De volksgazet

1095 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 28 Novembre. De volksgazet. Accès à 06 decembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jw86h4dp5c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

CORSAS 28 HOVEMBER 1918 .|o ceatisrhet nommer IBeheer er. opstelraad : VCOS ANTWERPEH /.KON J0CSTEKSST3., 2. Tel. 4381 VOOR BRUSSEL ZAVûLSTfiAAT, 35 Telefecn A 113 DE VOEKSGAZET DA GBLAD DEM WJEBKLIBDEN-JPAJtTU _gsggmB|ËBK[SggaSBBgcg^,^ ^ | fn^ ^ :. h |._ ,M|| ||T| r|[eLm > f EERSTE JAARGABG Nr 121 f '■ (Yoortzetting jaargang 1914) AB09NEMENTSFRUS a Drie maanden. , fr. ' - Zes maanden . . » Een jaar. ...» Voor aankondigingen prijzen V volgens tarief 'î-v , ,. * v *¥ ■' ■: . LOON! MAAR GEEN STEUN! (Vervoîg en slot), IEn dit antwoord dan, Mijne Heeren van het Nat. Kom., sireelt dit niet Uwen Nationalen trots? Voelt Gij _zelve daar-do-or dan geen genoegdoening, heel de -Werel'd te kunnen verkondigen, dat de Arbeiders van België stoere, fiere kerels zijn, die liever arbeiden dan van steun te leven? ]a niet waar!, Welnu, wij ook voelen die genoegdoe-ning; maar onze Nationale trots drijft ons nog verder <en zet 011s aan ons hui-dâg Coalitie-ministerie te verzoeken een eindje wet te willen uitvaardigen, jvaar-door er zou bepaald worden ' Een maximum werktijd Van 8 uren per dag en . Een minimum dagloon, ' , I zoo hoog aïs in gelijk welk land betaald wordt. Wanneer de Nijverheidsbazen en Handelsfirma's door de wet zulien worden gedwongen de arbeiders net op de-zelfde manier te behandelen als dit in den vreemde gebeurt; wanneer_ er hier van Hen geen overmatigen arbeid zal ge-vergd en hun voldoende loon zial betaald woiràen, dan HH. vervalt aile vrees onze werkKeden te zien uitwijken. Ja, Mijne Heeren, wij zijn 's minstens zoo gehedbt aan onzen geboortegrond als wie ook; wij ook voelen iets voor het plekje waar eens ons wiegje stond; waar we speelden als kind; waar onze bloed-verwanten en vrienden wonen en onze grijsaards en oorlogsslachtoffers ten grave werden gedragen. Die geheohtheid aan den grond, Mijne Heeren, heeft de arbei-dersklasse de laatste vier jaren zoo voor als achter het front bewezen. Het is dan ook gemakkeEjk te begrij-pen, dat we met leedwezen en met ver-i-ropt Kart ons land verlaten zouden om Ionze arbeidskracht, d'eenige waar welke we te verkoopen hebben, de vreemde iiicîustriecleii aan te bieden. Maax doen zouden we het, zoo er geen Wettelijlie maatrëgelen genomen worden om ons voldoende loon tegen matigen 'arbeidstijd te verzekeren. Wij zijn van oordeei, dat het van onzent-wege misdadig handelen zijn zou tegenover onze vrouwen en kinderen hier te blijven werken aan hongerloonen terwijl ons over de grens hooge loonen met matigen arbeidstijd aangeboden worden. Het middel, Mijne Heeren van het Na-tionaal Komiteit, door Ued bedacht en in werking gesteld: steun verstrekken, of liever bijpassen bij het loon door de pa-troons betaald, is vernederend en ondoel-matig.Vernederend, omdat het den arbeider, — die er fier op is of op zsijn moet door zijn arbeid het leven voor zichzelf en zijn huisgezin te verdienen — dwingt al wer-kende toch nog zijne toevlucht tôt liefda-digheid te nemen: _ ^ Ondoelmatig omdat — Gij zelf maakt het door den uitgehangen plakbrief nu bekend — de steun maar itijdelijk is; en bijgevolg zouden diegenen, die geen fierheid als arbeider bezittende, en zich door het door U aangeboden middel lie-ten verleiden om Hier te blijven, ten slotte dan toch Uw steun moeten ontbe-ren en voor de keus gesteld worden of-wel te arbeiden aan lage loonen, ofwel uit te wijken. Omtrent deze keus bestaat er geen twijfeJ. Het eenige afdoende middel, Mijne Heeren van het Nationaal Komiteit, om de Belgische Arbeiders in België te hou-den bestaat in de Wettelijke inooering van den maximum werktijd van acht uren per dag en een minimum salaris van s minstens het dubbel der loonen van \9\4. Wanneer gij dus werkelijk Uw doel be-reiken wil, Mijne Heeren van het Natîo-naal Komiteit, Gelieve d'an met Uwer hoogen invloed de bovenvermelde ei-schen te steunen, want nog eens, wi; vragen Ltoon, tncLCLT §ccn stcizn. Buitenlandsche Kronijk De Schuldvraag De Schuldvraag van den oorlog is sinds lang eetn afgedane zaak. Bij nie-inand kon er nog twijîel daaromtrent be-staan ; uoehtaiis dat de oiÉieieele oor • konden die de sichuld van Dtiitejehlaiid en Oosteurijk-Iiongarija moestea bewij ■ zen, tôt d/usver niet tôt het publiek do-mein behoorden. De révolu in Duiiachlan.d, gevolg van de militaire dcbàcle, heeJt totstan-den uaar voren gebracht, welke iicht la-ten schemeren, door den diploanatiekeii sluier. Do Beiersche regeering heeît een be-g'n gemaakt met de pablicatie van stuk-ken, betreifende den. oorsprong van den oorlog- Uo lezer heeft dit document gisteren gelczen in ons orgaan, en liet document is zoo zelteprekend, dat vercliere eom -nient .ar overbodig is. Van heden af is het dus oîficieel be-vestigd, dat deze wereidooriog beraamd en ouiveteud is door Berliin-Weenen. Al de UuMsclie regeeringen tijdsns der oorlog, tôt en met de regeering v. Hert-ling, hebben tegenover de openb-ire opi-nie in jJuitechiand en tegcnover de gan-i, s^ùe wereld wetensi en willens eien leu-genaehtige poliliek gevoerd, wanneer zij vericlaarûen. dat Du tachland een verde-digingàoorlog voerde. i^erl jn heeft andermaal dezilfde lea -genacht:ge politiek gevoei-d, wanneer ver-1 klaard w:erd, dat Berlija onkundig was van den inhoud van het ultimatum aan Servie. Do lectuur van het document is voor-al intéressant, waar het loopt over de berekeningen, de maatregoien en tegen-maatregelen van Berlijn, zoo van poil -tie^efa ais stratagisiheQ aard, tôt bera-kjen van de m litaire overwinning. Allas was tôt in de haakjes verzorgd en voor-zien, terwijl Berlijn xnet begrepen he,;ft dat de w^irelddemocratie nooit zou be -rust hebben in eea overwinning der Prui-sis-he Jonxerd. îriierbij kunnen wi;) dezei bescKouwin -gen sluiten, v0or soover het betreft de schuld van do Pruisische Hoî-Kamarilla en do BerlijQSche mditaire klieik aan den oorlog. l^rouwens de schuldvraag heeft nog slechts een historisehe beteekenis, oimjat de schuldigen van het politaiek terrein zijn weggevaagd geworden onder deii invloed van b u i t e n . Maar voor ons, «ocialisten, heeft -de schuldvraag nog een andere beteekenis, en wel tegenover ecsi fractie derDuitscho socijaluoiiiokratie. Deza fraeao bcbe'.st de meerderheids-ïooialisîen, de zoogèzcgde Schexloman -ne. ' i j DeiDuitsche meerderheiidseocialisten heb ben tijdens gansch den oorlog de oor ■ logepolitkk der regeering gestsund. /6ij, zooals de regeering, proolameer ■ den : ..Duitschland vocrt een verdedi gingsoorlog-, ; nochtans dat wij van be voegde zi.;de zijn te weten gekomen, da de Seheidemannen in het geheim der go den waren ingewijd; dat zij wisten da hun regeering m verstandhouding me Weenen het gewapend couflict had be raamd en doen ten uitvoer brengein. Achter h3t leitmotief : : Duitachlant voert een verdedigingsoorlog", hebben d< Duitsohie mieerderheidssiacialisten niet al leen de regeering gesteund tijdena dex ooriog, maar zij \varen ook niet vies ge valle-n aan d© imperialistische politiek heturelk hun Stockhohner memorandun ten overvloedigste heeft bewezen;. Deze geweldpolitiek hebben aij in he kader der reaiiteit geplaatst door hui houding tegenover de vredes van Brest Litofsk en van Boekarest. Zooals die van de opeenvolgende re geeringen, was dis politiek der Scheide mannen dubbelzinnig, berekend, misschiei ook wel leugenachtig ; zij, zooals de re geering, hadden slechts het oog op de militaire situatie. Kor.om hun politiek was alias behafve soâalistisch. Wanneer de Stoekholmer couferontie i; . aiMukt.dan is het vooral en waarschijn lijk allcen (e wijten aan de politiek dej aciieidemanhen. Duitsckland heeft den oorlog begon -nen ; Du'bsehland heeft den oorlog vor loren ; Duitschland staat heden aan den boord van den afgrond Ne\'ens de Duitsche generaals en de regeering dragen ook de Duitsche meer-derheidssociaiiafen een groot deel dseï verantwoordelijkheid van den loop dei gebeurtenisaîn en van de positie, waar-in Duitschland zich komt te bevmden. De geschiedenis onzer Internationale he^ft zich gewroken tegenover de oor ■ logspoïitieik der Duitsche imeerdterheids-socialisten.111 " .i.-. .i . Erratum In het artikel « De Nederlandsche Neutraliteit staat te lezen : Onze positie is des le moeilijker, omdat eenerzijds de burgerpers vrijer. teu-gel ki'ijgt tôt voeren van een politiek, die wij, arbeiders, noodlottig acliten ; ter-wij, arbeiders, noodlottig achten ; ter-gegund wordt tegenover die politiek de politiek van het modem georganiseerd proletariaat te stellen. terwijl de tekst luidt : Onze positie is des te moeilijker, omdat eenerzijds de burgerpers vrijen teu-gel krijgt lot voeren van een politiek, die wij, arbeiders, noodlottig achten ; terwijl anderzijds ons de gelegenheid niet gegund wordt tegenover die politiek de politiek van het modem georganiseerd proletariaat te stcllen. Toeyelalen door de Ceosuur TELEGRAMMEN ' Edgar Jafté, over den Duitsohen -, ® tinancieelen toestand c De bekende Duitsche econoom, prof., Edgor s Jaffé, die thans minister van financiën is in u de sociahstïsche republiek Beieren,i heeit aami een correïjpondent van het "B'erl. Tagebl." t enkele mededeelnigen godaan over zijn îi- t nanicieel program. 1 Wij staan, zoo zei de munster, voor een ' twees(prong : of we blijven vooreerst in de vormen der kapitalistis.c!he proiiuctiewijze en probeeren deze vormen te gebruikem om in ^ de enorm gestagen finaiicieele behoeften te ^ vcorzien en tegelijkisrtijd de socialisatie zon- r der al te groote schokken door te voeren ; ' ôf we wagen het experiment van een ailes •< revoltstrioii'eersnde vermaatsehappeîxjkiïîg, ^'aar- _ bij we ons bewust moeten zijn, dat het niets ^ anders is dan een exjperitnent, waaxaohter J n.issohien het mets is. Blijven wij, wat voorloopig noodJzakeîàjk t is, de bastaamda produeLievormen haaidhtuven , dan Hunnen we tevens met de sociale her- J vormingen beginmen, zooals bijfvoorbeçld, de , invoering van den ach ureuag, bevri|ding van ( de laagste en do iniddelste standen van het ^ groot Jjrondbezit, praicipieele hervortmng Ivan ( het stedelijke woningwezen, enz. Dan zeuden we do bestaande directe belastingen_ kunnen beholuden, jmet aanizienlijke progressie, veor^s een vermogenshefïmg invoeren en beslag leg- ^ gen op de ooriogswl'.nsiten naar Engel'sCh- ' Am.rikaanseh model, een rijks-suceessieboïas-ting on eqn rijks-erfrecht invoeren. ' Dit is reeds, aldus prof. Jaffj, een vër- ( gaande voorbereiding der socialisieering. ( Voorts moeien we komen tôt staatsmonopo- ^ lies en wel in die bedrijven, die raeda tôt j parâcuiière monoipolies zijn uitgiegroeid. Als 1 voorbiee-ldl naemde de minister het verzelie- _ ringsbodriijf en 'het hypetheekw'ezen,vooral in ■verband niet oen goed© bezitsverdeeling als oploajing der woningkwestie. Vervolgens noemdo de minister staatsesplciiatie v an ikraehtnionopolies (^watervalen, pléclriciteit), onkelo handelsmonCHpoties, besparingsbelas'Sin-gen uidoopende of fmaneieele monopolics (.ta-bak, brandewijn) en invoer.ng van een weel-de-belasting.Eindelijk mogon do loonen niet mceir wor- . den vastgesteld op grondslag van vraag en , aanbod, maar op een basis van voldoend'e , levensonderhoud. Tôt het progrum behoort ] het do3n vervallen (der vrije concurrence, j door gcdw-oiigon Jcarielleering,. oerste stap op weg naar het staa.tsmonopoiie. in. dat ver-ban?'1 sprak de minister over het invoeren van een graan-monopol'e en het jnonopol:^ soeren der grondstoffen, en over de nood-zakelijliheid om al die maatregoîen zoo_ ton uitvoeir te brengen, dat niet, zooals bij de \Toegere coneentratie, de consiimeiïten hiq1: gela g moesten betalen, maar, iategendeel, do verbruikers minder lasten krijgen ite dragen. Eehtar wees de minister er nog op, dat het socialistisch program van de algelieele vermaaiLsdhajppt lijking der _ produetieaniddelen < ' nog zo r lang als toekomstige ideaal-toestand moest Avorden beschouwd, waarvan de_ ut- ' \,oering slechts gedoelijk kon plaats vinden. i ^ Sociale wetgeving in Duitschland \ - Naar draadloos uit Berlijn wordt geseind, j l overweegt het ministerie van arbeid de m- l vcermg van bolangrijke nieuwe sociale maat- : regelan. Bteronder is o-a begrijpen de uit- ' breiding der verzekeringsplicht. Tôt _ rnvoe- i ' ring van den achturigen arbcidsdag in bali- keriien en banketbakkerijen is besloten. Ook ! ' voor de toeko.mst blijft het verbod van nacht- i i, arboid gehandhaafd. Bovenûien wordt een mou- ; ■ wo regoling der Zondagrust vooTbetreid. , Werkîocsheid in Duitschland j BERLIJN. — Het Berlinea: Tablait ver-neemt uit Dresden dat do workloosheid^ bin-nenkort voor do deur staat. De *e Éizer indus trie is aangawozen op de _ levering ! lût do ijzermijnen .van Elzsas-Lotharingen en ; Opper-Sileizië. B'oido productiegehiaden. lcunnen on :t oogenbtik niet leveren en ook de pla-ats-i y ervanôende lovea-.antiea uit Zwedon en Span-• jo komei\ than/3 niot in aanmerking, daar do ■ blokkado nog voortduui't. Men verwaeht dat er in Deceniber milplioenon a®beidtU"3 p'erk-loos zidlen worden i Roemeniërs en Zevenhergen BOEDAPEST. — Groote rijks-Koemeensche iroepenafdetolingen zijn over de Oostelijke grenspassen van Hongàrije in aantocht Zon-' dagmiddiag is het dertlende rijks-Roâmeensche korpseommando, 2090 man sterk, met staf en j militaire kapel In Gyergyoe Tolgyea binnen-gerukt. i !.. -±.*. . Het Britsche rijk en de vredesonderhandelingen \ LONDEN. — Generaal Botha, de eerste. d minister der Zuid'-Afrikaansehe Unie is met , mevrbuw Botha scheep gegaan naar Engeland [ in verband met de zitting van 's rijks oor- g logslcaibinet. Dlovd, de eeirste-mini&ter ,van , New Foundland, wordt binnen een dag ol ^ twee verwaoht. Mas9y, de eerste-minister van d Nieraw-Oeeiand en sir Jos'eph Ward zijn nog a niet vertroldi'en, maar de adniiraliteit stelt ^ ailes in het werk om hun reis zoio veei mo- a gelijk te bespoedigen. a De ers we zen Duitsche keiser f « v Reuter's oorrespondent seint d.d. 24 dezer: b Ik verneem uit betrouwbare bron, dat na t in^ewonnén advies van, juridlisdhe deskundi- s g en de. Fransehe regeering van oordeei is, b dat het in de bevoegdheid ligt van Nederland v om de uitlevering van, den Duitsohen keizeîr >< te gelaaten en dat deze, daar bij geen for- s me«!i.« verkla-ring van troonafstand heeft ge- y daan en dus niet beschouwd lcan worden, als particulier ptarsoon, • geen aanspraak • kan doen 1« gelden op een eehuilplaats in Nederland. De d geallieerde' regeeringen overwegen nu de b quaestie van een gezamenlijk iormeel verzoek s tôt uitlevering, ti le terugkeer der Duitsche Iroepen in ' Oost'Atrika BERtLîlJN. r— Naar bekendi is heelj de atente in wapenâtilstandsverdrag de voJgeai-e bepaling opgenomen : onvoorwaardelàjke vergave van aile in jDuitsch Oost-AfriiSfla trijdende troepen binnein den terîniijn van één laand. Naar aanleiding van Ket onmïddellijki hieir-îgen îngedieiid protest van de Duilselhe ver-îgenwoordigers, dat de vijaind wel niet voor LeM3n,s zou zijp. aan deze bepalingen een oor de troepen en hun voortrefielijjcen aan-oerdeir 'een kwefcseaid lîa,rakter te geven,werd oorgesteld de nog in Duitscîh Oost-Afrika trijdende Duitsche strijdkrachten door de ge-llieerdein en de Vereenigde Statsn van het luiiten! vaini dezen iwapen'stifstand in kannis 3 doen stellen en daarna de daar overeen-;ekom9n bepaiingen hier mede te deelen.Met it ver oek werd door de geallieerden door le volgeiade wijziging rekening gehouden : itooht van al'le in Oo^t-Afrika strijdende Dujitsohe troepen binnen élén maand. Na nieiuiwe vertoogen dat het terugerekteen linnen dezea termijn niet mogelijk was, werd ;oedgevonden dat de termijn voor de ont-uiming door de geallieerden zou worden rastgiesteM Aan heit Duitsche verzoek om en eervolle behandeling van d'en zoo ver-tienstel'ijken generaal von Leitow Vorbeck n zijn dappere troepen is hiermede in elk ;eval gedeeltelijk voldaan. Tegelijkertijd richtte de wapenstilstand-com-nissie de vraag tôt de Engelsche elgearing, Viaar de voorloopige 'huisv&stlng zou plaats rin<ien en op w<âke wijza zij naar hun va-àexland zouden worden vervoerd.Voorts werid rerzochi om het toezeinden van een lijst van le Europeanen, die zich 'het laatst bij de roepen bevonden en werd gev|rfciagd hoe de jostverbinding met hen kon worden bewerk. ïteSMgd. nfesis de vraag tôt de Engelsche regeering lusver nog nlot bij de Duitsche wapensiil^ ;tandkommisBie ingekonjen. Duitsche wapenstilstind-coramiissie Erzberger, voorziîter- Voorwaarden der Entente aan het vrijwillige Russische leger 1. Gomeen&ehaippieirke vertegenw'oordiging jan Rusiand bij de vredesconlerentie, met l'it-iuiting der bolsjewiki en dergetijko organi-ities, die niet overeenstemmen met het vrijwillige leger ten aanzien van het vraagstuk wtreffend een éensgezind en ond^eotbaar Rus-and ; 2. het ptaken van den uitvosr van evensmiddolen en materiaal uit Rusland; 3. ret teruggeven aan Rusland van do door de lentralo mogendheden bezette grbieden vojll-»ena den toestand in 1914 ; 4. het bezetten 1er gewichtigste st -ategisiche punien van Rus-and door het vrjjwillige logea: en door troe-nen der entente ; 5. onniiddel]|ijke uitwiôseling ,-an krijgsgevangenen. De emolumenten van ex~keiser Karel WEENEN. — Het blad, do Abend, maakt ;en document openbaar, waaruit blijkt dat de ?oormalige keizîer zich in zijp. hoedanigheid ?an opplerbeVelhebber van het leger jaarlijfes sen bed'rag van 1% cnillioen kronen heeft loen xxltbetalen. Do goedkeuring daartoe werd dnd'e Mei 1918 door het betaalbureau van het nlnisterie Van oorlog met terugwerkeind'e craoht vorleend en de keizer liet zich op de-:e wijze nog 2% millioen uitbetalen. De Arbckerzeitung wij®t er in een humo-•i&tiscli oommentaar op het bericht van de M»end op dat de keizer d'o gelden ook voor s^ovember heeft betrokfcen, alhoewel hij het >pperbevel op 2 November heeft neergelegd'. 3et blad noemt de mede-scihuldigen aan dit nisbruik de président van de Rekonkamer Plener en het praesidium van den Oosten-ijlksdi-JQongtaarsohen mtoiiStonraad1. Otto Bauer, staatssecretaris van Buiteniandsche Zakan Otto Bauer, een welgekende figuur in de internationale' heeft Dr. Victor Adler opge-•olgd in hoedanigheid van staatssecretaris -an. Buiteniandsche Zalîen in Duitscih-Oosten-ijk.Bij deze ge^legenheid willen wij er aan lerinneren, dat Otto Bauer in heîbegin van [en oorlog krijgsgefvangenen is gemaakt ge-rorden door de Russen. Het krijgsgevangenkamp had zulken nadee-igen in,vlocid op den gezondheidstoastand van )tto Bauer, tbac onze vrienden Vanderveld'e n Huysmans geœeend hebben te moeten tus-ohen koimen bij do Russische regeering tôt rijlating van Otto Bauer- Deze tussehen-:omst is met sukse^ beikroond geworden. Vrijheid en hegemonie ter zee NEW-YORK. — De New-York Times1, wel-:e in politiek opzicht een, onafhankeKjk blad s, heeft een hoofdartikel over de vrijheid van e zee, waarin het als "bespottelijk" de be-?ering van Duitschland: vexwerpt, dat dit xnd tegen Engeland moest eomplotteerein we-'ens die quaestie. Het blad gaat dain voort: Het varsahil tusschJen de beheerscihing van e zee door Engeland en die van het land oor hat Duitsche leger was, dat niemand anleiding had die vloot te vreezen. Engeland 1 eaft zijn groote vloot nooit gebruikt (zoo-1s Duitschland haar zou hebben gebruikt), ( ls het er zoo een gehad had om den han-ej van andiere na/ties te smoren Dat is •aarom de Duitsche opvatting van de vrij-eid op zee in vTed'estijd zonder den mlnstan ( rond is Wat den oorlog aangaat heeft En- . oland zijn vloot even eerlijk en wettig g«- j ruikt als in vredestijd. Zijn vloot is onbe- ( lekt door welke ook van de grixwelen, wel- j e het bload van de wereld heeft doen ver. < tarren gedurende de korta bestaanspsriode an de Duitsche vloot." Na nog te hebben opgemerkt, ds.t de oor->g niet had kunnen zijn gewonnen zonder t e hùlp van de Britscshe vloot, be&luit het i lad aldus : "De iBritsohe vloot ls in de be- 1 chermster van den wereldhandel lu vredes- ( jd, en een bolwerk tegen moord! in oorlogs- ( ' . » 1 ijdl iîi eeh ,Vriendin voor de kooplieden, een ,^ers'eba'ikking voor de piraten. . Dat iweet [Juitschlancll thans." . 1 ■ » De Beiersche documenten ever het onistaan van den corlog BERLIJN. — Het mmisterie van tvuir.©nl!an<Jscîie zakem teekeoit verzet aan. tegen de puiblioatie der Beiersche regeering over de geb&uirtenissen. bij het uittbrekem vaTL den oarlog. De taukJige vertegen-wioordiger van Beieren in Bern lieeft, dlaartoe aan-gespaord <îcor een bemid'ctelaar van Clemenceau, de Beiersche regeering geraden mededeelingen over de vocrgeschiedonis vian den oorlog openbaar te maken, daar het sdhnldl bekennen van Duitedh'land de Entente meer geneigdl tôt den viredla zou niiakem. De docuimenten van het departemen® van bui-temliamdlscihe zaken worden, voor zoover zij op ^de gebeuirfcenissein voor en bij het n^breken van den oorlog betrekking hebben, inaar staatssecretaris dr. Soif heeft besdhikt, thans dbor den sociaal-democratischen ondersbaatssecietaris dr. David1 on-cleTZiocihit.KOPENHAGEN. — De minister van buiten-liandsdhe zaken zegt in zijn nota aan het Kiijks-ûagiLid Hanssen o. a.: De Deensche regeering was van meening dat Denemiarken zich miet over de Noord^-Sleeswij-kers kon uitlaten, voordat dte Denen van Noord-Sleeswijk zelf den eisch hiadlden gesteld hum toe-komsiig lot zelf te bepiaten op grond van het zeii-beschihkingsrecht. Nu echter beide oorlogvoeren-de parti.jen zich fcij dit beginsel hebben aainge-sloten, heeft de regeering overlegd met die ledten van de beide Kamers van den Rijtodag, die Li October in een gemeenGchappelijke geheame zitting de voiigendb resolutie aannamen, welke de regeering heeft ffnedegedeeJid aan de venegen-woordigers der oorlogmoerende rijlken. Gehoor de mededeelingen van het ministre in de giemeenechappelijlkie zitting van beide N.a-mers, stelt die Rijkrâdlag vast, dlat men eenstemmig is v.Gor de hamdlhaving vian de naar aile kantem in acht genomen .n e u l'ra 1 i i- e i t spoli t ick, waarmee he Deensch vclik zijn instemming heeft betuigrf. Verder kan voor een verandering van db positie van Sleeswijk alleen toepassing van het nationaiitei-ten-beginsel in overeenstemming zijn met wensch, belang en gevoel van het Deensche vo.k. Bij de verwezenlijking van het door beide partijen er-liende natiomaliteiten-beginsel en het zelfbeschik-kings®echt der volken in de toekomsî moet een opilcssing worden nagestreefd, -«aardooi: die ver-houding tôt geen van beide partijen sc-hade la;K». Daardloor wordlt c<yk in de toekiomet de hereeni-ging gewfaanborgjd. Aken ontruimddoor deDuitsohetroepen Naar de VKoln. Vo'fîszeitungl" uitbevoeg- ia bron verneemt, zoudien de laaltste Duitsche troepen Aken verlaten hebben. Er blijven be-waldngstroepen achter om tôt de aankomst van de geallieerden de orde te bewaren. Duitsche krijgsgevangenen Onder geleida van Belgigohe gendarmen werden Diusdag een tachtigtal Duitsohe krijgt ftevangenen naar de IJzerstreek gebracht om daar aan de spoorwegwerken te arbeiden. jMen zegt dat zij ook zulien worden gebe-zigd aan het opgraven van niet.ontplofte pro-jectielen:Da voorloopige vrede PARUS. — Hutin sohrijft in de Echo cte Paris : Yolgens betroUjWbare gegevens zullei de onderhandelingen over de onderteskening van den voorloopigen vrede pas in het be-gin van Januari kunnen beginnen. De on-derhandelingen ziullen ongeveer anderhalvc maand duren, zoodat de ondeirteekening van het protokol niet voor eind Februari verwaeht moet worden Zoo zal het wapensdl-6tandsverdra„' op 17 December vernieutwt moeten worden. Dank van België aan Nederland Het Nederlandsch ministerie van buiten-landsahe zaken deelt mede, dat het Comità National de Secours et d^Alimenjations, te Brussel, dloor tu/ssqhenkomst van den Bel gischen gezant in Den Haag, zijn levendigen dank aan de Koningin heeft doen betuigen, voor de hulp die België gedurende viar jaar van Nederlaiid heeft ondervonden. De Fransehe krijgsgevangenen in Nederland Het staat tha,ns vast, dat do Fransehe krijgsgevangenen, die van hier naar Duin-kex'ken zulien vertrekken, per liehter uit Diuitsahland zulien komen. Voorloiopig wwr-îen er hiielr tienduiizend verwadixt, waarvan le eersten reeds zijn aangekomen. Voor het erbrengen van deze lieden is hier thans een ;weede boo-t aangekomen, namelijk de :llJsoé''. « * :ï De Hollandsohe Stoomboot-Mij, heeît het stooinsdhip '' LingeslU''ooin]if'I ter besehiklkftng gesteld voor het vervoeir naar hun vader-and van Fransehe Ifrijgsgevangea en vlueh' elingen. Een Zionistische regeering Uiit Ejonstandnopeï : In Palestina is een Zionistische regeering samend'eateldj /.Jti]inister-jresident is Brandes. Verder maken daar deel ra.n uit : Max Nordau, Zangwil baitadand-scha zaken; Goldsohmidt, nationale ^erdedi-;ing; SokoIos, binnenlandsehe zaken; Albert mn Rothschild- financiën ; Manzelstan, jus-;itie ; Oppenhedm, openbaar. onderwijs, en Dmowsky, landboafw. Canadeesche verliezen DONDEN. — De officieele opgaven over la verliezen aan Ganadaezen betrerfen een lantal van 213.268. Van deze zijn er 50.047 n den strijd gedood o£ door vêrschillende iorzalten gestorven. Dit totaal ls maar be-•ekend toi 6 Noveinbèr, dus niet tôt den icihtend van den waj) -nstilstaûd. De Amerikaansche vloot WASHINGTON. — Wegesns den wapen-itilfftand is do marine-begrooting tôt 1180 oillioen dollar îngelcrompen. * Oorspronkelijk >etro£ ze 2644 miUioea Do ratning van WO.OOO 000 y oor liet program van aanboaw ►ver drie jaar is niet verminderd. korte Berichten DUITSCHLAND. - In Silezië is een werkstaking in het koolmijnenbedrijf uitgebroken. Sclxier aile kolenmijnen zijn stil gevallen, — In Groot-Berlijn zijn groote stakin-gen uitgehrokentengevolge de oneenig-heid tusschen arbeiders en patroons, — Ludendorff zou op 9 November 11. gevluclit zijn over Sassnitz naar Zwe-den.— «Freiheit», orgaan der onafhanke-lijke socialisten. eisclit liet inbesla/.-nemen van liet vermogen van den keizer en den kroonprins en liet inbechtenis' nemen van von Bethmann-Holhveg, Jagow en Zimmerman. NEDERLAND. — De regeering heeft een wetsontwerp bij het Parlement in-gediend tôt aanvraag van een buiten-gewoon ooidogskrediet, vertegenwoor-digende 166,519,563 gulden. — Troelstra ligt ernstig ziek te bed. Hij zal lang rust moeten nemen om zijn diepgesckokt zenuwstelsel weer in ordo te brengen. ELZAS-LOTIïARINGEN. — De ge-meenteraad van Metz heeft besloten aan de straten van de stad de oude Fransehe namen terug te geven. VEREENIGDE STATEN. — De ver-, liezen van het Amerikaansche leger in Europa bedragen tôt aan de ondertee-kening van den wapenstilstand : doo-den 53,169; gewonden 179,625; gevan-genen en vermisten 3323. De Amerîkanen hebben 44,000 Duitschers gevangën en 1400 kanonnen buit gemaakt. RUSLAND. — De contra-revolution-naire regeerino1 is samengesteld als volgt: generaal Loekowski, minister-president ; Sassonof, buiteniandsche ( zaken; Astrof, binnenlandsehe zaken; Stepanof, handel. BRITANNIË. — Volgens Engelsche bladen zal Engeland in de komende twee jaar een half millioen ton scheeps-ruimte aan Frankrijk afstaan. lasÉiÉÉg hê - Ls Système des Compétences- Onze lezers hebben het artikel vari Savourine gelezen, getiteld  îgemeen Stemrecht. Wat Savourine schrijft, hebben v/if ook gelezen in « Le XXme Siècle h en anàere reactionaire bladen. Het steîsel van Savourine is lie^ stelsel dat door de burgerbladen aan-geduid -wordt met den naam van .« ïd système des compétences ». Wij verwerpen dit stelsel, omdat het niet democratisch en vocral niet ' socialistisch is, en per slot van rekening zijn en blijven wij in eersce plaats socialisten. Savourine heeft stellig geliik, wanneer hij zegt dat er menschen gevon-den worden in onze weteevende §n bestuurlijkë lichamen, die er niet"' thuis hooren. Deze toestand is het gevolg, dat wij nog in de overgangsperioce der démocratie leven en dat het democra-tische kiesrecht — morgen het Z. A. S. — zich nog niet georganiseerd heeft. Door de organisatie van het Z. A. S. in den schoot der partijen, maar vooral en in eerste plaats der B. W. P., zal verhinderd worden, dat zekere elementen politieke posten bezetten, waar zij ongeschikt toe zijn. Anderzijds heeft « le système des compétences » dit groot nadeel dat de politieke macht der burgerpartijen grooter wordt dan hun reëele macht en dat de contrôle over het politiek en bestuurlijk beleid dcor het volk erg in 't gedrang komt. Trouwens de souvereiniteit van het volk bij verkiezingen moet onaaniast- * baar zijn. Wij zijn volkomen 't akkoord met Savourine, Vv'aar hij zegt dat de verie-genwoordigers in parlement, provin-cie - en gemeenteraad menschen moeten zijn van eerste gehalte. Zulke mensGhen treft men ook aan in de rangen der arbeidersklasse zoo-wel als in die der burgerij. ( Niet aile dragers van een brevet der Universiteit zijn vefsisndîge lui, noch bezitten aï de hoeclanighedsn ge wén'scht voor een ©per'—?sr' thandaa' I ■

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De volksgazet appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Antwerpen du 1914 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes