f. me •i . ] V Ee , i lie1 r ^ "" y# i -; ne' ïf ■ k Ù >■ —« 1- c f l , r? ! r. ' '( «* - ' 1^1 W ' >} » ; . ; i . : f . ; 1 > f " " /- Ijsu _ >5a' ' W ; , t / i./.- . ; 4 J ; v!;:. 1 ' " r -A — Links en Rechts; ...» *4 ïs sEiijîS «îsï» Zaterdag njiddag : ! •— Weet ge het nieuvvs al ? — Néon. — De "'chef*' van de socialisten zit acli- I er slot en grendel. —, 't Kan niet zijn ! — Wel zeker. — Hoe is zijn naam ? — Angastcyns. — Wel gij besie kerel ! AugusteyTiS is ;een sociali«t, maar een aetiviat, en de so-:ia!isten hebben met de act'visten niets ge- i neens — Ik had altijd wel gehoord van "is . erwijl ik mij vergist liad tussehen "&0fiar' i m "aetiv"-ist. Zoo worden er logenden in de vrereld ge-îtnurd { fttbert en de Konsnisici ESâeafscth ■ djn ten stadhuizc te Gent oîîioieoi ontvangen ' jevorden. Onze partijgenooj Edouard Anseele. t ■vas de taak opgedragen de welkomrede to , rtonden. ï?e BeSijîseîsc Sîegeepïag j zon, volgens loopende gernehten, lm«T ontslag 1 indienen bij den terugkeer te Brassel. De . [ . M i suive regeering aou een Nationale Begeftrjiig .n, samengosteld uit zeven klerik&ien, dTic xa\aten en dTie j socialisten. Het Belgisoh lïJciai/ait zo(a verghderen vanaS V'rij(dag'a.a 't? Scîtepen SfrauâS teruggekeerd u,it Duitschland. Hij is ter idhaize ■ ontvangen gëwovden, 11 eeuerzij,<it ior sehepen Cools en anderzijds door d< nbtenaren- 1 • Koniny ft5Î3Si*1 t morgen een officisel bezoek brengen oa* : stad Antwerpen. t , • < Eesa KJaaircgeï tegen «Sen Zwende! On?,a regeering is to weten gokomen, da :oote sonanen Duitsoh geld (Mark) in Bel a worden in omiloap gebracht van uit Nie «land- •'.""'I! De contrôle, ecaindssie, ingesfoldl ts Dei aag door onfcen Minister van Nijverheid ei rboid detit mede, dat de Belgen die zioi ihuldig maken aan deze praktijken, ond^ei epassing vallen van het besluit — wet va] ) Deeember 1916 Een nauwgezet toeizicht woxdt uitgaoeïein i de schnldigen, waarvan er, reeds verschei ;r,e gekend zijn, zullen rechterlijk vervolgf orden. • - i 1 • *■ Betes" âa'aat Naar wij vernemen zal van a! SlaandagS ecember h'et brood lioln grijs worden. Hp icel zal op 82% gebuild worden. ^ Dat is reeds eene bednidetvîe verbetering ;en eerste, grooto ft'ap in è« ricliting vai et bijna verge*en witie brood. ^ — CENSUUR ai.iiMMiwni.nigr > •; * '4 .. vi _! J îCj " l -X: ' • * - $>- -, T:% yx. . » /" - a h - / t -*• * ; - h - ~ u . i ;'3- 7- J"/" , i ? ■- - v| " •; - - i ( i . ■f- i ■ H «f •ri 4 "• ?• f t.. ■-/ * -t- ■ ' j - ' ' ' 'u - . * Â. ■ r-?. ' . i'V t». « - *<s'« i> 1 STADSBSSl SCtHSSK^I ' Afdeting: Kthdirbre6^2rs#ïiT 2.^ ANJWiErÇM. • M

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De volksgazet appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Antwerpen du 1914 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes