De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van Ledeberg en Gentbrugge

541 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 27 Janvrier. De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van Ledeberg en Gentbrugge. Accès à 26 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/959c53fs5m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Volksstem ffîgekhlad van de S9maiisU»eke Pr&pm§mndttêMs v«m LE8BMBM& m €Eft TMM.UG€M AB©NWEm£^TSI*RI«IS : Ba« jaar fit*. 2.fi© Vwap betaaiiiaar. REDACTÎE EN ADMIMÏSTKÂTIE Sk»ïx\aaa-w®x-ls:a3ad.ô ^«.«.taolxaLiPipii " DE VOLKS8ÏBM „ Langesfraat, 116-118, LEDEMZm Bestuurd«r : E&IEL VAN 8WEBEN, 20®, Kerfcstrfiat, 20», e«athrug|8. Aile briafwisstJinfen moeten ODdeneekead ea elk« week tagsn de» DINSÔAG AVQND iagaeonsÉM açj*. AANKGNBieiNfllgN s Vraag* toi tartof aan h«t atfrae ; S. M, " DE VOUSSTEM „ lrla(unat, 111-111, intBOI. Ledebergsch Nieuws !8EMEENTERAAD van 15 Januari (Slot der zittinq) 8. GEMEENTELI.JKE BOTERDIENST. — ï'e-rechtwijzing.M. Van Dam/me verklaart dat hij in eene vorige sitting ten onrechte over den boterd'ienst is aan-gevallen door M. De Viseh. Spreker (!?) geeft lezing van een aehrijven dat hij richtte aan het personeel vaa dien dienst, als-ook van het antwoord van dit personeel. In dat antwoord zeggen de bestelsters : k dat M. Van Damme hun nooit ucroorloojd heeft een bwten-gewoon rantsoen te nemen. » M. Van Damme voegt daarbij dat het getal bo-•kaarten, ofoor hem afgeleverd, de 4040 niet te .ven ging. Aangezien ailes wat M. De Visch mij dus aan-ireei valsch is, verzoek ik hem zijne beschuldi-hgen in te trekken. De Visàh. — Het antwoord der bedienden Tan Âen boterdienst is dubbelzinnig : heeft M. Van Bamme hun nooit veroorloofd extra-rantsœn te nemen, het feit «s gebeurd. Het waa een misbruik en de Bevoorradingscommissie heeft het uitg&-roeid.Wat het getal boterkaarten betreft, wij houden staan dat er meer d'an 200 nummers te veel waren, en men verzekert dat in aanzien staande personen twee kaarten hadden. M. Van Damme. — Noem ze ! (De Visch. —■ De bewijzen hebben wij niet : do iweede boterkaart werd niet ingebracht bij het in-voege gaan der nieuwe kaarten. M. Van Damme vraagt mij om ailes in te trekken wat ik over zijn boterdienst zegde. Dat kan ik niet : ailes wat ik zegde blijft recht-staan.Wat waren de gronden mijner interpellatie ? -1. Na 14 maanden eenen gemeentelijken dienst te hebben in handen gehad, heeft M. Van Damme nog geene de minste rekening neergelegd. M. Van Damme .—. Zij zal neergelegd worden. De Visch. — Worden? Dat ig de bekentenis dat mijn verwijt gegrond ia. 2. Gij leverdet boterkaarten af tôt over n. 4200. M. Van Dam/me. — Ik niet : Gent Ieverde die kaarten af. De Visch. — Gij moest tœzicht hebben uitge-oefend, gij die nooit anders spraakt dan over kon-Irool en er geen over uw aigen werk duldt. De Bevoorradingscommissie is begonnen zelf de ncterkaarten af te leveren en heeft goed werk ge-daan.*3. Voorrecht aan de policie-bedienden : i/2 kgr. extra-rantsoen per week. M. Van Damme. —, Dat wa3 mij voorgeschreven.' De Visch. — Onwaar, en, het bewijs is er datda Bevoorradingscommissie het afgeschaft kreeg. 4. Extra-rantsoen aan den burgemeester. Thans l afgeschaft. I 5. Geene pogjng werd door u aangewend om ï meer boter te bekomen. I M. Van Damme. —. Ik bekwam soms 300 kgr. De Visch. En het duurde meer dan drie f maanden vooraleer ieder gezin zijn 1/4 kgr. kreeg ! Toen gij aan de Bevoorradingscommissie den /dienst overliet, hadt gij enkel 100 kgr. ; de commis-foie gelukt er in 200 krg. te bekomen, — nu ver-minderd op 150 kgr., gezien de boterschaarschte. 6. Gij hieldt het slecht sfcelsel in voege : 1/4 kgr. r boter, wat ook het getal personen per gezin waa. M. Van Damme. —. Dat systeem bestond overal. De Visch. — De Bevoorradingscommissie wij-ïierde dit systeem in eene verdeeling per hoofd. Dit nieuwe stelsel wordt thans gevolgd, dààr waar H het oude systeem in voege waa. Br Ziedaar de punten die ik in mijne interpellatie P behandelde : niets van hetgeen ik voorop stelde wordt door uwe « terechtwijzing » omver gewor-pen. ( Gij hebt thans ook den kolendienst in uwe han- £ den ; die administratie is even slecht ala deze van c tiwen boterdienst. Wààr vindt men eène gemeente waar een sche- é pene zelf de kwijtschriften maakt voor leveringen * van kolen door het gemeentebestuur ? 1 Dat stelsel kan leiden tôt oneerlijkheid en derge-lij*e comptabiliteit wordt door aile bestuurlijke c wetten veroordeeld. e M. Van Damme. — Dat geld wordt regelmatig c aan M. De Laere overgestort. De Visch. — Welke waarborg hebben wij dat er niet meer kolen door u worden afgeleverd? Geene E rde minste. h M. Van Damme. —. Hoe zoudt gij het doen ? z De Visch. — De gemeenteontvanger zou, tegen d inning der gelden, een « bon » moeten afleveren, v waarbij dan de kolen zouden besteld worden. Nu zijt gij het persoonlijk die kolen doet wegvoe- ii ^_ren en persoonlijk daarna de ontvangsten doet. Ner- ti Mens gebeurt dat. D M. Van Damme. — Ik zal binnen de acht dagen v rekeningen neerleggen. IV De Visch. — En als ik betwijfel of er niet meer k Holen afgeleverd zijn? si M. Van Damme. — Als hei eoo staat. dan schrijf ik heden nog aan den burgemeester dat ik ran den dienst afzie. En dan is het ook gedaan met de kolen voor de zieken ! De Visch. — De Bevoorradingscommissie zal dien dien9t voortzetten, en, op eene andere wijze aïs d« uwe ! Ue zittina' sluit oni 5 1/2 ure. , Qi GemisntebBgrooîing nsr 1118 h Het gemeentebestuur heeft reeds van wege het ^ Provinciaal Bestuur eene eerate waarschuwing 1 ontvangen voor het niet-indienen van de begrooting " vt>or 1918. Daarom gaat men zich een beetje haaaten... Maandag was de gemeenteraad in eommi&sie s samengerœpen om de begrooting te bespreken. Blanche kloeg over het feit dat de begrafenis-* dienst niet geschiedt volgens kontrakt : in plaats - van 2 paarden wordt er slecht 1 ingespannen ; de, toebehoorten (pluimen en kleedij) laten te wen-i schen. Het tarief zou dientengevolge moeten ver-J i ■ minderen. : I M. Van Damme voert aan dat de uitbatiagskos-i ten voor den ondernemer verhoogen. Blanche pleet ook de uitbreiding van het kerk-' hof, met strooken, naar de Schelde op. Daar zou dei t gemeente het gewenachte vuilnisatort vinden. , M. Van Damme stelde voor de aanwezigheida-t penningen der gemeenteraadsleden van 600 fr. op' 1000 fr. te verhoogen. • M.M. Goossens en De Bruycker bestrijden het1 i voorstel. Het wordt verworpen met algemeene stemmen min 1 (Van Damme). Schepen De Visch en M. Goossens verdedigden de achrapping der traktementen van burgemeester . en schepenen, daar de meerderheid van het College niets anders doet dan den gemeenteraad tegenwer-ken, alsmede aile onderstandswerken, als voeding, , kleine burgerij. schooleetmaal, bevoorradingscom-[ roissie, enz. Met 4 stemmen (De Bruyker, Goossens, Baert en ' Blancke) tegen 1 (Vervaene), werd het Gollege op zwart zaad gezet. (Van Damme en De Visch moch-1 ten niet meestemmen.) De kredieten voor ono'erhoud en verwarming der gemeentegebouwen werden met 2000 fr. ver-minderd.Over den reinigingsdienst werd 'door aile leden geklaagd : een hunner verklaarde dat, in 17 dagen tijd, de mestrapers in zijne straat niet waren ge-weest.M. Van Damme pleet verzachtendé omstandig-heden : hondenweer, onbegaanbaarheid van het stort enz. Maar hij gaf toe dat betere organisatie, noodig was. | Blancke verdedigde ten slotte eene verhoogtng van barema voor het lager policiepersoneel : minimum 1300 fr. maximum 1800 fr. (Verzwnden voor bespreking naar den gemeenteraad.) Er werd ook besloten na te gaan in hoerver den gezondheidsa'ienst in de scholen thans ingericht is, daar de dokters voor dat werk thans goed worden betaald. * * * Het uur was te ver gevorderd om over te gaan tôt het bespreken van : , 1. het aangaan eener nieuwe leening van 1 mnl-joen ; < 2. het bespreken van nieuwe belastingen, — de , gemeentebegrooting sluitend met een tekort van 70,000 fr., alhoewel alreeds 30,000 fr. nieuwe be- . lastingen zijn gestemd. ( ; Eli flmk afitwaerâ op tins siicb |daad vp schepea Van Damme De gemeenteraad stemde op 22 October 20,000 om de Plaatselijke Bevoorraalngscommisaie staat te stellen hare werkzaamheden in het bela der bevolking te beginnen. De Bestendige Deputatie keurde dit besl goed, maar het gebruik werd z66 geregeld, t gevolge van een persoonlijk schrijven van M. V Damme — dat hij als eene beslissing des gemet teraads of van het College deed doorgaan — c de Bevoorradingscommissie wederom met hand en voeten gebonden bleef en geene aankoopen k doen. Er ia nu het volgende gebeurd : Eene verstandhouding is getroffen tusschen Bevoorrad'ingscommissies der gemeenten Gei brugge, St-Amandsberg en Ledeberg, ten ein zooveel mogelijk te beletten dat de bevolking di drie gemeenten het slachtoffer is, van eenige s wetenlooze speculanten. Het akkoord 'is : al koopen wat noodzakelijk in een huisgezin en, het zoo goedkoop mogeli ter beschikking te stellen der bevolking. De Bevoorradingscommissies van Ledeberg b vond zich echter in eenen moeilijken toestam Met al d'en goeden wil waarover zij beschikf kon zij geen geld bekomen van het bestendig m slechten wil bezielde schepencollege. De Bevoorradingscommissie van Gentbrugg dieri moeilijken, ja ondraaglijken toestand begrij- 5 pend, stelde ter beschikking van den Ledeberg-achen Bevoorradingsdienst, eene aom van 10.000 fr. opdat deze zich nuttig zou kunnen maken voor hare bevolking. Wij zijn zoo gelukkig den brief van àbnk, aan den de Gentbrugsche commissie gestuurd te kunnen ! ko- mededeelen, en, wij voegen er onmiddelijk bij, dat wij ons bij dit schrijven ten voile aansluiten. de Hceren Voorzitter en leden der is a« Bevoorradingscormnissie van Ge-ntbrugge. Mijne Heeren, Met ùinige voldœning heeft onze oommiasie kennis genomen van het edelmœdig aanbod, dat 8 Gij ona deedt : eene som van 10.000 fr. ter onzer beschikking te stellen. het x Doz;e 90111 !5al on3 in de ^eleg^nheid stellen, al doen wat in onze macht is, om het doel onzer >tinl inrichtinS hereiken, namelijk : het helpen lenigen der ellende onzer bevolking en, ze ontruk-ken aan de schrapzucht der woekeraars. iissiek Uw® daad van solidariteit, Mijne Heeren, is des sn. schooner ojndat zij komi van eene «vreenide» enis. gemeente, terwijl wij van wege de meerderheid laats ivan ons Plaatselijk schepencollege, verre van mede-dei werkinS en S^Welijke hulp, nieta ondervonden dan wen-1 te&enkantinggn van allerlei aard, in ver-] tegenstrijd met de beslisaingen van den gemeente-' raad. )kos-. ()nz® bevolking zal Uwe sehoone daad naar 1 wa^"r, sc'ia'ten, en, wij zijn overtif'gd dat zij :erk-iz,IC.. volle onzen welgemeenden dank aan- ^ » S1U1 p, Aanvaard Mijne Heeren, de uitdrukking onzer îida- |7evoelens van hoogachting. " op Namens de Bevoorradingscommiasée van Ledeberg IpranTS De Voorzitter, het: RANS TOGH. PIETER GOOSSENS. * '# # men zulk schrijven is reeds eene eerste straf voor achepene Van Damme en voor zijn aceoliet : Zijne fden Dwaashetd M. Latour. îster Oe andere straf f en zullen volgen I lege — -m m —— 5; Ueilzaam werk S :om" den Botenfl^st heringericht, er al de voor-rechten afgeschaft en eene rechtvaardiger rant-t en «>eneering te hebben ingericht, is de Plaatselijke 3 0p Bevoorrad mgscommisaie nu aan het werk om " in och-fde mate der mogelijkheid, de bevolking te helpen hetzij aan levensmiddelen (niet zeer gemakkeliik » — -sai , 0,(R,?e?3 v.an1 verleden week werden verschillige •den arhkelen te koop gesteld die, op een dag en half igen uitverkocht waren : een bewijg hoe groot de be-hoefte er aan is. Deze week was de voorraad aangeboden koop-dig- waren nog veel grooter en, er bleef niets over. het Voor de aanstaande week zijn meerdere artike-latie, len van huishoudelijken aard aangekondigd. . Op dat gebied zal de Coipmissie het mogelijke '.m& on ook het onmogelijke doen, en, zooala men in uni- het vorige artikel ziet, bestaat het plan tôt het in-roor richten eener Intercommunale (met Gentbrugge en St-Amandsberg), hetgeen anders niet kan dan den voordeel brengen, daar zij voor doel heeft aan-cnt| koopen in het groot te doen, en, zooveel ala moge-ror- hjk, rechtstreeks bij den fabriekant of den groot-aandelaar, zoodat aile tusschenpersonen, — die de groote oorzaak zijn der woekerprijzen, — kunnen aan verdwijnen. - De Bevoorradingacommissie stelt de prijzen der ml" waren zoo laag mogelijk ; men kan er zich van overtuigen door ze te vergelijken met de prijzen ae voor dezelfde waren geeischt in andere winkela. h!? Daarbij, -het doel der Bevoorradingscommissie is niet om geld te winnen, maar enkel en alleen om de bevolking te helpen en te verkoopen zonder winst. |fp t Is dan ook Begrijpelijk d'aï dààr, waar met 11 ® ,woekerwinst verkocht wordt, men met afgunstig joog de pogingen van de Bevoorradingscommissie volgt, en er reeda praatjea de wereld worden in-fr "ezonden : «dat zij maar dient om met de ged'ane in w'ns^n hoofdmannen vet te betalen. » ( De Bevoorradingscommissie zal wel, hopen wij, ° daar maatregelen tegen treffen : ! uit i° door regelmatig hare verrichtingen openbaar ien te maken en toe te laten dat, wie het ook zij, het ran recht heeft tôt nazicht der zoeken ; , en- S0 door desnoods de lasteraars den bek te snoe-i'ati ren en ze te brengen dààr waar zij het niet gaarne len zouden hebben. < ;onj Herinneren wij terloopa dat de commissie is sa- 1 mengesteld als volgt : f M.M. Karel fvlortier en Abel Stevens, katholie- 1 de kcn ; Âlfons De Clercq en Pàeter Goossens, libe- \ nt- ralen ; Pol De Visch en Prans Toch, socialisten. 1 ide De bevolking mag in de -onpartijdige samen-ier stelling van de commissie volle vertrouwen heb-?e- ben. Dat zij dit dan ook toone door er hare aankoo- i i9 pen te doen : zij zal er het grootste voordeel bij ijk behalen, gezien zii daardoor in de eerste plaats me- c dewerkt om den woeker uit te roeien. r >e- En dat men nooit of nooit vergete dat het M.M. î d. Latour en Van Damme zijn, die, de Bevoorra- \ te, dingscommissie belet hebben vroeger haar heil- î îet zaam werk te ver richten, door haar het door den r gemeenteraad gestemde voorachdfe van 20.000 f r. te j z M. weiMrenl P. T. F HitVoidiiEsciaitiititi di Bevolking Bij gelegenheid van het achorsen der wekelijk-sche omhalingen met hussen, moest volgende circulaire aan de bevolking worden besteld : ACHTBARE MEDEBURGERS, De eerste bezorgdheid van het in Augustus 191^ gestichte Oorlogscomiteit was het scheppen vai middelen, om te voorzien in h«t bestrijden der kofr ten, verwekt door de omstandigheden : Nijverheid» crisis, werkloosheid, hulp aan gekwetsten, onder-jkomen aan vluehtelingen, inrichting van volkskeu-ikens, uitreiking van kleederen, ondergœd en ala 'ping. Al de verrichtingen van bedoeld Oorlogscomiteil werden aldra opgeslorpt door de zware verplich tingen, drukkend op het »Werk der Volksvoedingt waarbij zich kwam aansluiten het « Werk der Kin> dervoeding « of bijzondere tegemœtkoming aan d* zwakke en schoolgaande kinderen. De inschrijvingslijaten onder de Burgerij brach-ten fr. 20.351,07 op. Reeds den 16 Augustus 1914 vingen de wekelijk-sclie geldinzamelingen met busaen in de Volkswij-ken aan. Einde December 1917 bedroeg de totak opbrengst der inzamelingen met bussen fr. 16.538,5i Deze uitslag werd bererxt, dank zij den ievei eener schaar dienstvaardige inzamelaars, die. zon der eenige vergœding, aile Zondagen in de Wer-kerskwartieren den min begoeden gelegenheid ga ven, door het storten van hunnen penning, bij tt dragen in de gedeeltelijke beatrijding der algemeene kosten. Naar gelang de uitgaven van het Werk der Voeding ategen, mocht hel Plaatselijk Comiteit zict verheugen over eene bestendige geëvenredigde te> gemoetkoming van wege het Gemeentebestuur et het naderhand lot stand gebrachte Nationaal Hulp-en Voedingscomiteit, met Provinciale, Gewestelijkt en Plaatselijke vertakkingen of afdeelingen. Het uit voormeld Oorlogscomiteit ontsprofeu Plaatselijk Hulp- en Voedingscomiteit : Gezien het nieuw systeem van ondersteuning, waarbij, door de verhooging van barema. de be-hoeftigen zelf hunne voeding betalen ; In overweging nemend den langen dunr van den oorlog en de immer stijgende levensduurte, welke loodzwaar op de gezinnen der allerlei atanden drukt ; Heeft, bij den aanvang van het jaar 1918, hei besluit genomen, geene verdere aanspraak te maken op de edelmoedigheid der bestendige Begif-tige^s van het Werk der Volksvoeding. Aan de gewone Begiftigers wordt, door tuaachen* komst der Inzamelaars, het tegenwoordig schrijven behandig'd. Het geldt ala uitdrukking van hunnen vurigen dank, om hunne milde bijdrage. Begiftigers en Comiteit zullen het eens zijn om eene dankbare herinnering te bewaren der dienst-vaardige inzamelaars, de nederigste onder de ver-dienstvoîle medewerkers tôt leniging van een deeî der door den Wereldbrand verwekte rampen. Namens het Plaatselijk Hulp- en Voedingscomiteit: HET BUREEL: De Secretaris, De Voorzitter, J. VAN MEUTER, E. DELARUYE, De Econoom, De Onder-Voorzittett K. MORTIER. p. DE VISCH. ¥an ailes wat nummers kAANDAG, van 2 tôt 4 1/2 ure, boter voor de 723 tôt en met 1172 in het lokaal Gontrodestraat. Rantsoen : 100 gr. per hoofd aan 05 cenbiemen per rantsoen. Verscheidene andere artikelen worden nog ver» kocht tijdens de uren van den boterverkoop, al»* ook Woensdag en Donderdag, van 9 tôt i2 en van 1 1/2 tôt 4 1/2 ure. jMen zie de lijst der artikels en de prijzen in Vooruit van heden. * # * WIJ KUNNEN den inwoners die wol inleverden melden, dat zij in den loop der week zullen bs-taald worden. Waarschijnlijk zal 1 % afgehouden worden voor gedane kosten. Ledeberg heeft 69,000 fr. uit te keeren. Deze som ia door de Duitsche overheid gestort « • * KINDEREN die hun lager onderwijs voleindig^ Ion in eene der scholen ter gemeente gevestigd, sunnen, zoo ze voortstudeeren, eene studiebeura ^enieten. Aanvraag door de'oudera te richten aan îet College van Burgemeester en Schepenen vôôr [5 Februari aanstaande. Burgerlijke slznd *an Ledeberg GEBOORTEN. — Paulus Berlo, Vooruitganff-plaats, 10. OVERLIJDENS. — Yvonne Van Sull, 17 j., zonder beroep, Moriaanstraat, 97. — Hélène Vlae-minck, 7 j., Hundelgmschensteenweg, 122. — Maria De Troyer, 44 j., zonder beroep, echtgenoote van Livinus Meersschaut, Binnenweg, 51. — Elisa Maheu, 53 j., zonder beroep, weduwe van Jan Ver-maerke, Schoolstraat, 40. — Joseph Costales, 79 j., j zonder beroep, weduwnaar van Jeannette Vander Plancke, Langestraat, i21. eaende Jaai% -I. 10 ?««• tmmmopt 7 ZmuâmQ 27 Jaswart 1>18

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes