De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van Ledeberg en Gentbrugge

283 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 13 Janvrier. De volksstem: weekblad van de socialistische propagandaclubs van Ledeberg en Gentbrugge. Accès à 24 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rb6vx06z7h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Volksstem Weekblad van de S&cialisiisehe Propagandaeluhs van LEDEBERG en GENTBRUGGE ABONNEES EKTSPiiLIS i gen jaar £r. 2.S® Veorop betaaibaar. REDACTIE EN ADMIWISTRATIK Samenwerkenda IvdLa.sitsc£iei;pi?ij cc IDE "VOX^DECjSSCTjBaMC „ Langestraai, 116-118, LEDEBERG Bestuurder : EINiEL VAN SWEDEN, 200, Kerkstraat, 200, Sentbrugg*. Aile briefwisselingen Eao*t«n endeneekend. en elke wsek t#gea d»a DINSDAG AVOND ingezondw zijB. AANKONDiaiNSEM s Vr»**t dan tarUf aan h«î astres : S. M. " DE VOLKSSTEM „ kncuinst, lie-lis, ïamme. Gentbruqsch Nieuws GEMEENTERAAD Zitting van D onder daç 10 Januari 1918. ■riÉ^Zijn aanwezig : Verdonck, Lefevere, Toeffaert, Jaegher, Van Laethem, Bonne, De Goa, Van ^^^^Kreden en Mortier. Vdu heer burgemeester biedt den raadsledeh de ^^^■aditioneele wenschen met het ingaan van . een ■ nieuw jaar. De heer Jules Veesaert komt er tegen op, aange-I slagen te zijn voor de belasting op de nijverheida-I werklieden. Daar de aanslag geschiedde volgena P zijn eigene aangeving, wordt een ongunstig advies F gegeven. ^ EENE NIEUWE LEENING VAN 1 MILJOEN 250 DUIZEND FRANK. M. Verdonck. — De maatschappij het Gemeente-k'rediet wilde vroeger slechts leeningen doen r tegen waarborg. Nu is dat gansch veranderd. Zonder waarborg wil men leeningen toestaan. De i leening zou geschieden aan 4 % plus 1/4 % en per kwartaal, dus 5 %. In de Banken zijn de voor-waarden nadeeliger, daar vraagt men 5 % plus drukkosten en premiën van uitgifte, die op de leening van i miljoen, 40.000 frank beliep. Er wordt aangenomen bij het Gemeente-Krediet •l miljoen 250 duizend frank te ontleenen. TEGEMOETKOMING AAN DE GEMEENTE-BEDIENDEN WEGENS LEVENSDUURTE. M. Verdonck. — Ik zou aan geene barema's ver-, 1 andering brengen en mij bepalen met eene per-çentsgewijze loonsverhooging. Van Sweden. — Ik zou al de loonroostera en loonsvoorwaarden der gemeente-beambten, van welken aard ook, gelijk brengen met de loonen betaald in de stad Gent, Wij eischen voor onder-wijs en ander gemeentelijk werk dezelfde werk-kracht als Gent, die wij steeds als voorbeeld stel-len ; 't is maar billijk en redelijk dat wij dezelfde loonen en voorwaarden aannemen. Als onze loonen en werkvoorwaarden kleiner zijn dan te Gent, zullen wij hier steeds de krachten krijgen die te Gent geene plaats vinden. De Gos. —i Ik zou wel het barema wijzigen in den zin door de onderwijzers en onderwijzeressen opgemaakt. Spreker geeft hieromtrent de cijfes. Voor wat het toekennen van het loon betreft, drukt spreker er op, dat onderscheid dient gemaakt te worden tusschen het ambt van onderwijzer, waarvoor stu-a'iën gemaakt worden, en gewoon gemeentelijk i werk, waarvoor geen diploma van noodig is. Hij vraagt dat de kwestie grondig zou besproken worden in eene commissiezitting. M. Toeffaert. — Ziehier het voorstel, waarop ik fe | met den heer burgemeester t'akkoord ben : Wie een loon heeft van 3000 fr. en rneer, eene tftgemoetkoming van 300 fr. Wie een loon heeft van 2500 tôt 3000 fr., eene tegemoetkoming van 325 fr. Wie een loon heeft van 2000 tôt 3000 fr., eena tegemoetkoming van 350 fr. Wie een loon heeft van 1500 tôt 2000 fr., eene ] tegemoetkoming van 375 fr. ; Wie een loon heeft van minder dan 1500 fr., < eene tegemoetkoming van 400 fr. f De tijdelijke bedienden, die vroeger eena bedie- < Ring bekleed hebben, 350 fr. a Voor elken bediende een bijslag van 50 fr. per f. kind onder de 16 jaar dat ten hunnen laste is. t Werklieden, die minimum 8 uren werken : a) de c stielmannen, 1 fr. per d'ag ; b) de arbeiders 75 cen-tiemen per dag. De boodschappers en kunschvrou- c wen, 25 centiemen per dag. r Van Sweden. —. Stelt stielmannen 1,50 fr., arbeiders 1 fr. en kuischvrouwen 50 centiemen per f dag. ■ c De Gos. —i Ik dring aan dat deze voorstellen in v «ene commissiezitting grondig overwogen worden. e HET BRANDHOUT J M. Verdonck. — In antwoord op den brief ge-aonden door M. Van Sweden nopens het vellen van n boomen, heb ik bij de bevoegde overheid voet- k stappen aangewend. De boomen mogen slechta geveld worden met het doel er klompen (kloefen) n. van te maken. « Er wordt aangenomen dat de verschillende n: Idompenmakers de volgende week naar het Sche-pencollege zullen uitgenoodigd worden. Daar d< zal hun voorgesteld worden tegen een groot loon te voor de gemeente te werken. Als de klompenma- oi •Itère de voorstellen willen aannemen, zal men on- te middellijk overgaan tôt het inrichten eener ge- vc meentelijke kloefenmakerij. Als werkhuis zou het bestaande houtmagazijn ingericht worden. Men se zal zien groote voorraden hout aan te koopen voor branding voor de bevolking. DE WEDSTRIJD VOOR HET MAKEN VAN EEN ALGEMEEN ROOIINGSPLAN. Van Sweden vraagt hierover inlichtingen. de De heer De Raedt is gelast met de teekening der Wf dntbrekende deelen van de omliggende gemeenten, 1 Dat werk zal binn,en kort geëindigd zijn. Dan «al ail de studiecommiasie dadelijk samengaroepen wor- zal deo 1 DE BOTERVERDEELING Van Sweden dringt aan om antwoord te bekc men op het ingezonden schrijven aan het Collège M. Verdonck. — Hierop zal eerstdaags antwoor* gegeven worden. De zitting, om 5 uur begonnen, sluit om 8 uur VerwarmingsloJkalen Op de gemeente zijn reeds sedert 8 dagen dri< lokalen ter beschikking der bevolking gesteld Het zijn : de Liberale Kring, Spoorweglaan ; d< Katholieke Kring, Gestichtstraat, en Het Volks huis, Van Ooststraat. Deze lokalen zijn open van 3 tôt 7 1/2 ure 's na middags en toegankelijk voor iedereen. Zooals men ziet is het ongelukkiglijk alleen he' Center dat met lokalen werd begiftigd. Wij wan hopen nochtana niet eene oplossing te bekomer voor de inwonera van den wijk Arsenaal en Veld wijk. De vragen tôt inrichting werden reeds ge daan en men liet ons een goeden uitslag verhopen De nieuwe lokalen zouden zijn : de Katholieke Kring, St-Genoisstraat, en het werkhuis Devreeze-Vermeulen, Vlinderstraat. In het Volkshuis komen reeds een veertigta] mannen en vrouwen van deze nu zoo welkome ge-legenheid profiteeren. Tôt verzet der bezoekers zijn allerhande spelen voorhanden en het bestuur zag reeds uit naar het inrichten van voorlezingen en voordrachten. De eerste dezer voordrachten zal waarschijnlijk reeds Maandag 21 Januari door gezel Golman worden gegeven. In ons volgend nummer geven wij uur en onderwerp. Verdere schikkingen om die avonden zoo nuttig en aangenaam mogelijk te maken zijn ter studie en onder deze vooral de zorg voor de kinderen. De toegang tôt de verwarmingslokalen is vrij en kosteloos voor iedereen. In den Boterdienst 1 VERKOOP : Maandag van 2 tôt 5 uur voor de t nummera 2366 tôt 2809. 100 gr. pef rantsoen en per 1 hoofd aan fr. 0,65 per rantsoen. Gepast geld a. u. b. ^ Nieuwe boterkaart en gezinskaart medebrengen. « * | In tegenatelling met wat op Ledeberg gebeurde, J waar burgemeester Latour ziich, als een slechte 1 burgervader, van de boter eerst bedeelde alvorens , het deel voor zijne kinderen af te staan, verzekert * men ons dat te Gentbrugge burgemeester Verdonck van dit zoogenaamd recht als hoofd der policie > nooit heeft willen profiteeren. Zooveel te beter. Zulke houà'ing is voor de overheidspersonen meer clan noodig, willen zij zich bij elke gelegen-heid doen eerbiedigen. Bij de overname van den boterdienst door de Bevoorradingsoomm.issie en tœn het noodzakelijk bleek een meer voor de kontrool en de uitdeeling geschikt lokaal te betrekken, bewilliga'e hij goed-schiks in die verandering, hoezeer het hem ook' scheen te spijten de keuken en den gang van Ma-dam Kokelaere te moeten opgeven. En dit was zôô van zijnentwege voor aile noodige verbetenin-gen in dien dienst, en ook vanwege de andere heeren van het schepencollege en de Bevoorra-dingscommissie.Alleen zekere heer Arthur Thienpont zag liever den ganschen boterdienst een uitsluitencï liberaal machien blijven. Toen dan ook ter verbetering een tweetal juf-fers moesten worden aangeworven en gezel Col-man deed uitschijnen dat het slechts rechtvaardig ware dezen te laten aanduiden door de socialisten en katholieken, mocht diezelfde heer Arthur Thiienpont zijne twee liberale kanàïdaatjes die hij reeds gereed had, terug op zak stekèn. 1 Dit schijnt dien heer Arthur Thienpont maar . niet te kunnen vergeten en maakt hem verschrik-kelijk zwartgallig. In den nieuw ingeriehten dienst vindt hij niets 1 naar zijne gœsting en hij laat zijn stokkepaardje : 1 « den dienst gansch in handen der liberalen » 1 niet los. Hij wordt daarin flink ter zijda gestaan d'oor J de juffer Kokelaere zelf die de leden der bevoor- c radingscommifisie in de laatste zitftng vergastte -op een smeekbrief waarin zij haar vurig verlangen z te kennen gaf om toch de lijst te mogen houden voor het afteekenen der rantsoenen. v Het schrijven werd nog al zachtjea ter zijde ge- d 3chbven. 3 Za.\ à'it de coleire van mijnheer Arthtir Thienpont nu nog verergeren ? Helaas wij bekennen k rotmoedig die sterk te vreezen : Zijne wraak is v ndeMaad voor dit jaargetijde verschrikkelijk. Zoo liet hij bij de twee laatste boterverkoopen d len kachel in het lokaal uitgaan zoodanig dat het n verk eene echte pijniging was. Z Houdt de hoop op eene betere toekomst ons v, .lien recht in het algemeen, in den boterdienst ei ;al à'it enkel het geval zijn zoo de heer Arthur d ^hienpont er zich over ontfermt. TigBR di prfjsnrteiiiis dir imisai^iln In é flnkils van liet 6**«st»lljk Gemitelt Eenige voorstellen Het volgende schrijven werd gezonden aan ge-. zel Emiel Coppieters, schepen der stad Gent, on-[ langs als lid benoemd van het Uitvoerend Provin-ciaal Comiteit : Gentbrugge, den 25 Januari 1918. Waarde Gezel, 't Is met voldoening dat wij gezien hebben dat eindelijk gehoor gegeven is aan onze vraag, om, als partij vertegenwoordiga' te zijn in het uitvoe-1 rend bestuur van het Provinciaal- en Gewestelijk Comiteit. Onze vijanden schrijven in hunne bla-den : « Nu de socialisten een vertegenwoordiger in het uitvoerend Comiteit hebben zullen zij de belangen der bevolking in hunne pers niet meer verdedigen. Aile voorstellen en kritieken zullen ophouden. » Wij zijn zoo gewoon steeds gelasterd te wora'en dat wij daar weinig gewicht aan hechten. Toch zullen wij steeds met de meeste hardnekkigheid in de pers opkomen, om ailes wat wij meenen ten voordeele der bevolking te kunnen gedaan worden, voor te staan, en de kritieken te a'oen gelden, die op rechtvaardigheid gesteund zijn. ! Bij de heeren van het Provinciaal en Gewestelijk |Comiteit zijn wij in ...ongenade gevallen. Wij staan daar aangeschreven als iemand die steeds scherp en vinnig is, als een onhandelbare. Onze brieven — zeggen zij — waren in onbeleefde termen opgesteld, zoodat ze niet konden beantl-woord worden. Wij vragen U echter eens onze eerste brieven te willen inzien. Gij zult bemerken dat wij ons in den beginne met al de noodige onderscheiding en beleefdheid uitgedrukt hebben. 't Is slechts als mon ons zeer beleefd met ailes wat wij voorstel-den ea vroegen, afschepte, dat wij dan verder vtinnig en scherî) hebben aangedrongen. En dat gaf meer uitslag dan het beleefd optre-den, want alhoewel onze brieven niet werden be-antwoord zagen wij eenigen tijd nadien dat op vele punten voldoening werd gegeven. Zoo werd nogmaals bewezen dat men, willen of niet, toch rekening a'ient te houden van de pers. Er is nu eene biizondere kwestie, waarde gezel, waarop wij uwp aandacht roepen. Met voldeoning werd overal de verheugende tijding vernomen dat de groote aankomsten van allerlei waren toegelaten hebben de rantsoenen belangrijk te verhoogen. Doch wat gebeurt er? Bijna al de waren worden verhoogd in prijg, zoo-o'at een groot deel der werkersbevolking de rantsoenen waarop zij recht heeft, niet kan koopen. Het brood is opgeslagen van 50 op 53 centiemen, en men spreekt opnieuw van een opslag. De prija van het smout klom van 4 fr. op 5 fr., het gezouten spek van 4 fr. op 5 fr., 't gerookt spek van fr. 4,40 op 5,40 fr. Komt eene of andere bijzondere bedeeling, dis, ook wordt aan buitengewoon hooge prijzen ver-kocht.(Wordt voortgezet.) Kijkjes Links en Rechts (VERKOOP VAN KAAS. — Wœnsdag had d«i eerste kaasverkoop door de zorgen van den boterdienst plaats. Hoe de kaas heeft bevallen kunnen wij nog niet met zekerheid zeggen. Maar de prijs is zeer genadig tegenover de prijzen die in de wiinkels geeischt worden. Een d'rijhonderdtal huisgezinnen hebben van deze occasie geprofi-teerd. Dit bewijst dat de bevoorradingscommissie op goeden weg is en met de hulp van het ge-meentebestuur geroepen is om aan onze bevolking groote diensten te bewijzen. * # m TER GELEGENHEID van den kaasverkoop werden ons door liberalen zelf klachten gedaan omdat M. Parmentier weeral voor dit buitenkansh je werd uitgekozen. Zij beweren dat die heer ala bediende in de Puntfabriek nog altijd werkzaam is en zijn voile loon ontvangt en zijne bezigheid bij den boter- en kaasverkoop aan den een of anderen werkelooze bijzonder goed zou van pas komen. Indien deze zaak waarhend i» zijn wij van het self de gevoelen, te meer daar wij in den boter-iienst vier werkelooze bedienden hebben die nu slechts voor den kaasverkoop elk op hunne beurt sullen mogen werkzaam zijn. Wij willen gaarne voor die liberalen uit reehts-raardigheidsgevoel in de bres springen, maar te lier gelegenheid d'oen wij weeral eene kenschet-lende ondervinding op. Het liberaal gemeentebestuur werd door deze :lagers, hunne partijgenooten, nog al erg gehekeld roor wat het toekennen van plaatsen betreft. Langs een anderen kant zien wij dat die be- ' lienden, eenmaal geplaatst, zich tegenover het ge-neentebestuur niet zeer vriendelijk betoonen. ' '00 kregen wij bijvoorbeeld kennis van een brief 1 waarin deze bedienden vin het schepencollege ischen dat hen nieta minder of meer dan maan- ' elijks 300 kilos koîen zouden worden geleverd. 1 Zijn wij voor het eerste getsl aympathiek esan1 n de vraag, voor wat de tweede betreft hopen wij dat Burgemeester Verdonck en onz© sohepenen de bedienden met hunne vraag zoo ver mogelijk wan-delen zullen zenden en indien er §nkele honderden kgr. kolen kunnen beschikbaar zijn, die alleen zullen dienen ten voordeele van ouderlingen en zio» ken. .Juist tegenover zulke eischen is het noodig y dat de overheidspersonen beschikken over eene 1- onbesproken houding, ten einde aan zulke zotte i- vragen het hoofd te kunnen bieden. * # * '■ IN DE GEMEENTELIJKE CENTRALE KEUKEN. — Daar de gewona ketela ver doorbrand ,t waren, zoo werden zes gegoten ijzeren ketels, van r, 400 liters inhoud elk, ingemetaeld. Dat werh 1- brengt stoornis te weeg aan het gewoon werk der s centrale keuken. l- Verleden week was het eten niet gaar genoeg r gekookt, en was er zand in de soep. Dat werd ver-e oorzaakk doordat men aan de waterleiding g^-r werkt had. la elk geval had zulks wel kunnen i vermeden worden. Einde der week zal geheel hel werk af zijn, en dan zal onze centrale Volkskeu-1 ken een model zijn, waar in enkele uren honder-1 den liters soep zullen kunnen bereid worden. J t Ware dan goed eens de keuken den zonda* 1 door het ptfbliek te laten bezichtigen. —<— „ if KLACHTEN IN DE GROEN KRUIS-KEUKENS • — Men is erg gebeten op De Volksstem of op heê • blad Vooruit, als er klachten gedaan worden over de Groen Kruis-keukena. VV ij zien nu echter dat plaatselijke bladen even ■ scherp de hoedanigheid van het eten bekritikee-^ ren. Zoo schrijft een Gentsch blad : • n de burgerskeukens, —* De klachten over d® soep die in de zoogenaamde burgerskeukens in den laatsten tijd ,ui(gereikt wordt, nemen over* r hand toe. Gisteren kregen de klanten als « noen» maal » eene soort afkooksel van snijboonen, duch-tig met water aangeVfcngd. Vele menschen keer* den zonder soep terug toen ze vernamen wat hun werd voorgezet. En dat noemt men « burgerskeukens » ! Er wordt terecht opgemerkt dat men te* genwoordig veel hoort praten van groote hoeveel-heden njst, boonen, erwten en wat al niet, die 1 zouden aangekomen zijn. In de burgerskeukens echter heeft men daar bitter weinig van bemerkt, uitgenomen dat men van tijd tôt tijd eens een dun njstaoepje kreeg, maar daar ia het ook bij geble-ven. Zou het Voedingskomiteit geen maatregelen , kunnen nemen, opdat ook de bezoekers der burgerskeukens wat beter gevoed worden ? Men heefl hier te doen met eene kla3 van menschen die ' evenveel belangstelling verdient ala welke andere ook en die bovendien aan het bekostigen harer voeding medehelpt. « t Schijnt nu dat de nieuw gestichte soepeom-missie aan al die klachten een einde zal stellen. Geen mensch dan daar iets van gelooven. Wat min Comiteiten atichten en wat meer werkdadia optreden zou voorzeker betere uitalagen geven. *« # EENE EIGENAARDIGE ALKOHOL-FABRIEK. — Aan het Gemeentehuis hangt eene vraag tofc machtiging om de toelating te bekomen eene fa-briek in te nchten van geestrijke dranken, door mengen en trekken. Het fabrikeeren van geestrijke dranken door mengen en trekken, ia voorzeker eene oorlogs-nteuwigheid. Dez« fabriek zou ingericht wordeft Spoorweg-laan, 32. KRÏSTELIJKE LEERING. - Het volgende «o» hier moeten gebeurd zijn ; 9^ den Hundelgemschen steenweg was een kind S irV?001, 0611 ongeval met een der paarden van den lijkwagen was het eene halve uur te laat aa? de kerk kwam. M. de pastoor had den hjkaienst gedaan zonder het lijk en had goed gevonden de doodsbeeldekens op de atoelen in de Khîff igg6n ' ^8n ,m0€3t dus het ljik naar hel kerkhof doen zonder lijkd'ienst. ^a»îUU5liik wa3 er m°eten betaald worden on voorhand en mijnheer de pastoor had er niets bfi te verliezen : de blieken waren binnen t WANNEERî — Er is reeda lang gpraah er eene uitdeeling van kleederen gaat gedaan woraen aan de meest behoeftige en grootfte zinnen. Gaat men daarmede wachten tôt toeko menden zomer, bijvoorbeeld ? Waarom begint men niet met uit te deelen wal er smds jaren m magazijn is? inA"°; Go3, ,kI°Pl no? maar eena op tafel u^ lIi£ 0S^er}' want die heere" moeteai laar wakker geschud worden. Burgrijke stand van Gentbrugge van S tôt 9 Januari 1918. Geboorten. — De Cuyper Elie, Gontrodestraat g. — Ryckaert André, Hundelgemsche steenweg, Overlijdens. — Van Haevermaete Désiré rmv der bedryf, 48 j., echtgenoot van Boussaer Emma. Saffelaere — Van Daele Alice, 1 m., Pontstraat, 30. Huweltjken. — Rogier Raymond arbeider Heusden, en Janssens Maria, weefs'ter Gen^* brugge. — Glaa Camiel, kleermaker, en PTatfèeuw Maria, «sonder bednjf, beiden Gototrodeatraat, N«geadeJaar. — M. 8 Prgs per nommer a 7 Ceatiemea _Zondag 13 Januari 1#18

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes